Тема Причини й наслідки конфліктів в організації
Скачати 67.35 Kb.
НазваТема Причини й наслідки конфліктів в організації
Дата конвертації26.06.2013
Розмір67.35 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы


Тема 2. Причини й наслідки конфліктів в організації

1. Типові причини виникнення конфліктів в організації

2. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників

3. Позитивні наслідки конфліктів

4. Негативні наслідки конфліктів
1. Типові причини виникнення конфліктів в організації
Виявлення причин виникнення конфліктів визначає вибір методів запобігання їм та конструктивного їх вирішення.

Причини конфлікту — це явища, події, факти, ситуації, що передують конфліктові та викликають його за певних умов діяльності суб’єктів соціальної взаємодії.

Виникнення та розвиток конфліктів обумовлено дією чотирьох груп факторів: об’єктивних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних і особистісних. Перші дві групи факторів носять об’єктивний характер, третя й четверта — суб’єктив­ний.Рис. Причини та фактори виникнення й розвитку конфліктів
Об’єктивними причинами конфліктної взаємодії вважаються ті обставини соціальної взаємодії людей, що призводять до зіткнення їхніх думок, інтересів, цінностей і т. п.

^ Обмеженість ресурсів, що розподіляються (погана забезпеченість), спричиняє недоліки в організації праці. На підприєм­ствах ресурси завжди обмежені, і керівництво зобов’язане грамот­но розподіляти матеріали, устаткування, людські ресурси й фінанси між різними групами працівників. Необхідність розподілу ресурсів та можливість необ’єктивного підходу до вирішення цієї виробничої мети створюють передумови для виникнення конфліктів. Людям властиве прагнення до ролі власного внеску й значимості своєї праці, у зв’язку з чим розподіл ресурсів на будь-якому рівні (влади, премії, землі) може призвести до конфлікту.

^ Розходження в цілях (нераціональна організація праці) обумовлено принциповістю поглядів людей, стилем їхньої поведінки, протирічним характером особистісних систем переконань. Розходження цілей виконавців у системі управління часто породжує суперечності між ними. Це обумовлено складністю структур управління, оскільки підрозділи практично самостійно формулюють завдання своєї діяльності, які з часом можуть супе­речити одне одному, а іноді й стратегії розвитку організації.

Приклад: юридичний відділ організації не рекомендує відділу матеріально-технічного постачання самостійне укладання певних угод із високим рівнем ризику. Згодом виникають суперечності у зв’язку з організацією нового відділу маркетингу, працівники якого вважають неправильними (непрофесійними) критерії, що використовуються юридичним відділом для визначення ступеня ризику угод.

У виробничих умовах існує об’єктивна взаємозалежність завдань. Однак неправильний розподіл обов’язків, неузгодженість структур управління, неадекватність роботи конкретного підрозділу підвищують імовірність конфліктів, що порушують ритмічну діяльність організації в цілому.

В умовах спільного виконання робіт завжди існує можливість конфлікту через взаємозалежність діяльності, недостатню погодженість прав, функцій, відповідальності, неадекватне розуміння якості праці та інші помилки в управлінні.

Приклад: на виробничій ділянці цеху часто відбувається випуск бракованої продукції внаслідок роботи несправного устаткування. У цеху немає механіків, що відповідають за роботу якогось конкретного виду устаткування, до ремонту підключаються вільні працівники, оплату їх праці не пов’язано з якістю продукції, що випускається. Керівник цеху звинувачує начальника ділян­ки за брак, а той — працівників.

^ Помилки управління — це неграмотні рішення, спричинені необґрунтованим вибором методів регулювання виробничої діяльності, необ’єктивною оцінкою результатів роботи працівників, нераціональним розподілом завдань, невмінням кваліфіковано вирішувати питання соціально-психологічних програм трудового колективу.

Слабка розробленість нормативно-правових процедур, відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання та розв’язання міжособистісних суперечностей — стандартних способів захисту інтересів працівників — сприяють виникненню суперечностей.

Приклад: якщо керівник, використовуючи своє службове становище, невиправдано принизив чи образив свого підлеглого, то той може піти на конфлікт, захищаючи свою гідність.

Нестача необхідних для нормальної життєдіяльності благ (низь­ка заробітна плата) істотно підвищує рівень конфліктності в організаціях і в суспільстві. Невлаштована, обділена людина, яка не реалізувала свої можливості, більш конфліктна порівняно з тими, у кого подібні проблеми вирішено.

Приклад: неможливість одержати грамотне роз’яснення з приводу зміни системи оцінювання й оплати праці може викликати негативні емоції працівників і стати об’єктивною причиною виникнення конфлікту в колективі.

Причиною більшості конфліктів є нестача чи перекручування інформації: неповні й неточні факти, чутки, зміна змісту (випадкова чи навмисна). Це призводить до неправильного сприйняття певної ситуації, неадекватної поведінки особистостей, нерозуміння, а потім і до конфліктів.

^ Серед суб’єктивних факторів, що коріняться в соціально-пси­хологічних особливостях індивідів та в їх міжособистісній взаємодії до виникнення конфліктів найчастіше призводять:

1) порушення принципів управління, що виявляються в неправильних діях керівників (порушення трудового законодавства, несправедливе використання заохочень і покарань, недолуге використання кадрового потенціалу, деструктивний вплив на соціальні статуси й ролі підлеглих, недостатнє врахування психологіч­них особливостей, особистих інтересів і потреб працівників;

2) неправильні дії підлеглих (несерйозне ставлення до праці, особиста неорганізованість, егоїстичні бажання);

3) психологічна несумісність працівників, зіткнення їхніх цілей, настанов, інтересів, мотивів, потреб, поведінки у процесі й результаті спілкування, а також у процесі їхньої співпраці у трудовому колективі;

4) наявність у колективі так званих «важких людей» — «агресивістів», «скаржників», «зануд» і т. п., котрі своєю поведінкою створюють у найближчому соціальному оточенні стан соціальної напруженості, що призводить до виникнення конфліктів;

5) виникнення в міжособистісних контактах працівників колек­тиву суперечностей, які призводять до того, що одні індивіди своїми словами, судженнями, вчинками торкаються чи принижують соціальний статус інших, їхні матеріальні й духовні інтереси, моральну гідність, престиж;

6) маніпулювання, тобто приховане управління співрозмовником, партнером проти його волі, під час якого маніпулятор одержує однобічні переваги за рахунок жертви;

7) невідповідність слів, оцінок, учинків одних членів колективу очікуванням, вимогам інших його членів.

Суб’єктивні причини конфліктів обумовлено індивідуально-психологічними особливостями й безпосередньою взаємодією людей під час об’єднання їх у соціальні групи. В основ­ному це зумовлено значними втратами та перекручуванням інформації в процесі комунікації. Нерідко частина інформації спотворюється через її суб’єктивне сприйняття, нечітке й неправильне трактування, брак часу. Інша частина може навмисно приховуватися співрозмовником, якщо йому невигідно її повідомляти. Багато інформації за усної форми її передавання в ході розмови не засвоюється через неуважність чи проблеми зі швидким розумінням.

^ Соціально-психологічними факторами конфліктів є психологічна несумісність, незбалансована взаємодія людей.

Особистісні фактори конфліктів зумовлено особливостями психіки людини (мірою її збудливості, егоцентризму, стійкості до стресів, рівнем наполегливості, самооцінкою тощо).

^ 2. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників
Вплив конфлікту на його учасників і соціальне оточення має подвійний, суперечливий характер. Це пов’язано з тим, що відсутні чіткі критерії визначення рівнів конструктивності і деструктивності, для формування узагальненої оцінки результатів конфлікту.

Виділяють такі види конструктивного впливу конфлікту на його основних учасників:

  • конфлікт допомагає глибше оцінити психо­логічні особливості людей, які беруть участь у ньому;

  • у результаті розв’язання конфліктних суперечностей відбувається розрядження психічної напруженості;

  • конфлікт усуває наявні суперечності, висвітлюючи невирішені питання;

  • конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин, людина здобуває соціальний досвід виходу з важких ситуацій;

Конфлікт може деструктивно впливати на основних учасників, зокрема:

  • більшість конфліктів здійснює негативний вплив на настрій їх учасників;

  • часті конфлікти можуть негативно впливати на здоров’я працівників (відповідно до статистики, при цьому збільшується ризик серцево-судинних захворювань і захворювань шлунково-кишкового тракту);

  • можливе виникнення неприязні, ненависті між учасниками конфлікту, а іноді й повне припинення спілкування, що позначається і на зниженні ефективності праці працівників;

  • конфлікти можуть негативно впливати на розвиток особистості, тому що іноді формують у людини почуття недовіри у тріумф справедливості.

^ Конструктивний вплив конфлікту на соціальне оточення виявляється в тому, що:

1) конфлікт є джерелом інновацій, стимулює розвиток колективу, появу нових правил трудової поведінки;

2) перед обличчям зовнішніх труднощів конфлікт виконує функ­цію зімкнення членів колективу;

3) у процесі розв’язання конфліктних суперечностей висвітлюються колективні настрої;

4) конфлікт може впливати на міжособистісні стосунки, сприяти підвищенню дисципліни.

^ Деструктивний вплив конфлікту на соціальне оточення полягає в тому, що:

1) часті конфлікти призводять до зниження внутрігрупової згуртованості;

2) у результаті конфлікту відбувається погіршення взаємин у колективі, соціально-психологічного клімату, можливе звільнення працівників;

3) порушуються комунікації, що призводять до порушення трудового ритму;

4) розв’язання конфліктів вимагає великих емоційних, а іноді й матеріальних витрат;

5) конфліктна взаємодія працівників може вплинути на ефективність їхньої трудової діяльності.Схожі:

Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconЛекція 4 Тема: Техногенні надзвичайні ситуації та їх наслідки
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні вміти: оволодіти поняттями аварія та катастрофа, аварія, катастрофа;...
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconУрок 29-30 (об’єднано)
Суцільна колективізація сільського господарства. Голодомр 1932-1933 років: причини, масштаби, наслідки
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconТема 3
Тема 79: Процесуальні наслідки неявки у судове засідання осіб, які беруть участь у справі
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconРеферат на тему: Інфляція: суть, причини, види. Шляхи подолання. Соціально-економічні наслідки
Зовні вона проявляється у зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей. Перебіг інфляційного процесу...
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconЛекція 3 Тема: Причини виникнення й класифікація надзвичайних ситуацій
Мета: в результаті вивчення теми даної лекції студенти повинні вміти: оволодіти поняттями надзвичайна ситуація, аварія, катастрофа;...
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconПлан практичних занять з с/к „Особливості розгляду податкових спорів”...
Поняття та особливості юридичного конфлікту у сфері оподаткування. Сторони конфлікту. Причини податкового конфлікту. Класифікація...
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації icon1. Поняття римського права як загального права ан­тичного світу....
Рецепція римського права: причини рецепції та її наслідки. Особливості рецепції римського приватного права в Україні
Тема Причини й наслідки конфліктів в організації iconКарфаген до середини III в до н е., причини зіткнення з Римом. Перша...

Тема Причини й наслідки конфліктів в організації icon1. Зазначте причини та наслідки впровадження християнства на Русі за Володимира Великого
Державі. Однією з найважливіших була релігійна реформа. Стала­ся найбільша подія в історії держави — Русь прийняла християнство....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка