Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Скачати 67.64 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Дата конвертації28.06.2013
Розмір67.64 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
1.Предмет і об'єкт курсу: Місце в системі наукових дисциплін.

Методологічні основи курсу: Основні категорії і поняття теорії регіональної економіки. Завдання регіональної економіки в професійній підготовці економістів.

2.Зарубіжні регіональні дослідження.

3.Основні етапи розвитку регіональної економіки в СРСР і Україні

4.Вміст основних понять «закону», «закономірність», «принцип», «чинник», їх об'єктивний характер.

5.Закономірності розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів.

6.Найважливіші принципи регіонального розвитку (соціальна спрямованість розвитку, охорона природи і природно-господарська збалансованість, вирівнювання рівня розвитку економіки регіонів і областей, інтеграція господарства регіонів в європейське і світове співтовариство).

7.Чинники регіонального розвитку як сукупність взаємозв'язаних умов, передумов і ресурсів, що визначають конкретне розміщення різних видів людської діяльності.

8.Аналіз впливу окремих груп чинників на характер розміщення продуктивних сил.

9. Загальнонаукові і міждисциплінарні методи обґрунтування регіонального розвитку.

10.Власні методи аналізу розміщення продуктивних сил в регіоні.

11.Оцінка економічної ефективності розміщення підприємств і галузей; вибір оптимального варіанту розміщення. Критерії оцінки. Виробничо-побутове зонування, техніко-економічне обґрунтування.

12.Форми громадської і територіальної організації виробництва.

13.Єство економічного району і об'єктивний характер його формування. Становлення і розвиток вчення про економічне районування. Вклад українських учених в теорію і практику економічного районування

14.Визначення економічного району, його головні ознаки, районотворюючі фактори. Принципи і критерії економічного районування.

15.Районний господарський комплекс, його галузева структура. Типи економічних районів.

16 Економічне районування в Україні. Практичне значення економічного районування.

17.Визначення регіону як одиниці соціально –економічного простору. Економіка регіону – ланка єдиного народногосподарського комплексу.

18.Макроэкономическая характеристика регіону.

19.ТРОТ - необхідна умова спеціалізації регіонів. Єство спеціалізації і методика її оцінки. Комплексний розвиток регіонів.

20.Диференціація районів України по рівню розвитку продуктивних сил.

21.Регіональні пропорції. Диспропорції в територіальній структурі. Методи проведення регіональної політики і формування ринкових структур в регіонах.

22.Сутнысть державної регіональної політики. Регіональна політика як складова частина соціально-економічних перетворень.

23 Основні напрями, об'єкти і суб'єкти регіональної політики.

Цілі і завдання регіональної політики.

24. Механізм реалізації державної регіональної політики і його основні елементи.

25.Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку.

26.Спеціальні економічні зони як одна з форм регіонального розвитку. Види вільних економічних зон. Специфіка створення і функціонування СЕЗ в Україні.

27.Проблемні регіони: типологія, показники розвитку. Заходи щодо стимулювання розвитку проблемних регіонів.

28.Міжрегіональна і прикордонна співпраця як напрями регіональної політики.

29.ПРП і його структура. Місце України в світових запасах ресурсів і міра забезпеченості ними господарства країни і регіонів. Інтегральний ПРП України.

30.Види оцінок ПРП. Оцінка ПРП економічних районів.

31.Види запасів корисних копалини. Мінеральні ресурси: запаси, розміщення і їх вплив на регіональний розвиток.

32.Региональниєособенності розміщення і використання земельних ресурсів. Проблеми збереження і відтворення.

33. Водоресурсний потенціал і його регіональні особливості

34. Лісові ресурси. Розміщення. Проблеми охорони і відтворення.

35.Природно-рекреаційні ресурси України і проблеми їх раціонального використання.

36.Форми територіального зосередження мінеральних ресурсів. Полікомпонентні зони корисних копалини України.

37. Ресурсозберігання: основні напрями і практична реалізація. Вторинні ресурси, класифікація, економічна оцінка.

38. Екологічні проблеми України і їх регіональний характер. Екологічна експертиза.

39.Природокористування. Принципи переходу України до суспільства стійкого розвитку.

40.Характеристика демографічних передумов розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил. Показники і динаміка природного руху, щільність населення.

41.Демографічний потенціал( природний рух, вікова для поло структура, міграції населення).

42.Сучасна демографічна ситуація в Україні, її тенденції і механізми управління.

43.Розселенський потенціал. Розселенська структура. Міські і сільські поселення. Системи розселення.

44.Регіональні особливості урбанізації в Україні. Типологія міст. Екологічні проблеми урбанізації.

45.Трудоресурсний потенціал України. Регіональні особливості використання трудових ресурсів.

46.Формування і регулювання регіональних ринків праці. Забезпечення ефективної зайнятості.

47.Система показників умов і рівня життя населення України і необхідність їх регулювання в регіональному аспекті.

48.Трудові ресурси. Трудоресурсний потенціал Структура і розподіл по видах зайнятості, галузям народного господарства і економічним районам.

49.Трудоресурсная ситуація і її регіональні відмінності. Баланс трудових ресурсів.

50 Ринок праці. Моделі ринків праці. Регіональні ринки праці. Забезпечення ефективної зайнятості в умовах ринкової економіки.

51.Пріродоресурсний і трудоресурсний потенціал Луганської області

52.Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. Місце України в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві.

53.Сутність поняття «Структура господарства». Галузева структура національного комплексу і тенденція її розвитку. Регіональні відмінності.

54.Особливості структурної трансформації народного господарства України в умовах ринкових стосунків. Стратегія і тактика структурної перебудови.

55.Виробничий потенціал народного господарства. Промисловість як чинник територіальної організації народного господарства. Напрями структурній переорієнтації.

56.Науково-технічний потенціал: характеристика його складових частин. Кількість наукових установ. Система підготовки наукових кадрів. Зв'язок науки з виробництвом.

57. Регіональна інвестиційно-інноваційна діяльність в умовах ринкових стосунків.

58.Потенціал соціальної сфери. Регіональні особливості. Основні напрями їх розвитку в перспективі.

59.Структурні перетворення господарського комплексу під впливом соціальної переорієнтації і технічного прогресу.

60.Посилення процесів інтеграції і просторової концентрації виробництва як основа формування міжгалузевих комплексів. Поняття і основні ознаки МК.

61.Об'єктівний характер формування міжгалузевих комплексів. Типологія.

62.Форми територіальної організації міжгалузевих комплексів. Сучасний стан. Динаміка і ефективність структурної трансформації міжгалузевих комплексів.

63.Національна безпека України. Гарантія економічної, соціальної і екологічної безпеки.

64.Економічний район як соціально-економічна система. Територіальна структура економічних районів. Типи територіальних структур.

65.Підвищення ролі територій в розвитку економіки України і розміщенні продуктивних сил. Наукове обґрунтування регіонального розвитку і розміщення продуктивних сил. Регіональна діагностика.

66.Сучасна концепція розміщення продуктивних сил і розвитку економічних районів.

67.Схеми-прогнози і державні програми розвитку економічних районів і областей на тривалу перспективу

68.Соціально-економічні і екологічні проблеми регіонів України і дороги їх рішення.

69.Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Донецького економічного району.

70. Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Придніпровського економічного району.

71 Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Північно -Східного економічного району.

72 Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку центрально-українського економічного району.

73 Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Поліського економічного району.

74.Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Подільського економічного району.

75. Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Карпатського економічного району.

76. Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Причорноморського економічного району.

77.Місце України в світовому територіальному розподілі праці. Єство і форми зовнішньоекономічних зв'язків (торгівля, прямі зв'язки підприємств, створення спільних підприємств ).

78.Зовнішньоекономічний баланс України. Структура експорту і імпорту. 79.Проблемы іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

80.Об'єктивні передумови економічного співробітництва з країнами СНД (єдиний економічний простір, еквівалентність обміну, вдосконалення співпраці в умовах ринкових стосунків).

81.Економічні зв'язки України з країнами і регіонами світу.

82.Експортний потенціал України і її регіонів.

83Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

84.Фактори стійкого розвитку продуктивних сил України в сучасних умовах.

Схожі:

Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconЕкзаменаційні питання по дисципліні «Вентиляція»
Вентиляція як галузь будівельної техніки. Соціальне значення вентиляції. Короткий історичний огляд розвитку вентиляції
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання по дисципліні «ціноутворення»
«Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік», «Банківська справа», «Фінанси»
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconЕкзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconЕкзаменаційні питання з курсу «Економіка підприємства» для груп Ф, оа, ек
Продуктивність праці: поняття, показники продуктивності праці. Фактори й резерви зростання продуктивності праці
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни "Економіка підприємств" спеціальність...
Поняття ринку. Суб'єкти І об'єкти ринкових відносин. Структура ринку. Функції ринку. Шляхи переходу до ринку
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconПредмет, метод та завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Ре – це галузь економічної науки, об’єктом вивчення якої є господарство окремих територій країни, тобто її регіонів
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconЕкономіка підприємства затверджено на засіданні кафедри обліку та...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів-заочників спеціальності «економіка...
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка...
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» icon2. Регіональна економіка, її суть І предмет дослідження
Рпс — сусп-економ наука. В центрі уваги науки рпс сусп вир-во та особл-сті його розміщ
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка» iconМіністерство освіти та науки України
Методичні вказівки для семінарських занятть по дисципліні „Гроші та кредит” для студентів усіх спеціальностей за напрямком „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка