Питання з Економічної теорії
Скачати 85.65 Kb.
НазваПитання з Економічної теорії
Дата конвертації20.06.2013
Розмір85.65 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Питання з Економічної теорії


 1. Економічні ресурси, їх особливості та види. Ресурси і потреби. Альтернативність використання ресурсів. Проблема економічного вибору та її моделювання за допомогою кривої виробничих можливостей («кривої трансформації»).

 2. Економічна система: поняття, структурні характеристики, типологічні ознаки та класифікація.

 3. Історичні типи організації виробництва: характеристика натурального та товарного господарства. Передумови переходу від натурального до товарного господарства. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

 4. Поняття, теорії і функції грошей. Форми грошей та їх еволюція. Субстанціональні і хартальні гроші.

 5. Поняття, структура грошової системи та історичні етапи її еволюції.

 6. Природні ресурси та їх особливості. Специфіка попиту, пропозиції та ціноутворення на ринку природних ресурсів. Поняття й форми земельної ренти.

 7. Економічний зміст факторних доходів. Диференціація доходів населення: причини та вимірювання (крива М. Лоренца, коефіцієнт Джині, децильний і квінтильний коефіцієнти). Необхідність, інструменти та межі перерозподілу доходів. Оптимум В. Парето.

 8. Методологія макроекономіки. Макроекономічні моделі: суть, види та особливості використання в макроекономічному аналізі.

 9. Теоретичні засади та принципи побудови СНР. Макроекономічні показники потоку (ВВП і ВНД) і методи їх обчислення. Національне багатство як показник запасу: суть та структура.

 10. Характеристика споживання та заощадження як функцій доходу. Гранична і середня схильність до споживання і заощадження. Теоретичні моделі споживання Дж.М. Кейнса, І. Фішера, Ф. Модільяні та М. Фрідмена.

 11. Сукупний попит, його структура, цінові та нецінові чинники. Крива сукупного попиту.

 12. Сукупна пропозиція, її цінові та нецінові фактори і моделі. Крива сукупної пропозиції в короткому й довгому періодах.

 13. Модель макроекономічної рівноваги на товарному і грошовому ринках (модель IS-LM). Аналіз впливу фіскальної та монетарної політики на макроекономічну рівновагу.

 14. Ринок праці, його мікро- та макрохарактеристики. Попит і пропозиція на ринку праці. Моделі ринку праці та економічна політика щодо ринку праці.

 15. Заробітна плата: еволюція економічних поглядів щодо суті, форми і системи. Номінальна та реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум.

 16. Макроекономічна модель ринку грошей: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори грошей та депозитів.

 17. Економічне зростання: зміст, вимірювання і значення для макроекономічного розвитку. Джерела, типи та фактори економічного зростання.

 18. Моделювання економічного зростання. Кейнсіанські і неокейнсіанські моделі економічного зростання О.Домара, Р. Гаррода та Дж, Гікса.

 19. Неокласичні моделі економічного зростання: виробничі функції Кобба-Дуґласа, Кобба-Дуґласа-Тінберґена, модель Р. Солоу.

 20. Економічний аналіз державного втручання в економіку: крива А. Лаффера, крива М. Лоренца, суспільні блага, перерозподіл доходів.

 21. Державний борг: суть, види і методи управління. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу. Макроекономічні аспекти сеньйоражу.

 22. Циклічність економічного розвитку: природа, фази і види економічних циклів. Основні теорії пояснення причин циклічних коливань.

 23. Безробіття: визначення, типи, моделі, вимірювання та наслідки для економіки. Закон А. Оукена.

 24. Інфляція: визначення, види, вимірювання та наслідки для економіки. Проблеми антиінфляційної політики.

 25. Теоретичний аналіз взаємозв’язку між інфляцією і безробіттям. Крива О. Філліпса в коротко- та довгостроковому періодах. Крива Тейлора.

 26. Макроекономічний аналіз валютного ринку. Валютні курси і валютна політика.

 27. Фіскальна політика: суть, цілі, інструменти та види. Дискреційна і не дискреційна фіскальна політика. Дія автоматичних і вбудованих стабілізаторів.

 28. Монетарна політика: суть, цілі, види та інструменти. Політика дорогих і дешевих грошей. Особливості поведінки центрального банку на грошовому ринку.

 29. Соціальна політика: суть, цілі та форми. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.

 30. Сутність і структура світового господарства. Міжнародний поділ праці, інтернаціоналізація та формування глобальної економіки. Міжнародна торгівля: основні теорії, національне та наднаціональне регулювання.

 31. Теорія фінансового посередництва та моделі фінансових систем.

 32. Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної корисності. Рівновага споживача, її економічний зміст та способи визначення. Криві байдужості.

 33. Моделювання поведінки споживача при зміні доходу. Крива “дохід-споживання”, її економічний зміст. Закони Енгеля.

 34. Попит та пропозиція в рівноважній моделі. Цінові і нецінові фактори поведінки попиту і пропозиції.

 35. Цінова еластичність попиту і пропозиції та її економічний зміст.

 36. Виробнича функція короткотривалого періоду. Показники сукупного, середнього, граничного продукту. Межі екстенсивного і інтенсивного використання ресурсів виробництва.

 37. Зростання виробництва і віддача від масштабів виробництва. Виробничі функції зі сталою, спадною та зростаючою віддачею.

 38. Витрати виробництва у короткотривалому періоді. Характер динаміки постійних, змінних витрат підприємства. Закономірності формування середніх і граничних витрат в короткому періоді.

 39. Дохід і прибуток в мікроекономіці. Дохід валовий, середній і граничний та методика їх визначення. Бухгалтерський і економічний прибуток.

 40. Моделі ринку: досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція і олігополія. Порівняльна характеристика моделей ринку.

 41. Господарська стратегія конкурентної фірми в короткотривалому періоді. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків конкурентного підприємства.

 42. Господарська стратегія фірми-монополіста на ринку товару і фактори, що її визначають.

 43. Олігополія. Основні моделі олігополістичного ціноутворення.

 44. Ринково-продуктова стратегія монополістично-конкурентної фірми в короткотривалому і довготривалому періодах. Диференціація товару і його реклама. Ефективність виробництва при монополістичній конкуренції.

 45. Розвиток меркантилістської доктрини. Теорія грошового та торговельного балансу.

 46. Зародження класичної політичної економії. Ідейно-теоретичні та методологічні засади класичної політичної економії, основні етапи її еволюції. Концепція економічного лібералізму – основа класичної політичної економії.

 47. Формування економічної науки у вченні А.Сміта. Теоретична система економічного вчення А.Сміта.

 48. Утвердження ринкового господарства в європейських країнах в період кінця XVIII – 70-ті роки XIX ст.. Індустріалізація економіки. Теорія промислового перевороту.

 49. Розвиток теорії ринкової економіки та промислового перевороту представниками класичної політичної економії. Економічні погляди Ж.-Б. Сея, Т.Мальтуса і Д.Рікардо.

 50. “Маржинальна революція” в економічній думці. Теоретико-методологічні ознаки маржиналізму. Основні школи маржиналізму (австрійська школа граничної корисності, математична, “кембріджська”, американська).

 51. Неокласичний напрям в економічній теорії та його теоретико-методологічні особливості.

 52. Індустріальний розвиток провідних країн Європейської цивілізації в кінці XIX – початку XX ст. Перехід від економіки вільної конкуренції до ринкової структури недосконалої конкуренції.

 53. “Кейнсіанська революція” в економічній теорії. Економічне вчення Дж. М. Кейнса про макроекономічну рівновагу та способи її досягнення. Теорія мультиплікатора інвестицій і зайнятості.

 54. Сутність та методологічні основи неолібералізму. Основні школи неолібералізму: “нова австрійська школа” (Л. Мізес, Ф. Гайек), німецький неолібералізм (В. Ойкен, В. Рьопке, А. Рюстов, Л. Ерхард), французький неолібералізм (Ж.П. Рюер, Ж. Алле).

 55. Національні моделі ринкової економіки в 50 – 80-х роках ХХ ст.: соціально-орієнтована (німецька), ліберальна (американська), соціал-демократична (шведська), корпоративна (японська).

 56. Формування нової класичної теорії та нової економічної політики в 1970-1980 рр. Теорія монетаризму та рецепти стабілізації економіки М.Фрідмена. Теорія економіки пропозиції (А. Лаффер, Дж. Гільдер). Теорія раціональних очікувань (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес).

 57. Світова економічна криза 1929-1933 рр. і становлення різних систем макроекономічного регулювання. Використання методів державного регулювання в “Новому курсі” Ф.Рузвельта (США), “Плані економії Дж. Мея” (Великобританія), “Народного фронту” (Франція).

 58. Інституціональний напрям економічної думки як обґрунтування суспільного контролю над економікою. Теоретичні основи та методологія інституціоналізму. Ранній інституціоналізм та його течії (Т.Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчел, Дж. Гобсон). Економічні ідеї пізнього інституціоналізму А. Берлі, Г. Мінза, С. Чейза, Дж. М. Кларка.

 59. Постіндустріальна економіка та основні тенденції в її розвитку. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства. Вчення М.Кастелса. Нова економіка як економіка знань.


Основа література до кваліфікаційного екзамену

 1. Економічна теорія: політична економія : підручник / За ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с .

 2. Макроекономіка та макроекономічна політика / За ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699 с.

 3. Мікроекономіка. Навчальний посібник / За ред. В.В. Козюка, Р.М. Березюка, О.П. Шаманської. – Тернопіль, 2011. – 495 с.

 4. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.: навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К.: Знання, 2011. – 566 с.

 5. Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст.: навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К.: Знання, 2011. – 582 с.

 6. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. – Київ: Основи, 2001. – 670 с.

 7. История экономических учений : Учебник / Я. С. Ядгаров. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480 с. – (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).

 8. История экономических учений: (современный этап) : Учебник / Под ред. А.Г. Худокормова. – Москва : Инфра-М, 2007. – 733 с. – (Высшее образование).

 9. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія: Навчальний посібник. – Київ: "Академія", 2005. – 145 с.

 10. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: кн.1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. Панчишин С. М., Островерха П. І. – К. : Знання, 2009. – 723 с.

 11. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 614 с.


Додаткова література до кваліфікаційного екзамену

 1. Білецька, Л.В., Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – Київ: ЦНЛ, 2009. – 652 с.

 2. Основи економічної теорії : політекономічний аспект: Підручник / Відпов. ред. К.Н. Климко. – Київ: Знання, 2002. – 615 с.

 3. Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс: Учебник. – Санкт-Петербург: ОСВІТА, 2001. – 496 с.

 4. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. – Москва: Финансы и статистика, 2000. – 200 с.

 5. Історія економічних вчень.: Підручник / За ред. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Татаренко. – Київ: КНЕУ, 2005. – 564 с.

 6. История экономики и экономических учений : Учеб.-метод. пособие / А. И. Сурин. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 200 с.

 7. Історія економічних вчень : (сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; За ред. Мочерного С.В. – 3-тє, стер. – Львів : "Новий Світ-2000", 2007. – 488 с.

 8. Історія економічних учень: У 2-х ч. : Підручник. Ч.1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 582 с.

 9. Макроекономіка : навч. посіб. / О. Я. Базілінська; 2-ге вид., виправл. – К. : ЦУЛ, 2009. – 442 с.

 10. Макроекономіка: Навчальний посібник / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – Київ: ЦУЛ, 2006. –176 с.

 11. Макроекономіка: Навчальний посібник / В.І. Мельникова, Н.І. Климова. –2-ге вид., випр. і доп. – Київ: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

 12. Макроекономіка: Навчальний посібник к/ П.В. Круш, С.О. Тульчинська. –Київ: ЦУЛ, 2005. – 400 с.

 13. Макроекономіка: Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л.О.Баластрик. –Київ: Атіка, 2005. – 81с.

 14. Макроекономіка: Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2005. – 442 с. –(Класичний університетський підручник).

 15. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник / О.С. Кривцов, В.М. Бережний, В.М. Онегіна. – Харків: Факт, 2003. – 199 с.

 16. Базилевич В.В. Мікроекономіка. Підручник. – К.: Знання, 2007. – 677с.

 17. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник. – К.: Основи, 2001. – 517 с.

 18. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2 т. – Т. 1. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – 350 с.

 19. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2 т. – Т. 2. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – 503 с.

 20. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. Навч. посібник. – К.: Знання, 2001. – 211 с.

 21. Кулішов В.В. Мікро-, макроекономіка. Підручник. – К.: Магнолія, 2006. – 484 с.

 22. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 415 с.


Схожі:

Питання з Економічної теорії iconПлани семінарських занять
Предмет І методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія
Питання з Економічної теорії iconПрограма державного екзамена з економічної теорії
Програма державного екзамену з економічної теорії підготовки бакалаврів за напрямками 030502 „Економічна кібернетика”, 030504 „Економіка...
Питання з Економічної теорії iconПитання для іспиту з курсу «Основи економічної теорії»
Економічна система. Типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна, змішана
Питання з Економічної теорії iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Питання з Економічної теорії iconПрограма комплексного державного іспиту з економічної теорії для...
Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,...
Питання з Економічної теорії iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Питання з Економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України
Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій», яка відбудеться...
Питання з Економічної теорії iconОснови економічної теорії

Питання з Економічної теорії icon3 Основи економічної теорії(практ.) 301

Питання з Економічної теорії iconПитання з теорії держави І права до комплексного державного екзамену
Поняття та предмет загальної теорії держави І права. Поняття та структура методології теорії держав І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка