Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи
Сторінка1/14
Дата конвертації07.08.2014
Розмір1.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО виконання

домашньої роботи

з дисципліни „економіка природокористування”

для студентів денної форм навчання

спеціальності 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
(40 балів)


Дніпропетровськ, УДХТУ – 2014

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка природокористування” для студентів денної і заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / С. А. Федулова. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 38с.Укладачі:

С.А. Федулова
Відповідальний за випуск

Паршина О.А., д.е.н., зав. кафедри економіки промисловості та організації виробництва


Навчальне видання

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО виконання курсової роботи з дисципліни „економіка природокористування”

для студентів денної і заочно-дистанційної форми навчання за

спеціальностю 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


Укладачі:

ФЕДУЛОВА Світлана Олександрівна


Редактор Л.М. Тонкошкур

Коректор Л.Я. Гоцуцова

Підписано до друку _______. Формат 69х84 1/16. Папір ксерокс. Друк різограф.

Умовн.-друк. арк. . Облік.-вид. арк. . Тираж ­­__ прим. Замовлення № .

Свідоцтво ДК №303 від 27.12.2000 р.

УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ, 5 просп. Гагаріна, 8

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

Зміст

Стор.1. Вступ………………………………………………………………………………………

52. Мета і завдання курсової роботи…………………………………...........................

53. Структура курсової роботи…………………………………………..........................

64. Зміст та методичні вказівки щодо виконання курсової роботи....................

65. Завдання курсової роботи…………………………….................................................

76. Список літератури............................................................................................

17Додаток 1 Зразок титульного аркушу курсової роботи...................................

18Додаток 2 Викиди забруднюючих речивин промислових підприємств м.Дніпропетровська (Варіант 1-5)……………………………………………..

19Додаток 3 Викиди забруднюючих речивин промислових підприємств м.Дніпропетровська (Варіант 6-10)……………………………………………

21Додаток 4 Викиди забруднюючих речивин промислових підприємств м.Дніпропетровська (Варіант 11-15)………………………………………….

24Додаток 5 Викиди забруднюючих речивин промислових підприємств м.Дніпропетровська (Варіант 16-20)…………………………………………..

27Додаток 6 Викиди забруднюючих речивин промислових підприємств м.Дніпропетровська (Варіант 21-25)…………………………………………..

30Додаток 7 Викиди забруднюючих речивин промислових підприємств м.Дніпропетровська (Варіант 26-30)…………………………………………..

33Додаток 8 Середньо добові ГДК забруднюючих речовин..............................

36Додаток 9 Нормативи збору за викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовищє......................................................................................

37


1. ВСТУП
В умовах наростання екологічної кризи екологізація суспільного розвитку як комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки стає об'єктивною закономірністю. Останнім часом приділяється велика увага техногенному впливу на навколишнє середовище як на національному, так і на міжнародному рівні.

Виходячи з цього виникає необхідність впровадження структурованих систем управління охороною навколишнім середовищем на підприємствах, що гарантують при досягненні фінансово-економічних цілей екологічну безпеку.

Система управління навколишнім середовищем дає можливість організаціям упорядковано та послідовно вирішувати екологічні проблеми шляхом розподілу ресурсів, визначення обов’язків і регулярного оцінювання технічних правил, методик та процесів. Вона є суттєво важливою для забезпечення спроможності організацій визначати свої екологічні цілі та досягати їх, а також для забезпечення постійної відповідності діяльності, продукції чи послуг національним та міжнародним вимогам.

Для цього необхідне залучення на підприємства екологічно орієнтованого персоналу. Освіта і підготовка в області охорони навколишнього середовища потрібні як гарантія того, що всі співробітники мають належні і сучасні знання про законодавчі і інші регламентні вимоги, внутрішні нормативи, а також про політику і цільові екологічні показники організації.

Отже, для еколого орієнтованого розвитку української економіки необхідно формування ефективної економічної стратегії природокористування, що потребує підготовки відповідних кадрів.


^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Метою курсової роботи є оволодіння методологією і практикою ефективного управління природокористуванням і охороною навколишнім природним середовищем на підприємстві. У процесі виконання курсової роботи студент отримує знання в галузі проектування і впровадження принципів екологізації виробничого процесу з урахуванням вимог міжнародних та національних стандартів, вітчизняного законодавства і нормативно- правових актів, а також зарубіжного досвіду, нормативного забезпечення і методів організації, контролю, планування і прогнозування, оцінки ефективності природоохоронної діяльності.
^ Задачі курсової роботи:
- усвідомити місце дисципліни і її значення в системі підготовки екологів різних спеціальностей;

- одержати уявлення про проблеми взаємодії суспільства і природного середовища в процесі господарської діяльності;

- ознайомитися з правовим механізмом і іншими основами управління природокористуванням;

- освоїти елементи мікро- і макроекономічного аналізу в природокористуванні;

- дослідити економічний механізм природокористування в Україні;

- ознайомитися з глобальними проблемами природокористування;

- розглянути регіональні і галузеві еколого-економічні проблеми на національному та міжрегіональному рівні.

3. структура курсової роботи
В самому загальному вигляді курсова робота повинна містити:

  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • вступ;

  • основну частину;

  • висновки;

  • список використаних джерел;

  • додатки (при необхідності).^ 4. ЗМІСТ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота студента складається з чотирьох частин.

Курсова робота виконується на стандартних аркушах паперу розміром 210х297 (А4) з полями: зліва 25 – 30 мм, справа 5-10 мм, знизу та зверху 20-25 мм, або може бути написана відруки. Шрифт Times New Roman Cyr 14. Міжрядковий інтервал 1,5.

Номер варіанта роботи визначається першою літерою прізвища студента згідно з таблицею варіантів. Номер теоретичної частини варіанта роботи визначає номер варіанту.

Таблиця 1

Варіанти курсової роботи


№ варіанту

№ варіанту

№ варіанту

№ варіанту

№ варіанту

№ варіанту

А

1

Е

6

Л

11

Р

16

Х

21

Є

26

Б

2

Ж

7

М

12

С

17

Ц

22

Ю

27

В

3

З

8

Н

13

Т

18

Ч

23

Я

28

Г

4

І

9

О

14

У

19

Ш

24

Й

29

Д

5

К

10

П

15

Ф

20

Щ

25

Ї

30


Приклади обрання варіанту:

1. Студент Петров А. В. має варіант курсової роботи - № 15. Варіанту № 15 відповідає теоретичне питання під номером 15.

2. Студент Євграфов М А. має варіант курсової роботи - № 26. Варіанту № 26 відповідає теоретичне питання під номером 26.

^ 5. ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Теоретична частина
У цьому розділі необхідно теоретично обгрунтувати досліджену проблему, а також проаналізувати, як дане питання вирішується на прикладі будь-якого підприємства. Необхідно подати характеристику виробничого процесу, шкідливих речовин, що скидає або вибрасує підприємство та їх шкідливий вплив на навколишнє середовищє.
1. Дослідити роль природних умов і ресурсів у виробничій діяльності підприємства.

2. Проаналізувати зв'язок глобальних екологічних проблем з виробничою діяльностю підприємств.

3. Поясніть проблему інтерналізації зовнішніх ефектів, та її значення для економіки природокористування підприємства.

4. Техногенний тип економічного розвитку.

5. Розвиток маловідходних та ресурсосберегаючих технологій,
технологічні зміни.

6. Проаналізуйте величини і динаміку природоємкості конкретного підприємства та України. Поясніть сформовані тенденції.

7. Проаналізуйте динаміку забруднення атмосфери і води конкретним підприємством.

8. Проаналізуйте основні елементи економічного механізму природокористування підприємства.

9. Ефективність використання вторинних матеріальних ресурсів. Еколого-економічні пріоритети в рішенні проблем з відходами.

10. Обґрунтуйте введення системи платежів за забруднення на території України.

11. Проаналізуйте основні напрямки екологізації економіки підприємства.

12. Охарактеризуйте принцип “забруднювач платить” та його роль у трансформації економічного механізму природокористування.

13. У чому складається основна ідея продажу прав на забруднення підприємством? Охарактеризуйте міжнародний аспект цієї концепції.

14. Госпрозрахунковий і загальний економічний ефект від використання відходів.

15. Сутність еколого – економічного збитку. Фактори формування збитку.

16. Охарактеризуйте систему фінансування природоохоронних заходів.

17. Соціально – економічне значення екологічного аудиту на підприємстві.

18. Екологічна політика підприємства.

19. Платежі за використання природних ресурсів: призначення, види, методи визначення.

20. Проаналізуйте на конкретних прикладах (підприємствах) типи екологічних криз.

21. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту й аудиту.

22. Екологічні аспекти управління фірмою. Екологічний менеджмент.

23. Проаналізуйте основні елементи економічного механізму природокористування підприємства.

24. Механізм формування економічних витрат.

25. Характеристика і значення державної екологічної експертизи підприємства.

26. Методи визначення економічної ефективністі природокористування.

27. Форми міжнародного співробітництва в управлінні природокористуванням.

28. Мікро- і макроекономічний аналіз методів управління природоохоронною діяльністю.

29. Планування природоохоронної діяльності підприємства.

30. Особливості фінансування природоохоронної діяльності.


2. Порівняльна оцінка токсичності викидів промислових підприємств Дніпропетровської області
До аналізу залучаються дані додатків 2-8, які доповнюються даними базового підприємства.

Варіант 1-5 для аналізу використовує дані додатку 2 та 8

Варіант 6-10 для аналізу використовує дані додатку 3 та 8

Варіант 11-15 для аналізу використовує дані додатку 4 та 8

Варіант 16-20 для аналізу використовує дані додатку 5 та 8

Варіант 21-25 для аналізу використовує дані додатку 6 та 8

Варіант 26-30 для аналізу використовує дані додатку 7 та 8

Для порівняльної оцінки токсичності викидів промислових підприємств необхідно визначити кратність перевищення маси викидів речовин їх ГДК чи орієнтовано безпечних встановлених речовин (ОБВР) і підсумовувати ці величини. В якості нормативів використовують ГДКс.д., що встановлені для речовин з резорбтивною дією, оскільки їхнє виникнення залежить не тільки від концентрації речовини в повітрі, але і від тривалості вдихання. Для речовин, що характеризуються рефлекторною дією, у зв'язку з відсутністю ГДКс.д. необхідно використовувати максимально разові гранично допустимі концентрації (ГДК м.р.).

За даними звітності про викиди, для кожного окремого підприємства розраховується показник екологічної небезпеки викидів (Іб) у частках ГДКс.д.:

= ∑ D(i) (2.1)

де, Іб — показник екологічної небезпеки викидів промислового підприємства

Ві – валові викиди забруднюючих речовин промислового підприємства, т/рік

ГДКс.д.і — значення середньодобових гранично допустимої концентрації шкідливої і-ої речовин в атмосферному повітрі, що входять до складу суміші;

D (i) – приведений викид забруднюючої речовини

n – кількість забруднюючих речовин підприємства;

Дана інформація дозволяє оцінити сумарну токсичність викидів підприємства, питомий внесок окремих речовин у їхню сукупну токсичність, а також проводити ранжирування підприємств-забруднювачів атмосферного повітря по ступеню їх потенційної небезпеки.

Сумарний показник екологічної небезпеки викидів підприємств адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, області і т.д.) розраховується шляхом підсумовування значень показників екологічної небезпеки викидів усіх промислових підприємств, розташованих на цій території:

(2.2)

де, ІC - сумарний показник екологічної небезпеки викидів підприємств адміністративно-територіальної одиниці;

Іб — показник екологічної небезпеки викидів j-го промислового підприємства;

N — кількість підприємств.

Відношення величини Іб кожного підприємства до величини IC, виражене у відсотках, характеризує його питомий внесок у токсичність викидів по адміністративно-територіальній одиниці.

Для спрощення механізму проведення екологічного моніторингу складаємо матрицю “Підприємства - маса приведених викидів” та вектор стовпець “Забруднюючі речовини - граничні допустимі концентрації”. (додаток 8)

На базі вхідних даних розраховуємо показники екологічної небезпеки викидів (якщо підприємства знаходяться на території однакової екологічної значимості, коефіцієнт екологічної ситуації можна не враховувати), та ранжируємо підприємства за токсичністю викидів.

Показники екологічної небезпеки викидів 18 підприємств міста Дніпропетровська заносимо в таблицю 2.

Таблиця 2 - Показники екологічної небезпеки викидів деяких підприємств м. Дніпропетровська
Підприємства-забруднювачі атмосферного повітря

Сума викидів, т/рік

Показник екологічної безпеки

Ранжирування підприємств за масою викидів

Ранжирування підприємств

за показни-

ком небезпеки

1

ВАТ"Придніпровська ТЕС"

2

ВАТ "Дніпропетровський трубний завод”

3

ВАТ "ДМЗ ім Петровського"

4

ВАТ " Дніпропетровський завод металоконструкцій ім.Бабушкіна"

5

НПО ДЄВЗ

6

ВАТ "Нижньдніпровський трубопрокатний завод"

7

^ ВАТ "ДЄПВ"

8

ВАТ " Дніпропетровський завод "Червоний профітрен"

9

ВАТ " Дніпротяжмаш"

10

ВАТ "Дніпрометиз" Т

11

ВАТ” Дніпропетровський тепловагоноремонтний завод”

12

ВАТ "Дніпропрес"

13

ЗАТ "Дніпропетровський маслоекстракційний завод"

14

ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод ім.Комінтерна"

15

ПО "ПМЗ"

16

ВАТ "Дніпрококс"

17

ВАТ "Дніпрошина"

18

ДЗТП ТПВ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Домашня контрольна робота складається з 5-ти питань, І має 30 варіантів. Кожний студент виконує тільки один варіант. Номер варіанту...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації щодо виконання домашньої роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка