Тема: Закономірності, принципи
Скачати 477.38 Kb.
НазваТема: Закономірності, принципи
Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2013
Розмір477.38 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Географія > Закон
  1   2   3   4
Т
ЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ


Тема: Закономірності, принципи
та фактори розміщення продуктивних сил?


Питання для обговорення: 1. Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктив­ний характер.

 2. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.

 3. Принципи розміщення суспільного виробництва.

 4. Основні фактори, що впливають на характер територіального розміщення галузей і підприємств.

5. Визначальна роль соціальних і екологічних критеріїв у розміщенні продуктивних сил.

Т
?
ема:
Економічне районування
та територіальна структура
народного господарства


Питання для обговорення:

1. Територіальний поділ праці — основа формування економіч­них районів.

2. Становлення і розвиток вчення про економічне районування.

3. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства:

3.1. принципи економічного районування;

3.2. районний господарський комплекс, його галузева струк­тура (три основні групи галузей). ТВК — раціональна форма територіальної організації продуктивних сил економічного району;

3.3. типи економічних районів. Генеральне економічне районування України;

3.4. практичне значення економічного районування.
Т
?
ема:
Продуктивні сили України:
особливості їх територіальної
організації та розвитку


Питання для обговорення:

 1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України, його вплив на спеціалізацію і територіальну організацію народного господарства.

 2. Населення України: динаміка його чисельності, структура, особливості формування та основні демографічні проблеми.

 3. Сучасне розселення сільського і міського населення України. Урбанізація: сутність і сучасні особливості.

 4. Трудові ресурси України: структура і розподіл за видами зайнятості і галузями народного господарства. Сучасні проблеми трудозабезпеченості окремих регіонів і галузей та проблеми раціонального використання трудових ресурсів.

 5. Україна — багатогалузевий народногосподарський комп­лекс, його структура та основні галузі спеціалізації.

Т
?
ема:
Паливна промисловість України:
особливості розміщення,
проблеми і перспективи розвитку


Питання для обговорення:

 1. Паливно-енергетичний комплекс: сутність, структура та народ­ногосподарське значення.

 2. Місце паливної промисловості в паливно-енергетичному комплексі України та її значення для розвитку галузей народногосподарського комплексу України.

 3. Паливний баланс України: сутність, сучасна структура та шляхи її вдосконалення.

 4. Сучасний рівень та перспективи розвитку вугільної промис­ловості України. Характеристика вугільних басейнів України.

 5. Сучасний рівень та перспективи розвитку нафтової промис­ловості України. Основні райони видобутку нафти. Рівень забезпеченості потреб України у нафті. Основні нафтопроводи.

 6. Сучасний рівень та перспективи розвитку газової промисловості України. Основні райони видобутку природного газу. Рівень забезпеченості потреб України у природному газі. Найваж­ливіші газопроводи.

 7. Основні проблеми і перспективи розвитку паливної промисловості України та її зв’язок з паливною промисловістю Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану та інших країн світу.

Т
?
ема:
Електроенергетика України:
особливості розміщення, проблеми
та перспективи розвитку


Питання для обговорення:

 1. Електроенергетика: значення і місце в народногосподарському комплексі країни та паливно-енергетичному комплексі.

 2. Принципи розміщення і розвитку електроенергетики. Струк­тура виробництва електроенергії України.

 3. Теплоенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Основні райони концентрації ТЕС.

 4. Гідроенергетика України: значення і місце в енергетичному балансі країни. Основні каскади ГЕС.

 5. Атомна електроенергетика України: значення і місце в енер­гетичному балансі країни. Сучасне розміщення атомних електростанцій України.

 6. Розвиток електроенергетики та охорона навколишнього середовища.

 7. Проблеми та перспективи розвитку енергетики України.

Т
?
ема:
Чорна металургія України:
особливості розміщення, проблеми
та перспективи розвитку


Питання для обговорення:

 1. Чорна металургія: структура та народногосподарське значення.

 2. Основні передумови розвитку та принципи розміщення під­приємств чорної металургії.

 3. Сировинна база чорної металургії України.

 4. Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення чорної металургії України. Характеристика основних металургійних районів.

 5. Основні проблеми та перспективи розвитку чорної металур­гії України.

Т
?
ема:
Машинобудівний комплекс України:
особливості розміщення,
проблеми і перспективи розвитку


Питання для обговорення:

 1. Машинобудівний комплекс: значення в розвитку господарського комплексу країни, галузева структура та форми його територіальної організації.

 2. Особливості і принципи розміщення галузей машинобудування України. Основні райони і центри.

 3. Сучасний рівень розвитку галузей машинобудування України.

 4. Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні України та їх вплив на розміщення галузі.

 5. Основні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України.

Т
?
ема:
Агропромисловий комплекс України:
галузева та територіальна структура,
проблеми і перспективи розвитку


Питання для обговорення:

 1. АПК: сутність, значення і місце в народногосподарському комплексі. Галузева структура і форми територіальної організації АПК.

 2. Характеристика природних передумов розвитку сільського господарства України.

 3. Сільське господарство — сировинна база АПК.

 4. Рослинництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.

 5. Тваринництво України: галузева структура та особливості розміщення основних галузей.

 6. Структура та принципи розміщення основних галузей переробного комплексу АПК України.

 7. Основні проблеми та перспективи розвитку АПК України.

Т^
ЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ


Тема: Хімічна промисловість України:
особливості її розміщення
та основні проблеми розвитку?


Питання для самостійного вивчення: 1. Хімічна промисловість: структура та значення в народногос­подарському комплексі країни.

 2. Сировинна база хімічної промисловості України.

 3. Принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.

 4. Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення хіміч­ної промисловості України.

5. Основні проблеми розвитку хімічної промисловості України.

Т
?
ема:
Легка промисловість України:
особливості її розміщення
та основні проблеми розвитку


Питання для самостійного вивчення:

 1. Легка промисловість: структура та значення в народногосподарському комплексі країни.

 2. Фактори, що впливають на розміщення і розвиток галузі. Принципи розміщення підприємств легкої промисловості.

 3. Сучасний рівень розвитку та розміщення галузей легкої промисловості України.

 4. Основні проблеми розвитку легкої промисловості України.

Т
?
ема:
Харчова промисловість України:
особливості її розміщення
та основні проблеми розвитку


Питання для самостійного вивчення:

 1. Харчова промисловість: галузева структура, місце в АПК та народногосподарське значення.

 2. Принципи, умови і фактори, що визначають розміщення і розвиток галузей харчової промисловості.

 3. Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення харчової промисловості України.

 4. Основні проблеми розвитку харчової промисловості України.

Т
?
ема:
Будівельний комплекс України:
особливості його розміщення
та основні проблеми розвитку


Питання для самостійного вивчення:

 1. Будівельний комплекс: структура і народногосподарське значення.

 2. Принципи розміщення підприємств промисловості будівельних матеріалів.

 3. Сучасний рівень розвитку та розміщення промисловості будівельних матеріалів України.

 4. Будівництво України: сучасний рівень розвитку та особливості територіальної організації.

 5. Основні проблеми розвитку будівельного комплексу України.

Т
?
ема:
Кольорова металургія України:
особливості її розміщення
та основні проблеми розвитку


Питання для самостійного вивчення:

 1. Кольорова металургія: структура та народногосподарське значення.

 2. Основні передумови розвитку галузі і принципи розміщення її підприємств.

 3. Сировинна база кольорової металургії України.

 4. Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення галузей кольорової металургії України.

 5. Основні проблеми розвитку кольорової металургії України.

^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Д
О ЇХ ВИКОНАННЯ


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Відповідно до навчального плану студенти 1-го курсу виконують курсову роботу з дисципліни «Розміщення продуктивних сил». При підготовці до написання курсової роботи вони оволодівають навичками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил, засвоюють основні методи цього аналізу, вчаться добирати необхідний матеріал з літературних, статистичних та інших джерел, систематизувати його й робити відповідні висновки.

У курсових роботах необхідно враховувати соціально-еконо­мічні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економіці, в розміщенні виробництва, в системі управління народним господарством. Особливу увагу треба звертати на нові проблеми у зв’язку з проголошенням державної незалежності України та інших республік, знати закони, які регламентують їхній економічний розвиток.

З урахуванням цих змін слід акцентувати увагу на питаннях більш раціонального розміщення продуктивних сил України, удос­коналення зовнішніх економічних зв’язків, впливу економічних та інших факторів на ці процеси.

Основа курсової роботи — дослідження, що характеризують розміщення галузей народного господарства, народногосподарську спеціалізацію районів. Що стосується різних історичних екскурсів чи опису технологічних процесів, то ці питання повинні мати допоміжний характер. У курсовій на них треба відводити дві-три сторінки.

Кожен студент пише курсову роботу на одну з тем запропонованої тематики. Крім того, студент має право (з дозволу керівника) самостійно вибрати тему, яка не передбачена цими рекомендаціями.
^ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Важливий етап у роботі над обраною темою — ознайомлення з необхідною літературою.

Характеристика розвитку та розміщення будь-якої галузі народного господарства країни чи її окремого регіону, вивчення процесу формування економічних районів та характеристика їх розвитку неможливі без роботи над літературними джерелами — підручниками, навчальними посібниками, спеціальними моногра­фіями, статтями, статистичними довідниками тощо.

При доборі літератури потрібно навчитись користуватись каталогами бібліотек та різноманітними бібліографічними покажчиками. З бібліографічних покажчиків особливо рекомендуються «Книж­ковий літопис», «Літопис журнальних статей», «Літопис газетних статей», реферативні журнали. У «Літописах» є довідки про всі книжки, що вийшли за зазначений термін часу (за кожний місяць), про всі статті, що надруковані в журналах і галузях (за кожен місяць). Реферативні журнали містять довідки про видання з різних галузей народного господарства, що вийшли в Україні та за рубежем, тут можна одержати необхідну інформацію навіть у тому разі, коли з будь-яких причин неможливе користування тим чи іншим джерелом.

Працюючи над курсовою роботою, важливо також використовувати статистичні матеріали. Одне з найбільш доступних джерел інформації зі статистики різних галузей народного господарства України — статистичні довідники, більшість яких видається щорічно по республіці, областях та великих містах. У роботі доцільно використовувати довідники останнього року видання.

Для курсових, присвячених соціально-економічній характерис­тиці невеликого міста, адміністративного району, промислового підприємства, радгоспу, колгоспу, фермерського господарства, обов’язкові первинні відомчі матеріали, звіти, виробничі плани цього об’єкта. Добираючи їх, необхідно передбачити, які питання і як повинні розкриватися.

^ СКЛАДАННЯ КОНСПЕКТІВ ТА ОБРОБКА
СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Під час вивчення наукової літератури, первинних та архівних матеріалів необхідно робити виписки на окремих картках чи аркушах паперу, зазначаючи усі вихідні дані використаної книжки чи статті (прізвище та ініціали автора, її повна назва, місце видання, видавництво, рік видання). Ці відомості заносять у спеціальний список, який ведуть з початку роботи над відібраними джерелами. Таким чином, разом з вивченням і конспектуванням літературних джерел поступово заповнюється список використаної літератури.

Якщо витяг з книжки чи статті буде наведений у курсовій роботі у вигляді цитати, запис роблять дослівно і вказують джерело та сторінку, звідки його взято.

На картці також можна робити копії графічних матеріалів, які є в джерелі, що конспектується (діаграми, схеми, графіки, таблиці).
І в цьому випадку необхідно вказати джерело цього матеріалу. Карт­ки з виписками рекомендується згрупувати по розділах роботи.

При роботі з первинними матеріалами (річними звітами, виробничими планами підприємств тощо) слід також робити випис­ки на окремих картках чи на спеціально виготовлених бланках. Починаючи вивчення первинних матеріалів, студент повинен усвідомлювати, яка інформація йому потрібна. Тому важливо, щоб було достатнім загальне уявлення про зміст майбутньої роботи.

Приступаючи до розробки статистичних матеріалів, треба володіти методами їх аналізу. Наприклад, використовуючи звітні дані за кілька років, необхідно виявити динаміку розвитку вироб­ництва на даному підприємстві, зміни його структури, продук­тивності праці, собівартості продукції та ін. Аналізуючи звіти колгоспів, радгоспів, фермерських господарств, треба з’ясувати структуру його посівних площ, затрат праці, валової та товарної продукції, грошових витрат по галузях виробництва, місце сільськогосподарських культур у валовій та товарній продукції тощо. Порівнюючи загальний обсяг продукції, у тому числі по галузях виробництва, необхідно з’ясувати ступінь товарності кожної галузі. На основі довідок про обсяги сільськогосподарського вироб­ництва (посівних площ), валовий збір сільськогосподарських культур, про поголів’я худоби, продукцію тваринництва по району, області чи по конкретному господарству треба з’ясувати місце його в сільськогосподарському виробництві району чи області.

^ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

План необхідно скласти на початку роботи над темою після попереднього ознайомлення з літературними джерелами. При скла­данні плану треба врахувати, які питання і в якій послідовності мають бути розглянуті при розкритті даної теми, виявити основні проблеми, яким повинні бути підпорядковані всі інші питання плану. Головне питання в курсовій роботі — це характеристика розміщення продуктивних сил і з’ясування кола проблем та шляхів їх розв’язання. У кожній конкретній темі план повинен служити реалізації її головної ідеї. План роботи затверджує науковий керівник.

^ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ


Загальний обсяг роботи (текстової частини) повинен становити 25—30 стандартних аркушів. Значні відступи від цієї норми небажані.

Зміст роботи повинен відповідати таким основним вимогам:

1. В роботі необхідно відповісти не тільки на питання, як розвивається і розміщується та чи інша галузь виробництва, яка спеціалізація і комплексність господарства району (міста, підприємства, господарства), а й з’ясувати також, чому склалось таке роз­міщення, чим зумовлена така спеціалізація і галузева структура.

2. Необхідно дати характеристику сучасного стану галузей народного господарства чи господарського комплексу району (області, міста, господарства), яка повинна грунтуватись на найновіших статистичних матеріалах.

3. Соціально-економічну характеристику обраного об’єкта (галузі господарства, району, області, міста, підприємства) необхідно завершити аналізом основних проблем його розвитку та шляхів їх вирішення.

4. Виклад змісту всіх розділів роботи повинен бути логічним й послідовним. Слід уникати суперечностей та повторень.

5. Висновки й узагальнення мають бути аргументовані, враховувати досягнення науки та господарської практики у тісному зв’язку із завданням економічних реформ на сучасному етапі.

6. Обов’язковою умовою виконання курсової роботи є самос­тійне висвітлення питань теми. Якщо в роботі не забезпечено додержання цієї вимоги, курсова робота не може бути допущена до захисту.

^ ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ,
ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ


Графічні матеріали (діаграми, графіки, картосхеми та ін.) — важлива складова частина курсової роботи. Використовуючи самостійно зроблені графічні матеріали, студент може значно збагатити текстову частину роботи, розкрити та виявити, якою мірою вона пов’язана з розміщенням інших галузей виробництва, природними ресурсами, шляхами сполучення, трудовими ресурсами тощо.

У роботах, присвячених характеристиці галузей промисловості, потрібно використати, наприклад, картосхеми розміщення підприємств, які входять до складу галузі, що характеризується, чи розміщення центрів даної галузі промисловості, районів видобутку сировини, яка використовується, напрямків вантажопотоків готової продукції, зв’язків з іншими галузями народного господарства по лінії постачання напівфабрикатів, палива, електро­енергії, сировини і т. ін.

У роботах по розміщенню сільського господарства можна передбачити картосхеми використання земель для сільськогосподарського виробництва, розміщення посівів основних сільськогос­подарських культур, діаграми структури земельного фонду, посів­них площ тощо.

Всі графічні матеріали та таблиці повинні мати правильні наз­ви, що відповідають їх змісту.
  1   2   3   4

Схожі:

Тема: Закономірності, принципи icon1. Предмет, метод І завдання дисципліни 19 Тема Закономірності, принципи...
Економічна кібернетика" 050103. "Міжнародна економіка" 050104. "Фінанси" 050106. "Облік І аудит" 050105 "Банківська справа" 050107....
Тема: Закономірності, принципи iconЗакономірності І принципи навчання
Баранов С. П. Принципы обучения. – М., 1975. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. – К., 1987. Подласый И. П. Педагогика....
Тема: Закономірності, принципи iconЗакономірності І принципи виховання
Педагогіка – це наука про виховання (навчання, освіту) людини на всіх етапах життя
Тема: Закономірності, принципи iconЛекція №6 тема: основи теорії адаптації та закономірності її використання...
Тема: основи теорії адаптації та закономірності її використання у фізичному вихованні
Тема: Закономірності, принципи iconКалендарно-тематичний план практичних занять з хірургічної стоматології для студентів IV
Класифікація пухлин, етіологія, патогенез, закономірності росту І розвитку доброякісних пухлин, принципи їх диференційної діагностики...
Тема: Закономірності, принципи iconПлан-конспект уроку з економіки для групи e-11 Тема
Тема: Проблема обмеженості ресурсів І виробу виробника. Закономірності економічної поведінки виробника
Тема: Закономірності, принципи iconТема: закономірності будови І розвитку форм флювіального рельєфу на рівнині
Мета: сформувати уявлення про закономірності еволюції водно-ерозійних І водно-акумулятивних форм на рівнині, особливості геоморфологічної...
Тема: Закономірності, принципи iconТема предмет, завдання І методи вікової та педагогічної психології,...
Тема предмет, завдання І методи вікової та педагогічної психології, основні закономірності психічного розвитку
Тема: Закономірності, принципи icon1. 1 Основні типи взаємодій у природі
Фундаментальні закони І феноменологічні закономірності, динамічні рів­нян­ня, закони збереження І статистичні закономірності
Тема: Закономірності, принципи iconЛекція №14-15 Тема: Загальні принципи роботи програми «1С: Підприємство»
Мета: Розуміти призначення програми та її принципи роботи. Ознайомитися з основними поняттями та об’єктами 1С: Підприємство 8
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка