Тести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"
НазваТести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік І аудит"
Сторінка1/7
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Тести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік і аудит"
?3

Кого фізіократи відносили до продуктивного класу?

- торговців,

+ фермерів

- ремісників, промисловців

+ сільськогосподарських працівників

?4

Назвіть представників класичної школи економічної теорії (політекономії):

- А. Тюрбо, В. Мірабо, Д. Норе, Я. Козельський

- Дж. Кейнс, Ф. Візер, В. Джевонс, Д. Кларк

+ У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт, І. Вернадський

- К. Маркс, Ф. Енгельс, К. Менгер

?5

Із наведених даних виберіть такі, що характеризують засоби виробництва:

+ виробничі будівлі, обладнання, паливо

- підприємницька діяльність, трудові ресурси, техніка

- наука, НТП, НТР

- транспорт, споруди, науково – технічна революція та підприємницький ризик

?6

Які елементи містить визначення поняття " робоча сила" ?

- жива праця;

- уречевлена праця;

+ сукупність життєвих здібностей людей до праці;

- засоби виробництва.

?7

Які з перелічених понять належать до знарядь праці ?

- сировина, напівфабрикати, електроенергія, паливо

- робоча сила, обладнання, фінансові ресурси

+ споруди, машини, обладнання

- гроші, виручка від реалізації, прибуток, кредити банків

?8

Із наведених далі визначень виберіть такі, що характеризують продуктивні сили:

-відносини між людьми з приводу власності на засоби виробництва;

+сукупність засобів виробництва і люди, які приводять їх у дію;

-відносини між людьми у процесі виробництва матеріальних благ;

- відносини між суб’єктами економічних відносин з приводу розподілу засобів виробництва та кінцевих результатів діяльності

? 9

Яке з положень розкриває структуру техніко-економічних відносин?

-відносини власності у сфері виробництва і розподілу;

+ це відносини спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації

-це відносини людини і природи та концентрації виробництва.

- це відносини з приводу реалізації технічної, економічної та соціальної функцій суспільного виробництва

?10

Із наведених даних виберіть такі, що характеризують виробничі відносини:

-люди;

-сукупність засобів виробництва і люди;

+відносини між людьми у процесі виробництва матеріальних благ.

- відносини між суб’єктами ринкових відносин

?11

До якого типу законів належить основний економічний закон ?

-до всезагальних;

+до специфічних;

-до стадійних.

- до загальних

?12

Що є спільним між економічним законом і законом природи?

-точне математичне вираження;

-історизм;

+об’єктивний характер.

- присутність людини в процесі матеріального виробництва

?13

У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет політичної економії

-це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

-це наука, що вивчає економіку в цілому;

+це наука, що вивчає виробничі відносини і економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ.

-це наука, яка розробляє економічні закони для сфери виробництва та здійснює управління економічним розвитком

?14

Яке з положень комплексно розкриває основні функції політичної економії?

-політична економія повинна розкривати економічні закони;

+політична економія виконує практичну, пізнавальну функцію та формує економічне мислення;

-політична економія розробляє наукові основи управління народним господарством.

- політична економія виконує теоретичну та практичну функцію розвитку народного господарства країни

?15

Зазначте елемент діалектичного методу дослідження:

- метод дедукції;

- економічний

- історичний метод

+ індексний

?16

У чому полягає сутність методу абстракції?

-в розчленуванні цілого на окремі елементи і дослідженні кожного з них окремо;

-в логічному висновку про ціле на основі окремих фактів;

+у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і зосередженні на з’ясуванні внутрішніх суттєвих зв’язків.

- у дослідженні економічних явищ шляхом руху від загального до окремого

?17

З наведених положень визначте ті, які характеризують економічну точку зору власності:

-відносини з приводу володіння людиною різними матеріальними і духовними цінностями;

-відносини, що характеризують спосіб поєднання робочої сили з засобами виробництва;

+відносини між людьми з приводу привласнення ними засобів і результатів виробництва;

-відносини, що характеризують використання людиною матеріальних і духовних цінностей.

?18

Назвіть об'єкти власності:

+засоби виробництва, фінансові результати діяльності

-природні копалини, підприємницька діяльність,

- приватні підприємства, державні, колективні підприємства

- фермери, селянські господарства, малі підприємства

?19

Назвіть суб'єкти власності:

+держава; приватні підприємства, фермери

- заводи, устаткування, обладнання, транспорт

- паливо, сировина, напівфабрикати

- продуктивні сили суспільства та система виробничих відносин

?43

Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу?

-чинником розвитку конкурентного середовища на товарному ринку;

+посередником в обміні товарів, засобом їх реалізації;

-індикатором співвідношення попиту і пропозиції.

- індикатором економічної стабільності національної економіки

?44

Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

-функція засобу обігу;

+функція засобу платежу;

-функція засобу нагромадження.

- функція світових грошей

?47

Коли гроші перетворюються на скарб?

-коли їх використовують для збагачення;

+ коли їх використовують для зберігання багатства;

-коли їх використовують для придбання нерухомості й коштовних речей тривалого користування.

- коли їх використовуються для поповнення золотовалютного запасу держави

?48

За яких умов гроші стають світовими грошима?

+коли обслуговують міжнародні економічні зв'язки;

-коли їх купують і продають на світових валютних ринках

-коли гроші вільно конвертуються в іноземну валюту.

- коли замість грошей використовують чеки, кредитні картки, векселі

?49

Що виконує функцію світових грошей у наш час?

-золото, срібло

-національна валюта кожної країни;

+валюта найрозвинутіших країн світу.

- золото і долар США

?50

Яке визначення грошей є правильним у сучасних умовах?

+гроші це товар, що має споживчу вартість, яка виконує специфічну суспільну функцію загального еквівалента;

- гроші - це золото;

- гроші - це валюта.

- гроші – це інструмент впливу на розвиток економічних процесів

?51

Який вид грошей є повноцінними?

+золоті монети;

- казначейські білети

-гроші, суспільна вартість яких гарантується державою.

- чеки, паперові банкноти, кредитні картки

?52

Чим зумовлена поява паперових грошей?

- розвитком промисловості

- підвищенням цін на товари та необхідністю використовувати велику кількість монет

- державним курсом на розвиток паперово – грошової системи

+ зношуваністю монет, недостатньою кількістю золота для обслуговування потреб обігу

?53

Що таке кредитні гроші?

-особлива форма позики;

-це сукупність певних цінних паперів;

+це форма грошей, символ вартості, що виникає з розвитком кредитних відносин.

- це надання банками кредитів на умовах їх повернення та платності

?54

Які функції грошей виконують векселі ?

-функцію міри вартості;

+функцію засобу обігу та засобу платежу

- функцію світових грошей

- функцію нагромадження багатства.

?55

В якому з положень дається правильне визначення сутності чека?

-чек - це банківський цінний папір;

+чек - це розпорядження власника банківського рахунку перерахувати певну суму пред’явнику чека;

-чек - це складений за встановленою формулою документ для розрахунків між банками.

-чек – це сучасна форма грошей, яка одержала найбільше розповсюдження

?56

Що таке кредитна картка?

-це певний вид боргового зобов’язання ;

+це платіжно-розрахунковий засіб, який видає банк клієнту для здійснення оплати товарів і послуг, проданих у кредит;

-це банківський документ, в якому фіксуються всі надходження і витрати грошей клієнта.

- це цінний папір, який засвідчує вкладення коштів власником картки в банківську установу

?57

Що таке інфляція?

-це різке підвищення цін;

-це підвищення цін на всі види товарів і послуг;

+це знецінення грошей внаслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, суми цін товарів.

- це зниження цін внаслідок перевиробництва продукції на ринку

?59

Яке з визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічної категорії?

-ринок - це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

-ринок - це інститут ( або механізм) , який зводить покупців і продавців певних товарів і послуг;

+ринок - це комплексне поняття, яке включає в себе одночасно сферу обміну товарів, економічну територію, де відбувається обмін товарів, систему товарно-грошових відносин, які складаються в процесі обміну товарів.

- ринок – це система економічних взаємовідносин між державою та приватними структурами, між юридичними та фізичними особами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів. товарів

?60

Що купують на фінансовому ринку?

+готівку; облігації, валюту

- золото, кредити, інвестиції

- ліцензії, патенти, ноу – хау

- фінансову інформацію, наукові розробки, гроші

?61

Хто є головним суб’єктом на фінансовому ринку?

-держава;

-фірми і приватні особи;

+банки і фондові біржі

- небанківські фінансові установи (інвестиційні фонди, інновацій фонди, страхові та лізингові компанії).

?66

Зазначте установи, які формують інфраструктуру ринку?

-підрозділи міністерства фінансів у центрі та їх філії на місцях;

-підприємства зв’язку, транспорту, шляхового господарства;

+банки, фондові, товарні, валютні біржі та біржі праці.

- СВК, закриті і відкриті акціонерні товариства , асоціації, холдинги

?67

Чим торгують на фондовій біржі?

-опціонними угодами;

-хеджами;

+акціями.

- валютою

?68

Яке визначення сутності попиту правильне?

-попит - це потреба у формі певної кількості грошей;

-попит - це потреба в наявних на ринку товарах і послугах,

+попит - це прагнення різних суб’єктів придбати виготовлені виробниками товари.

- попит – це кількість товарів, яка існує на даному ринку в даний момент

?69

Що таке пропозиція?

+пропозиція - це кількість товарів, яка знаходиться на ринку або може бути доставлений на нього,

-пропозиція - це прагнення виробників (продавців) запропонувати на продаж свої товари;

-пропозиція - це запропоновані виробниками товари, які знаходяться на ринку.

- пропозиція - це рівень споживання населенням матеріальних і нематеріальних благ

?75

Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність конкуренції?

+конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за привласнення найбільших прибутків;

-конкуренція - це зіткнення інтересів товаровиробників та змагальність між ними за найвигідніші умови виробництва та збуту товарів та привласнення найвищих прибутків;

-наявність на ринку великої кількості покупців і продавців.

- зіткнення економічних інтересів між окремими продавцями на ринку

?76

Які основні риси вільної конкуренції?

+велика кількість конкурентів-виробників і продавців;

-велика кількість покупців і постачальників;

-широке використання реклами;

-існують бар’єри до вступу в галузь.

?78

До нецінових методів конкурентної боротьби належать:

-реклама, акції, бонуси, премії;

-зниження виробничих витрат;

-реклама, якість товару, післяпродажне обслуговування

+ зниження ціни та собівартості товару

?79

Зазначте основні методи цінової конкуренції:

+встановлення занижених цін, знижки

-покращення якості продукції; сервіс

-реклама, збільшення кількості реалізованої продукції

- впровадження досягнень НТП, інтенсифікація виробництва

?80

В якому з положень неправильно названі основні методи нечесної конкуренції:

-промисловий шпіонаж;

-підкуп чиновників;

+зменшення витрат виробництва;

-диверсії проти конкурента.

?81

Монополістична конкуренція- це ринок на якому:

-багато фірм продають однорідну продукцію;

+багато фірм продають диференційовані продукти;

-декілька фірм продають стандартизовані товари.

- багато постачальників виробничих ресурсів

?82

Чиста монополія- структура ринку, на якій:

-обмежена кількість продавців, які здатні впливати на ціни і обсяг виробництва;

+одна фірма контролює всю або більшу частину виробництва в галузі;

-багато фірм продають однорідну продукцію.

- один покупець товарів і послуг

?84

Розкрийте творчу (новаторську) функцію підприємництва:

-діяльність націлена на найбільш ефективне використання ресурсів;

+сприяння генеруванню та реалізацію нових ідей , здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, що пов’язані з господарським ризиком,

-досягнення концентрації виробництва і капіталу за рахунок придбання, злиття інших підприємств.

- підвищення кваліфікації кадрів, кар’єрний ріст та творчість працівників

?85

Розкрийте ресурсну функцію підприємництва:

-поеднання ресурсів виробництва в оптимальних пропорціях, здійснення контролю за їх використанням;

+діяльність, націлена на найбільш ефективне використання з погляду науки, техніки, управління і організації виробництва матеріальних, трудових, фінансових ресурсів;

-досягнення монополії у певному виді діяльності.

- розробка нових факторів (ресурсів) виробництва на основі використання НТП

?86

Яке з визначень сутності підприємства правильне?

-підприємство - це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності;

-підприємство- це ланка в межах якої відбувається одиничний поділ праці;

+підприємство- це основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво товарів і послуг, здійснює свою діяльність з метою привласнення прибутку.

- підприємство – це юридична особа, яка займається виробничої, фінансовою, банківською та торгівельною діяльністю для забезпечення потреб ринку
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconУкоопспілка львівська комерційна академія Перелік питань, типові...
...
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconЕкзаменаційні питання з дисципліни “ Політична економія ” зі спеціальності...
Зародження та розвиток політекономії. Основні напрямки, школи І течії політекономії
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconПитання до іспиту з дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів...
Документування та оцінка в операціях придбання та продажу довгострокових фінансових інвестицій
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconМетодичні рекомендації до написання випускної роботи за окр «бакалавр»...
Методичні рекомендації до написання випускної роботи за окр «Бакалавр» для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» денної...
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconМетодичні рекомендації Для підвищення якості підготовки молодих спеціалістів...
Про проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconМетодичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів...
Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит” освітньо-кваліфікаційного...
Тести з дисципліни \"Політична економія\" для студентів І курсу спеціальності \"Облік І аудит\" iconПередмова
Облік у зарубіжних країнах. Методичні вказівки до виконання циклу практичних завдань для студентів спеціальності 030509 “Облік І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка