Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій»
Скачати 337.75 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій»
Сторінка1/3
Дата конвертації26.06.2013
Розмір337.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
  1   2   3
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Місце, значення і мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій». Місце контрольної роботи у навчальному процесі визначається тим, що вона є складовим елементом навчального процесу студентів заочної форми навчання з дисципліни «Основи економічних теорій».

Значення контрольної роботи полягає у поглибленому вивченні теоретичних питань тих тем дисципліни «Основи економічних теорій», які утворюють певний варіант контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є розвиток творчих здібностей студента – вміння самостійно у письмовій формі стисло викладати теоретичні питання, формулювати обґрунтовані висновки; набуття навичок співставляти теоретичні питання з практикою господарювання на мікро- та макрорівнях економіки; аналізувати та узагальнювати статистичні і фактичні дані господарської діяльності тих підприємств і установ, працівниками яких є студент заочної форми навчання.

^ Визначення та структура варіанту контрольної роботи. Контрольна робота виконується відповідно до одного з 10 варіантів завдань на контрольну роботу (див. таблицю). Структуру кожного варіанту завдань на контрольну роботу утворюють чотири теоретичних питання, завдання інтелектуального тренінгу та питання тестів відповідних тем курсу дисципліни « Основи економічних теорій».

Номер варіанту контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки студента. Роботи, які не відповідають цим вимогам, а також роботи, що подані з порушенням встановленого терміну, не рецензуються та не зараховуються.

^ Написання та оформлення контрольної роботи. Безпосередньому написанню контрольної роботи повинно передувати, по–перше, ознайомлення студента із змістом навчальної програми тих тем курсу дисципліни «Основи економічних теорій», які утворюють даний варіант завдань на контрольну роботу, та, по – друге, опанування студентом рекомендованої навчальної літератури.

Спираючись на осмислення програмних питань відповідних тем курсу дисципліни « Основи економічних теорій» та на зроблені з літературних джерел виписки при написанні контрольної роботи необхідно у формі самостійного викладення та повно розкрити усі сформульовані у даному варіанті контрольної роботи теоретичні питання. Саме ці критерії – самостійність та повнота розкриття теоретичних питань насамперед визначають загальну оцінку контрольної роботи.

Самостійність викладання означає, що текст контрольної роботи повинен бути написаний своїми словами, переписування тих чи інших фрагментів літературних джерел є неприпустимим. Виключенням із цієї вимоги є цитування виписок з першоджерел у тих випадках, коли цитатою необхідно підтвердити певну думку. При використанні цитат слід робити посилання на той фрагмент (положення, фразу тощо) літературних та статистичних джерел, що цитується – вказати автора, назву джерела, відповідну сторінку його тексту. При цьому посилання нумеруються та розміщуються під останнім рядком відповідної сторінки контрольної роботи.

Приклад цитування: «Чинником виникнення та розвитку суспільного поділу праці є закон економії праці (робочого часу)»1.

Або: «У підручнику «Економікс», підготовленому К.Р.Макконнелом і С.Л.Брю, ринок розглядається як «інститут або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг»2.

Текст контрольної роботи слід почати з формулювання всіх завдань відповідного варіанту контрольної роботи, після чого: 1) послідовно викласти усі його теоретичні питання; 2) розкрити зміст вказаних у завданні економічних категорій та 3) дати правильну відповідь на питання тестів.

Завершується текст контрольної роботи списком використаної літератури, у тому числі тієї, що рекомендована до даного варіанту завдань.

Оптимальний обсяг тексту контрольної роботи повинен дорівнювати 12 – 14 сторінок учнівського зошиту, або 6 – 8 сторінок аркушу А4.

У тексті контрольної роботи не допускаються вставки, довільні скорочення слів та понять, закреслення. Текст, написаний від руки, повинен бути читабельним – не утруднювати його читання рецензентом. Кожна сторінка тексту повинна мати поля (4 см) для зауважень рецензента.

Титульна (перша) сторінка і сам текст контрольної роботи можуть бути рукописними, або набрані на комп’ютері.

Титульна сторінка повинна бути оформлена відповідно з Додатком 1.

Після належного оформлення контрольна робота у встановлений термін має бути подана до реєстрації методисту Інституту заочного та дистанційного навчання.

^ Захист контрольної роботи. Контрольна робота рецензується викладачем, який веде курс. В залежності від рівня повноти розкриття теоретичних питань та самостійності їх викладення, правильності тлумачення економічних категорій та відповідей на тестові питання контрольна робота оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно».

Контрольна робота, перевірена викладачем, повертається студенту.

Остаточна оцінка контрольної роботи визначається викладачем після її захисту – співбесіди викладача і студента. Повнота та глибина оволодіння теоретичними питаннями варіанту контрольної роботи, які показав студент у процесі її захисту, можуть слугувати основами для зміни попередньої оцінки контрольної роботи.

Контрольна робота, яка одержала оцінку «незадовільно», повинна бути перероблена відповідно до зауважень рецензента та представлена повторно.

Захист контрольної роботи має форму усного викладення студентом основних положень теоретичних питань завдань даного варіанту контрольної роботи, відповідей на питання викладача.

Захист контрольної роботи здійснюється у період екзаменаційної сесії. На захист контрольної роботи студент повинен з’явитися за розкладом екзаменаційної сесії, маючи при собі контрольну роботу та залікову книжку.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант 0
Теоретичні питання

1. Предмет та функції економічної теорії.

2. Сучасна економічна теорія та розвиток економічної думки в Україні.

3. Загальна характеристика ринку факторів виробництва.

4. Попит на фактори виробництва і пропозиція факторів виробництва, їх особливість.
^ Розкрити зміст категорій і понять

Ринок; система ринкової організації суспільного господарювання; соціальне ринкове господарство; ринок товарів та послуг; інфраструктура ринку, національна економіка; валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий національний продукт (ВНП); чистий національний продукт (ЧНП); національний доход (НД).
Тести

1. За теорією трудової вартості ціна і вартість товару визначаються:

а) граничною корисністю блага;

б) споживчою вартістю товару;

в) суспільно-необхідними витратами праці;

г) міновою вартістю товару.

2. З позицій маржиналізму товар є:

а) неекономічним благом;

б) продуктом праці, призначений для обміну;

в) економічним благом;

г) продукт, призначеним для власного споживання виробника.

3. За трудовою теорією вартості, товар — це:

а) продукт, призначений для власного споживання виробника;

б) неекономічне благо;

в) продукт праці, призначений для обміну;

г) економічне благо.

4. З позицій маржиналізму вартість (цінність) товару визначається:

а) споживчою вартістю товару;

б) міновою вартістю товару;

в) граничною корисністю блага;

г) суспільно-необхідними затратами раці.

5. Який відомий економіст обґрунтував необхідність синтезу теорій трудової вартості і граничної корисності:

а) Д. Кларк;

б) С. Джевонс;

в)А. Маршалл;

г) Д. Кейнс.

6. У чому полягає сутність фінансів підприємства?

а) фінанси підприємства - це грошова сума, яка зберігається в касі бухгалтерії підприємства;

б) фінанси підприємства - це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банках;

в) фінанси підприємства - це сукупність грошових ресурсів, які використовуються для обслуговування виробничо-господарської діяльності підприємства.

7. Яке з визначень розкриває зміст категорії "фінанси населення "?

а) фінанси населення - це грошові заощадження, що зберігаються в ощадбанку, вдома та у вигляді цінних паперів;

б) фінанси населення - це грошові ресурси, що формуються у жителів країни з доходів, отриманих від трудової і господарської діяльності, від цінних паперів, власності і спрямовуються на задоволення потреб населення;

в) фінанси населення - це грошова заробітна плата, пенсія, стипендія та грошові суми, одержані у вигляді лотерейних виграшів.

8. Яка тенденція найхарактерніша для сучасної системи державного бюджету?

а) збалансованість видаткової частини бюджету з доходною;

б) зменшення частки податків у доходах державного бюджету;

в) зростання частки видатків з державного бюджету на соціальні цілі.

9. Із перелічених функцій центрального банку назвіть ту, якої він не виконує:

а) регулювання грошового обігу в країні;

б) надання кредиту окремим підприємствам, фірмам, фізичним особам;

в) емісія грошей.

10. Які функції виконують комерційні банки?

а) надання позики промисловим підприємствам;

б) емісія грошей;

в) здійснення розрахунків між окремими господарськими одиницями;

г) зберігання золотого запасу держави.
Варіант 1
Теоретичні питання

1. Економічні цілі і рушійні сили суспільства.

2. Сучасні тенденції у розвитку відносин власності.

3. Сутність підприємництва. Принципи, функції та роль підприємництва у суспільстві. Види підприємницької діяльності.

4. Підприємства (фірма): сутність, функції, класифікація. Особливості підприємств як суб’єктів ринкового господарства в Україні.
^ Розкрити зміст категорій і понять

Попит; закон попиту; еластичність попиту за доходами; пропонування; еластичність пропонування за ціною, сукупний попит; сукупне пропонування; інфляція; безробіття; економічна криза.
Тести

1. Що зумовлює або посилює інфляцію?

а) Безтоварне покриття, емісія грошей;

б) Зростання цін на товари;

в) Поглиблення ринкової системи господарювання.

2. Назвіть причини інфляції в Україні?

а) Диспропорційність національної економіки;

б) Обтяжлива політика держави;

в) Незбалансована структура.економіки.

4. За якими рівнями поділяється інфляції?

а) Галопуюча;

б) Гіперінфляція;

в) Суперінфляція.

5. За ознаками і характером прояву інфляція може бути:

а) Відкритою;

б) Закритою;

в) Прихованою.

6. Що таке „рівень життя” населення?

а) Забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, рівень їх споживання та ступінь задоволення раціональних потреб;

б) Користування благами, які забезпечують всебічний розвиток людини;

в) Раціональне споживання за науково–обгрунтованими нормативами;

г) Усі відповіді вірні.

7. Яке твердження правильне?

а) вартість життя є грошовою оцінкою товарів та послуг, фактично спожитих у середньому домогосподарстві у продовж певного часу;

б) вартість життя є споживання мінімально припутимого за біологічними критеріями благ;

в) вартість життя – це користування благами, які забезпечують всебічний розвиток людини;

г) усі відповіді неправильні.

8. Що відображає крива Лоренца?

а) економічну нерівність населення;

б) розподіл доходів працівників різних галузей;

в) кумулятивний розподіл чисельності населення та відповідних цій чисельності доходів;

г) усі відповіді правильні.

9. Яке твердження правильне?

а) Коефіцієнт Джині варіює в інтервалі від 0 до 1;

б) Коефіцієнт Джині = 0 при повній зайнятості;

в) Коефіцієнт Джині = 1 при повній нерівності населення за доходами;

г) усі відповіді правильні.

10. Назвіть критерії та індикатори бідності.

а) коротка тривалість життя та позбавленн участі у громадському житті;

б) низька професійно–освітня підготовка;

в) відсутність економічної бази нормального житття;

г) усі відповіді правильні.
Варіант 2
Теоретичне питання

1.Економічні блага, їх класифікація.

2. Корисність благ, бюджетні обмеження і рівновага споживача.

3.Організація виробничого процесу на підприємстві. Виробнича функція підприємства.

4.Менеджмент: принципи та методи управління фірмою. Конкурентоспроможність фірми.
^ Розкрити зміст категорій і понять

Ринок факторів виробництва; похідний попит на фактори виробництва; граничний продукт фактору виробництва; співвідношення ресурсів, що забезпечує найменші витрати; співвідношення ресурсів, що забезпечує максимальний прибуток, фінансові відносини; бюджетний дефіцит; прямі і непрямі податки; фондова біржа; кредит.
Тести

1. Яка з означених характеристик не відноситься до ринкової економіки?

а) конкуренція;

б) централізоване планування;

в) приватна власність;

г) свобода підприємницького вибору.

2. За наявністю багатьох недоліків у цінового ринкового механізму є одна перевага. Вона виражається:

а) в наявності особистої свободи у всіх суб’єктів ринку;

б) в стабільному розвитку економіки;

в) в рівному розподілі доходів;

г) в ефективному розподілі ресурсів.

3. Проблема «яким чином виробляти» в ринковій економіці вирішується:

а) на основі обсягу і динаміки споживчого попиту, які виражаються через кінцеві ціни на продукт;

б) через потяг виробників до отримання прибутку та до мінімізації витрат виробництва;

в) через запровадження спеціалізації виробництва на тлі застосування різних технологій;

г) через застосування на виробництві виключно нового устаткування.

4. Якою має бути мінімальна частка приватної власності, щоб господарська система певної країни могла бути визначеною, як ринкова?

а) 100 %

б) 20 %

в) 30 %

г) 70 %

5. До якого типу ринкової економіки належить сучасна економіка України?

а) до соціально-орієнтованої ринкової економіки;

б) до змішаної економіки;

в) до вільної ринкової економіки;

г) до адміністративної економіки.

6. Країна А може виробляти 1 т. пшениці або 4 т. вугілля використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2т. пшениці або 5 т. вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів. Використовуючи теорію порівняльних переваг, проаналізуйте дію кожної із країн.

а) країна А буде експортувати пшеницю і імпортувати вугілля;

б) країна Б буде експортувати пшеницю і імпортувати вугілля;

в) країна А не буде експортувати і імпортувати пшеницю;

г) країна Б не буде експортувати і імпортувати вугілля.

7. Яка із нище вказаних форм торгових бар’єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі?

а) мита на імпорт;

б) добровільні експортні обмеження;

в) імпортна квота;

г) ліцензія на експорт та імпорт;

д) всі перераховані відповіді невірні.

8. Які особливості зовнішньої торгівлі у світі ви вважаєте характерними для початку ХХІ ст.?

а) розширення асортименту;

б) відставання об’єму зовнішньої торгівлі від зростання виробництва;

в) інтернаціоналізація цін;

г) орієнтація світових цін на внутрішні;

д) підсилення ролі державного і міжнародного регулювання;

е) темпи вивозу капіталу переважають темпи зростання зовнішньоторгового обороту;

є) інтеграція умов зовнішньої торгівлі.

9. Складова частина платіжного балансу країни – рахунок поточних платежів – не включає:

а) товарний експорт;

б) чисті доходи від інвестицій;

в) транспортні послуги іноземних країн;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) односторонні транспортні платежі.

10. Як може вплинути на офіційний об’єм експорту і імпорту США політика зниження ціни долара в іноземній валюті (наприклад Євро)?:

а) експорт і імпорт зростуть;

б) експорт зросте, а імпорт знизиться;

в) експорт і імпорт знизяться;

г) експорт знизиться, а імпорт зросте;

д) суттєво не вплине ні на експорт ні на імпорт.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconЗагальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні рекомендації щодо організації практичних занять, самостійної...
Тема поняття про регіон. Історія виникнення І особливості розвитку регіонів України
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconДержавний вищий навчальний заклад
Завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних (індивідуальних) робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт місце, значення І мета контрольної роботи у вивченні дисципліни «Основи економічних теорій» iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання інженерно-педагогічних спеціальностей Української...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка