Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці”
НазваЗавдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці”
Сторінка1/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з предмету “Економіка праці”
Програма дисципліни «Економіка праці” охоплює 15 тем, які згруповані у 4 залікові мо­дулі.

Модуль І. «Значення і основні поняття курсу, праця ти трудо­ві ресурси” охоплює перші три теми, в яких подається пояснення теоретичного змісту курсу, коротка історія виникнення курсу, визначення поняття праці і трудових ресурсів суспільства, роз­кривається взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Опрацьову­ючи цей модуль, студент засвоює теоретичні поняття праці, трудових ресурсів суспільства.

Модуль II. «Характеристика та складові ринку праці» охоп­лює дві теми: ринок праці і сутність, зміст і структура, регулю­вання ринку праці й служба зайнятості. У цьому модулі висвітлю­ється питання кон'юнктури ринку праці, поняття безробіття та його класифікація, а також обернений показник зайнятості на­селення, її види.

Модуль III. «Принципи організації праці, її продуктивність та оплата» є основним модулем, що охоплює шість тем, в яких розкривається поняття організації, нормування, продуктив­ності праці, її показників, а також вартості робочої сили й сис­тем оплати праці, її регулювання.

Модуль IV. «Соціальна політика держави та кадрова політи­ка па підприємстві» охоплює чотири теми, в яких висвітлю­ються питання соціального регулювання ринку праці, система соціального партнерства, а також подається характеристика сис­теми управління кадрами на рівні підприємства, прогнозуван­ня ринку праці та інформаційні джерела накопичення інформації про трудові ресурси на підприємстві.

Контрольну роботу слід виконувати українською мовою. На аркушах повинна бути проставлена нумерація сторінок. Кожен розділ роботи починається з нового листа.

Контрольна робота охоплює вивчення студентами повної програми курсу и включає в себе три види завдань, кожне з яких оцінюється у 10 балів.:

  1. Дати одну правильну відповідь на тестові завдання по 4-м модулям програмного матеріалу і занести данні в таблицю (див.нижче):


^ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ І

1. Праця — це:

а) свідома доцільна діяльність людей;

б) зайнятість населення;

в) взаємовідносини на ринку праці;

г) зміна предметів праці;

ґ) обмежене середовище, в якому здійснюється процес ви­робництва.

2. Об'єктом вивчення дисципліни є:

а) система економічних, соціальних і організаційних відносин між людьми;

б) система використання предметів праці;

в) система налагодження знань про працю;

г) система вивчення систем оплати праці.

3. З якими курсами має взаємозв'язок курс «Економіка праці та соціальна політика»?

а) трудове право;

б) ділове мовлення;

в) історія України;

г) фізика;

ґ) економетрія.

4. Актуальним питанням дисципліни є:

а) оплата праці управлінців;

б) зростання прибутку підприємств;

в) трансформація відносин на ринку праці;

г) зменшення використання прибутку;
ґ) сплата податків.

5. Елементами процесу праці є:

а) трудова діяльність підприємства;

б) доцільна діяльність, предмети праці й засоби праці;

в) продуктивність праці;

г) оплата праці;

ґ) управління підприємством.

^ 6. Основними формами зовнішнього прояву праці є:

а) велика зайнятість населення; зниження попиту; плинність кадрів;

б) зниження попиту на працю; висока продуктивність; не­визначеність із ринком праці;

в) втрата електроенергії; незалежна взаємодія технологіч­них циклів;

г) соціальна взаємодія працівників; правове забезпечення праці;

ґ) витрати людської енергії, що формують певний стан лю­дини; взаємодія працівника із засобами виробництва за певною технологією; виробнича взаємодія працівників один з одним у процесі праці.
7. Категоріями структури суспільної праці є:

а) виробництво та предмети праці;

б) соціальні взаємовідносини та робоча сила;

в) зміст праці й соціально-економічний характер праці;

г) константи ринку праці та пропозиція;

ґ) організація праці та нормування праці.

8. Функціями праці при аналізі її сутності є:

а) логічна;

б) виконавська;

в) реєстрації і контролю;

г) регулювання;

ґ) усі відповіді правильні.

9. У суспільних функціях праця виступає як:

а) продуктивність праці;

б) зміна власності;

в) інформаційна база ринку;

г) спосіб задоволення потреб;

ґ) необхідна функція ринку праці.

10. Категоріями потреб є:

а) пізнання, самовираження;

б) фізіологічні, соціальні, духовні;

в) творчість, сукупність знань;

г) соціальний статус, спілкування;

ґ) самореалізація, пізнання, існування.

11. Мотиви до праці це:

а) явище, що породжує певні дії особи;

б) пропозиція праці;

в) попит до праці;

г) необхідність праці;

ґ) явище, що породжує необхідність праці.
12. Стимул до праці — це:

а) явище, що породжує певні дії особи;

б) явище, що породжує необхідність праці;

в) зміна предметів праці;

г) попит праці;
ґ) зміна мотивів.

13. Населення — це:

а) сукупність людей, що живуть на певній території та мають певні кількісні і якісні характеристики;

б) сукупність громадян певної держави;

в) сім'ї, які проживають на певній території і складаються не менше як із трьох осіб;

г) особи, які зайняті певним видом діяльності;

ґ) особи, які не мають роду занять і місця проживання.

14. Відтворення населення — це:

а) процес безперервного відновлення суспільного виробництва матеріальних благ і послуг;

б) відновлення сукупного суспільного продукту, робочої сили, виробничих відносин;

в) відновлення робочої сили;

г) відновлення відтворення сукупного суспільного продукту;
ґ) відновлення природних ресурсів.

15. Розширене відтворення — це:

а) ситуація, коли немає приросту;

б) коли число народжених дорівнює числу померлих;

в) ситуація, коли смертність перевищує народжуваність;

г) відбувається абсолютне скорочення населення;

ґ) перевищення числа народжених над числом померлих.

16. Просте відтворення — це:

а) ситуація, коли немає приросту;

б) коли число народжених дорівнює числу померлих;

в) ситуація, коли смертність перевищує народжуваність;

г) відбувається абсолютне скорочення населення;

ґ) перевищення числа народжених над числом померлих.

17. Звужене відтворення — це:

а) ситуація, коли немає приросту;

б) коли число народжених дорівнює числу померлих;

в) ситуація, коли смертність перевищує народжуваність;

г) відбувається абсолютне скорочення населення;

ґ) перевищення числа народжених над числом померлих.
18. Абсолютний природний приріст населення — це:

а) сума середньорічного населення і кількості народжених;

б) різниця між числом народжених і померлих при негатив­ному результаті;

в) сума середньорічного населення і кількості померлих;

г) різниця між числом народжених і померлих;

ґ) різниця між числом народжених і померлих при позитив­ному результаті.

19. Трудові ресурси — це:

а) працездатна частина населення, що має певні фізичні та інтелектуальні здібності;

б) робочі ресурси підприємства, які працюють за повною зміною;

в) усе населення, що проживає в країні;

г) усе незайняте населення, яке займається пошуком роботи;

ґ) особи віком від 18 років до 60 (55) років.

20. Процес відтворення трудових ресурсів має такі фази:

а) природного приросту, обміну, згортання;

б) обміну, розподілу, споживання;

в) репродукції, розподілу й перерозподілу і оптимального
використання;

г) зменшення, смертності, народжуваності;
ґ) розподілу, перерозподілу.

21. Екстенсивний тип відтворення трудових ресурсів — це:

а) покращення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів;

б) зміна трудових ресурсів, пов'язана зі зростанням освітнього рівня працівників;

в) відношення кількості померлих до народжених;

г) збільшення чисельності без зміни якості трудових ресурсів;

ґ) збалансування ринку праці.

22. Інтенсивний тип відтворення трудових ресурсів — це:

а) покращення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів;

б) зміна трудових ресурсів, пов'язана зі зростанням рівня народжуваності;

в) відношення кількості померлих над народженими;

г) збільшення чисельності без зміни якості трудових ресурсів;

ґ) збалансування ринку праці.
23. Економічно неактивне населення — це:

а) працівники, що працюють в дві зміни;

б) працівники, що займаються пошуком роботи;

в) населення, що за якихось причин не створює пропозиції робочої сили;

г) працюючі пенсіонери;

ґ) особи віком від 16 до 60 (55) років.

24. Індекс розвитку людського потенціалу — це:

а) показник, що характеризує рівень життя населення;

б) збільшення доходу держави;

в) зниження народжуваності населення;

г) індекс кореляції;

ґ) показник, що характеризує трудові ресурси.

25. Трудовий потенціал підприємства — це:

а) гранична величина можливої участі осіб відповідно до їх професійних можливостей;

б) технічні досягнення в країни, що впливають на продуктивність праці;

в) необхідні величини для характеристики збільшення населення;

г) показники смертності та народжуваності населення;
ґ) кількість неактивного населення.

^ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ II
1. Ринок праці — це:

а) місце, де зустрічаються інтереси працездатного і непрацездатного населення;

б) сукупність економічних відносин між попитом та пропозицією робочої сили;

в) сукупність центрів зайнятості на певній території;

г) відділи кадрів підприємств;

ґ) сукупність безробітних, що займаються пошуком роботи.

2. Складові ринку праці — це:

а) сукупний попит та пропозиція;

б) заробітна плата і нормування праці;

в) організація і нормування праці;

г) відділи кадрів підприємств;

ґ) сукупність безробітних, що займаються пошуком роботи.

3. Задоволений попит на працю — це:

а) сукупна пропозиція на ринку праці;

б) сукупний попит на працю;

в) накладання сукупного попиту та сукупної пропозиції;

г) поточний ринок праці;
ґ) сукупний ринок праці.

4. Поточний ринок праці утворюється за рахунок:

а) поточного ринку праці;

б) стратегічного ринку праці;

в) ліквідації прибуткових робочих місць;

г) зміни попиту на трудові ресурси;

ґ) природного й механічного руху робочої сили та робочих місць.

5. Роботодавець — це:

а) державне підприємство як суб'єкт ринку праці;

б) безробітні громадяни;

в) працівники, зайняті пошуком роботи;

г) працівники як суб'єкти ринку праці;
ґ) особи віком від 16 до 60 (55) років.

6. Наймані робітники — це:

а) працівники, що працюють в дві зміни;

б) працівники, що займаються пошуком роботи;

в) населення, яке за якихось причин не створює пропозиції
робочої сили;

г) вільні працездатні громадяни, для яких робота за наймом — головне джерело існування та індивідуального відтворення;

ґ) працюючі пенсіонери.

7. Компонентом ринку праці є:

а) відносини між найманими робітниками й роботодавцями;

б) сукупний попит на працю;

в) накладання сукупного попиту та сукупної пропозиції;

г) поточний ринок праці;
ґ) сукупний ринок праці.

8. Функція ринку праці — це:

а) організація взаємодії роботодавців і працівників;

б) нормування праці;

в) наукова організація праці;

г) регулювання кількості центрів зайнятості;
ґ) зміна працівників на підприємстві.

9. Елементом поточного ринку є:

а) покращення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів;

б) зміна трудових ресурсів, пов'язана із зростанням рівня народжуваності;

в) відношення кількості померлих до народжених;

г) збільшення чисельності без зміни якості трудових ресурсів;
ґ) сукупність осіб, що шукають роботу, та вільних робочих місць.

10. Кон'юнктура ринку — це:

а) покращення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів;

б) зміна трудових ресурсів, пов'язана зі зростанням рівня
народжуваності;

в) співвідношення попиту та пропозиції у всіх складових
структури ринку праці;

г) збільшення чисельності без зміни якості трудових ресурсів;
ґ) збалансування ринку праці.

11. На кон'юнктуру ринку праці найбільше впливають фактори:

а) демографічні;

б) рівень цін;

в) інтенсивність діяльності банківських структур;

г) кліматичні;
ґ) природні.
12. Трудодефіцитна кон'юнктура — це:

а) надлишок пропозиції праці;

б) дефіцит пропозиції праці;

в) зрівноваження попиту і пропозиції на працю;

г) чисельність безробітних у країні;
ґ) сукупний попит.

13. Трудонадлишкова кон'юнктура — це:

а) надлишок пропозиції праці;

б) дефіцит пропозиції праці;

в) врівноваження попиту і пропозиції на працю;

г) чисельність безробітних у країні;
ґ) сукупний попит.

14. Рівноважна кон'юнктура — це:

а) надлишок пропозиції праці;

б) дефіцит пропозиції праці;

в) врівноваження попиту і пропозиції на працю;

г) чисельність безробітних у країні;
ґ) сукупний попит.

15. Інфраструктура ринку праці — це:

а) нормування праці;

б) наукова організація праці;

в) чисельність безробітних у країні;

г) фондовий ринок;

ґ) служби, що займаються ефективною взаємодією попиту і пропозиції.

16. Первинний ринок праці — це:

а) покращення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів;

б) зміна трудових ресурсів, пов'язана зі зростанням освітнього рівня працівників;

в) відношення кількості померлих до народжених;

г) для якого характерні стабільний рівень зайнятості й високий рівень заробітної плати;

ґ) служби, що займаються ефективною взаємодією попиту і пропозиції.

17. Довічний найм характерний для:

а) української моделі;

б) шведської моделі;

в) моделі США;

г) японської моделі;

ґ) латинської моделі зайнятості.
18. Безробіття — це:

а) коли на ринку немає зайнятих;

б) коли пропозиція праці перевищує попит;

в) коли попит на працю перевищує пропозицію;

г) коли пропозиція праці врівноважена з попитом;
ґ) коли працівники працюють в дві зміни.

19. Фрикційне безробіття — це:

а) зміна в попиті на працю;

б) зміна в структурі виробництва;

в) зміна в зайнятості населення;

г) зміна в пропозиції праці;

ґ) зміна освітнього рівня безробітних.

20. Зайнятість населення — це:

а) забезпечення населення робочими місцями;

б) зміна трудових ресурсів, пов'язана зі зростанням освітнього рівня працівників;

в) відношення кількості померлих до народжених;

г) для якого характерні стабільний рівень зайнятості й високий рівень заробітної плати;

ґ) служби, що займаються ефективною взаємодією попиту і пропозиції.

21. Закон А. Оукена виражає:

а) залежність реального росту ВНП та рівня безробіття;

б) залежність оплати праці та рівня безробіття;

в) залежність інфляції та ринку праці;

г) залежність рівня безробіття та облікової ставки;

ґ) залежність чистого доходу фірми і рівня безробіття.

22. Крива Філіпса відображає:

а) взаємозв'язок реального росту ВНП та рівня безробіття;

б) взаємозв'язок оплати праці та рівня безробіття;

в) взаємозв'язок між темпами росту цін та рівнем зайнятості;

г) взаємозв'язок рівня безробіття з обліковою ставкою;

ґ) взаємозв'язок чистого доходу фірми і рівня безробіття.

23. Соціальне партнерство — це:

а) механізм ліквідації безробіття;

б) механізм регулювання рівня безробіття;

в) механізм формування сукупного попиту;

г) механізм формування громадянського суспільства;
ґ) механізм формування сукупної пропозиції.
24. Законодавчим актом, що регулює зайнятість, є:

а) Закон України «Про оплату праці»;

б) Закон України «Про зайнятість населення»;

в) Закон України «Про пенсійне забезпечення»;

г) Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

ґ) Закон України «Про ПДВ».

25. В Україні проблемами зайнятості населення займаються:

а) центри зайнятості;

б) відділи кадрів підприємств;

в) преса;

г) Міністерство фінансів України;
ґ) загальноосвітні школи.
  1   2   3   4

Схожі:

Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconЗагальні методичні вимоги до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconЩодо виконання індивідуальної роботи з використанням еом за дисципліною
Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з використанням еом за дисципліною «Економіка праці й соціально-трудові відносини»...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconРекомендації щодо виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи з курсу «Організаційне проектування підприємства» є складовою частиною навчального процесу, формою проміжного...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconПередмова
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 050106 "Облік І аудит" заочної форми навчання
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів...
Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconЗагальні методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів коледжу гр. Кс-110Е
В процесі вивчення теоретичного матеріалу по курсу "Документальне забезпечення соціальної роботи", студенти заочного відділення виконують...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconЗавдання комплексної контрольної роботи
Продаж бензину, в нижній колонтитул зліва введімо ім'я файла, в якому зберігається діаграма, а справа поточну дату. Хід виконання...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconЕкономіка підприємства затверджено на засіданні кафедри обліку та...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів-заочників спеціальності «економіка...
Завдання та методичні вка3івки щодо виконання контрольної роботи з предмету “Економіка праці” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання по дисципліні «ціноутворення»
«Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік», «Банківська справа», «Фінанси»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка