Тести
НазваТести
Сторінка4/5
Дата конвертації01.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5
ТЕМА 8

«^ ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА»


 1. Яке з перелічених рішень з упаковки приймається з участю служби логістики підприємства:

 1. розмір упаковки;

 2. рекламний текст на упаковці;

 3. рисунок на упаковці;

 4. всі відповіді правильні;
 1. Розмір стандартного плоского піддона, як базова основа для формування вантажної одиниці:

 1. 1200 мм х 800 мм;

 2. 600 мм х 800 мм;

 3. 600 мм х 400 мм;

 4. 400 мм х 400 мм;
 1. Базовий модуль у логістиці — це:

 1. стандартний піддон розміром 1000 х 1200 мм;

 2. вантажний пакет розміром 1200x800x1050 мм;

 3. умовна одиниця площі у формі прямокутника розміром 600 мм х 400 мм;

 4. транспортна тара стандартного розміру;
 1. Продукцією на транспорті є:

 1. переміщення вантажів;

 2. маса вантажу;

 3. обсяг вантажу;

 4. склад вантажу;
 1. Вантажоперевезення в логістичній системі відбуваються:

1) на етапі постачання виробництва;

2) в основному виробництві;

3) на етапі розподілу готової продукції;

4) протягом всього логістичного ланцюга;


 1. Сфера застосування трубопровідного транспорту:

 1. обмежена відстанню;

 2. обмежена видами транспортних вантажів;

 3. обмежена погодними умовами;

 4. не обмежена;
 1. Які елементи включає в себе матеріально-технічна база транспорту:

 1. транспортні засоби;

 2. шляхове господарство;

 3. технічні засоби та пристрої;

 4. всі відповіді вірні;
 1. Система доставки вантажів деякими видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший без участі вантажовласника – це:

 1. інтермодальна система перевезень;

 2. унімодальна система перевезень;

 3. комбінована система перевезень;

 4. змішані роздільні перевезення;
 1. Що є причиною високої конкурентності ринку автотранспортних перевезень?:

 1. зниження рівня державного регулювання транспорту;

 2. підвищення рівня регулювання транспорту;

 3. зменшення оподаткування;

 4. правильної відповіді немає;
 1. Метою транспортної логістики є:

 1. зниження транспортних витрат;

 2. збільшення обсягів перевезень;

 3. підвищення якості надання послуг;

 4. всі правильні відповіді;
 1. Транспортна логістика базується на:

 1. інтеграції транспорту, виробництва, збуту;

 2. інтеграції транспорту, постачання, виробництва, збуту;

 3. розвитку транспорту, постачання, виробництва;

 4. правильної відповіді немає;
 1. Найменше витрат на перевезення вимагають:

 1. дрібні партії на невеликі відстані;

 2. великі партії на невеликі відстані;

 3. великі партії на великі відстані;

 4. дрібні партії на великі відстані;
 1. Унімодальна система доставки вантажів — це:

 1. доставка вантажів "від дверей до дверей";

 2. доставка вантажів різними видами транспорту;

 3. доставка вантажів тільки автомобільним чи залізничним транспортом;

 4. доставка вантажів без використання транспортних засобів;
 1. Інтермодальна система доставки вантажів — це:

 1. доставка вантажів "від дверей до дверей";

 2. доставка вантажів різними видами транспорту;

 3. доставка вантажів тільки автомобільним чи залізничним транспортом;

 4. доставка вантажів без використання транспортних засобів;
 1. Транспорт загального користування — це:

 1. галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезен­нях вантажів та пасажирів;

 2. внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємс­твам, є, як правило, складовою яких-небудь виробничих сис­тем і має бути органічно в них вписаний;

 3. немає правильної відповіді;

 4. усі відповіді правильні;
 1. Інтермодальна система перевезень — це:

 1. одновидова система перевезень;

 2. двовидова система перевезень;

 3. багатовидова система перевезень;

 4. перевезення автомобільним та залізничним транспортом;
 1. Унімодальна система перевезень — це:

 1. одновидова система перевезень;

 2. двовидова система перевезень;

 3. багатовидова система перевезень;

 4. перевезення автомобільним та залізничним транспортом;
 1. Вид тарифу, що не використовується в автомобільному транспорті:

 1. відрядні тарифи;

 2. почасові тарифи;

 3. тарифи покілометрового розрахунку;

 4. договірні тарифи;
 1. Вид тарифу, що не використовується в автомобільному транспорті:

 1. бригадні тарифи;

 2. тарифи на умовах платних автотонно-годин;

 3. тарифи за погодинне користування вантажними автомо­білями;

 4. тарифи за перевезення рухомого потягу;
 1. Транспортний коридор — це:

 1. частина національної або міжнародної транспортної сис­теми, що забезпечує значні вантажні перевезення між окреми­ми географічними районами;

 2. етапи перевезень вантажу на визначені відстані, протя­гом визначеного періоду часу, з використанням транспортних засобів одного або декількох видів транспорту;

 3. контрактні відносини між вантажовласником і перевізником;

 4. доставка здійснюється звичайно двома видами транспор­ту, наприклад: залізнично-автомобільним, морським і заліз­ничним;
 1. До транспортно-експедиційних послуг не належать:

 1. приймання заявок на перевезення та укладання договорів про транспортно-експедиційне обслуговування;

 2. попереднє планування перевезень (вибір типу транспор­ту, перевізника, страхувальника, попередній розрахунок ви­трат);

 3. приймання вантажів та підготовка до перевезення;

 4. виробництво продукції;
 1. До транспортно-експедиційних послуг належать:

 1. організація перевезення та перевалки вантажів залізнич­ним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транс­портом;

 2. здійснення кількісного й якісного аналізу фінансового стану вантажовідправника;

 3. в) контроль якості сировини, що використовується для ви­готовлення продукції, яка транспортується;

 4. виробництво продукції;
 1. До транспортно-експедиційних послуг не належать:

 1. оформлення документів відповідно до митних, карантин­них і санітарних вимог, страхування вантажів;

 2. організація експертизи вантажів у портах і на залізнич­них станціях;

 3. контроль руху вантажопотоку і розгляд інцидентів;

 4. здійснення кількісного і якісного аналізу фінансового стану вантажовідправника;
 1. На розмiр транспортного тарифу не впливає:

 1. вiдстань до споживача;

 2. час доставки;

 3. вантажопiдйомнiсть транспортного засобу;

 4. загальний пробiг транспортного засобу.
 1. Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов'яза­них з ор­г­а­­­­нізацією переміщення вантажів транспортом:

 1. загального користування;

 2. не загального користування;

 3. внутрішньовиробничим;

 4. всі відповіді правильні;
 1. Найвищою здатністю доставляти вантаж у задану точку те­ри­то­рії «від дверей до дверей» володіє транспорт:

 1. автомобільний;

 2. залізничний;

 3. повітряний;

 4. трубопровідний;
 1. Недоліком повітряного транспорту є:

 1. невисока швидкість доставки;

 2. висока собівартість перевезень;

 3. низьке збереження вантажів;

 4. низька надійність доставки;
 1. Доставка одним видом транспорту характерна для транспортування:

 1. унімодального;

 2. мультимодального;

 3. контейнерного;

 4. термінального;
 1. Фрахт як вид транспортного тарифу є характерним для транспорту:

 1. автомобільного;

 2. залізничного;

 3. морського;

 4. повітряного;ТЕМА 9

«^ ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА»


 1. Інформаційний потік у логістичній системі є:

  1. одновекторний;

  2. супроводжуючий матеріальний потік;

  3. гіпотетичний;

  4. матеріалізований;
 1. Залежно від виду систем, які пов’язуються потоком, розрізняють інфор­ма­ційні потоки:

 1. горизонтальні та вертикальні; 2. вхідні та вихідні; зовнішні та внутрішні;

 3. директивні, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні;
 1. Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи, розрізняють наступні види інфор­ма­ційних потоків:

  1. директивні, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні;

  2. горизонтальні та вертикальні;

  3. зовнішні та внутрішні;

  4. вхідні та вихідні;
 1. Інфор­ма­ційні потоки залежно від місця проходження поділяються:

 1. горизонтальні та вертикальні;

 2. вхідні та вихідні;

 3. зовнішні та внутрішні;

 4. директивні, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні;
 1. Інформаційний по­тік, що випереджає у зустрічному напрямку матеріальний потік:

 1. є попереднім повідомленням про майбутнє прибуття ванта­жів;

 2. містить відомості про замовлення;

 3. несе інформацію про кількісні та якісні параметри матері­а­ль­ного потоку;

 4. містить інформацію про результати приймання вантажу за кі­ль­­кістю і якістю;
 1. Певним чином організована сукупність взаємопов'язаних за­со­бів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних за­собів програмування, що забезпечує вирішення тих або інших функціональних задач з управління матеріальним потоком – це:

 1. інформаційна логістика;

 2. логістичний інформаційний потік;

 3. логістична інформаційна система;

 4. інформаційна технологія;
 1. Функціональна підсистема логістичної інформаційної системи:

 1. є сукупністю технічних засобів, які забезпечують переробку і передачу інформаційних потоків;

 2. складається із сукупності розв'язуваних задач, згрупованих за ознакою спільності мети;

 3. містить у собі різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;

 4. все перелічене правильно;
 1. Інфор­маційні системи, що створюються на адміністративному рівні уп­рав­­ління і слугують для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру – це:

 1. виконавчі;

 2. диспозитивні;

 3. планові;

 4. диспетчерські;
 1. Інформаційні си­стеми, які створюються на рівні управління складом або цехом і слугують для забезпечення налагодженої роботи логіс­тичних систем:

 1. планові;

 2. диспозитивні;

 3. виконавчі;

 4. оперативні;
 1. Найвищий рівень стандартизації при вирішенні завдань в ін­фор­маційних системах досягається у:

 1. планових;

 2. диспозитивних;

 3. виконавчих;

 4. оперативних;
 1. Одиницями вимірювання інформаційного потоку є:

 1. кількість обробленої і переданої інформації;

 2. кількість обробленої і переданої інформації за одиницю часу;

 3. кількість переданої інформації;

 4. кількість обробленої інформації;
 1. До принципів організації логістичної інформації не на­лежать:

 1. повнота і придатність інформації для користувача;

 2. точність;

 3. своєчасність;

 4. вільний формат даних.
 1. До параметрів управління інформаційним потоком не відноситься:

 1. напрямок руху потоку;

 2. інтенсивність потоку;

 3. точка замовлення;

 4. періодичність.


ТЕМА 10

«^ ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ

СИСТЕМИ»


 1. Логістичний сервіс може бути безпосередньо реалізований у сфері:

 1. закупівель;

 2. виробництва;

 3. розподілу;

 4. споживання;

 1. Об'єктами логістичного сервісу є:

 1. послуги;

 2. генератори матеріального потоку;

 3. споживачі матеріального потоку;

 4. генератори і споживачі матеріального потоку;
 1. Предметом логістичного сервісу є:

 1. послуги;

 2. генератори матеріального потоку;

 3. споживачі матеріального потоку;

 4. генератори і споживачі матеріального потоку;
 1. Першим етапом формування підсистеми логістичного сер­вісу є:

 1. визначення найбільш значущих для покупців послуг;

 2. встановлення зворотного зв'язку з покупцями для забезпечення відпо­від­ності послуг потребам покупців;

 3. сегментація споживчого ринку;

 4. визначення стандартів послуг у розрізі окремих сегментів ринку;1   2   3   4   5

Схожі:

Тести iconТести

Тести iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Тести iconТести
«операції» є складовою частиною виробничого менеджменту І тому він вужчий за термін «виробництво»
Тести iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка