Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції
НазваЗакон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції
Дата конвертації25.06.2013
Розмір86.6 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Географія > Закон
ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(економічна теорія) Лекції веде – Слєпушкіна Алла Сергіївна

Семінар 1

1. Сутність потреб та їх роль у розвитку суспільства. Структура потреб. Економічні потреби і інтереси. Потреби і виробництво. Загальна характеристика госпо-дарської діяльності людини як засіб задоволення економічних потреб і інтересів.

2. Економічні (виробничі) відносини. Види економічних відносин. Предмет економічної теорії та її функції. Економічна теорія як наука.

3. Сутність економічних категорій та економічних законів, їх особливості. Система економічних законів. Дія та використання економічних законів.

4. Тіньова економіка: позитив, негатив.

5. Економічна теорія в сучасному суспільстві.

6. Виробництво як процес суспільної праці. Економічні ресурси: види, функції. Робоча сила, підприємницька здібність. Предмет праці та її засоби. Засоби виробництва. Продуктивні сили та виробничі відносини. Структура суспільного виробництва.

7. Безмежність потреб і відносна обмеженість ресурсів. Таблиця виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей.

8. Обмеженість ресурсів та економічна ефективність суспільного виробництва, її показники і фактори.
Семінар 2

1. Сутність товарного виробництва, умови його виникнення та його типи.

2. Сутність товару і його властивості. Величина вартості товару. Двоїстий характер праці, втілений у товарі. Еволюція товарного виробництва в сучасних умовах.

^ 3. Економічні закони товарного виробництва. Сутність закону вартості та його функції. Закон попиту і пропозиції.

4. Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції.

5. Еволюційний характер виникнення грошей. Економічний зміст грошей. Гроші золоті, паперові, кредитні, депозитні, "електронні".

6. Грошові системи. Золото і система золотого стандарту. Валютний курс.

7. Функції грошей як загального еквіваленту.

8. Суть грошового обігу. Безготівковий грошовий обіг та готівково-грошовий обіг. Закони грошового обігу.
Семінар З

1. Сутність ринку і його головні елементи. Суб’єкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив, негатив.

2. Еволюція ринку. Вільний і регульований ринок. Умови ефективного функціонування ринку.

3. Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренцією. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку.

4. Монополія (чиста монополія). Роль монополії у сучасній ринковій моделі господарства. Причини втручання держави у ринкову економіку. Монополія та конкуренція. Антимонопольна практика та законодавство.

5. Ринковий механізм та його елементи.

6. Попит і пропозиція: закони, крива, детермінанти. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна.

7. Еластичність попиту і пропозиції. Фактори еластичності. Кон'юнктура ринку.

8. Національні моделі ринкової економіки (Великобританія, Німеччина, Швеція, Японія, США – порівняльна характеристика). Модель трансформаційної (перехідної) економіки України.

Семінар 4

1. Місце ціни в механізмі функціонування ринку. Економічна сутність ринкової ціни і чинники іі величини. Класифікація та види цін ринкової економіки.

^ 2. Ціноутворення. Встановлення вихідної та кінцевої ціни. Вплив держави на ціноутворення в умовах ринкової економіки.

3. Підприємництво. Суб’єкти підприємницької діяльності.

4. Класифікація підприємництва. Венчурний бізнес. Інновація та інноваційна діяльність.

5. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності. Класифікація фірм (підприємств).

6. Комерційний розрахунок.

7. Загальна формула бізнесу (спекулятивний, "чорний", "білий"). Процес виробництва нової вартості і способи її збільшення.

8. Капітал і прибуток у виробничій фірмі. Розподіл валового прибутку. Норма прибутку і вигідність бізнесу (маркетинг).

Семінар 5

1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини.

2. Добробут населення: рівень життя та його критерії. Диференціація доходів та доходи від власності.

3. Власність як соціально-економічна і як юридично-правова категорія. Форми власності. Акціонерна власність. Інтелектуальна власність

4. Привласнення та його складові. Система економічних прав за Коузом.

5. Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави.

6. Сутність і структура суспільного відтворення. Пропорції і типи суспільного відтворення.

7. Позичковий капітал і позичковий процент. Норма процента. Земельні та рентні відносини. Види земельної ренти і ринкова ціна землі.

^ 8. Модель економічного обороту продуктів і доходів в національній економіці. Національне багатство. Соціальний капітал нації.

Семінар 6

1. Сукупний національний продукт як результат суспільного відтворення і виробництва. Структура сукупного національного продукту.

2. Виключення повторного рахунку при оцінці сукупного національного продукту. Система національних рахунків.

3. Валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВНП). Сукупність і методи вимірювання. Недоліки показників ВВП и ВНП.

4. Чистий національний продукт і національний доход. Джерела створення національного доходу. Його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження. Особистий доход

5. Сутність і дія ринкового механізму саморегулювання. Характер регулювання доходів у вільній ринковій економіці.

6. Крах моделі ринкового саморегулювання. Кейнсіанська революція в економічній теорії.

^ 7. Соціально орієнтована ринкова економіка. Інституціональна економіка та інституціонально-соціологічний напрямок її розвитку.

8. Методи державного регулювання (прямі, непрямі). Основні протиріччя змішаної економіки.

Семінар 7

1. Економічна рівновага та циклічність.

2. Середні цикли та їх фази. Руйнівна та оздоровча функції економічних криз.

3. Державне антициклічне регулювання.

4. «Довгі хвилі» в макроекономіці. Цикли Кондратьєва.

5. Сутність інфляції. Особливості сучасної інфляції та форми прояву.

6. Типи і види інфляції та її соціально-економічні наслідки.

^ 7. Напрямки, методи і засоби регулювання інфляції.

8. Взаємозв’язок інфляційних процесів з циклічністю економічного розвитку.

Семінар 8

1. Грошова маса та її структура. Валютна система.

2. Кредит: сутність, функції, принципи, форми.

3. Банки: їх діяльність і операції. Банківська система України.

4. Грошово-кредитна політика держави.

5. Фінанси: сутність та функції. Фінансова система та її структура.

6. Податки: функції та види. Природа податку на додану вартість. Ставка оподаткування і крива Лаффера.

7. Державний бюджет і джерела його наповнення. Бюджетний дефіцит. Державний борг: зовнішній, внутрішній. Дефолт.

8. Фіскальна політика держави.

Семінар 9

1. Інтернаціоналізація виробництва. Міжнародний поділ праці і кооперація праці.

2. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Торгівельні бар’єри. СОТ и ГАТТ.

3. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили. Злиття та поглинення економічних суб’єктів ринку.

^ 4. Іноземні (міжнародні) інвестиції: позитив, негатив для національної економіки.

5. Економічна інтеграція. Історія та природа виникнення Євросоюзу.

^ 6. Міжнародні фінансові та інвестиційні інститути: їх функції та призначення (Валютний фонд, Світовий банк та інші).

7. Зовнішньоекономічна політика держави та ї інструменти.

8. Геополітична стратегія національної економіки. Національна безпека України.

Основна література до вивчення дисципліни

^ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

1. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Отв. Ред. Г.Н Климко. Київ, 2001.

2. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: підручник. - К.: Видавничий центр „Академія", 2004. - 856с. (Альма-Матер).

3. Кэмпбелл Р.Макконнэлл, Стэнли Л.Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2-т. пер. с англ. Москва., 1992.

4. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка Політекономія: підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. - 412с.

Додаткова література

5. Курс экономики: учебник. - 3-є изд., доп./под ред. Б.А. Райзберга - М.: ИНФРА-М, 2000. - 716с.

6. Башнянин Г.І., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія Навчальний посібник/За редакцією д.е.н., проф.. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. 3-тє вид., перероблене і виправлене - Львів: „Новий світ - 2000", 2004, - 480с.

7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. Київ, 1994р.

8. А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. Основи економічних знань. 1999.

9. Экономическая теория. Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрьшина. М., 2001.

10.Е.Ф. Борисов. Экономическая теория. М.,1996.

11.Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. Киров, 1998.

12.Экономическая теория (политэкономия). Под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. М., 1997.

13.Зкономическая теория. Под ред. И.П. Николаевой. М., 1998.

14.Основи економічної теорії. За ред. С.В Мочерного. Київ, 1999.

15.Основи економічної теорії у 2-х кн. За ред. Ю.В. Ніколенко. Київ., 1998р. І6.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. М.: 1978.

17.Марс К. Капітал. Т. 1, 2, 3. (Маркс К., Енгельс Ф. Твори - Т. 23, 24, 25). 18.Политэкономия. (История экономических учений, экономическая теория, мировая зкономика). Под ред. Д.В. Валового. М.: 2000. 19.Самуельсон П. Економіка. Львів, 1993.

20.Теоретическая экономика. Политэкономия. Под ред. Г.Н. Журавлевой, Н.Н., Мельчаковой. М., 1997.

21.Эклунд. К. Эффективная зкономика. Шведская модель. М.: 1991.

22. Часописи: Економіка України; Фінанси України; Економіст; Вопросы экономики; Российский экономический журнал; Мировая экономика и международные отношения; Економіка, фінанси, право; Економічний часопис.
Для певних студенських груп, що мають у своєму складі більш ніж 24 студентів, але 9 семінарів - це 72 питання.

Кожен студент на протязі семестру повинен підготувати до відповіді 3 питання і тому до семінарських занять надано додатково, в рамках лекцій, 21 питання, що в сумі складатиме 93 питання, забезпечуючи цим зазначені вимоги допуску до заліку.
^ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 2

4-а. Коефіцієнт конкурентоспроможності та що він характеризує. Конкурентоспроможність товару, підприємства, галузі, країни.

6-а. Валютна одиниця та валютне регулювання.
Семінар 3

4-а. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності.

8-а. Ринкова модель трансформаційної економіки України.
Семінар 4

4-а. Венчурний бізнес.

4-б. Інноваційна економіка.

7-а. Малий та середній бізнес в Україні.
Семінар 5

2-а. Формування доходів населення.

3-а. Зміна відносин власності. Приватизація.

3-б. Власність і економічні інтереси. Вплив права власності на ринок

3-с. Економіка інтелектуальної власності.
Семінар 6

6-а. Економічна програма кейнсіанства та сутність економічних досліджень Дж. Кейнса.

7-а. Людський, соціальний та інтелектуальний капітал як інститу-ціональна форма у соціально орієнтованій ринковій економіці.

9. Корпоратизм як форма суспільних відносин.
Семінар 7

1-а. Закон циклічного розвитку економіки.

2-а. Основні причини економічної кризи в Україні та негативні тенденції реформування економсистеми за роки незалежності.

5-а. Інфляція: історичний аспект.

5-б. Інфляційний механізм та інфляційна спіраль зарплати і цін.
Семінар 9

1-а. Міжнародна економіка та її ознаки.

4-а. Інвестиційно-інтеграційний процес та інвестиційна взаємодія.

8-а. Національна та економічна безпека України.

Схожі:

Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconПитання на державний іспит зі спеціальності „менеджмент організації”,...
Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність І основні види конкуренції
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconТема «Стратегічний контекст підприємства»
Методи оцінки зовнішнього середовища: модель 5-ти факторної конкуренції М. Портера, step-аналіз, оцінка привабливості галузі за Топсоном,за...
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconЗакони, принципи, категорії політичної економії
Економічна система капіталізму вільної конкуренції: суть І основні ознаки. Виникнення монополій
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconОсновні засади господарської діяльності
Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції. від 07. 06. 1996 №236/96-вр
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconЗакон: поняття, ознаки, види та заходи по підвищенню його ролі. Конституція...
Юридична відповідальність: поняття,ознаки, стадії, функції та види. – 2008/2011. – 30 с./32 с
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconСемінар загальні питання щодо конкуренції, монополізму, конкурентної...
Семінар загальні питання щодо конкуренції, монополізму, конкурентної політики та правових засад її реалізації
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconПитання до заліку з дисципліни
Проблеми ефективності законодавства у сфері захисту конкуренції та регулювання монополії
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconТема Стратегії маркетингу
Завдання Оцінка конкурентоспроможності підприємства згідно з теорією ефективної конкуренції
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconПитання до іспиту з дисципліни – Конкурентне право
Проблеми ефективності законодавства у сфері захисту конкуренції та регулювання монополії
Закон конкуренції. Конкуренція: сутність, функції та види. Умови виникнення конкуренції iconТема вступ до курсу економічної теорії
Визначення ціни І об’єму виробництва в короткостроковому періоді на ринку монополістичної конкуренції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка