1. Закон попиту передбачає, що
Скачати 224.57 Kb.
Назва1. Закон попиту передбачає, що
Дата конвертації04.07.2013
Розмір224.57 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Географія > Закон
1.2. Тести по дисципліні "Мікроекономіка"
1. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

б) якщо доходи у споживачів зростуть, вони зазвичай купують більше товарів;

в) крива попиту зазвичай має позитивний нахил;

г) коли ціна товару спадає, обсяг закупівель зростає.

2. Якщо пропозиція і попит на товар зростають, то:

а) ціна підвищиться;

б) збільшиться загальна кількість товару;

в) ціна залишиться стабільною;

г) добробут суспільства зросте.

3. Якщо два товари є взаємозамінними, то зростання ціни на перший викличе:

а) падіння попиту на другий товар;

б) зростання попиту на другий товар;

в) збільшення обсягу попиту на другий товар;

г) падіння обсягу попиту на другий товар.

4. Ефект доходу має місце в наступному випадку:

а) якщо доходи людей спадають, вони купують менше даного продукту.

б) зменшення ціни одного з товарів призводить до того, що споживач купує більше даного товару, не скорочуючи обсягу придбання інших товарів;

в) обсяг закупівель деяких товарів скорочуються по мірі збільшення до ходів людей;

г) по мірі того як доходи людей зростають, вони зберігають частину доходу, що збільшується.

5. Розташування і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:

а) його перевагами і розмірами доходу;

б) тільки цінами товарів, що купуються;

в) перевагами, розмірами доходу і цінами товарів, що купуються;

г) тільки його перевагами.

6. Теорія споживацької поведінки передбачає, що споживач намагається максимізувати:

а) різницю між загальною і граничною корисністю;

б) загальну корисність;

в) середню корисність;

г) граничну корисність.

7. Поняття "гранична корисність" товару А означає:

а) максимальну корисність при купівлі в розрахунку на одиницю товару А;

б) приріст загальної корисності при купівлі додаткової одиниці товару А;

в) реакцію покупців на зміну піни товару А;

г)величину, що дорівнює загальній корисності товару А, що ділиться на число куплених одиниці, товару А.

8. Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть цього домогтися

при дотриманні наступної умови:

а) купувати фактори виробництва на конкурентних ринках;

б) дотримуватись рівності між граничною нормою технологічного замі­щення факторів і співвідношенням цін цих факторів;

в) підтримувати рівність між змінними і постійними витратами;

г) підтримувати максимальний рівень виробництва.

9. Які з наступних видів витрат не приймаються до уваги при прийнятті

рішень про оптимальний обсяг виробництва фірми:

а) середні змінні;

б) бухгалтерські;

в) середні постійні;

г) граничні.

10. Будь-яка точка, що знаходиться або на ізокванті, або на ізокості, означає:

а) кількість виробленого продукту;

б) обсяг продукту в грошовому виразі;

в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів;

г) суму витрат.

11.Термін "граничний" з мікроекономіці означає:

а) невелику зміну вимірюваної економічної величини;

б) несуттєву зміну вимірюваної величини;

в) прикордонну зміну вимірюваної величини;

г) додаткову зміну вимірюваної величини.

12. Ринковий попит не відчуває впливу;

а) доходів споживачів;

б) цін на взаємопов'язані товари;

в) цін на ресурси;

г) чисельності покупців.

13.Якщо ринкова ціна є нижчою за рівноважну, то:

а) з'являються надлишки товарів:

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок покупця;

г) спадає ціна ресурсів.

14.Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію;

г) пряму лінію з негативним нахилом.

15. Припустимо, що пропозиція товару X є абсолютно нееластичною. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:

а) зменшиться, а рівноважна кількість зросте;

б) зменшиться і також зменшиться рівноважна кількість;

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;

г) збільшиться, а рівноважна кількість залишиться незмінною.

16. Збільшення доходу споживача графічно виражається:

а) у зміні нахилу бюджетної лінії;

б) у паралельному зсуві бюджетної лінії праворуч;

в) у паралельному зсуві бюджетної лінії ліворуч;

г) у зменшенні нахилу бюджетної лінії.

17.Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші мен­ше, ніж на товари першої необхідності:

б) корисність, що приносить кожна наступна одиниця товару, спадає по мірі збільшення кількості придбання товарів;

в) відношення граничний корисностей до цін однакове для всіх товарів;

г) корисність товарів, що купуються, спадає по мірі збільшення доходу споживача.

18.Споживча рівновага на карті байдужості - це:

а) будь-який перетин бюджетної лінії та кривої байдужості;

б) будь яка точка на самій високій з кривих байдужості;

в) та точка, в якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу дотичної до неї кривої байдужості;

г) будь-яка точка, розташована на бюджетній лінії.

19. Для максимізації корисності благ споживач повинен так витратити наявну суму грошових коштів, щоб:

а) гранична корисність кожного спожитого товару була однаковою:

б) загальна корисність кожного товару, отримана у розрахунку на одну грошову одиницю, була однаковою,

в) гранична корисність кожного товару, отримана у розрахунку на одну грошову одиницю, була однаковою;

г) загальна корисність у розрахунку на одиницю товару була однаковою.

20.Поняття економічних витрат означає, що:

а) необхідно врахувати альтернативну вартість всіх використаних ресурсів;

б) бухгалтерські витрати перевищують їх на величину невиробничих витрат;

в) виробництво здійснюється з мінімальними витратами;

г) вартість власних ресурсів не повинна входити до витрат.

21.Взаємозв'язок між усіма можливими варіантами співвідношень факторів виробництва і обсягом виробленої продукції виражається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої загального обсягу випуску продукції;

в) виробничої функції;

г) кривої загальних витрат.

22. Якщо попит спадає, крива попиту зсувається:

а) вниз і ліворуч;

б) за рухом годинникової стрілки;

в) вгору і праворуч.

г) проти руху годинникової стрілки

 1. Який з наступних виразів представляє собою сукупні витрати:

а) ΔMC

б) ТVС - ТFС;

в) ТFС + ТVС;

г) ТFС + TVС + МС

 1. Ізокванта ілюструє:

а) криву загального обсягу продукту;

б) виробничу функцію;

в) різні обсяги продукту, які можна виробити при заданих кількостях ре­сурсів;

г) криву середнього продукту.

 1. Ринок товарів та послуг знаходиться у рівноважному стані, якщо:

а) попит дорівнює пропозиції,

б) ціна дорівнює витратам плюс прибуток;

в) рівень технології змінюється поступово;

г) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.

 1. Товар можна віднести до недоброякісного, якщо:

а) еластичність його попиту по доходу дорівнює + 0,5;

б) цінова еластичність його попиту дорівнює + 1,3;

в) перехресна еластичність його попиту дорівнює - 0,7;

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює -1,3.

 1. Ефект заміщення - це зростання попиту на товар, викликаний:

а) зміною загального рівня цін на всі товари;

б) зміною в уподобаннях споживача, що віддає перевагу товарам - замінникам;

в) зміною в реальному доході, що обумовлена зниженням ціни на один із товарів;

г) пропозицією нових замінників товару.

28. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується уповільненими темпами;

г) збільшується чи зменшується, але с величиною позитивною.

29. Якщо середні витрати АС фірми є меншими за граничні МС при будь - якому обсязі виробництва, то це означає, що;

а) мають місце умови досконалої конкуренції;

6) середні витрати зменшуються із збільшенням обсягу виробництва;

в) середні витрати зростають із збільшенням виробництва:

г) граничні витрати не залежать від обсягу виробництва.

30.Середні загальні витрати виробництва продукції досягають мінімальної величини при такому обсязі продукції, коли:

а) АVС дорівнює ТFС;

б) прибуток буде максимальним;

в) МС дорівнює АVС;

г) МС дорівнює АТС.

31.Постійні витрати фірми - це:

а) витрати на ресурси по цінам, що діяли на момент їх придбання,

б) мінімальні витрати виробництва будь якою обсягу продукції яри найбільш сприятливих умовах виробництва;

в) витрати, які має фірма навіть в тому випадку, коли продукція не виробляється;

г) неявні витрати.

32.Економічні витрати:

а) включають явні і неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток;

б) включають явні витрати, але не включають неявні;

в) включають неявні витрати, але не включають явні;

г) перевищують явні і неявні витрати на величину нормального прибутку.

33. В довгостроковому періоді:

а) всі витрати є змінними;

б) всі витрати с постійними;

в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;

г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні.

 1. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 10 %, а обсяг виробництва зростає при цьому на 15 %, то в цьому випадку:

а) спостерігається негативний ефект масштабу виробництва;

б) спостерігається позитивний ефект масштабу виробництва;

в) діє закон спадної продуктивності;

г) крива АТС зсувається вгору.

35.Крива виробничих можливостей показує:

а) точні комбінації двох товарів, які господарство має намір виробляти;

б) кращу з можливих комбінацій двох товарів;

в) альтернативну комбінацію товарів при наявності даної кількості ресурсів;

г) час, коли вступає у дію закон спадної продуктивності факторів виробництва.

36.Поняття "досконало конкурента фірма" передбачає, що це фірма, яка:

а) використовує тільки методи легальної конкуренції у боротьбі із своїми конкурентами;

б) не впливає на формування ринкової ціни;

в) використовує будь які форми конкуренції для захоплення ринку;

г) домагається встановлення бажаної ціни у конкурентній боротьбі.

37.Якщо граничні витрати перевищують середні витрати при обсязі виробництва, що максимізує прибуток, то фірма:

а) отримує позитивний прибуток;

б) вибирає обсяг виробництва;

в) не зупинить виробництво;

г) всі відповіді є вірними.

38.Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому часовому інтервалі – це:

а) крива граничних витрат;

6) лінія ціни товару;

в) спадна частина кривої середніх витрат,

г) частина кривої граничних витрат, що розташована вище за криву середніх змінних витрат.

39.Якщо ціна продукції є недостатньою, щоб покрити середні витрати на її виробництво, то фірма повинна:

а) зупинити виробництво як можна скоріше:

б) продовжувати виробництво товарів на рівні, де Р дорівнює МС, якщо Р більше AVC

в) обрати нову технологію;

г) продовжувати виробництво до тих пір, поки ціна покриває всі постійні витрати.

40. Економічний прибуток:

а) не може мати місце на конкурентному ринку у довгостроковому періоді;

6) еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку;

в) має місце всякий раз, коли сукупні витрати перевищують загальну виручку фірми;

г) існують завжди, коли гранична виручка перевищує граничні витрати.

41.В моделі монополії передбачається, що:

а) продавці і покупці приймають ціни як данні;

6) проникнення на ринок нових фірм не обмежене;

в) поведінка продавців не є стратегічною;

г) виробляється стандартизований продукт.

 1. У довгостроковому періоді рівновага на монопольному ринку означає що товари продаються по цінам:

а) що дорівнюють граничним витратам;

б) що дорівнюють граничному доходу;

в) що перевищують граничні витрати,

г) що дорівнюють середнім витратам.

 1. Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, якщо:

а) середні витрати знижуються;

б) витрати на рекламу зростають;

в) граничний доход вищий за граничні витрати;

г) граничний доход дорівнює, змінним витратам.

 1. Олігополістична структура ринку передбачає:

а) подолання значних труднощів при вступі фірми в галузь;

б) спроможність фірми встановлювати ціну на ринку;

в) функціонування в галузі декількох крупних фірм;

г) всі відповіді є вірними.

 1. Ви виходите з положення, що, якщо Ваша фірма знизить свою ціну, конкуренти відповідно знизять свої ціни. Однак якщо Ви підвищите її, жодна з фірм не буде наслідувати Ваш приклад. Це означає, що Ваша фірма:

а) стинається з конкуренцією "не на життя ,а на смерть";

б) має ломану криву попиту;

в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку,

г) є найбільш ефективною в галузі.

 1. Сформований картель буде діяти:

а) як монополістичний конкурент;

б) як досконалий конкурент:

в) як монополія;

г) як об'єднання.

 1. Ціна придбання певного обсягу продукції монополістом:

а) завжди с вищою за конкурентну;

б) завжди с нижчою за конкурентну;

в) дорівнює конкурентній;

г) може бути або більшою, або меншою за конкурентну.

 1. Якщо фірма, що діє на досконало конкурентному ринку, скоротить пропозицію своєї продукції то це:

а) призведе до зниження ринкової ціни продукції;

б) ніяк не вплине на ринок;

в) призведе до зростання ринкової ціни продукції;

г) скоротить пропозицію і підвищить ринкову ціну продукції.

 1. В короткостроковому періоді конкурентна фірма, що максимізує прибуток чи мінімізує збитки, не буде продовжувати виробництво, якщо:

а) ціна продукції нижча за мінімальні середні втрати;

б) середні постійні витрати е вищими за піну продукції:

в) ціна продукції нижча за мінімум середніх змінних витрат;

г) ціна продукції нижча за граничні витрати.

50. Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю "нормальний прибуток":

а) прибуток, що отримує фірма при МС, що дорівнює МR;

б) прибуток, що отримує типова фірма в галузі;

в) прибуток, який фірма отримала б при нормальному веденні справ;

г) мінімальний прибуток, необхідний для того, щоб фірма залишилась в межах даного напрямку діяльності.

51. Поняття «досконала конкуренція» передбачає, що:

а) значна кількість фірм в галузі випускає стандартні товари;

б) є багато покупців, що купують цей товар по поточній ціні;

в) всі продавці і покупці мають повну інформацію про ринок.

52. Крива пропозиції в умовах досконалої конкуренції споживачів є:

а) горизонтальною лінією;

б) вертикальною лінією;

в) спадною лінією;

г) висхідною лінією.

53.При зростанні попиту на землю диференційна рента

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається незмінною;

г) виливає на пропозицію.

54. Попит на виробничі ресурси не залежить від:

а) технології, яка використовується фірмою для випуску продукції;

б) попиту на продукцію фірми;

в) доходів споживачів;

г) вартості ресурсів.

55. Пропозиція ресурсу для окремої фірми на досконало конкурентному ринку ресурсів:

а) еластична;

б) нееластинна;

в) абсолютно нееластична;

г) абсолютно еластична.

 1. У якості бар'єру для проникнення в галузь нових виробників в умовах чистої монополії можуть служити:

а) патенти і ліценції;

б) більш низькі витрати крупного виробництва;

в) законодавче оформлення виключних прав;

г) всі відповіді є вірними.

 1. В умовах монополії вірним є наступне твердження:

а) при максимізації прибутку максимізується і загальний ринковий надлишок;

б) прибуток є максимальним, якщо ціна дорівнює граничним витратам;

в) в точці максимуму прибутку гранична виручка є більшою за ціни;

г) прибуток е максимальний, якщо граничні витрати дорівнюють гранич­ному доходу.

 1. На відміну від конкурентної фірми проста монополія намагається:

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;

б) максимізувати прибуток;

в) встановлювати ціну , що відповідає нееластичній ділянці кривої попиту;

г) вибирати такий обсяг випуску, при якому МR дорівнює Р.

 1. Щоб отримати максимум прибутку, монополіст повинен обрати такий обсяг випуску, при якому:

а) граничні витрати дорівнюють ціні продукції;

б) граничні витрати дорівнюють загальним витратам;

в) гранична виручка дорівнює граничним витратам;

г) гранична виручка дорівнює загальним витратам.

 1. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають загальну рису:

а) виробляються диференційовані товари;

б) на ринку оперує множина покупців і продавців;

в) для кожної фірми характерна своя горизонтальна крива попиту;

г) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

 1. Головна відмінність між монополією і монополістичною конкуренцією полягає в наступному:

а) монополія спроможна привласнювати чистий прибуток у довгостроковому періоді, а монополістично конкурентна фірма не спроможна;

б) монополія володіє монополістичною владою, а монополістично конкурентна фірма ні;

в) умова P більше МС є вірною для монополії, а умова Р дорівнює МR - для монополістично конкурентної фірми;

г) різниця полягає у характері продукції, що виробляється.

 1. Монополістично конкурентна фірма максимізує прибуток, якщо складаються наступні умови:

а) граничні витрати дорівнюють сукупним середнім витратам;

б) граничні витрати дорівнюють ціні продукту;

в) граничні витрати дорівнюють граничному доходу;

г) ціна продукту дорівнює середнім витратам.

 1. Різниця між олігополією і монополістично конкурентною фірмою полягає в наступному:

а) олігополія ніколи не несе збитків; а монополістично конкурентна фірма інколи збиткова;

б) олігополія виробляє продукти, дотримуючись умови МR дорівнює Р, монополістично конкурентна фірма - умови МR дорівнює МС;

в) олігополія враховує у своїх діях реакцію конкурентів, а монополістично конку рентна фірма ні;

г) олігополія не відчуває загрози закриття, а монополістично конкурентна фірма може припинити діяльність за певних умов.

 1. Для ринкової структури олігополїї не властиве:

а) наявність невеликої кількості фірм:

б) вільний вхід фірм у галузь;

в) контроль над цінами;

г) взаємозалежність фірм.

 1. "Ламана" крива попиту пояснює, чому:

а) олігополія є крупною фірмою;

б) існують труднощі у зговорі в ринковій структурі олігополії;

в) ціни, що встановлюються олігополію, є стійкими,

г) споживачі віддають перевагу придбанню продуктів у виробників на олігополістичному ринку.

 1. Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

а) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану продукцію;

в) невелика кількість конкуруючих фірм;

г) тільки одна крупна фірма.

 1. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначити будь-яку ціну на свій продукт;

б) максимізує прибуток при рівності граничного доходу і граничних витрат:

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її по будь-якій ціні;

г) при даній кривій ринкового попиту може обрати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

 1. Цінова дискримінація - це:

а) продаж по різним цінам однієї й тієї ж продукції різним покупцям;

б) різниця в оплаті праці за національністю чи за статтю:

в) експлуатація трудящих шляхом встановлення високих цін на споживчі товари;

г) підвищення ціни на товар більш високої якості.

 1. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальним значенням довгострокових серед­ніх витрат;

б) ціни дорівнюють граничним витратам;

в) фірми не отримують економічного прибутку;

г) всі існуючі виробничі потужності задіяні.

71. До чинників, що визначають еластичність попиту на ресурс не належить

а) еластичність попиту по ціні на кінцеву продукцію галузі;

б) технологічна можливість заміщення одного виду ресурсу іншим;

в) термін використання фактора виробництва;

г) всі попередні відповіді не вірні.

72.Крива пропозиції землі на ринку:

а) абсолютно еластична;

б) абсолютно нееластична;

в) еластична;

г) нееластична.

73. Крива пропозиції землі на ринку

а) абсолютно еластична;

б) абсолютно нееластична;

в) еластична;

г) нееластична.

74. Дисконтована вартість - це

а) сума, яку необхідно заплатити в даний момент за капітальні товари, щоб через певний строк мати бажаний доход;

б) початкова вартість капітального товару;

в) залишкова вартість капітального товару;

г) сума, яку інвестор отримає через певний період часу використання капітального товару.

75. Еластичність попиту на працю є тим вищою:

а) чим нижчою с частка витрат на працю у витратах фірми;

б) чим нижчою є ціна готової продукції;

в) чим вищою є цінова еластичність попиту на готову продукцію;

г) чим меншою є можливість заміни праці капіталом уданому виробничому процесі.

76. Якщо пропозиція ресурсу є абсолютно нееластичною, то економічна рента:

а) дорівнює нулю;

б) дорівнює ціні ресурсу;

в) дорівнює сумі плати за. ресурс;

г) жодна з відповідей не є вірною.

77. Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на даний ресурс:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається без змін,

г) будь-який з наведених варіантів є можливим.

78.До суб'єктів мікроекономіки не належить:

а) домогосподарство;

б) ринок;

в) фірма;

г) держава.

79.Суспільні блага - це

а) індивідуальні блага, уподобання щодо яких виявляють самі індивіди;

б) блага, що споживаються шляхом простого привласнення без певних витрат на його придбання;

в) блага, які споживаються шляхом купівлі-продажу і існують в обмеженій кількості;

г) блага, які задовольняють потреби людини і мають дві особливості споживання.

80. Поняття досконалої конкуренції передбачає, що:

а) значна кількість фірм, що оперують в галузі, випускають стандартні товари;

б) є багато покупців, що купують цей товар по поточній ціні;

в) всі продавці та покупці мають повну інформацію про ринок;

г) всі попередні відповіді вірні.

81. Декілька великих фірм функціонують на ринку автомобілів. Це ринок:

а) чистої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції,

в) чистої монополії;

г) олігополії.

82. Благо-субститут – це:

а) благо, що споживається в комплекті з іншим;

б) благо, яке може заміщувати інше у процесі споживання або виробництва.

в) блага першої необхідності, споживання яких збільшується з підвищенням цін на них;

г) блага, уподобання щодо яких перебувають під цілеспрямованим випином держави чи ділових одиниць.

83. Точка поза кривою виробничих можливостей показує:

а) неефективне виробництво;

б) ефективне виробництво;

в) недосяжний обсяг виробництва;

г) Х-неефективність.

84.До основних економічних ресурсів не належить

а) кінцева продукція;

б) праця.;

в) земля;

г) капітал.

85. 3а інших рівних умов зростання індивідуальної пропозиції призведе:

а) до зростання рівноважних цін і кількості продукції;

б) до зниження рівноважних ціни й обсягу продукції;

в) до зростання ціни і зниження кількості продукції;

г) до зниження ціни і зростання обсягу продукції.

86. Якщо індивідуальний попит скоротиться , а пропозиція зросте, то:

а) рівноважна кількість продукції знизиться, а рівноважна ціна зросте;

б) рівноважна ціна зменшиться;

в) рівновага на ринку не зміниться;

г) всі попередні відповіді не вірні.

87.Попит - це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт;

б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплати ти за певний товар;

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;

г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.

88.Зміна попиту в цілому виявляється через:

а) переміщення кривої попиту праворуч;

б) переміщення кривої попиту ліворуч;

в) переміщення кривої попиту праворуч або ліворуч;

г) пересування по кривій попиту вгору чи вниз.

89.Як зміниться рівноважна ціна та рівноважний обсяг продукції на ринку певного товару, якщо ціни на ресурси зросли?

а) ціна і обсяг виробництва зростуть;

б) ціна і обсяг виробництва знизяться;

в) ціна підвищиться, а обсяг виробництва знизиться;

г) ціна знизиться, а обсяг виробництва зросте.

90. Пропозиція товару більш еластична:

а) в короткостроковому періоді;

б) в довгостроковому періоді;

в) в найкоротшому періоді;

г) не залежить від часового періоду.

 1. В умовах монополістичної конкуренції для максимізації прибутку фі­рма повинна:

а) дотримуватись рівності середніх витрат і цін;

б) забезпечувати відповідність граничних витрат і попиту;

в) забезпечувати рівність граничних витрат і граничного доходу;

г) утримувати перевищення сукупного доходу над сукупними витратами.

 1. Монополістична конкуренція - це ринкова структура, де оперує:

а) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану продукцію;

в) невелика кількість конкуруючих фірм:

г) тільки одна крупна фірма.

93. "Ламана" крива попиту показує:

а) що витрати залишаються відносно стабільними;

б) що фірми не реагують на збільшення ціни конкурентами, але зменшують ціни у відповідь на зниження цін конкурентами;

в) що ціна товару не перевищує граничного доходу;

г) що фірми отримують максимум прибутку

 1. Цінове лідерство є характерним:

а) для картелю;

б) для монополістичної конкуренції;

в) для олігополістичної структури ринку;

г) для монополії.

95. Монополії та монополістично конкурентній фірмі притаманні загальні риси:

а) максимізація прибутку при виконанні умови MR дорівнює МС;

б) використання реклами для диференціації продуту;

в) виробництво продукції у мінімальній точці довгострокової кривої середніх витрат;

г) нульовий прибуток у довгостроковому періоді.

96. Лінія попиту в умовах досконалої конкуренції споживачів е:

а) горизонтальною лінією;

б) вертикальною лінією;

в) кривою лінією із негативним нахилом;

г) кривою лінією із позитивним нахилом.

97. Які фактори не впливають на ставку заробітної плати?

а) попит на працю;

б) пропозиція праці;

в) діяльність профспілок;

г) співвідношення приватного та державного секторів в економіці.

98.Перевага монополістичної конкуренції над досконалою полягає в на­ступному:

а) більш низький рівень цін;

б) більш широкий вибір товарів для споживача;

в) більш низький прибуток у тривалому періоді;

г) незначні витрати виробництва.

99.Більшу частину споживацького надлишку привласнює фірма, яка:

а) монополізує ринок;

б) здійснює досконалу цінову дискримінацію;

в) максимізує різницю між граничним доходом і граничними втратами;

г) сегментує ринок.

100.Крива попиту на ресурс співпадає з:

а) кривою граничного продукту в грошовому виразі;

б) кривою граничних витрат на ресурс;

в) кривою ринкової пропозиції ресурсу;

г) не співпадає з жодною з наведених кривих.

Схожі:

1. Закон попиту передбачає, що icon1 Всесвітньо відомі історики, філософи, економісти, письменники,...
Так, політична економія називає закон вартості, закон попиту І пропозиції, закон грошового обігу, закон концентрації виробництва...
1. Закон попиту передбачає, що iconПлан. Суть попиту та його детермінанти. Закон попиту І крива попиту....
Ціна у ринковій економіці: суть, види та функції. Вплив держави на ціноутворення
1. Закон попиту передбачає, що iconЗакон попиту величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення...
Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості...
1. Закон попиту передбачає, що iconЗакон попиту
Покупці, які мають потребу у певних товарах, виходять на ринок І пред’являють попит
1. Закон попиту передбачає, що iconАналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Величина попиту змінюється унаслідок змі­ни ціни обернено, тоді як величина пропозиції
1. Закон попиту передбачає, що iconПлан. Специфіка аналізу попиту на інновації та мотивації суб’єктів...
Основні підходи до створення й стимулювання попиту на інновації та особливості застосування цих підходів
1. Закон попиту передбачає, що iconЗакони: діють в кількох формаціях закон вартості, попиту, пропозиції
Політична економія суспільна наука. Об’єктом політичної економії є економічне життя суспільства. Предмет політичної економії змінювався...
1. Закон попиту передбачає, що iconФункціональні аспекти проектного аналізу лекція 6
Отже, проектування попиту є обов’язковим елементом для всіх аспектів оцінки проекту. Точність економічного, технічного та фінансового...
1. Закон попиту передбачає, що iconЗакон України «Про участь України в міжнародних миротворчих організаціях»
...
1. Закон попиту передбачає, що iconЗакон України «Про участь України в міжнародних миротворчих організаціях»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка