— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту
Назва— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту
Сторінка1/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3
ОСНОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Функції менеджменту — це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт і контроль діяльності.

Механізм менеджменту – система, яка утворюється із взаємопов’язаних ланок (підсистем), що об’єднують множину різних елементів і блоків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії функціонування всіх підсистем організації.

Процес менеджменту – діяльність суб’єкта управління з узгодження спільної праці персоналу організації для досягнення її цілей, який є єдністю 3 складових: змісту, організації та технології здійснення.

Планування - це вид управлінської діяльності, спрямований на визначення цілей, перспектив розвитку організації, а також ресурсів, необхідних для їх досягнення.

^ Стратегічне планування - планування на перспективу, що визначає напрямок дій і забезпечення реалізації курсу розвитку організації, її місії (5-10 років).

Стратегія (від грецького" strategos" - мистецтво генерала) являє собою детальний, всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії органі­зації і досягнення її цілей.

Мета - це конкретний кінцевий стан або бажаний резуль­тат, якого прагне досягти організація

^ Тактика - це короткотермінова стратегія, що узгоджується з загальними довгостроковими планами

Місія - це основна діль, чітко виражена причина існування організації (основний вид діяльності, якою буде займатись організація).

^ Візія - це ідея щодо бачення майбутнього організації.

Тактичне планування - це механізм реалізації обраної стратегії, логічне продовження стратегічного планування і спосіб реалізації стратегії з метою досягнення виконання місії організації

^ Поточне планування - це різновид управлінської діяльності, спрямована на розробку заходів, бюджетів та адміністративних важелів щодо досягнення обраної стратегії діяльності на період одного року.

^ Оперативне планування - це різновид управлінської діяльності, яка спрямована на формування вузьких, деталізованих, короткострокових планів, які присвячені конкретним питань діяльності підприємства.

Політика - це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей

Процедури - виражені формальним чином стандартизовані вказівки, що описують спосіб дій у конкретній ситуації.

^ Правила точно визначають, що повинно бути зроблено в специфічній одиничній ситуації

Бюджет являє собою метод розподілу ресурсів, виражених у кількісній формі, для досягнення цілей також поданих кількісно

Технологія — розробка продукту, його виробництво, кваліфікація та фах працюючих, тобто усі чинники, які визначають рівень технологічного розвитку.

Прогноз – це науково обґрунтоване, ймовірне судження про можливий стан об'єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його здійснення. Процес розробки прогнозів називається прогнозуванням.

Прогнозування – процес формування прогнозу про розвиток об'єкта на основі вивчення тенденцій його розвитку.

^ Метод прогнозування – сукупність способів і прийомів мислення, що дозволяють на основі аналізу ретроспективних, екзогенних (зовнішніх) і ендогенних (внутрішніх) даних, а також їх змін у розглянутому періоді часу вивести судження певної вірогідності відносно майбутнього розвитку об'єкта

Графік (грец. graphicos — накреслений) — розклад, який визначає послідовність виконання нових дій

^ Сіткове планування – одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує наступну оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних

Бізнес-план – документ, який містить систему взаємопов’язаних у часі та просторі й узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту.

^ Управління за цілями — підхід, згідно з яким кожен працівник організації має чіткі цілі, що забезпечує досягнення цілей управлінців усіх рівнів та загальних цілей організації.

^ Стратегія диверсифікації - освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що включає на просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з основними видами діяльності фірми області.

^ Стратегія інтеграції - посилення конкурентних позицій виробника товару за рахунок: створення взаємовигідних міцних зв'язків з постачальниками сировини (інтеграція назад), з торговими посередниками для контролю над збутом (інтеграція вперед); поглинання конкурентів (горизонтальна інтеграція); організації вертикальних маркетингових структур (вертикальна інтеграція).

V. Зміст теми заняття
Добре сплановано — наполовину зроблено

Афоризм менеджменту
^

Поняття та характеристика функцій менеджменту. Класифікація функцій. Роль функцій управління, та їх виникнення.


Поняття “функція” – від латинського functio, що в перекладі українською мовою означає виконання, коло діяльності, призначення, обов’язок тощо.

Під функціями менеджменту слід розуміти відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, тобто трудові процеси у сфері управління. Функції менеджменту виникли в результаті поділу та спеціалізації праці.

Француз Анри Файоль (1841-1925) більш 30 років керував гірничо-металургійним синдикатом. У 1916р. в Бюлетені суспільства гірської промисловості була опублікована його основна праця "Основні риси промислової адміністрації - передбачення, організація, розпорядництво, координування, контроль", що потім неодноразово перевидавалася на різних мовах. Разом із Фредериком Тэйлором, Генрі Фордом і іншими фахівцями Анри Файоль працював над створенням наукової теорії керування. Виділені А.Файолем п'ять функцій менеджменту дають основу для аналізу роботи сучасного керуючого.

Усупереч стрімкому розвитку менеджменту протягом останніх десятиліть і відповідно появі нових управлінських підходів актуальним і, можливо, найбільш затребуваним лишається функціональний підхід. Саме аналіз безпосередньої роботи (функцій) менеджерів поєднує у собі найтісніші зв’язки між теорією (принципами) та практикою (методами) управління та є надійним підґрунтям для успішної діяльності всієї організації.

Отже, і сутність, і зміст менеджменту розкриваються через його функції (від лат. functio – виконання, звершення) – напрям або вид управлінської діяльності; обов’язок; роботу, що характеризується відособленим комплексом завдань; призначення або певну сферу, що відокремилася в результаті розподілу управлінської праці.

Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.

На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою місця в системі менеджменту, що дає змогу наголосити на домінуючій ролі конкретних (часткових) функцій менеджменту і важливій ролі загальних (основних), а також виділити об'сднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) задіяні в усіх управлінських процесах; за допомогою конкретних функцій відбуваються конкретні управлінські процеси; об'єднувальна функція менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в організації. Визначальну роль, однак, відіграють конкретні функції менеджменту, які реалізуються через загальні.

Конкретні функції менеджменту класифікують за:

 • ознакою процесів управління — функції управ-
  ління виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, постачальницькою або збутовою діяльністю, зовнішньоекономічною діяльністю тощо;

 • ознакою об'єкту — функції управління фармацевтичним підприємством, аптекою, аптечним складом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо;

 • ознакою елементів виробничо-господарської діяльності — функція управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо.


Узагальнену класифікацію функцій менеджменту подано на мал.1.Мал.1. Узагальнена класифікація функцій менеджменту.
Загальні функції є абстрактними. Вони перетворюються на реальну управлінську діяльність лише тоді, коли з їхньою допомогою відбувається реалізація конкретних функцій менеджменту. Тому загальні функції розглядають як основу здійснення будь-якого управлінського процесу.

Технологія управління підприємством (організацією) є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мінливим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу.

Організаційна характеристика процесу менеджменту відображає просторову і часову послідовність його перебігу, визначену циклом менеджменту – це послідовність виконання функцій менеджменту. Він здійснюється за загальною логічною схемою осмисленої людської діяльності: від формулювання мети до контролю за досягненням.
Функції для наглядності подають у вигляді так званого “кола менеджменту” (мал..2).
^ Коло менеджменту

Контро-

лювання

Мотиву-ванняОперативне регулювання


Визначен-

ня цілей


Інформація та комунікації
Організу-

вання


ПлануванняРішення

Мал.2. Коло менеджменту.
Механізм менеджменту – система, яка утворюється із взаємопов’язаних ланок (підсистем), що об’єднують множину різних елементів і блоків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії функціонування всіх підсистем організації.

Метою функціонування механізму менеджменту є забезпечення взаємно узгодженої життєдіяльності економічної, соціальної та техніко-технологічної підсистем організації у стратегічному і в оперативному періоді. Такі положення стосуються механізму менеджменту кожного суб’єкта господарювання.

^ Процес менеджменту – діяльність суб’єкта управління з узгодження спільної праці персоналу організації для досягнення її цілей, який є єдністю 3 складових: змісту, організації та технології здійснення

Послідовне,безперервне протікання загальних функцій менеджменту, в результаті якого реалізуються конкретні функції менеджменту, формує технологію менеджменту. Вона характеризується безперервністю, циклiчнicтю, послідовністю, стійкістю, мінливістю, цілевизначеністю, зворотним зв'язком тощо.


^ Місце планування серед основних функцій управління.
Класики науки управління розглядали планування як передбачення майбутнього (саме так його трактували А. Файоль, Л. Г'юлік, Л. Урвік). Однак планування — це не тільки вміння скласти образ майбутнього, але й передбачити будь-які несподівані ситуації, які можуть виникнути в перспективі, і знайти шляхи їхнього подолання. Організація не може повністю усунути ризик у своїй діяльності, але має бути спроможною управляти ним шляхом ефективного передбачення.
^ Загальні принципи планування.
Планування як функція — це один із способів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдине спрямування зусиль усіх членів організації на досягнення їх загальних цілей. З цієї функції розпочинається процес управління, від її якості залежить успіх організації

Ефективність планування як функції управління залежить від того, якими принципами керуються при складанні планів.
Загальними принципами планування є:

— повнота — при плануванні повинні враховуватися всі події та ситуації, які можуть мати значення для розвитку організації;

— точність — при складанні планів використовуються сучасні методи, засоби, тактики та процедури, які забезпечують точність прогнозів;

— ясність — мета та заходи планування повинні мати прості та легкі при відтворенні формулювання, доступні всім членам організації;

— безперервність — це не одноразовий акт, а безперервний процес;

— економічність — витрати на планування має відповідати отриманому від планування виграшу.
^ Види планування

Планування — вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.

Беручи до уваги масштаб передбачення перспективи організації, виділяють стратегічне планування (понад 1 рік) і тактичнее (оперативне і поточне) планування (до 1 року) (рис.3)Рис.3. Види планування та їх взаємозв’язок

Стратегічне планування полягає у виборі курсу розвитку організації — її стратегії. Оперативне планування є одночасно логічним продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії. Тому в американському менеджменті його часто називають плануванням реалізації стратегії.

До підфункцій планування відносяться:

 • цілевстановлення,

 • прогнозування,

 • моделювання,

 • програмування (проектування).


Під стратегічним плануванням розуміють набір дій і рішень, що приводять до розробки конкретних цілей та стратегій, відповідної системи планових документів (стратегічних планів, проектів та програм), призначених для того, щоб допомогти підприємству існувати у довгостроковій перспективі. Інструментами стратегічного планування є довгострокові прогнози різного типу (у т.ч. сценарії), стратегічні плани, проекти та програми розвитку об’єкту управління.

^ Тактичне планування – це розробка механізмів реалізації обраної стратегії зметою досягнення цілей організації.

Поточне планування здійснюється на період 1 року (з розбивкою по кварталах та місяцях), є уточненням завдань стратегічних планів на цей період. Інструментами поточного планування є плани різного типу (наприклад, виробнича програма), бюджети (коштів та часу), організаційні плани тощо.

^ Оперативно-календарне планування – це планування роботи підприємства на місяць, декаду, добу, зміну. Інструменти цього типу планування – оперативні плани та графіки різного типу (в т.ч. сіткові).

Типи планів. На практиці існує багато критеріїв класифікації планів організації. Найчастіше з них використовують критерії:

а) за широтою охоплюваної сфери - стратегічні, поточні, оперативні;

б) за часовим горизонтом планування – коротко-, середньо-, довгострокові;

в) за ступенем конкретизації - завдання, орієнтири.

Проміжне місце між стратегічним та тактичним планування займає бізнес-планування, яке має свою спеціфику. Бізнес-план являє собою комплексний план розвитку фірми і є, поряд зі звітними фінансовими документами, головним обгрунтуванням інвестицій. Як правило, бізнес-план фірми розробляється на 3-5 років.

^ СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Рис.4. Структура внутрішньо-фірмового планування

Сутність стратегічного планування

Світ дає дорогу тому, хто знає, куди йде.

Ральф Уолдо Эмерсон

Стратегічне планування є головним засобом визначення, розроблення курсу розвитку організації з метою реалізації її місії, досягнення цілей тощо.

^ Стратегічне планування — різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із визначенням стратегії діяльності організації, тобто комплексного плану перспективного розвитку організації. За своїм змістом стратегічне планування передбачає формулювання місії; визначення цілей організації; аналіз її стану на засадах оцінки факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ; оцінку стратегічних альтернатив (можливостей) і вибір стратегії діяльності.

У процесі здійснення стратегічного планування необхідно враховувати такі аспекти:

 • розподіл ресурсів (фондів, технологій, досвіду, управлінських кадрів тощо);

 • адаптацію до зовнішнього середовища (поліпшення стосунків з оточенням);

 • внутрішню координацію (відображення сильних і слабких сторін організації);

 • усвідомлення організаційних стратегій (формування організації, здатної вчитися на попередніх стратегічних рішеннях).

Як правило, стратегічне планування, здійснюється невеликим за чисельністю (5—10 осіб) спеціальним плановим відділом, а розроблені ним стратегії повинні розглядатися на нарадах вищого керівництва один раз на рік.

^ Сфера стратегії – це засоби адаптації організації до свого зовнішнього середовища. Це означає, що стратегією мають бути визначені такі засоби взаємодії організації з її зовнішнім середовищем, які: враховували б як сприятливі можливості середовища, так і загрози, які виходять з нього, дозволяли б організації досягати за цих умов своїх цілей.

^ Розподіл ресурсів – це вказівка на спосіб розподілу обмежених ресурсів організації між окремими підрозділами. Це означає, що стратегією мають бути визначені підрозділи організації: куди спрямовуються ресурси (перспективні); звідки забираються ресурси (мало- або безперспективні).

^ Конкурентні переваги – це визначення переваг організації у порівнянні з її конкурентами. Це означає, що стратегія має містити відомості щодо ідеальних сторін організації, на які вона буде спиратися у своїй діяльності. Конкурентні переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу ресурсів організації.

Синергія – це ефект цілісності. Як елемент стратегії вона означає, що стратегія повинна враховувати можливість отримання додаткового ефекту за рахунок інтеграції цих можливостей організації. Синергічний ефект виникає як результат інтегрованої реалізації усіх попередніх елементів стратегії.

Виділяють три основні рівні стратегій: загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна стратегія.

1. На рівні всієї організації її вищим керівництвом опрацьовується загальнокорпоративна стратегія. Вона має знайти відповіді на запитання: “Яким бізнесом передбачає займатися організація?”. Загальнокорпоративна стратегія визначає: місію організації; види та ринки її діяльності: бажане зростання та рентабельність. Таким чином, основними елементами загальнокорпоративної стратегії є: сфера стратегії та розподіл ресурсів.

2. На засаді загальнокорпоративної стратегії опрацьовується стратегія бізнесу. Вона є подальшою деталізацією загальнокорпоративної стратегії, яка орієнтована на конкретний структурний підрозділ. Стратегія бізнесу спрямована на забезпечення конкурентних переваг структурної одиниці на певному ринку або у певній галузі. Таким чином, елементами стратегії бізнесу є: в меншому ступені сфера стратегії і розподілу ресурсів та в більшому ступені конкурентні переваги.

3.Функціональна стратегія. Управління організацією здійснюється за функціями (виробництво, маркетинг, облік тощо). Функціональні служби організації опрацьовують стратегії оптимального використання ресурсів організації в цілому за певними функціями, а не по окремих структурних підрозділах. Усі три рівня стратегій тісно пов’язані і утворюють так звану піраміду стратегії (рис. 5 ).
^ Функціональна стратегія


Яким бізнесом передбачає займатися фірма?

Керів-ництво фірми

Загальнокорпоративна стратегія

Структурні

підрозділи

^ Стратегія бізнесу

Як використати свої переваги в конкурентній боротьбі?

Функціональний рівень

Як оптимально використати усі ресурси фірми?

Рис.5. Піраміда стратегій

Стратегічне планування є складним процесом, який охоплює 11етапів (рис. 6).
  1   2   3

Схожі:

— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту icon4. психологія управлінської діяльності лекція 9
Такий підхід вимагає всебічного розгляду управлінської діяльності в цілому І діяльності керівників зокрема
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту iconЕкзаменаційна програма дисципліни «Менеджмент» Змістовий модуль Основні категорії управління
Менеджмент як різновид практичної діяльності. Поняття менеджменту. Особливості менеджменту на сучасному етапі розвитку ринкових відносин....
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Принцип менеджменту, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту icon9. бюджетний контроль
Систему управління бюджетом можна представити як комбінацію двох елементів І сукупності органів управління та етапів І методів управлінської...
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту iconЗмістовий модуль Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Ключові терміни: зовнішньоекономічна політика держави; механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності; цілі, суб’єкти та інструменти...
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту iconОрганізація робочих місць працівників менеджменту
Основні напрями вдосконалення організації управлінської праці на сучасному етапі
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту icon1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту iconСутність маркетингу та його сучасна концепція
Тема Організація, планування та контроль маркетингової діяльності на підприємстві
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту icon6. види правопрушень у сфері зовнішньоекономічної діяльністі
Зед, загальними засадами відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, формами відповідальності у зовнішньоекономічній...
— це конкретний вид управлінської діяльності, який здійснюється спеціальними прийомами та способами, а також відповідна організація робіт І контроль діяльності. Механізм менеджменту icon№6 «Корупція, її прояви та інші злочини у сфері службової діяльності»
Поняття, механізм, причини та умови корупції в Україні. Заходи протидії корупційній діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка