План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Скачати 92.01 Kb.
НазваПлан Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Дата конвертації29.06.2013
Розмір92.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів
План

 1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

 2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу

 3. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності


Основні поняття

Контролінг, інвестиційні проекти, інвестиції, інвестиційна діяльність, стратегічні і тактичні інвестиційні проекти, окупність капіталовкладень
1. Особливість контролінгу інвестиційних проектів
Інвестиції - всі види майнових, матеріальних і інтелектуальних цінностей вкладених в об'єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Інвестиції відіграють значну роль у розвитку та ефективному функціонуванні економіки і забезпечують динамічний розвиток підприємства та вирішують завдання:

 • розширення власної підприємницької діяльності за рахунок нагромадження фінансових та матеріальних ресурсів;

 • придбання нових підприємств;

 • диверсифікація внаслідок освоєння нових сфер бізнесу.

Інвестиційна діяльність - це придбання і реалізація необоротних активів і фінансових інвестиційних, які не є складовою еквівалентів коштів.

Інвестиційний проект - це довгострокове вкладення грошових коштів та інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди, оформлений як документ, що містить взаємопов'язані в часі і просторі, й узгодженні за ресурсами заходи й дії, спрямовані на розвиток економіки підприємства.Рис. 1.1. Цілі здійснення інвестиційних проектів

Також один проект може переслідувати декілька цілей. Проекти прийнято класифікувати на тактичні та стратегічні.


Рис. 1.2. Види інвестиційних проектів
Контролінг інвестиційних проектів орієнтований на вирішення певного кола завдань.Рис. 1.3. Основні завдання контролінгу інвестиційних проектів
Контролінг інвестиційних проектів характеризується рядом особливостей, які дозволяють виділити його серед інших різновидів контролінгу.


Рис. 1.4. Особливості контролінгу інвестиційних проектів
Розглянемо основні вимоги, що висуваються до контролінгу інвестиційних проектів.
Вимоги до контролінгу інвестиційних проектів

 1. Контролінг інвестицій пов'язаний з матричною організаційною структурою: в кожному проекті найчастіше залучена велика кількість центрів відповідальності, а менеджер має забезпечити їх взаємодію в процесі досягнення поставлених цілей.

 2. Внаслідок довгих строків здійснення інвестиційних проектів система контролінгу має бути спрямована на перспективу.

 3. Система контролінгу має бути гнучкою, адаптованою до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища впродовж всього терміну здійснення управління інвестиційним проектом.

 4. Контролінг інвестицій має охоплювати найрізноманітніші аспекти проекту, оскільки проекти бувають комплексними.

Розглянемо етапи створення системи контролінгу інвестицій.
Таблиця 1.1

^ Етапи створення системи контролінгу інвестицій
^ Етап створення

Специфічні риси та процедури проведення етапу

1

Вибір інвестиційного проекту відповідно до цілей і стратегії підприємства

Визначення мети проекту і виявлення характеру і міри впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на досягнення цілей.

2

Вибір критеріїв аналізу досягнення цілей

Якщо проект переслідує декілька цілей, можливе використання системи критеріїв. Важливо відразу ж з'ясувати, які параметри впливають на вибрані критерії, які існують важелі впливу спрямовані на досягнення поставлених цілей.

3

Розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для кожного центру відповідальності

Тут враховуються можливості і повноваження менеджерів, що очолюють центри відповідальності.


4

Розробка організаційних сторін здійснення контролінгу інвестицій, і, перш за все, організаційних аспектів, моніторингу і контролінгу

Для цього розробляється структура системи звітності проекту, що має фіксувати планові і фактичні показники за станом робіт, термінів, витрат. У ній також мають бути вказані отримані відхилення фактичних значень від планових.

5

Розробка і впровадження системи документообороту

Дозволяє здійснювати попередній і поточний контроль за відхиленнями.


Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів:

 • Аналіз зовнішнього (внутрішнього) середовища;

 • Обґрунтування вибраного інвестиційного проекту;

 • Визначення планового кінцевого результату;

 • Аналіз слабких і вузьких місць виробництва;

 • Визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів;

 • Визначення відхилень фактичних значень показників від планових. Визначення причин виникнення відхилень. Виявлення відповідних осіб та підрозділів;

 • Визначення міри впливу відхилень на кінцевий результат (ціль) інвестиційного проекту;

 • Прийняття управлінських рішень.


^ 2. Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу
Центральне місце в контролінгу інвестиційних проектів займає вибір критеріїв оцінки інвестиційних проектів.

Критеріїв оцінки інвестиційних проектів поділяються а:

Традиційні:

 • окупність;

 • рентабельність.

З дисконтуванням грошових потоків:

- чиста приведена вартість;

- внутрішня норма рентабельності;

- ануїтет;

- індекс доходності;

- приведена окупність.
Окупність капіталовкладень – термін, протягом якого йде повернення капітальних вкладень у вигляді прибутку.

Якщо щорічний прибуток приблизно однаковий, то окупність витрат розраховують за формулою:

К – капіталовкладення;

С – середньорічний дохід.

Якщо дохід поступає нерівномірно, то окупність можна знайти, послідовно додаючи доходи кожного періоду до тих пір, поки отримане значення не зрівняється з сумою капіталовкладень.

Рентабельність капіталовкладень – визначають відношенням прибутку до суми капіталовкладень.

Дисконтування – процедура визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням фактора часу.

Таким чином, теперішня вартість майбутнього грошового потоку С дорівнює:

r – ставка відсотку за один період;

t – кількість періодів часу вsд початкового моменту до моменті отримання суми С.

Чиста приведена вартість (NVP) – сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.

Чисту приведену вартість інвестиційного проекту можна визначити як максимальну суму, яку може заплатити фірма за можливість інвестувати кошти в цей проект без погіршення свого фінансового становища.

Внутрішня норма рентабельності (IRR) – ставка дисконтування, при якій чисте приведена вартість інвестицій дорівнює нулю.

Внутрішня норма рентабельності інвестиційного проекту не має бути меншою деякого мінімуму, який фірма для себе вибирає. Внутрішню норму рентабельності можна представити як ставку відсотку, яку може заплатити інвестор, не втративши при цьому грошей.

Для розрахунку цього показника необхідно вирішити відносно r рівняння:

Строк приведеної окупності показує, в який момент часу чиста приведена вартість інвестицій стане рівною нулю.

Для визначення приведеного строку окупності необхідно вирішити відносно t рівняння:

Різниця між довжиною життєвого циклу інвестицій і строком приведеної окупності є періодом часу, коли проект приносить економічну вигоду.

Індекс прибутковості (PI) – відношення приведеної вартості всіх грошових доході в по інвестиційному проекту до приведеної вартості інвестиційного капіталу.

Індекс прибутковості показує, яку економічну вигоду принесе інвестиційний проект на кожну затрачену гривню:

де К – інвестовані капіталовкладення.

Ануїтет – послідовність однакових потоків, що постійно повторюється.

Для розрахунку приведеної вартості послідовності із n-гршових потоків однакової величини використовується формула:

B – приведена вартість ануїтету в одну грошову одиницю;

n – кількість періодів, коли виникають грошові потоки.
^ 3. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Існує багато підходів до розв’язання проблеми аналізі інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності. Можливий варіант їх класифікації наведений нижче.

Дисконтування з поправкою на ризик – метод оцінки інвестиційних проектів, що заснований на розрахунку суми доходу по безпечних вкладень і поправці її на ризик інвестування.

Цей метод базується на засадах функціонування ринку капіталу. Використовуючи цей метод, підприємства оцінює інвестиційні можливості так, як зробили б самі акціонери. Проте цей метод не досить точний і може призвести до помилок в дослідженнях та прийнятих рішеннях.Рис. 2.1. Методи оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначенності
Математичне очікування – аналітичний метод достовірних еквівалентів, що ґрунтується на оцінці грошових потоків у часі.

Для розрахунку по даному методу використовується формула:

МО – математичне очікування;

хі – грошові потоки при умові здійснення проекті «і»;

р(і) – ймовірність здійснення проекту «і».

Цей метод використовують здебільшого у сукупності з розрахунком чистої приведеної вартості або внутрішньої норми рентабельності, і уже на основі двох критеріїв приймають інвестиційне рішення.
Метод вибору найкращого стану ґрунтується на припущенні про різну корисність грошових потоків для підприємства за різних обставин.

При використанні цього методу для початку складають опис усіх можливих «станів природи» та варіантів надходжень грошових потоків. Для кожного такого стану розраховують коефіцієнт вартості однієї грошової одиниці – коефіцієнт приведеної вставки з поправкою на ризик.

р(і) – ймовірність здійснення проекту «і»;

PV – приведена вартість доходу в одну грошову одиницю;

К – коефіцієнт поправки на ризик.

Грошові потоки для кожного стану перемножують на коефіцієнт приведеної ставки у відповідному стані природи і на імовірність самого по собі «стану природи».

У випадках, коли оцінити значення ймовірності настання ситуації дуже важко, використовують методи, які ґрунтуються не на числовому значені ймовірності.


Рис. 3.1. Методи прийняття рішення без використання числових значень ймовірностей:
Для прийняття рішення при використанні таких методів будують матрицю. Стопці матриці відповідають можливим «станам природи» – ситуаціям, яким підприємство володіє. Рядки матриці відповідають можливим альтернативам виконання інвестиційного проекту – «стратегіям», які може вибрати менеджер підприємства. У клітинах матриці вказуються результати кожного «стану природи»
Питання для самоконтролю


 1. Що собою являють інвестиційні проекти на підприємстві?

 2. Дайте характеристику критеріям інвестиційних проектів у контролінгу.

 3. Перерахуйте етапи створення системи контролінгу інвестицій.

 4. Що таке узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів?


Література


 1. Бухгалтерський та фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Т.Т. Бутинця. – 3-е видання. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

 2. Конторллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998

 3. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. – Тернополь, 1997. – 146 с.

Схожі:

План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconІнвестиційне проектування
Розробка, оформлення та візуалізація інвестиційних проектів, інвестиційних меморандумів, інвестиційних пропозицій
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconРеферат на тему: «Методи аналізу І оцінки ризиків інвестиційних проектів»
Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення: а можливих шляхів зниження ризиків;...
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconРозрахункові завдання
Задача Підприємство має кілька альтернативних варіантів інвестиційних проектів. Обґрунтувати доцільність реалізації проектів, якщо...
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності icon«innovative projects розвитку регіонів»
України І зарубіжних країн для розробки та реалізації науково-технічних проектів – інноваційних, інвестиційних, економічних, екологічних...
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності icon4. Моніторинг інвестиційних проектів
Менеджер проекту має визначити процедуру та встановити послідовність збору даних через певні інтервали часу, проводити аналіз одержаних...
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності icon8. інвестиційне проектування економічний зміст інвестиційного проектування....
Одним з напрямів діяльності у сфері реальних інвестицій є реалізація інвестиційних проектів
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconПлан. Методологічні аспекти оцінки ефективності інновацій. Види ефектів...
В умовах ринкових перетворень необхідна цілісна модель оцін­ки ефективності інно- вацій, яка надавала б можливість розглянути таку...
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconПлан Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій...
Тема організащйно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconПлан Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень Показники...
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
План Особливості контролінгу інвестиційних проектів Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності iconТематика для написання індивідуальних робіт теоретичного характеру
Показники І методи оцінки інвестиційних властивостей окремих фондових інструментів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка