Тести
НазваТести
Сторінка1/4
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України

© Помаз О.М.

ТЕМА 1

ТИПИ ОПЕРАЦІЙ, ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ, ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ
1. Як слід розуміти термін «операційний менеджмент»?

а) усі види діяльності, пов'язані з навмисним перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації або покупців;

б) організаційне формування, що функціонує на ринку в системі продуктивних сил та виробничих відносин, в якому відбувається безпосереднє об'єднання робочої сили із засобами виробництва;

в) всі види діяльності, пов'язані з цілеспрямованим впливом на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей;

г) планування, організація, контроль усіх видів діяльності щодо переміщення, складування, які забезпечують проходження матеріальних потоків.
^ 2. Яке з понять ширше – «виробництво» чи «операції» і чому?

а) термін «операції» є складовою частиною виробничого менеджменту і тому він вужчий за термін «виробництво»;

б) термін «операції» набагато ширший за термін «виробництво» тому, що термін «операції» включає не тільки виробництво товарів, але й надання послуг;

в) термін «операції» застосовується тільки в сфері послуг і тому є вужчим поняттям;

г) термін «виробництво» ширший за термін «операції» тому, що застосовується тоді, коли йдеться про виробничі процеси.
^ 3. Як розуміти поняття «операційний менеджмент» з функціональних позицій ?

а) процеси прогнозування, нормування запасів, організації, мотивації;

б) процеси матеріально-технічного постачання, нормування запасів, регулювання, контролю;

в) процеси планування, організації, мотивації та контролю, необхідні для досягнення певної мети;

г) процеси планування, організації, мотивації та контролю якості.
^ 4. Ланцюг виробництва містить наступні стадії:

а) конструювання, видобуток сировини, виробництво, збирання, розподіл;

б) видобуток сировини, виробництво, конструювання, виробництво, збирання, розподіл;

в) видобуток сировини, конструювання, виробництво, збирання, розподіл;

г) конструювання, виробництво, видобуток сировини, збирання, розподіл.
^ 5. Науковий менеджмент пов'язаний з ім'ям:

а) А.Сміт;

б) Г. Гантт;

в) Ф. Тейлор;

г) Г. Форд.
6. Види діяльності, які можна вважати операційними функціями:

а) економічна, соціальна, технологічна, наукова;

б) фінансова, маркетингова, виробнича, аналітична;

в) виробництво, постачання, транспортування, сервіс;

г) жоден з варіантів не є правильним.
^ 7. Основна мета операційної функції полягає в:

а) переробці ресурсів, що надійшли в кінцеву продукцію з метою задоволення потреб споживачів;

б) управління наукою та виробництвом через реалізацію процесів планування, фінансування, ціноутворення;

в) взаємовигідності ділових стосунків і постійному пошуку засобів максимального задоволення потреб споживачів;

г) оперативності заходів, що проводяться на підприємстві.
^ 8. Дії, в результаті яких виробляються товари і надаються послуги – це:

а) виробництво;

б) операційний менеджмент;

в) операційна система;

г) операційна функція.
^ 9. Основні функції підприємства:

а) економічна, соціальна, технологічна;

б) фінансова, маркетингова, виробнича;

в) виробнича, наукова, аналітична;

г) жоден з варіантів не є правильним.
^ 10. Координувати використання ресурсів через процес управління, планування, організацію, підбір кадрів, контроль за операціями повинен:

а) менеджер з кадрів;

б) операційний (виробничий) менеджер;

в) менеджер з маркетингу;

г) менеджер з логістики.
^ 11. Планування обов'язок і прийняття рішень стосовно операційної системи підприємства – це обов’язок:

а) операційного менеджера;

б) менеджера з маркетингу;

в) менеджера зовнішньоекономічної діяльності;

г) менеджер з логістики.
ТЕМА 2

^ ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА СКЛАДОВІ ПІДСИСТЕМИ
12. Виконує роботу, яка безпосередньо пов'язана з перетворенням вхідних величин у вихідні результати:

а) переробна підсистема;

б) підсистема забезпечення;

в) підсистема планування і контролю;

г) інформаційна підсистема.
^ 13. Не пов'язана безпосередньо з виробництвом виходу, але виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми:

а) підсистема забезпечення;

б) переробна підсистема;

в) підсистема планування і контролю;

г) інформаційна підсистема.
14. Отримує інформацію із зовнішнього і внутрішнього середовища про стан переробної підсистеми і підсистеми забезпечення, обробляє цю інформацію і видає рішення про те, як повинна працювати переробна підсистема:

а) переробна підсистема;

б) підсистема планування і контролю;

в) підсистема забезпечення;

г) жоден із варіантів не є вірним.
^ 15. Повна система виробничої діяльності підприємства, яка є центральною ланкою будь-якого підприємства, що випускає продукцію і надає послуги – це:

а) система контролю;

б) система забезпечення;

в) операційна система;

г) система планування.
^ 16. Операційні системи класифікуються за:

а) гнучкістю реакції на зміни навколишнього середовища;

б) типом стандартизації, діяльністю системи в сфері виробництва;

в) мірою виробництва, типом виробництва;

г) мірою стандартизації, типом виробництва, діяльністю системи в сфері виробництва.
ТЕМА 3

^ ВИРАЖЕНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
17. Що дозволяє підприємству приваблювати і зберігати споживачів?

а) рівень цін на продукцію;

б) конкурентоздатність підприємства;

в) конкурентоспроможність продукції;

г) компетентність підприємства.
^ 18. Методи конкурентної боротьби поділяються на:

а) цінові і непрямі

б) прямі і непрямі

в) цінові і нецінові

г) основні і додаткові
19. Підприємства, які конкурують за ціновим фактором можуть:

а) встановити нижчу ціну за рахунок зменшення обсягів прибутку та зменшення витрат на виробництво;

б) встановити нижчу ціну і збільшити витрати на виробництво;

в) встановити вищу ціну і зменшити витрати на виробництво;

г) жоден із названих варіантів.
^ 20. Покращення технічних характеристик, підвищення надійності виробу, підвищення швидкості доставки, індивідуалізація виробів за вимогами замовників належать до:

а) нецінових методів конкурентної боротьби;

б) цінових методів конкурентної боротьби;

в) непрямих методів конкурентної боротьби;

г) логістичних методів.

ТЕМА 4

^ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
21. Операційна стратегія – це:

а) комплексний план для отримання прибутку у перспективному періоді;

б) поточні плани для досягнення цілей;

в) розробка загальної політики і планів використання ресурсів фірми, націлених на максимально ефективну підтримку її довгострокової конкурентної стратегії;

г) місія компанії, яка відображає, як саме фірма планує використо­вувати свої ресурси.
^ 22. Операційні можливості – це:

а) портфель можливостей, які необхідні для адаптації до мінливих запитів клієнтів фірми щодо її продукції і послуг;

б) можливості і шляхи надходження інформації для прийняття рішень;

в) складові частини загального процесу планування, які забезпечують відповідність операційних завдань завданням більш широкої організаційної структури;

г) портфель можливостей, необхідний для здійснення операційної діяльності підприємства.
^ 23. Стратегічні компоненти операційного менеджменту – це:

а) конструкція товару, структура та зміст процесу, вибір місце-розташування, людські ресурси, постачання;

б) запаси, управління якістю, технологія, надійність та ремонт обладнання;

в) виробничі потужності, вертикальна інтеграція, технологічні процеси, масштаб виробництва;

г) виробнича інфраструктура, управління виробництвом, використання виробничого персоналу.
^ 24. До основних типів операційних пріоритетів належать:

а) товарна продукція всіх підрозділів підприємства;

б) ресурси, використані в процесі обслуговування і управління виробництвом;

в) основні фонди підприємства;

г) витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання замовлення та ін.
25. «Переможці замовлення» - це:

а) критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній;

б) критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу;

в) засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі;

г) предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному виробничому циклі,
^ 26. «Кваліфікатори замовлення» - це:

а) предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції;

б) критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній;

в) критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу;

г) засоби та предмети праці, що має підприємство.
^ 27. Розвиток операційної стратегії полягає у:

а) правильному визначенні конкурентних вимог до виробництва;

б) розробці планів, які гарантують, що операційні можливості виявляються достатніми для виконання цих вимог;

в) розробленні можливих варіантів існування організації;

г) правильному визначенні конкурентних вимог до виробництва та розробці планів, які гарантують, що операційні можливості виявляються достатніми для виконання цих вимог.
^ 28. Сервісна стратегія починається з:

а) аналізу фактично досягнутих результатів роботи;

б) визначення пріоритетів, що досягаються та на основі яких фірма буде конкурувати на ринку;

в) аналізу поточних результатів роботи;

г) порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами.
^ 29. На якому етапі життєвого циклу операційна система сформована як цілісність?

а) етапі зародження та формування операційної системи;

б) етапі зростання ефективності;

в) етапі стабільності;

г) етапі падаючої ефективності.
^ 30. Аналіз конкурентів підприємства проводиться з метою:

а) визначення їх стратегії та сильних сторін;

б) визначення їхніх цілей та сильних сторін;

в) визначення їхніх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін;

г) визначення операційної стратегії.
^ 31. У стратегії організації найчастіше розглядають такі основні елементи:

а) споживачі продукції;

б) виробники і споживачі продукції;

в) виробники та конкуренти;

г) споживачі (покупці) продукції та конкуренти.
^ 32. Планування операційної стратегії полягає у розробці:

а) стратегій;

б) цілей;

в) місії;

г) тактики і політики.
33. Під місією організації розуміють:

а) причину створення організації;

б) чітко виражену причину існування організації;

в) основні завдання організації;

г) політику організації.
^ 34. Виробнича (операційна) стратегія повинна бути узгоджена із:

а) загальним завданням та цілями підприємства;

б) цілями підприємства;

в) перспективною діяльністю підприємства;

г) тактикою підприємства.

ТЕМА 5

^ СТРАТЕГІЧНЕ, ТАКТИЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
35. Виробничий процес включає:

а) планування, координування, управління елементами, що складають виробничий процес, розподіл ресурсів, визначення методів праці, розробку виробу;

б) розподіл виробництва по дільниці, планування, координування, визначення методів праці, розподіл ресурсів;

в) придбання і розміщення обладнання, визначення обсягів та розміщення виробництва, визначення методів праці;

г) надання підприємством певного спектру послуг, оцінка і контроль їх якості.
^ 36. Виробнича програма – це:

а) календарний план роботи підприємства на всю річну програму робіт;

б) плановий обсяг випуску продукції, необхідні виробничі потужності та матеріальні ресурси;

в) планова виробнича потужність та планова потреба в матеріаль­них ресурсах;

г) плановий обсяг випуску продукції.
^ 37. Сукупне планування передбачає:

а) перетворення річних та квартальних бізнес-планів у детальні виробничі плани, які визначають обсяг продукції і використання трудових ресурсів для короткотермінового періоду;

б) перетворення річних та квартальних бізнес-планів у детальні виробничі плани, які визначають обсяг продукції і використання трудових ресурсів для довготермінового періоду;

в) перетворення річних та квартальних бізнес-планів у детальні виробничі плани, які визначають обсяг продукції і використання трудових ресурсів для середньотермінового періоду;

г) перетворення річних та квартальних бізнес-планів у детальні виробничі плани, які визначають обсяг продукції і використання трудових ресурсів на поточний період.
^ 38. Стратегія постійного рівня виробництва базується на:

а) збереженні постійної чисельності робочої сили при незмінному рівні виробництва;

б) змінній величині, яка компенсує зміну попиту;

в) відповідності темпу виробництва обсягу замовлень шляхом найму чи звільнення робочої сили в залежності від зміни обсягу замовлень;

г) використанні робочої сили, необхідної для випуску визначеного обсягу продукції.
^ 39. Моделювання сукупного плану – це:

а) тестування альтернативного плану;

б) тестування сукупних планів, розроблених за допомогою інших методів;

в) тестування за допомогою коефіцієнтів, які вводять за допомогою математичних рівнянь;

г) тестування за допомогою процедури вибору моделей.
^ 40. Обмежене пряме календарне планування процесу (процес, обмежений продуктивністю обладнання) – це:

а) чистий процес;

б) масштабне виробництво;

в) виробництво середнього масштабу;

г) цехи з малими обсягами виробництва.
^ 41. Обмежене пряме календарне планування лінії (процес, обмежений продуктивністю обладнання) – це:

а) чистий процес;

б) масштабне виробництво;

в) виробництво середнього масштабу;

г) цехи з малими обсягами виробництва.
^ 42. Довгостроковий план досягнення цілей – це:

а) аналіз;

б) тактика;

в) стратегія;

г) операція.
43. План дій з досягнення мети - це:

а) місія організації;

б) тактика організації;

в) стратегія організації;

г) завдання організації.
^ 44. Дії і методи, які забезпечують реалізацію стратегії – це:

а) місія організації;

б) тактика організації;

в) концепція організації;

г) завдання організації.
^ 45. Загальна стратегія виробництва повинна враховувати:

а) сильні та слабкі місця виробництва;

б) сильні місця виробництва;

в) слабкі місця виробництва;

г) жоден із названих варіантів.

  1   2   3   4

Схожі:

Тести iconТести

Тести iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Тести iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести
В. Лопатка, плечова, ключиця, ліктьова, променева, заплюсневі, плюсневі, пальцеві
Тести iconТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"

Тести iconТести місія організації це
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками
Тести iconТести
Який з принципів менеджменту спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка