Тести
НазваТести
Сторінка1/5
Дата конвертації01.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5


ЛОГІСТИКА

ТЕСТИ
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства агарної політики та продовольства України

ЗМІСТ


 1. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ…….3

 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ

СИСТЕМ………………………………………………………………….…8

 1. ЛОГІСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ………15

 2. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА…………………………………………..…..20

 3. ЛОГІСТИКА РОЗПОДІЛУ………………………………………………..22

 4. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ……………………………………………………26

 5. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ……………………………………..…….31

 6. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА……………………………………………33

 7. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА………………………………………….38

 8. ^ ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ

СИСТЕМИ……………………………………………………………….…40

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………44

ТЕМА 1

^ «СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»
1.Логістика як економічна наука сформувалася на засадах:

  1. математичної логіки;

  2. дослідження операцій;

  3. військової логістики;

  4. кібернетики;^ 2.Найкраще в економічній сфері логістику конкретизує наступне визна­чення:

 1. організація перевезень;

 2. матеріально-технічне постачання;

 3. управління матеріальними і супутніми їм потоками;

 4. підприємницька діяльність;

^ 3.Предметом дослідження у логістиці є:

 1. оптимізація процесів управління матеріальними потоками;

 2. оптимізація ринкової поведінки з реалізації товарів і послуг;

 3. економічні відносини в суспільстві;

 4. ефективність збутової діяльності;

^ 4.Що із названого не належить до термінології логістики?:

 1. матеріальний потік;

 2. рентабельність;

 3. технологічна карта;

 4. технологічна схема;

^ 5.До термінології логістики не належить:

 1. синергетичний ефект;

 2. інформаційний потік;

 3. продуктивність праці;

 4. матеріальний запас;

^ 6.Якому етапу розвитку логістики відповідає процес розширення її інтеграційних основ за рахунок включення виробни­чого процесу?:

 1. першому (60-ті роки) ;

 2. другому (80-ті роки);

 3. третьому (сьогодення);

 4. усім переліченим;


^ 7. Який етап розвитку логістики характеризується використанням логістич­ного підходу для управління матеріальними потоками у сфері обігу?:

 1. перший (60-ті роки);

 2. другий (80-ті роки);

 3. третій (сьогодення);

 4. усі перелічені;

^ 8. За характером зон управління логістика поділяється на:

 1. макро- і мікрологістику;

 2. зовнішню і внутрішню;

 3. закупівельну і виробничу;

 4. розподільчу і транспортну;

^ 9. Які є рівні логістики, що використовують для формалізації наукових досліджень?:

 1. зовнішня і внутрішня;

 2. макро- і мікрологістика;

 3. закупівельна і виробнича;

 4. інформаційна і складська;

^ 10. За відношенням до логістичної системи матеріальні потоки бувають:

 1. зовнішні і внутрішні;

 2. вхідні і вихідні;

 3. закупівельні і виробничі;

 4. неперервні і дискретні;

^ 11. Який із зазначених потоків є ключовим, з точки зору функціонування логістичної системи?:

 1. інформаційний;

 2. матеріальний;

 3. фінансовий;

 4. грошовий;

^ 12. В якому році О. Моргенштерн вперше вказав на можливість використання положень військової логістики в економічній сфері?:

 1. 1812 рік;

 2. 1832 рік;

 3. 1951 рік;

 4. 1973 рік;

^ 13. Перший етап розвитку логістики характеризується:

 1. використанням логістичного підходу у сфері закупівель;

 2. використанням логістичного підходу у сфері виробництва;

 3. використанням логістичного підходу у сфері обігу;

 4. використанням логістичного підходу у сфері транспортування;

^ 14.Другий етап розвитку логістики характеризується:

 1. розширенням інтеграційної основи логістики;

 2. комп’ютеризацією потокових процесів;

 3. глобалізацією логістичних зв’язків;

 4. використанням логістичного підходу у сфері інформатизації;

^ 15.Творцем перших наукових праць з логістики у військовій сфері вва­жають:

1) А.Смітта;

2) А.Джоміні;

3) К.Маркса;

4) Д.Кейнса;

16.Завдання логістики за ступенем значимості поділяються на три групи. Яка з визначених груп є зайвою?:

1) глобальні;

2) загальні;

3) регіональні;

4) часткові (локальні) ;

^ 17.Основним об’єктом вивчення логістики є:

1) процеси,що здійснюються під час торгівлі;

2) матеріальні та супутні їм інформаційні та фінансові потоки;

3) економічні відносини, що виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць виробництва до місць споживання;

4) ринки і кон’юнктура конкретних товарів і послуг;

^ 18.Який із представлених термінів відноситься до термінології логістики?:

1) виробнича потужність;

2) рентабельність;

3) матеріальний потік;

4) ергономічність;

^ 19.Який із термінів не відноситься до термінології логістики?:

1) синергетичний ефект;

2) інформаційний потік;

3) фінансовий потік;

4) продуктивність праці;

^ 20.За масштабом проблем, що вирішуються, логістика буває:

1) зовнішня і внутрішня;

2) транспортна і складська;

3) макро- і мікрологістика;

4) запасів і складування;

^ 21.До елементів логістики належать:

1) менеджмент;

2) вантажопереробка;

3) управління кадрами;

4) немає правильної відповіді;

22.Дiяльнiсть у галузі логiстики передбачає управлiння:

1) кадрами органiзацiйних систем i комерцiйною дiяльнiстю;

2) транспортом;

3) складським господарством i запасами;

4) усі відповіді правильні;

^ 23.Оцiнювати проекти в логiстичних системах можна методом:

1) дисконтування засобiв;

2) середнього рiвня вiддачi;

3) окупностi;

4) усі відповіді правильні;

^ 24.Під час використання концепції логістики розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності проводяться у напрямку:

 1. закупівля-виробництво-збут;

 2. закупівля-збут-виробництво;

 3. виробництво-збут-закупівля;

 4. збут-виробництво-закупівля;

^ 25.Який із зазначених принципів суперечить сучасній концепції логістики?:

 1. пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом;

 2. реалізація принципу системного підходу;

 3. встановлення максимального рівня обслуговування клієнтів;

 4. ведення обліку логістичних витрат уздовж всього логістичного ланцюга;

^ 26.Згідно концепції логістики, головне у процедурі організації матеріального потоку – це врахування потреб:

 1. виробника;

 2. споживача;

 3. постачальника;

 4. держави;

^ 27.Концепція логістики передбачає, що узгодженість всіх елементів логістичного лан­цю­га забезпечує реалізацію принципу наступного підходу:

 1. структурного;

 2. системного;

 3. логічного;

 4. синергетичного;

^ 28.Згідно концепції логістики, пріоритет слід надавати:

 1. розподілу товарів над їх виробництвом;

 2. виробництву товарів над їх розподілом;

 3. складуванню товарів над їх виробництвом;

 4. виробництву товарів над їх споживанням;

^ 29.Концепція логістики передбачає положення, що рівень обслуговування клієнтів повинен бути:

 1. максимальний;

 2. оптимальний;

 3. мінімальний;

 4. синергетичний;

^ 30.Згідно концепції логістики, аналіз логістичного ланцюга потрібно вести з:

 1. початку процесу;

 2. кінця процесу;

 3. середини процесу;

 4. немає різниці;

31.Згідно концепції логістики, під час проведення розрахунків і використання в техніко-еконо­мічних обґрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку слід розраховувати для кожної елементарної операції:

 1. тривалість;

 2. вартість;

 3. періодичність;

 4. послідовність;

^ 32.Концепція логістики передбачає, що вибір варіантів логістичної системи проводиться на підставі порівняння їх:

 1. вартісних показників;

 2. техніко-економічних показників;

 3. натуральних показників;

 4. якісних показників;

^ 33.Ведення обліку логістичних витрат, згідно концепції логістики, необхідно здійснювати:

 1. на стадії закупівель матеріальних ресурсів;

 2. протягом всього логістичного ланцюга;

 3. у сфері споживання готової продукції;

у процесі вантажопереробки;

ТЕМА 2

^ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ

СИСТЕМ»

34.Яка із представлених функцій не відноситься до логістики?:

 1. інтегруюча;

 2. системоутворююча;

 3. результуюча;

 4. регулююча;^ 35.Межі логістичної системи визначаються:

  1. циклом обігу засобів виробництва;

  2. на основі чинних нормативних документів, які регламентують діяль­ність підприємств;

  3. довільно;

  4. становищем підприємства на ринку;^ 36.Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження і доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність функції логістики:

 1. системоутворюючої;

 2. інтегруючої;

 3. регулюючої;

 4. результуючої;^ 37.Кінцевим завданням логістичної діяльності підприємства є формування:

  1. логістичного ланцюга;

  2. логістичного елемента;

  3. логістичного каналу;

  4. логістичної функції;^ 38.Матеріальний потік:

 1. знаходиться у постійному русі;

 2. може набувати статичної форми;

 3. може набувати динамічної і статичної форми;

 4. взагалі не має ніякої форми;^ 39.Матеріальний потік може вимірюватись у наступних одиницях:

 1. грн. ;

 2. т / м2;

 3. т / рік;

 4. грн;/ т. ;40. Що не відноситься до базових логістичних функцій?:

 1. постачання;

 2. транспортування;

 3. виробництво;

 4. розподіл продукції;


^ 41. Властивість логістичної системи виконувати задану цільову функцію в цілому, а не окремими її елементами характеризує її:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. адаптивність;
 1. Здатність логістичної системи змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища характеризує її:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. структурованість;

 4. адаптивність;
 1. Наявність певної організаційної структури логістичної системи, яка скла­дається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів управління, що реалізує задану мету і характеризує її:

 1. цілісність;

 2. структурованість;

 3. рухливість;

 4. адаптивність;
 1. Вплив на логістичну систему великої кількості стохастичних факторів характеризує її:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. структурованість;
 1. Підпорядкованість елементів нижчого рівня логістичної системи елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління характеризує її:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. унікальність;
 1. Логістична діяльність спрямована на постачання продукції у необхідній кількості, у зазначений час і місце із заданою якістю за мінімальних витрат відображає сутність функції логістики:

 1. системоутворюючої;

 2. інтегруючої;

 3. регулюючої;

 4. результуючої;
 1. Що не відноситься до базових логістичних функцій?:

 1. постачання;

 2. розподіл;

 3. виробництво;

 4. інформатизація;
 1. Яка з визначених функцій логістики характеризує формування госпо­дарських зв’язків окремих елементів у єдине ціле з метою досягнення синергетичного ефекту?:

 1. системоутворююча;

 2. інтегруюча;

 3. регулююча;

 4. результуюча;
 1. Яка з визначених функцій логістики забезпечує синергетику одержаного ефе­к­ту:

 1. системоутворюючої;

 2. інтегруючої;

 3. регулюючої;

 4. результуючої;
 1. Логістична система – це сукупність:

 1. стратегій;

 2. елементів;

 3. складів;

 4. торгівельних підприємств;
 1. Логістична система – це сукупність елементів, пов’язаних між собою на­с­ту­п­­ними зв’язками:

 1. інформаційними;

 2. фінансовими;

 3. функціональними;

 4. всі відповіді вірні;
 1. За ознакою просторового обмеження логістичні системи поділяються на:

 1. внутрішні і зовнішні;

 2. цілісні та структуровані;

 3. макро- і мікрологістичні;

 4. унікальні та непередбачувані; 1. Залежно від виду логістичних ланцюгів системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, відносимо до:

 1. логістичних систем з прямими зв’язками;

 2. ешелонованих (багаторівневих) логістичних систем;

 3. гнучких логістичних систем;

 4. комбінованих логістичних систем;
 1. Залежно від виду логістичних ланцюгів системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача за участю як мінімум одного посередника, відносимо до:

 1. логістичних систем з прямими зв’язками;

 2. ешелонованих (багаторівневих) логістичних систем;

 3. гнучких логістичних систем;

 4. комбінованих логістичних систем;
 1. Частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів – це:

 1. логістичний канал;

 2. логістичний ланцюг;

 3. логістичний рівень;

 4. логістична система; 1. Лінійно впорядкована кількість фізичних та/або юридичних осіб, які виконують логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої чи до кінцевого споживача – це:

 1. логістичний канал;

 2. логістичний ланцюг;

 3. логістичний рівень;

 4. логістична система;
 1. Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій – це:

 1. логістичний канал;

 2. логістичний ланцюг;

 3. матеріальний потік;

 4. матеріальний ланцюг;
 1. Якщо матеріальний потік розглядають не в часовому інтервалі, а у визначений момент часу, то це означає, що він утворює:

 1. матеріальний ресурс;

 2. матеріальний запас;

 3. матеріальний елемент;

 4. матеріальний канал;
 1. У яких станах можуть перебувати матеріальні потоки?:

 1. рухливому та непорушному;

 2. динамічному і статичному;

 3. нерухливому та прямолінійному;

 4. криволінійному та рівноспрямованому;
 1. Обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу - це:

1) інтенсивність матеріального потоку;

2) напруженість матеріального потоку;

3) потужність матеріального потоку;

4) продуктивність матеріального потоку;


 1. ^ За призначенням матеріальний потік може бути:

1) зовнішній і внутрішній;

2) неперервний і дискретний;

3) продуктовий і операційний;

4) вхідний і вихідний;


 1. За ритмічністю матеріальний потік може бути:

1) зовнішній і внутрішній;

2) неперервний, дискретний і бліц-потік;

3) продуктовий і операційний;

4) вхідний і вихідний;


 1. ^ Поділ матеріальних потоків на продуктові, операційні, ділянкові та системні проводиться за наступною класифікаційною ознакою:

1) по відношенню до логістичної системи;

2) за ритмічністю матеріального потоку;

3) за призначенням матеріального потоку;

4) залежно від предмета вивчення;


 1. Відокремлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку - це:

1) логістичний процес;

2) логістична операція;

3) логістичний елемент;

4) логістична синергетика;


 1. ^ Яка логістична операція розглядається у розрізі функції збуту?:

1) планування потреби у матеріалах;

2) складування незавершеного виробництва;

3) оброблення замовлень клієнтів;

4) облік запасів незавершеного виробництва;


 1. ^ Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи, називається:

1) логістичною діяльністю;

2) логістичною функцією;

3) логістичним елементом;

4) логістичною системою;


 1. ^ Що не відносимо до логістичних операцій з матеріальним потоком?:

1) транспортування;

2) комплектацію;

3) обробка інформації;

4) укрупнення вантажних одиниць;


 1. Разові постачання матеріальних ресурсів складають:

1) неперервні матеріальні потоки;

2) дискретні матеріальні потоки;

3) бліц-потоки;

4) постійні матеріальні потоки;


 1. ^ Яка з визначених функцій не належить до логістичних?:

1) інтегруюча;

2) стимулююча;

3) результуюча;

4) контрольна;


 1. Залежно від предмета вивчення матеріальні потоки бу­вають:

1) зовнішні, внутрішні;

2) неперервні, дискретні, бліц-потоки;

3) вхідні, вихідні;

4) продуктові, операційні, ділянкові, системні;


 1. Залежно від кількості вантажу матеріальні потоки бува­ють:

1) масові, великі, середні, дрібні;

2) одноасортиментні, багатоасортиментні;

3) зовнішні, внутрішні;

4) вхідні, вихідні;


 1. ^ Залежно від ваги матеріальні потоки бувають:

1) легковагові;

2) насипні;

3) навалочні;

4) товарно-штучні;


 1. Для забезпечення умови збереження на підприємстві запасів на одному рівні необхідно, щоб:

1) вхідний матеріальний потік був більшим за вихідний;

2) вхідний матеріальний потік був меншим за вихідний;

3) вхідний матеріальний потік дорівнював вихідному;

4) вхідний матеріальний потік не переривався;


 1. ^ Ешелонованою логістичною системою є система, в якій:

1) матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків;

2) на шляху матеріального потоку є хоча б один посередник;

3) доведення матеріального потоку до споживача продукції здійснюється як прямими зв'язками, так і через посередників;

4) логістичні операції здійснюються тільки з інформацій­ним потоком;


 1. ^ Адаптивність логістичної системи — це:

1) підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

2) наявність певної організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів та суб'єктів управління, що реалізують поставлену мету;

3) здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

4) здатність виконувати задану цільову функцію, яка реалізується тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами;


 1. ^ До логістичних функцій, що мають підтримуючий ха­рактер, належать:

1) транспортування;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;


 1. Логістичною функцією підтримуючого ха­рактеру є:

1) складування;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;


 1. За природою потоку логістичні операції бувають:

1) логістичні операції з матеріальним потоком;

2) зовнішні;

3) внутрішні;

4) прямі;


 1. Що відноситься до основних логістичних функцій:

1) транспортування;

2) управління запасами;

в) складування;

4) виробництво;


 1. Основним принципом концепцiї логiстики вважається:

1) реалiзацiя системного пiдходу;

2) здатнiсть системи до адаптацiї;

3) гуманiзацiя технологiчних процесiв;

4) вiдмова вiд унiверсалiзацiї обладнання;


 1. ^ До матерiальних потокiв належать:

1) вантажi, деталi та товарно-матерiальнi цiнностi;

2) документацiя;

3) грошовi кошти;

4) усі відповіді правильні;


  1   2   3   4   5

Схожі:

Тести iconТести

Тести iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Тести iconТести
«операції» є складовою частиною виробничого менеджменту І тому він вужчий за термін «виробництво»
Тести iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка