Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія?
Скачати 313.37 Kb.
НазваЩо означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія?
Сторінка1/2
Дата конвертації24.06.2013
Розмір313.37 Kb.
ТипВопрос
skaz.com.ua > Географія > Вопрос
  1   2

 1. Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія?

-Населення працездатного віку – як зайняте, так і незайняте в суспільному виробництві.

+ Населення, яке володіє фізичними та інтелектуальними здібностями відповідно до умов поновлення робочої сили.

-Особи непрацездатного віку, які зайняті в економіці.

-Всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.


 1. Що означає здатність працівника до кваліфікованої праці певної професії?

-Загальна працездатність

-Спеціальна працездатність

+ Професійна працездатність

-Кваліфікація працівника.


 1. ^ В якій послідовності розвивалися концепції управління персоналом?

+ “Використання трудових ресурсів”, “управління персоналом”, “управління людськими ресурсами”, “управління людиною”.

-“Управління персоналом”, “управління трудовими ресурсами”, “використання трудових ресурсів”, “управління людиною”.

-“Управління трудовими ресурсами”, “управління людиною”, “управління персоналом”, “використання трудових ресурсів”.

-“Управління людиною”, “управління трудовими ресурсами”, “використання трудових ресурсів”, “управління персоналом”.


 1. ^ Коли сформувалася наукова концепція «управління персоналом»?

-В межах наукової школи “людських відносин”.

+ На початку ХХ століття.

-В кінці ХХ століття.

-Такої концепції не існувало.


 1. ^ На які основні підсистеми поділяється система управління персоналом організації?

-Планування, організування, контролювання, регулювання, мотивування персоналу.

-Прогнозування, комплектування, групування, стимулювання, вивільнення працівників.

+ Планування та прогнозування кадрів, набір та відбір, розвиток, використання, оцінювання та мотивування персоналу.

-Набір та добір, атестування, адаптація персоналу, управління кар’єрою та плинністю кадрів.


 1. ^ До якого функціонального блоку системи управління персоналом належить процес адаптації працівників організації?

+ Використання працівників організації.

-Правове забезпечення процесу управління персоналом.

-Оцінювання та мотивування персоналу.

-Навчання та розвиток працівників організації.


 1. ^ В яких документах відображаються основні принципи системи управління персоналом?

-Лише в посадових інструкціях.

-В положеннях про підрозділи та моделях робочих місць.

-В управлінських регламентах та штатному розкладі.

+ У всіх зазначених тут документах.


 1. ^ Що є предметом вивчення дисципліни “Управління персоналом”?

-Організація ефективності виробництва.

-Планування умов праці персоналу підприємства.

+ Вивчення відносин між працівниками в процесі виробництва.

-Координування роботи працівників організації.


 1. ^ В чому полягає головна особливість управління персоналом як специфічної управлінської функції?

+ У спроможності працівників водночас поставати в якості суб’єкта і об’єкта управління.

-У забезпеченні організації працівниками з необхідними якостями.

-В забезпеченні якісного розвитку персоналу

-У мотивуванні результатів праці та поведінки персоналу.


 1. ^ Що розуміють під системою управління персоналом?

-Керівництво персоналом з метою досягнення спільної мети.

-Процес управління трудовим колективом підприємства.

+ Сукупність принципів та методів управління виробничими та управлінськими кадрами на підприємстві.

-Послідовність етапів з набору та раціонального використання працівників.


 1. ^ Що означає поняття “персонал” підприємства?

-Сукупність кадрів однієї професійної групи.

+ Всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.

-Основний (штатний) склад працівників установи, підприємства, організації тієї чи іншої сфери діяльності.

-Постійні працівники, які пройшли попередню професійну підготовку та мають досвід роботи в обраній ними сфері діяльності.


 1. ^ Сутність якої підсистеми організації відтворює поняття «персонал»?

+ Соціальної.

-Управлінської.

-Економічної.

-Керованої.


 1. ^ Що означає поняття «кадри» в управління персоналом?

-Працівники апарату управління.

-Оперативний персонал підприємства.

+ Постійний штатний склад працівників організації.

-Працівники підприємства високої кваліфікації.


 1. ^ На які основні категорії посад за ознакою функціонального поділу праці поділяється весь персонал підприємства?

-Керівники, функціональні спеціалісти, основні робітники.

+ Керівники, спеціалісти, основні та допоміжні робітники.

-Керівники, спеціалісти, інші службовці.

-Спеціалісти-інженери, допоміжні робітники, топ-менеджери.


 1. ^ В чому полягає принципова відмінність керівників від спеціалістів?

+ В юридичному праві прийняття рішень та наявності підпорядкованих їм інших працівників.

-Це рівнозначні категорії посад в організації.

-У можливості підкоряти своїй волі інших осіб.

-Керівники – це категорія посади, а спеціалісти – це випускники навчальних закладів.


 1. ^ Яка категорія посад працівників організації здійснює обслуговування процесу управління та передавання управлінської інформації?

-Спеціалісти-інженери.

-Функціональні спеціалісти.

+ Обслуговуючий персонал (“інші” службовці).

-Виробничий персонал.


 1. ^ До якої категорії посад належить посада головного бухгалтера?

+ Керівників.

-Спеціалістів.

-Службовців.

-Допоміжного персоналу.


 1. ^ Які з наведених посад відповідають категорії “спеціаліст”?

-Головний бухгалтер, старший юрисконсульт, головний інженер.

-Директор філії, секретар, податковий інспектор, начальник відділу маркетингу.

+ Економіст, юрист, інженер, ревізор, бухгалтер.

-Начальник транспортного відділу, голова правління, головний бухгалтер.


 1. ^ Відповідно до якого документу здійснюється поділ персоналу організації на категорії посад?

-Кодексу Законів про працю України.

+ Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців.

-Положення про структурний підрозділ організації.

-Статуту підприємства.


 1. ^ Які є види чисельності персоналу в організації?

+ Нормативна та фактична.

-Середньооблікова та бажана.

-Спискова та облікова.

-Природна та штучна.


 1. ^ Яким показником визначається чисельність персоналу за всі дні місяця, включаючи вихідні і святкові дні, поділена на кількість календарних днів за місяць?

+ Середньооблікова чисельність персоналу.

-Явочний склад персоналу.

-Фактична чисельність персоналу.

-Планово-нормативна чисельність працівників.


 1. ^ Які є різновиди структур персоналу організації?

-Функціональна, соціальна, вікова, освітньо-кваліфікаційна.

-Соціальна, виробнича, економічна, технологічна, організаційна.

+ Штатна, організаційна, функціональна, соціальна, рольова.

-Професійно-кваліфікаційна, освітньо-вікова, статева, психологічна.


 1. ^ Що характеризує соціальна структура персоналу?

+ Сукупність суспільних груп, що класифікуються за статтю, віком, професією, кваліфікацією та освітою працівників.

-Моделі поведінки людей на виробництві, в побуті, на відпочинку, в роботі.

-Співвідношення працівників різних професій та спеціальностей, які володіють комплексом теоретичних знань і практичних навичок.

-Співвідношення груп персоналу за статтю та віком в загальній чисельності персоналу.


 1. ^ Що означає поняття “кваліфікація” працівника?

-Певний вид трудової діяльності, якою володіє працівник на пiдприємствi.

-Рівень практичних навичок та умінь працівника.

-Спеціальні знання, уміння та навички працівника для виконання ним певної роботи на посаді

+ Ступінь професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, вмінь та навичок для виконання певних трудових функцій.


 1. ^ Комплекс спеціальних знань і навичок, набутих людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду у певній сфері – це:

-Професія.

+ Спеціальність.

-Кваліфікація.

-Посада.


 1. ^ Що визначає поняття «професія працівника»?

+ Рід трудової діяльності, що вимагає певної професійної підготовки.

-Первинний структурний елемент в органах управління.

-Сукупність спеціальних знань та практичних навичок працівника.

-Сукупність психологічних якостей працівника, що сприяють виконанню певної роботи.


 1. ^ Що є вихідними даними для складання штатного розкладу підприємства?

-Планові обсяги виробництва, планова рентабельність.

-Схема організаційної структури управління, фонд заробітної плати.

+ Фонд заробітної плати, чисельність управлінського персоналу, посадові оклади.

-Планові обсяги виробництва, чисельність управлінського персоналу.


 1. ^ Що означає поняття «кадрова політика організації» в широкому розумінні?

-Сукупність взаємопов’язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації.

-Дотримання статей трудового законодавства та відсутність дискримінації різних категорій персоналу.

-Формування структури персоналу й соціальне прогнозування його розвитку

+ Система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства.


 1. ^ Що означає поняття «кадрова політика організації» у вузькому трактуванні?

+ Набір конкретних правил, побажань і обмежень у взаємовідносинах людей і організації.

-Система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства.

-Система цілей та завдань, що стоять перед кадровою службою організації.

  1. Аргументована система уявлень про напрями розвитку і майбутні-стан персоналу організації.

 1. ^ На які типи поділяється кадрова політика за ознакою орієнтації керівників на власний чи зовнішній персонал при наборі кадрів?

-Превентивна та реактивна.

-Активна та пасивна.

-Внутрішня та зовнішня.

+ Закрита та відкрита.


 1. ^ Які є типи кадрової політики, пов’язані з рівнем усвідомлення працівниками правил і норм кадрової роботи в організації?

-Відкрита, реактивна, превентивна, активна.

+ Пасивна, реактивна, превентивна, активна.

-Пасивна, реактивна, превентивна, закрита.

-Активна, раціональна, авантюристська, зовнішня.


 1. ^ На які різновиди поділяється активна кадрова політика?

+ Раціональна та авантюристська.

-Зовнішня та внутрішня.

-Реактивна та превентивна.

-Закрита та відкрита.


 1. ^ З яких етапів складається процес розроблення кадрової політики?

-Програмування, нормування та оцінювання.

+ Нормування, програмування та моніторинг персоналу.

-Прогнозування, планування, нормування та відстеження.

-Аналіз, прогноз, вибір критеріїв та оцінка.


 1. ^ Хто є об’єктом кадрової роботи на підприємстві?

-Робітники.

-Управлінський персонал.

+ Всі працівники.

-Підрозділи, відповідальні за роботу з кадрами.


 1. ^ Що означає процес моніторингу персоналу?

+ Постійне спеціальне спостереження за станом кадрів, їх динамікою, балансом, стимулюванням, травматизмом тощо.

-Вивчення процесу плинності кадрів.

-Відстеження процесів найму, навчання, підвищення кваліфікації, професійного просування.

-Аналіз ринку робочої сили.


 1. ^ Який фактор впливу на кадрову політику має внутрішньо-організаційний характер?

-Національне трудове законодавство.

+ Рівень організаційної культури.

-Взаємовідносини з профспілкою.

-Стан економічної кон’юнктури.


 1. ^ В яких документах фіксується кадрова політика у великих підприємствах?

+ Меморандумах, інструкціях, філософії підприємства.

-Статуті, трудовому договорі, колективному договорі.

-Штатному розкладі, нормативах праці, установчому договорі.

-Статуті, інструкціях, положеннях про працю.


 1. ^ Що визначає поняття «компетентність персоналу»?

-Сукупність повноважень, якими володіє певний управлінський орган або посадові особи.

+ Сукупність поведінкових характеристик працівників для успішного виконання ними певної роботи.

-Обсяг знань, якими володіє працівник, обіймаючи певну посаду.

-Рівень кваліфікації працівника, що дає йому право обіймати певну посаду.


 1. ^ Які складові містить компетентність персоналу?

-Темперамент, характер, здібності та навички.

-Освіта, кваліфікація, стаж роботи та здібності.

+ Знання, навички, вміння та досвід.

-Знання, спеціальність, вік та досвід.


 1. ^ Що є основною метою кадрового планування в організації?

-Визначення професійного рівня та професійної придатності працівників.

+ Забезпечення організації робочою силою відповідної кількості та якості та визначення при цьому неминучих втрат.

-Скорочення тривалості робочого дня та встановлення пільг для працівників.

-Створення оптимальних умов праці та підвищення мотивації персоналу на підприємстві.


 1. ^ За якими методами може здійснюватися прогнозування персоналу?

-Нормативні, статистичні, балансові.

-Лабораторні, емпіричні, прогностичні.

+ Екстраполяція, використання математичних моделей, методи експертних оцінок.

-Математико-статистичні, кореляційні, проектні.


 1. ^ На які типи поділяються плани з персоналу?

+ Плани-цілі; плани для дій, що повторюються; плани для дій, що не повторюються.

-Плани-дії; плани, що повторюються; плани, що не повторюються.

-Плани-події; стратегічні плани; оперативні плани.

-Стратегічні, тактичні, економічні, фінансові, виробничі.


 1. ^ Які застосовуються методи планування роботи з персоналом?

-Балансові, з математичними моделями, експертні.

-Нормування, регулювання, попарних порівнянь.

-Екстраполяції, експертних оцінок, математичного моделювання.

+ Балансові, нормативні, математико-статистичні.


 1. ^ Які методи застосовуються для визначення загальної потреби організації в кадрах?

-Штатний, штатно-нормативний, балансовий.

-Штатний, метод факторного аналізу, нормативний.

+ Штатно-нормативний, факторного аналізу, індексний.

-Штатно-нормативний, за насиченістю, кореляційний.


 1. ^ Які є основні види потреб організації в персоналі?

-Загальна та конкретна.

+ Якісна та кількісна.

-Закрита та відкрита.

-Активна та пасивна.


 1. ^ За якими методами визначається потреба в управлінських кадрах?

+ Номенклатурний, за насиченістю.

-Нормативний, штатний, факторний.

-Штатний, штатно-нормативний, факторний, індексний.

-Балансові, нормативний, математико-статистичний.


 1. ^ Що означає поняття «маркетинг персоналу»?

-Планування заходів із наймання працівників з метою задоволення потреби організації в кадрах.

-Комплекс кадрових заходів, спрямованих та реалізацію цілей організації та працівників.

+ Управлінська діяльність з довготермінового забезпечення організації людськими ресурсами, які є її стратегічним потенціалом.

-Дослідження ринку праці з метою виявлення оптимальних джерел набору персоналу.


 1. ^ Яке поняття визначає сукупність дій, спрямованих на залучення кандидатів в організацію, які мають необхідні для досягнення цілей якості?

-Відбір персоналу.

+ Набір персоналу.

-Адаптація працівників в організації.

-Розстановка персоналу.


 1. ^ Що означає поняття «лізинг персоналу»?

-Скорочення чисельності працівників або їх відбір на основі тестування.

-Набір персоналу через рекрутингові агентства.

-Метод оптимізації чисельності торгово-оперативного персоналу.

+ Тимчасове наймання працівників з інших організацій, що оформляється контрактом.


 1. ^ Що означає поняття «head-hunting» в управлінні персоналом?

-Тимчасове наймання працівників з інших організацій, що оформляється контрактом.

+ Переманювання висококваліфікованих фахівців з інших (конкуруючих) організацій.

-Наймання працівників на випробувальний термін.

-Наймання висококваліфікованих спеціалістів з метою отримання консультацій.


 1. ^ На які групи поділяються всі джерела набору кадрів в організації?

+ Внутрішні та зовнішні.

-Зовнішні та спеціальні.

-Активні та пасивні.

-Приховані та явні.


 1. ^ Що можна вважати перевагою зовнішніх джерел набору кадрів в організацію?

-Підвищення рівня мотивування працівників організації.

+ Зниження витрат на навчання власного персоналу.

-Низькі витрати на пошук кандидатів.

-Можливість адекватного оцінювання кандидатів.


 1. ^ Що можна вважати перевагою внутрішніх джерел набору кадрів в організацію?

-Зростання витрат на навчання власного персоналу.

-Запровадження попереднього досвіду.

-Вливання “свіжих” ідей з приходом кандидатів.

+ Можливість адекватного оцінювання кандидатів.


 1. ^ Яке джерело набору кадрів має внутрішньоорганізаційний характер?

-Неформальні канали.

-Інтернет.

-Професійні клуби та асоціації.

+ Колишні працівники організації.


 1. ^ Як називається документ, що описує послідовність виконання операцій з управління персоналом із зазначенням виконавців?

-Технологічна карта.

+ Оперограма.

-Професіограма.

-Посадова інструкція.


 1. ^ Що таке професіограма?

-Загальна характеристика професії та її значення в організації.

-Сукупність психологічних особливостей трудового колективу і вимог до співробітників.

-Сукупність вимог до індивідуальних психологічних якостей працівника.

+ Сукупність вимог, що ставляться діяльністю до виконавця та перелік його найбільш важливих професійних якостей.


 1. ^ Які працівники реалізують функцію набору персоналу в організацію?

+ Лінійні та функціональні менеджери.

-Працівники відділу кадрів.

-Всі лінійні менеджери.

-Тільки менеджер з персоналу.


 1. ^ До якої групи методів належать ротація кадрів та суміщення професій?

-Методів відбору працівників на вакантні посади.

+ Методів набору персоналу з внутрішніх джерел організації.

-Методів набору працівників із зовнішніх джерел.

-Методів професійного навчання працівників.


 1. ^ В якій послідовності етапів переважно здійснюється відбір працівників на вакантні посади в організацію?

-Медичний контроль, співбесіда, заповнення бланку заяви, перевірка анкетних даних та рекомендацій, прийняття рішення про наймання.

-Співбесіда, заповнення бланку заяви, тестування, перевірка рекомендацій та послужного списку, оформлення договору.

+ Подання резюме, проведеннея співбесіди, тестування, перевірка рекомендацій та послужного списку, медичний контроль, наймання.

-Домовленість по телефону, ознайомлення з резюме, інтерв’ю, перевірка особової справи, оцінка відповідності вимогам.


 1. ^ Які методи відбору персоналу на вакантні посади застосовуються в практиці організацій найчастіше?

+ Аналіз анкетних даних кандидатів, співбесіда, тестування.

-Експертні, конкурсні, лабораторні, психофізіологічні, графологічні.

-Рейтингових оцінок, рольової ідентифікації, інтерв’ю, анкетування.

-Аналіз заяв та листів, психологічний аналіз особистості, співбесіда.


 1. ^ Яким документом керуються фахівці з персоналу при визначенні квалiфiкацiйних вимог до працівника при відборі на вакантну посаду?

-Кваліфікаційним довідником посад.

-Колективним договором.

+ Посадовою інструкцією.

-Тарифно-квалiфiкацiйним довідником підприємства.


 1. ^ Що таке «професійна орієнтація працівника»?

+ Комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на формування професійного покликання, виявлення факторів, що впливають на вибір професії.

-Сукупність процедур, що пришвидшують засвоєння навичок роботи та скорочують період адаптації працівника в колективі.

-Взаємне пристосування працівника та організації, що базується на поступовій впрацьованості працівника в нові умови праці.

-Цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу вимогам посади або робочого місця.


 1. ^ В яких формах здійснюється профорієнтаційна робота в організації?

-Професійне планування, професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір.

+ Професійна освіта, професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір.

-Професійна просвіта, професійне планування, професійна консультація, професійний відбір.

-Професійна просвіта, професійна інформація, професійне планування, професійний відбір.


 1. ^ Що визначає поняття «трудова адаптація працівників»?

-Фізіологічне пристосування працівника до оточуючого середовища.

-Процес знайомства працівника з трудовим колективом.

+ Входження особистості в нову предметно-матеріальну та соціальну сферу.

-Поступове набуття практичних навичок з нового виду діяльності.


 1. ^ В яких формах переважно здійснюється адаптація працівників в організації?

-Початкова та професійна.

-Організаційна та технічна.

+ Первинна і вторинна.

-Закрита та відкрита.


 1. ^ Яка адаптація працівників належить до позавиробничої сфери?

-Психофізіологічна.

+ В період відпочинку.

-Організаційно-адміністративна.

-Професійна.


 1. Яка адаптація працівників належить до виробничої сфери?

-До побутових умов.

-До позавиробничого спілкування з колегами.

-В період відпочинку.

+ Санітарно-гігієнічна.


 1. ^ Які основні підрозділи може містити організаційна структура управління кадрової служби великого виробничого підприємства?

+ Відділ кадрів, відділ організації праці і зарплати, відділ підготовки кадрів, відділ соціального розвитку.

-Відділ соціального розвитку, відділ маркетингу персоналу, економічний відділ, відділ наукової організації праці.

-Відділ кадрів, відділ інновацій, відділ найму та розвитку персоналу, сектор соціально-психологічних досліджень.

-Відділ найму і обліку персоналу, відділ соціального розвитку, відділ мотивації персоналу, навчально-курсова мережа.


 1. ^ Які стратегічні функції виконують сучасні кадрові служби?

-Прогнозування персоналу, розроблення активної кадрової політики, формування вимог до персоналу, розроблення системи мотивування.

-Формування оптимальної чисельності керівників, дослідження ринку праці, вивільнення працівників.

+ Кадровий моніторинг, котролінг персоналу, кадровий маркетинг та кадровий консалтинг.

-Нормування, програмування та моніторинг персоналу.


 1. ^ Що означає поняття «кадровий консалтинг»?

-Рекомендації та інформація з приводу заміщення вакансій.

+ Інтегрована система надання консультаційних послуг з управління персоналом.

-Надання послуг з відбору та поточного оцінювання персоналу.

-Перевірка знань та навичок персоналу організації в процесі поточного управління ним.


 1. ^ За яким основним показником розраховується чисельність працівників кадрової служби організації?

-Корисним фондом робочого часу одного працівника за рік.

+ Загальною трудомісткістю всіх управлінських функцій, що виконуються в підрозділі за рік.

-Загальною чисельністю працівників організації на певний момент часу.

-Кількістю та різноманітністю задач, що виконуються в кадровому підрозділі протягом року.


 1. ^ Які документи мають регламентуючий характер в діяльності сучасних кадрових служб?

-Статут підприємства, положення про структурний підрозділ, посадова інструкція, професіограма.

-Особова картка, особова справа, трудова книжка, посадова інструкція.

+ Штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, посадова інструкція.

-Трудовий договір, описання посади, посадова інструкція, штатний розпис.


 1. ^ Який документ регламентує організування та режим роботи персоналу?

+ Правила внутрішнього трудового розпорядку.

-Колективний договір.

-Положення про структурний підрозділ.

-Оперативний план роботи з персоналом.


 1. ^ На які групи поділяються всі кадрові документи на підприємстві?

-Правові, розпорядчі, облікові, планові, пов’язані з рухом кадрів.

-Інструктивні, нормативні, юридичні, планові, облікові.

+ Розпорядчі, облікові та ті, що пов’язані з рухом і змінами складу кадрів.

-Наказові, інструктивні, організаційні, регулюючі, нормативні.


 1. ^ Які кадрові документи належать до облікових?

-Особова справа, анкети працівників, трудовий договір, книга обліку бланків трудових книжок та руху трудових книжок.

-Особова картка, бланки проведення співбесіди, особова справа, табелі обліку використання робочого часу.

-Трудові книжки, трудові договори, особова картка, автобіографія, книга обліку бланків трудових книжок та руху трудових книжок.

+ Особова картка, особова справа, табелі обліку використання робочого часу, книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.


 1. ^ Якого права позбавлені працівники кадрового підрозділу підприємства?

-Контролювати використання працівників відповідно до їх професій, спеціальностей та кваліфікації.

+ Здійснювати матеріальні виплати працівникам за високопродуктивну працю.

-Вимагати від керівників структурних підрозділів інформацію про роботу з персоналом.

-Репрезентувати з питань своїх обов’язків підприємство у інших організаціях.


 1. ^ Який документ закріплює правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці персоналу на підприємстві?

-Правила внутрішнього трудового розпорядку.

+ Кодекс законів про працю.

-Колективний договір.

-Положення про підрозділ.


 1. ^ З яких етапів складається процес формування трудового колективу?

-Початковий, становлення, стабілізації, консолідації, завершення.

-Зародження, бурління, нормалізації, стабілізації, реорганізації.

+ Формування номінальної групи, формування активного ядра, виникнення ідейного співробітництва, досягнення зрілості.

-Знайомство учасників, етап згуртованості, конфліктності, нормалізації стосунків, ідейного співробітництва.


 1. Соціальна спільність людей, об’єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та пов’язані між собою відносинами співробітництва – це:

-Суб’єкт управління.

-Об’єкт управління.

-Соціальна група.

+ Трудовий колектив.


 1. ^ Які причини найчастіше призводять до виникнення неформальних груп в організації?

-Почуття причетності, потреба у допомозі.

-Спільні інтереси.

-Потреба в спілкуванні, симпатії, антипатії.

+ Всі перераховані причини.


 1. ^ На які типи поділяються формальні групи в організації?

-Управлінська команда, оперативний персонал, робітники.

+ Групи керівників, робочі групи та комітети.

-Профспілка, мала соціальна група, трудовий колектив.

-“Клубок”, “ланцюг”, “зірка”.


 1. ^ Які стадії притаманні процесу розвитку групи?

-Утворення номінальної групи, асоціації, кооперації трудового колективу.

-Знайомство, адаптація, групова збалансованість, нормальне функціонування.

-Формування номінальної групи, активного ядра, виникнення лідера, досягнення зрілості.

+ Формування, психологічна напруженість, нормалізація, діяльність.


 1. ^ Що таке управлінська команда?

+ Невелика чисельність працівників, що поділяють спільні цілі та цінності, приймають відповідальність за кінцеві результати.

-Група спеціалістів, які належать до різних сфер діяльності та працюють спільно над вирішенням певних питань.

-Будь-яка мала соціальна група, якій притаманна ознака психологічної сумісності її членів.

-Спільність людей, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожен впливає на інших і сам перебуває під їх впливом.


 1. ^ Які чинники сприяють ефективній роботі групи?

-Темперамент, характер, емоційність, конформізм, нонконформізм, конфліктність.

-Потреби, установки, інтереси та ідеали працівників.

+ Розмір та склад, ролі та статус членів, згуртованість, групові норми, конфліктність.

-Здібності, навички, біологічні характеристики, соціальні ролі, соціальний статус членів.


 1. ^ На які різновиди поділяються трудові колективи за рівнем згуртованості?

-Конфліктні, неконфліктні, розчленовані.

-Демократичні, автократичні, ліберальні.

+ Згуртовані, розгруповані, роз’єднані.

-Значно згуртовані, малозгуртовані, незгуртовані.


 1. ^ На які види поділяється соціально-психологічний клімат колективу підприємства?

+ Всі відповіді вірні.

-Здоровий і нездоровий.

-Сприятливий і несприятливий.

-Позитивний і негативний.


 1. ^ Який показник розраховується з метою визначення здатності групи зберігати свою структуру як єдине ціле?

-Частковий коефіцієнт плинності кадрів.

-Коефіцієнт стабільності кадрів.

-Індекс згуртованості.

+ Індекс інтеграції.


 1. ^ В чому полягає сутність ділового оцінювання персоналу?

+ Процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу вимогам посади або робочого місця.

-Порівняння здібностей різних кандидатів на посаду і вибір найбільш придатного до неї.

-Оцінювання професійних можливостей персоналу.

-Пошук найефективнішої кандидатури, якості якої максимально точно задовольняють вимоги даної посади.


 1. ^ На які види поділяється процес ділового оцінювання персоналу?

-Попередній, поточний та заключний.

-Об’єктивний та суб’єктивний.

+ Оцінювання кандидата на вакантну посаду та поточне періодичне оцінювання співробітників організації.

-Оцінювання керівниками, колегами по роботі, підлеглими та самооцінювання.


 1. ^ До основних груп показників ділового оцінювання персоналу належать такі:

-Ефективності, результативності, продуктивності.

+ Результативності праці, професійної поведінки, особистих якостей.

-Працездатності, терплячості, надійності.

-Загальні, спеціальні, планові, прогнозовані.


 1. ^ На які дві групи поділяються всі методи ділового оцінювання персоналу?

-Первинні та вторинні.

+ Традиційні та нетрадиційні.

-Внутрішні та зовнішні.

-Поверхові та доскональні.


 1. ^ На які три групи поділяють всі методи вибору показників оцінювання працівників?

+ Якісні, кількісні та комбіновані.

-Прості, складні та середньої складності.

-Бальні, коефіцієнтні та експертні.

-Усні, письмові та візуальні.


 1. ^ Що визначає поняття «атестація персоналу»?:

-Процес перевірки знань всіх категорій працівників організації.

+ Традиційний метод оцінювання персоналу спеціально створеною комісією організації із застосуванням стандартних критеріїв.

-Визначення рейтингу та статусної позиції працівника в організації.

-Діяльність, що здійснюється з метою вивільнення персоналу або переміщення на вищу посаду.


 1. ^ З яких етапів складається процес проведення атестації?

-Взагалі не поділяється на етапи.

-Первинний, вторинний, етап завершення.

-Знайомство з кандидатами, оцінювання їх поведінки та якостей, підведення підсумків та застосування санкцій.

+ Підготовчий, оцінювання працівника та його трудової діяльності, проведення атестації та прийняття рішення за її результатами.


 1. ^ Які види оцінок використовуються для осіб, які проходять атестування?

-“Відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

-“Добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

+ “Відповідає посаді”, “частково відповідає посаді”, “не відповідає посаді”.

-“Підвищити посадовий оклад”, “понизити посадовий оклад”, “здійснити надбавки (знижки) до посадового окладу”.


 1. ^ Який документ підтверджує проходження працівниками четвертого етапу атестаційної процедури?

-Атестаційний протокол.

-Атестаційне підтвердження.

+ Атестаційна картка.

-Жодного документу не складається.


 1. ^ Що визначає професійний розвиток персоналу?

+ Процес підготовки працівників до виконання ними нових завдань, зайняття нової посади та вирішення нових проблем.

-Просування по службі з умовою зміни сфери діяльності в межах окремих функціональних підрозділів.

-Зайняття такої посади, що забезпечує адекватну до якостей працівника заробітну плату.

-Поступова впрацьованість працівника в робітниче середовище.


 1. ^ На які основні групи поділяється процес навчання персоналу?

-Навчання кадрів, переміщення та ротація.

-Навчання без відриву від виробництва, передача провідного досвіду, перепідготовка кадрів.

-Заочне навчання, ротація, підготовка кадрів.

+ Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.


 1. ^ На які дві основні групи поділяються всі методи навчання персоналу?

-Групове та індивідуального навчання.

+ Навчання на робочому місці та поза робочим місцем.

-Заочне навчання та без відриву від виробництва.

-Попереднє навчання та перспективне навчання.


 1. ^ Які є методи навчання працівників на робочому місці?

-Самоосвіта, вирішення практичних ситуацій, проведення семінарів та лекцій, рольові ігри.

+ Копіювання, наставництво, інструктаж, підготовка в проектних групах.

-Інструктаж, тренінги, самостійне навчання, ділові та рольові ігри, навчальні кіно- та відеофільми.

-Метод мозкової атаки, програмовані курси професійного навчання, виконання функцій дублера.


 1. ^ Які є методи навчання працівників поза робочим місцем?

-Навчальні ситуації, виробничий інструктаж, ротація персоналу, обмін досвідом.

-Заочне навчання, проведення семінарів, тренінги та ділові ігри, семінари та робочий інструктаж.

+ Читання лекцій, програмовані курси навчання, ділові ігри, робоча група, моделювання.

-Навчання без відриву від виробництва, проходження спеціалізованих курсів, тренінги, самоосвіта.


 1. ^ Що означає поняття «ротація» кадрів?

+ Послідовна робота на різних посадах, в тому числі і в інших підрозділах.

-Пояснення прийомів роботи досвідченими працівниками.

-Об’єднання персоналу у певні групи для проходження ними навчання.

-Навчання для підвищення загальної кваліфікації.


 1. ^ Яке визначення поняття «кар’єра» є найбільш вичерпним?

-Зміна посад у бік їх зростання протягом індивідуальної трудової діяльності людини.

+ Індивідуально усвідомлена позиція і поведінка індивідуума, пов’язана з трудовою діяльністю протягом його працездатного віку.

-Діяльність індивідуума, напрямлена на підвищення соціального і матеріального статусу у суспільстві.

-Індивідуальні заходи особи, що здійснюються нею з метою підвищення по службовій ієрархії.

 1. ^ На які етапи умовно поділяють кар'єрний шлях працівників?

-Становлення, збереження, стабілізації, пенсійний, кінцевий

-Початковий, становлення, консолідації, завершення, останній.

-Первинний, вторинний, етап консолідації та пенсійний

+ Попередній, становлення, збереження, завершення, пенсійний.


 1. ^ Які в управлінні персоналом розглядаються основні моделі кар’єри працівника?

+ “Трамплін”, “сходи”, “роздоріжжя”, “змія”.

-“Собака”, “зірка”, “дійна корова”, “важкі діти”.

-“Послідовна”, “однопроменева”, “кругова”, “виноградне гроно”.

-“Схід”, “захід”, “північ”, “південь”.


 1. ^ Які є види ділової кар’єри персоналу?

-Внутрішньоорганізаційна, спеціалізована, полога.

-Вертикальна, прихована (відцентрова), стимульована.

+ Спеціалізована, східчаста, міжорганізаційна, доцентрова.

-Вірна відповідь відсутня.


 1. ^ Що таке кадровий резерв?

-Кадри, яких готують для роботи в промисловості або в інших галузях народного господарства.

+ Група працівників організації, які володіють здібностями до управлінської діяльності та пройшли цільову підготовку.

-Професійно підготовлені працівники для роботи на керівних посадах.
  1   2

Схожі:

Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? icon1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти...
На підприємстві виробляється два види продукції (А та Б) у будь-яких комбінаціях. Це означає, що продукція дефіцитна й її збут гарантовано....
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconПоняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства
Економічна безпека – це універсальна категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях,...
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconКонтрольна робота
Вступ Бюджет як економічна категорія
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconПоняття та ознаки злочину за кримінальним правом а Які існують підходи...
Злочин є основна категорія кримінального права в зв”язку з якою має місце й інша кримінально-правова категорія покарання. В теорії...
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? icon16. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини
Розвиток глобалізації І технологічний прогрес створюють нові загальні для всіх країн проблеми
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconЗ населення І трудові ресурси суспільства
Визначіть абсолютний природний приріст населення (Дприр.) та коефіцієнти народжуваності (Кн.) та середньорічну чисельність населення...
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconПерелік питаннь мк №2
Економічна категорія рентабельності виробництва (виробничих фондів та оборотних фондів)
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? icon«Сутність, принципи та роль страхування»
Страхування – це самостійна економічна категорія чи елемент фінансових або кредитних відносин?
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconТема 1 соціально-економічна суть та призначення бюджету план
Державний бюджет як економічна категорія. Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Державний бюджет як центральна...
Що означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія? iconТема: Трудові ресурси підприємства
Дослідження рівня забезпеченості підприємств трудовими ресурсами й інтенсивності використання їх трудового потенціалу в аграрній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка