Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу
Скачати 112.83 Kb.
НазваМатеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу
Дата конвертації03.04.2014
Розмір112.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы


 1. Аналіз використання основних фондів.

Загальними показниками ефективності використання основних фондів є фондовіддача - виробництво продукції на 1 гривню основних фондів [відношення обсягу продукції у грошовому вираженні, виробленої підприємством, цехом або дільницею_(ОП) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Ф)]. Розраховується показник фондовіддачі (ФВ) за формулою: ФВ — ОП: Ф.

Фондомісткість обернений до фондовіддачі показник: він показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих фондів для випуску продукції вартістю в 1 гривню.

Результат виробничої діяльності підприємства можна визначити за допомогою різних показників. Вибір чисельника показника фондовіддачі залежить від конкретно поставленої цілі.

Фондовіддачу розраховують або у вартісних, або в натуральних (тонни, метри, штуки і т.д.) вимірниках.

Натуральні вимірники фондовіддачі мають обмежене використання, і їх розраховують на підприємствах, цехах і дільницях, які виробляють один вид продукції; трудові вимірники застосовуються в цехах і на дільницях, де випускають кілька видів продукції. Якщо в розрахунку фондовіддачі обсяг виробництва продукції виразити через добуток чисельності працівників Т і продуктивності їхньої праці П, а вартість основних фондів - через добуток чисельності Т і фондоозброєності праці за однозмінної роботи ФЗ, то матимемо відношення: ФВ = ТП: ТФГ'- П:ФЗ.

Отже, фондовіддача основних фондів пряма пропорційно залежить від продуктивності праці і обернено пропорційне - від її фондоозброєності.

Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темни зростання продуктивності праці випереджали темни зростання її фондоозброєності.

Фондовіддача є одним з основних факторів, які визначають обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально проаналізувати, які фактори, у свою чергу, виливають на неї. Треба мати на увазі, що показник фондовіддачі складний, на нього впливає безліч факторій, значна частина їх між собою пов'язана.

 1. ^ Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу.

ПсБО9 «Запаси»: матеріальні ресурси - запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства.

Джерелами надходження матеріальних ресурсів можуть бути товарно-сировинні біржі, інші підприємства, а також власне виробництво та використання відходів.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, об'єктами аналізу матеріальних ресурсів є надходження та використання цінностей, які обліковуються на синтетичному рахунку 20: сировина та матеріали, покупні напівфабрикати та комплектуючі, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, що їх передано в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення та інші.

Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

Для досягнення поставлених цілей необхідно розв'язати комплекс таких завдань;

 • вивчення строків, умов поставок та порядку розрахунку обсягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами, оцінка обґрунтованості та ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси.

 • визначення характеру складських запасів, оцінна руху та структури споживання матеріальних цінностей за певний період і в динаміці.

 • систематизація факторів, які зумовили відхилення фактичних показників використання матеріальних ресурсів від прогнозованих у звітному та в попередніх періодах.

 • моделювання взаємозв'язків між обсягами випуску продукції та матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, іншими факторними показниками.

 • оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів через кількісне вимірювання впливу факторів на виявлені відхилення показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

 • аналіз динаміки оптових цін на матеріальні ресурси та транспортно-заготівельних витрат, а також норм витрачання матеріальних цінностей.

 • підрахунок резервів економії матеріальних ресурсів.

 • оцінка можливих варіантів мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

 • розроблення політики управління виробничими запасами і формування нового портфеля замовлень на матеріальні ресурси

 1. ^ Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

Недоліки у постачанні, зменшення обсягів матеріалів у поточних запасах можуть до певної міри компенсуватися економією їх у процесі виробництва. І навпаки, перевитрати матеріальних ресурсів та їх використання не за прямим призначенням спричинюють невиконання плану виробництва продукції при загалом задовільному матеріальному постачанні.

Аналіз використання матеріалів здійснюється за допомогою узагальнюючих показників матеріаломісткості або оберненого до неї показника матеріаловіддачі. Ці показники можна розрахувати в цілому по всій товарній продукції, а також по окремих виробах. Слід вивчити зміну цього показника в динаміці та порівняно з іншими підприємствами, врахувати галузеві особливості формування витрат і сконцентрувати увагу на з’ясуванні причин зміни цих показників і можливих резервів економії. У процесі аналізу використовують як допоміжні показники рівня відходів і браку продукції, коефіцієнт корисного використання сировини, норми витрат матеріалів, палива, енергії на окремі вироби.

Аналіз виконання норм витрат матеріалів та інших ресурсів є, безперечно, головним питанням цієї теми. Досліджуючи зміну норм витрат матеріальних ресурсів, слід ураховувати, що головні причини, які зумовлюють поступове їх зниження, такі:

а) конструктивне поліпшення виробів, у тому числі спрощення;

б) удосконалення технології виробництва;

в) повторне використання відходів виробництва;

г) коригування рецептур;

д) зменшення частки кінцевого браку продукції;

е) зміна якості споживаних матеріалів (сировини), а також вироблюваної продукції;

є) інші.

Під час аналізу слід оцінити обґрунтованість самих норм, своєчасність їх перегляду. Сучасне нормативне господарство - важлива умова для ощадливого використання ресурсів. Тому прискіпливий аналіз якості норм і засад їх формування допомагає запобігти зайвим витратам ресурсів і тим самим істотно поліпшує ефективність роботи підприємства.

При проведенні аналізу дуже часто виявляються факти заміни матеріалів. Заміну здійснюють з метою здешевлення собівартості продукції, підвищення надійності виробів, поліпшення їх зовніш­нього вигляду тощо. Але здебільшого мають місце так звані вимушені заміни, які, до речі, не завжди санкціонуються вищим керівництвом. Ці заміни або зумовлені відсутністю деяких матеріалів взагалі чи у певний період, або викликані прагненням до здешевлення виробництва за будь-яку ціну. Такі заміни мають імпульсивний характер і недостатньо обґрунтовані, унаслідок чого вони найчастіше завдають шкоди виробництву. Наприклад, погіршують якість виробів, а отже, і репутацію фірми. Тому, у разі великої кількості замін матеріалів, слід у цілому негативно оцінювати такий стан використання ресурсів і, зокрема, організації та управління на підприємстві.

Аналіз може виявити випадки, коли деякі допоміжні матеріали зовсім не використовуються у процесі виробництва. Причинами такого явища можуть бути нестача цих матеріалів або суттєвий брак часу в процесі виробництва. Не варто казати, на яку оцінку заслуговує така «економія».

Якщо підприємство не має змоги виробити необхідну кількість продукції через нестачу основних матеріалів, то воно переходить на випуск тих виробів, для яких є достатньо матеріальних ресурсів на складі. Так виникають асортиментно-структурні порушення у випуску продукції, і їх слід відносити до категорії вимушених.

Проте на підприємствах іноді трапляються і такі випадки, коли ці зрушення викликані зовсім іншими причинами, але маскуються під нестачу матеріалів і незадовільне постачання. Це вимагає від аналітиків особливої пильності та об’єктивності. Мабуть, необхідно додати, що останні порушення у випуску продукції штучно ускладнюють роботу відділу матеріально-технічного по­стачання. На вимогу адміністрації робітники відділу, залишивши на деякий час планову роботу, починають «вишукувати» додаткові незамовлені матеріали, а основний процес постачання у цей час здійснюється без належного контролю.

 1. ^ Характеристика ефективності використання матеріальних ресурсів.

Оцінна ефективності використання матеріалів на практиці аналітичної роботи і в економічній літературі здійснюється за допомогою різних показників та їх систем. Найбільшого розповсюдження набули показники, в розрахунку яких використовується сума матеріальних витрат, а не матеріальних ресурсів. Це зумовлене тим, що у широкому розумінні вартісні використаних, витрачених матеріалів виражається витратами матеріалів, а рівень їх витрачання у виробництві - показниками, обчисленими виходячи із суми витрат матеріалів.

Для характеристики ефективності руху матеріалів, тобто, надходження та витрачання економічний аналіз передбачає ряд показників узагальнюючих і часткових. До узагальнюючих відносять - матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача. Матеріаловіддача характеризує віддачу матеріалів, тобто кількість випущеної продукції з кожної гривні застосованих матеріалів. Матеріаломісткість показує, скільки матеріальних витрат припадає фактично на виробництво одиниці продукції.

Мт=∑МВ / ВП

МВ - сума матеріальних витрат; ВП - вартість випущеної продукції.

Коефіцієнт же співвідношення темпів зростання обсягу виробництва І темпів витрат характеризує у підносному вираженні динаміку матеріаловіддачі і одночасно розкриває фактори її росту. Динаміка показника питомої ваги матеріальних витрат у повній собівартості характеризує зміну матеріаломісткості продукції:

Кмз=МВф / СБвп

СБвп - повна собівартість випущеної продукції, МВ ф - рівень матеріальних витрат. Якщо коефіцієнт більший 1, мають місце перевитрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції, і навпаки - економія матеріальних ресурсів, якщо коефіцієнт менше 1.

Матеріаловіддача продукції (зворотний показник до показника матеріаломісткості) характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів та розраховується як відношення вартості товарної продукції до суми матеріальних витрат

Мв=1 / Мм, де Мв — матеріаловіддача продукції, грн.

Одним із джерел економії матеріальних ресурсів є зниження питомої матеріаломісткості продукції, що відображає рівень використання матеріальних ресурсів на окремий і-вид продукції і розраховується як відношення кількості або вартості витрачених матеріальних ресурсів на окремий і-вид продукції до кількості або вартості виробленої продукції цього виду.

 1. ^ Чинники матеріаловіддачі та матеріаломісткості продукції.

Фактор - це причина, яка впливає на певний результат. На виробництві мають місце чимало причинно-наслідкових зв'язків, а отже факторів, виявлення, вимір і вивчення яких - важливе завдання економічного аналізу.

Матеріаломісткість продукції перебуває під впливом зовнішніх (незалежних від діяльності підприємства) і внутрішніх (залежних від діяльності підприємства) факторів.

Фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції можна умовно поділити на:

фактори першого рівня:

- зміна загальної матеріаломісткості продукції;

- зміна обсягу продукції;

фактори другого рівня:

- зміна матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами;

- зміна співвідношення всіх матеріальних і прямих матеріальних витрат;

фактори третього рівня:

- інноваційні заходи: удосконалення конструкторських характеристик виробів, впровадження нових видів сировини та матеріалів, підвищення рівня кваліфікації;

- зміна питомої матеріаломісткості продукції (рівня витрат на окремі вироби)

- зміна структури продукції;

- зміна цін на матеріальні ресурси;

- зміна відпускних цін на продукцію.

Таким чином матеріаломісткість залежить від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів.

Отже, на матеріаломісткість спричиняють вплив наступні фактори:

 • структура продукції (збільшення частки матеріаломісткої продукції призводить до збільшення загальної матеріаломісткості);

 • рівень матеріальних витрат на окремі вироби або питома матеріаломісткість;

 • ціни на матеріали;

 • відпускні ціни на продукцію.

 1. Основні завдання аналізу виробничої потужності.

Виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті ігри і нічному завантаженні обладнання і виробничих площ.

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні залежно під характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тик самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг).

Алл багагономенклатурних виробництв потужність може визначатися також вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику - натуральні показники за видами продукції; у знаменнику - загальний вартісний (грошовий) показник.

Фактори впливу підприємства:

-кількість обладнання;

-потужність обладнання;

-режим роботи підприємства;

-кваліфікаційний рівень робітників;

-структура основних фондів.

^ Вихідна виробнича потужність у вартісному виразі, тобто потужність на кінець розрахункового періоду (року) (ВПвих), обчислюється:

ВПвих = ВПвх + ВПвв - ВПвив. грн.,

де ВПвх --виробнича потужність на початок періоду, грн.;

ВПвв - введена в плановому періоді виробнича потужність, грн.;

ВПвив — виведена за плановий період виробнича потужність, грн.

Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом багатьох чинників. Головними з них є:

- номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

- кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ, можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом року;

- прогресивні техніко-енономічні норми продуктивності й використання устаткування, зняття продукції з виробничих площ; нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виробляється (послуг, що надаються).

Виробничу потужність підприємства треба обчислювати за технічними або проектними (не завищеними) нормами продуктивності устаткування, використання виробничих площ і трудомісткості виробів, нормами виходу площ і трудомісткості виробів, нормами виходу продукції з урахуванням застосування прогресивної технології та досконалої організації виробництва.

За браком таких норм можна використовувані власні розрахункові технічні норми, які враховують прогресивні досягнення значної кількості (20 - 25%) робітників однакових професій і ланок виробництва.


Схожі:

Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу icon1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти...
На підприємстві виробляється два види продукції (А та Б) у будь-яких комбінаціях. Це означає, що продукція дефіцитна й її збут гарантовано....
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconIнші необоротні матеріальні активи
Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconЗа даними фінансової звітності визначте рівень фінансової безпеки...
За результатами аналізу зробити висновки та навести пропозиції щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Розв’язання...
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconКурганов С. Л. Міжособистісний конфлікт у військовому колективі І...
Причинами сутичок можуть бути найрізноманітніші проблеми життя, матеріальні ресурси, життєво важливі настанови, владні повноваження,...
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу icon1. Предмет, об’єкти, зміст І завдання економічного аналізу Аналіз...
Розгляд питань доцільно розпочати із з’ясування змісту аналізу як абстрактно-логічного методу пізнання явищ, процесів як у природі,...
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconПоняття туристичні ресурси?
Роль історіко – культурних туристичних ресурсів в організації туристичного підприємства?
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconПлан. Об'єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу....
Вправа Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний термін або поняття
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу icon1. Предмет, об’єкт І завдання економічного аналізу
Сутність економічного аналізу полягає в дослідженні стану І розвитку п-ва, встановленні причин зміни результатів господарювання І...
Матеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу iconПлан лекції Мінеральні ресурси Світового океану. Енергетичні ресурси Світового океану
У широкому розумінні природні ресурси Світового океану – це природні речовини, елементи І види енергії, що добуваються безпосередньо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка