Факультет менеджменту
НазваФакультет менеджменту
Сторінка1/16
Дата конвертації27.06.2013
Розмір1.75 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


Збірник тестових завдань

для підготовки до державного екзамену

СТУДЕНТІВ ОКР "бакалавр"

НАПРЯМУ 6.030601 "Менеджмент"

Умань – 2012
Авторський колектив:

Вернюк Н.О., декан факультету менеджменту, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій;

^ Бурик А.Ф., завідувача кафедри менеджменту організацій, к.е.н., професор;

Школьний О.О., завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, д.е.н., професор;

^ Гоменюк М.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій;

Василенко О.П., к.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту організацій;

Осадча Л.А., к.п.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін;

Білошкурська З.П., к.ю.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін;

Пітель Н.Я., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД;

Клименко Л.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД;

Бутило І.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД;

Ткачук С.П., к.е.н., доцент кафедри економіки;

Смолій Л.В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії;

Бечко В.П., к.е.н., доцент кафедри фінансів;

Корман І.І., викладач кафедри маркетингу;

Загороднюк О.В., викладач кафедри менеджменту організацій;

Трум А.В., викладач кафедри менеджменту організацій.
Рецензенти:

Варченко О.М., д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту економіки та бізнесу Білоцерківського національного аграрного університету
Осовська Г.В., к.е.н. професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету менеджменту (протокол № 5 від 23 січня 2012 року)ЗМІСТ


ВСТУП.............................................................................................................................

4

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»..................................

5

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «Економіка підприємства»....................

11

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «МАРКЕТИНГ»....................................................

17

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу^ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»............................

23

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»...........................

29

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу^ «ОПЕРАЦІЙНИЙ (ВИРОБНИЧИЙ) МЕНЕДЖМЕНТ»...........................................................................................................

36

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА».........................................................................................................

42

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу^ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА»...........

48

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ».....................

54

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»................................................................................................................

60

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО»........................

67

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ».........................

73

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»................

79

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу «МИТНА СПРАВА»............................................

85
ВСТУП
Державна атестація випускників напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" здійснюється з використанням засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки.

Атестація якості підготовки бакалавра з менеджменту щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється після виконання студентами навчального плану у повному обсязі Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) вищого навчального закладу з цього фаху, голову якої затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Атестація проводиться на підставі оцінки рівня відповідних компетенцій випускників, передбачених ГСВО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», шляхом проведення державного екзамену.

Державний екзамен складається з:

– вирішення тестових завдань;

– письмового виконання комплексного кваліфікаційного завдання. Для проведення тестової перевірки знань використовуються тестові завдання закритої форми з запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з множинним вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною).

Згідно з освітніми вимогами до фахівців за професійним спрямуванням бакалавра з менеджменту тестові завдання інтегрують наступні дисципліни:


Професійне спрямування

Менеджмент організацій

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Економічна теорія

Економічна теорія

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Основи менеджменту

Основи менеджменту

Операційний менеджмент

Операційний менеджмент

Планування діяльності підприємства

Планування діяльності підприємства

Управління персоналом

Управління персоналом

Організація праці менеджера

Організація праці менеджера

Фінанси підприємств

Фінанси підприємств

Підприємницьке право

Підприємницьке право

Маркетинг

Маркетинг

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Аграрний менеджмент

Міжнародний менеджмент
Митна справа


Добірка тестів для проведення державного екзамену формується із 50 тестових завдань на основі представлених в «Збірнику тестових завдань для підготовки до державного екзамену студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент». Оцінка за тестове випробування формує 50% підсумкової оцінки державного екзамену.

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

1. Визначення, що найбільш точно передає суть предмета економічної теорії:

А. Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

Б. Наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності їх функціонування;

В. Наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем;

Г. Наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб.
^ 2. Економічні закони відображають:

А. Взаємодію сил природи;

Б. Істотні, стійкі, повторювані внутрішні причинно-наслідкові зв'язки і залежності реальних економічних явищ і процесів;

В. Відношення людей до сил природи;

Г. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами.
^ 3. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

А. Безпосередні та опосередковані зв'язки між підприємствами матеріального виробництва;

Б. Виробництво, розподіл і обмін засобів виробництва;

В. Суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини;

Г. Зв'язки і кооперування всіх економічних суб'єктів у процесі виробництва матеріальних і духовних благ.
^ 4. Умови, необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва:

А. Створення нових методів виробництва сільськогосподарської продукції;

Б. Зростання чисельності населення;

В. Виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна відокремленість виробників;

Г. Покращення використання засобів виробництва.
^ 5. Завдання, яке виконує інфраструктура ринку:

А. Формування ринкового попиту;

Б. Відбір найефективніших підприємницьких структур;

В. Обслуговування ринку, забезпечення можливості виконання властивих йому функцій;

Г. Регулювання цін на ринку.
6. Історичний конкретний стан суспільства, який характеризується особливим способом праці, певною суспільно-виробничою технологією і відповідною матеріальною та духовною культурою – це:

А. Основне виробництво;

Б. Економічна система;

В. Суспільний спосіб виробництва;

Г. Цивілізація.
7. Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства – це:

А. Економічна система;

Б. Продуктивні сили;

В. Робоча сила;

Г. Виробничі відносини.
^ 8. Економічні інтереси – це:

А. Ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості поступального розвитку економічної системи і передусім головної продуктивної сили – людини;

Б. Суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх рушійною силою розвитку;

В. Категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби людей, класів, суспільства;

Г. Макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період часу всіма виробниками.
^ 9. Оборот капіталу – це:

А. Отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу;

Б. Перетворення товару на гроші та навпаки;

В. Повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі;

Г. Процес руху капіталу, коли він водночас перебуває у всіх його функціональних формах і приносить прибуток власнику.
^ 10. Найбільш повно визначає власність як економічну категорію:

А. Відношення людини до природних ресурсів;

Б. Відношення людини до засобів виробництва;

В. Відносини між людьми щодо привласнення засобів і результатів виробництва;

Г. Відношення людини до продуктивних сил суспільства.
^ 11. Мінова вартість товару – це:

А. Здатність товару обмінюватись, пропорція, в якій один товар обмінюється на інший;

Б. Його здатність задовольняти потреби людини;

В. Час, який окремий виробник витрачає на виробництво товару;

Г. Кількість продукції, виробленої за одиницю часу.
^ 12. Зростання, яке здійснюється за рахунок збільшення кількості ресурсів, без зміни при цьому продуктивності праці – це:

А. Інтенсивний тип економічного зростання;

Б. Екстенсивний тип економічного зростання;

В. Економічна криза;

Г. Всі відповіді неправильні.
^ 13. Не є елементом механізму ринку:

А. Пропозиція;

Б. Попит;

В. Конкуренція;

Г. Суспільний поділ праці.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Факультет менеджменту iconКраснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського...

Факультет менеджменту iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт
Економічний факультет кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Факультет менеджменту iconЕкзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Менеджмент як різновид практичної діяльності. Поняття менеджменту. Особливості менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин....
Факультет менеджменту iconФакультет менеджменту
Методичні вказівки та вимоги до виконання дипломної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки...
Факультет менеджменту icon1. «Поняття І сутність менеджменту»
Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту
Факультет менеджменту iconЗакони І закономірності менеджменту
Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньо економічна діяльність
Факультет менеджменту iconБанківська або ринкова фінансова система: яка краще? Рос Левайн Факультет...
Цей матеріал представляє з себе перший огляд, міжнародне дослідження якого, судячи з фінансової структури та економічного зросту,...
Факультет менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Принцип менеджменту, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
Факультет менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 28. 09. 2012p., протокол №11, та на засіданні методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка