Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності
Скачати 328.15 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності
Сторінка1/3
Дата конвертації12.02.2014
Розмір328.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

з дисципліни “ Економіка та організація діяльності»


 1. Мета і задачі курсової роботи


Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів і передбачає досягнення мети - закріпити теоретичні знання з дисципліни і навчити практично виконувати економічні розрахунки.

Курсова робота розвиває в студентів навички самостійної роботи з законодавчими і нормативними документами ( закони України, постанови Верховної Ради і Кабінету міністрів України, інструкції, положення і т.д. ), економічної літератури, дозволяє виявляти уміння збирати, аналізувати й узагальнювати необхідні практичні матеріали по обраній темі курсової роботи, розраховувати показники і розробляти таблиці, складати діаграми і схеми з використанням комп'ютерної техніки.

Задача курсової роботи полягає в тому, що вона допомагає студентам сис-

тематизувати теоретичні знання і практичні навички экономічної роботи, визна-

чати найбільш важливі економічні проблеми діяльності підприємства і розроб-

ляти конкретні заходи їхнього вирішення.

При виконанні курсової роботи студенти повинні показати ступінь оволодіння ними наукових методів економічних досліджень і експериментальних розрахунків, уміння узагальнювати отримані результати і формулювати обґрун-

товані висновки. Основна мета курсової роботи полягає в прояві здібностей до

економічного мислення, до розробки економічних показників у системі як стра-

тегічного, так і поточного планування діяльності підприємства. Курсова робота

сприяє закріпленню і поглибленню знань з циклу економічних дисциплін.
^ 2. Тема і зміст курсової роботи.

Тема курсової роботи припускає розгляд і вивчення актуальних економіч-

них питань діяльності підприємства в сучасних умовах. При виборі теми необ-

хідно визначити мету і задачі роботи, обсяг і масштаб дослідження.

Основні вимоги, пропоновані до викладу матеріалів і виконанню розраху-

нків:

— чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;

— переконливість аргументації;

— стислість і точність формулювань, що виключають можливість суб'єк-

тивного і неоднозначного тлумачення;

— конкретність викладу отриманих результатів;

— застосування прогресивних норм і нормативів матеріальних і трудових

ресурсів, використання виробничих фондів, а також інших нормативних матері-

алів при виконанні розрахунків і обґрунтуванні основних техніко-економічних

показників роботи підприємства.

.Курсова робота складається з таких частин: вступ, основний зміст, висновки і рекомендації, перелік посилань і додатки.

У вступі викладаються актуальність теми роботи, ступінь її розробленості

і висвітлення в економічній літературі, формулюються мети і задачі роботи.

Вступ повинен бути коротким - не більш трьох сторінок.

Зміст курсової роботи варто підрозділяти на кілька розділів, у яких викладається теоретична сутність, аналіз і оптимізація об'єкта вивчення. Тому що обсяг курсової роботи обмежений і складає 30-35 сторінок рукописного тексту на аркушах стандартного формату, то кількість розділів не повинна бути більше чотирьох-п'яти. При цьому спочатку викладаються теоретичні аспекти проблеми, а потім виконуються практичні розрахунки і формулюються рекомендації.

У висновку коротко викладаються висновки і пропозиції по теоретичних

дослідженнях і практичних розробках. Ця частина роботи викладається не більше ніж на 2-3 сторінках.

Після висновку приводяться перелік посилань і потім додатки. Перелік посилань і додатків в обмежений обсяг курсової роботи не включаються.


 1. ^ Порядок виконання курсової роботи.


Виконання курсової роботи включає наступні етапи: вибір теми, підбір і

вивчення літератури ( законодавчих актів України, методичних указівок, норма-

тивних матеріалів, монографій, періодичних економічних видань ), складання

плану роботи, збір і обробка даних, написання роботи. Для виконання курсових робіт студентам пропонується зразкова тематика

( див.дод. А). Однак студенти можуть пропонувати теми, які мають відмінності

від пропонованих, виходячи зі своїх наукових інтересів чи пропонованого місця

роботи. Теми, запропоновані студентами, розглядаються керівником курсової

роботи і, якщо вони відповідають вимогам, затверджуються адміністрацією ко-

леджу. Пропоновані студентами теми курсових робіт свідчать про творчий під-

хід до вивчення дисципліни, що свідчить про широту теоретичних знань і прак-

тичних навичок у вирішенні економічних питань.

Після вибору теми курсової роботи студент повинен ознайомитися з нормативними матеріалами, вивчити вітчизняну і закордонну літературу з даної темі, скласти проект плану і погодити його з керівником курсової роботи.

У процесі узгодження плану конкретизуються мети і задачі роботи,визначаються зміст теоретичної частини і необхідних практичних розрахунків.
^ 4. Вимоги до змісту курсової роботи

Курсова робота повинна мати реальний характер. Реальність курсової роботи визначається тим, що в процесі її розробки виконуються конкретні економічні розрахунки, що використовуються для розробки шляхів підвищення ефективної діяльності підприємства.

У процесі виконання курсової роботи варто особливо звернути увагу на узагальнення теорії й удосконалювання практики функціонування підприємства, підвищення ефективності використовуваних видів ресурсів.

У курсовій роботі студент повинен аргументовано висловити свою думку з невирішених економічних проблем.

Аналіз економічних показників функціонування підприємства повинен за-

вершуватися встановленням резервів підвищення ефективності використання

ресурсів, обґрунтування методики розрахунку - застосуванням її для визначення конкретних економічних показників.

У висновку коротко викладаються досягнення в області теорії досліджених питань і практиці господарювання, визначаються невирішені питання і про-

понуються реальні шляхи їхнього вирішення.

Таким чином, курсова робота представляє собою логічно послідовний ви-

клад результатів дослідження з чіткою аргументацією, посиланнями на викори-

стану економічну літературу, законодавчі і нормативні акти, повинна містити

обґрунтовані висновки і рекомендації.
^ 5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи.

Курсова робота відноситься до категорії учбово-наукової документації і

тому повинна бути оформлена відповідно до вимог Державного стандарту

України ( ДСТУ 3008-95 ).

На підставі цього курсова робота повинна містити:

— вступну частину;

— основну частину;

— додатки.

Вступна частина включає:

— обкладинку;

— титульний лист;

— завдання на виконання курсової роботи;

— зміст;

Курсова робота повинна мати чітко оформлений титульний лист, грамотно написаний текст відповідно до змісту роботи, бути прошитою і мати обкла динку.

Титульний лист оформляється відповідно до форми , наведеною в додатку

Б, і є першою сторінкою роботи.

Завдання на виконання курсової роботи підписується студентом і керівни-

ком роботи, у ньому вказується дата видачі завдання і здачі курсової роботи (

див.дод. В). Завдання міститься після титульного листа.

Зміст включає всі розділи і підрозділи роботи з указівкою початкового номера сторінки кожного розділу і підрозділу.

Основна частина курсової роботи містить:

— вступ;

— виклад роботи;

— висновки і рекомендації;

— перелік посилань.

Виклад роботи здійснюється у вигляді розділів і підрозділів, кожний з який містить закінчену інформацію. В даній роботі 2 основних розділи: 1- Теоретична частина, в який розкривається обрана студентом тема. ; 2- Розрахунок планових техніко-економічних показників діяльності підприємства. Підрозділи в першому розділі визначаються студентом самостійно.

Висновки приводяться безпосередньо після викладу роботи на новій сторінці. У висновках дається оцінка результатів роботи

Перелік посилань чи список використаних в курсовій роботі джерел міститься наприкінці тексту роботи після висновків і рекомендацій на новій сторінці. Бібліографічний опис у переліку посилань повинен відповідати діючим стандартам у бібліографічній і видавничій справі.

У додатки виносять матеріал, що має великий обсяг чи має допоміжний

характер. У додатки включаються вихідні дані для розрахунків, додаткові таб-

лиці й ілюстрації, опис розрахунків на комп'ютері.

Текст роботи пишеться чітко від руки чи друкується на комп’ютері через 1,5 інтервалу на аркушах формату А4 ( 210 х 297 ) з полями:

ліворуч - 30 мм, праворуч - 10 мм, зверху і знизу по 20 мм.

Додаток А

Тематика курсових робіт


 1. Планування обсягу продажів на основі маркетингових досліджень.

 2. Планування виробничої потужності підприємства.

 3. Планування оновлення продукції.

 4. Стратегічний план підприємства як засіб реалізації стратегії підприємства.

 5. Виробнича програма підприємства – ключовий план підприємства.

 6. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах.

 7. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 8. Планування діяльності підрозділів підприємства.

 9. Планування показників з праці.

 10. Планування чисельності персоналу підприємства.

 11. Планування трудових ресурсів підприємства.

 12. Обґрунтування фонду оплати праці на плановий період.

 13. Планування собівартості продукції (робіт, послуг).

 14. Планування витрат підприємства.

 15. Планування прибутку та рентабельності підприємства.

 16. Фінансове планування на підприємстві.

 17. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства.

 18. Планування товарообороту торговельного підприємства.

 19. Бізнес-план підприємства.

 20. Планування виробничої програми підприємства та реалізації продукції.

 21. Планування мотивації трудової діяльності.


Додаток Б

^ МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КОЛЕДЖ

Курсова робота
З дисципліни «Економіка та організація діяльності»
на тему:__________________________________

Студента ( ки ) ________________

Спеціальність “ “

Курс , група

Керівник ________________

КИЇВ 2013

^ Вихідні дані


1.

Вид продукції –( замовлення)

Вирібзначення

Одиниці виміру

2.

Обсяги річної програми продукції (N)

індив

шт

3.

Сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб (Кв)

60

грн 

4.

Потреба в матеріальних ресурсах (матеріалах і комплектуючих виробах)на одне замовлення:

 

 

Матеріали (М´) без ПДВ

індив

грн

Комплектуючі вироби (К´) без ПДВ

індив

грн.

5.

Нормативна трудомісткість (верстатомісткість) одного виробу кожного виду, нормо годин ( верстатогодин)

1,4


Труд.міс-ть н/год.

0,2

Верст.міс-ть .в/год.

6.

Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку

1,15

 

7.

Тарифна ставка (середня) основних робітників

20

грн./год.

8

Додаткова заробітна плата основних робітників, % від їх основної зарплати- премія (Нпр)

14

%

9

Чисельність допоміжних робітників, % від чисельності основних робітників

10

%

10

Середньомісячний оклад директора

5000

грн./особу

11

Середньомісячний оклад прибиральниці

1500

грн

12

Середньомісячний оклад допоміжних робітників, что зайняті обслуговуванням обладнання,

3000

грн

13

Додаткова зарплата службовців і допоміжних робітників, % від окладу

12

%

14

Відрахування на соціальні заходи від фонду заробітної плати (основної і додаткової) для кожної категорії працівників –

37 15

Поза виробничі витрати (на збут), % від виробничої собівартості виробів

5

%

16

Величина прибутку від реалізації одного виробу (від повної собівартості, )

25

%


1. Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючи вироби (без ПДВ) на річну програму виробів (з врахуванням витрат на транспортно-вантажні роботи). Результати вводимо в таблицю 1.
Таблиця 1 Витрати на матеріальні ресури.

№ п/п

Ресурси

На один виріб, грн

Сумарні витрати, грн

 

А1

Матеріали (М)2

Комплектуючі вироби (К)3

Всього:
2. Визначаємо сумарні (на річну програму) витрати на енергію та паливо для технологічних і побутових потреб (умовно приймаємо 8% від загальних витрат на матеріальні ресурси) (ЕП):

3. Визначаємо балансову вартість основних фондів (основного капіталу). Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.

БВ.=Кв×N, (1)

де БВ. – сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва річної програми;

Кв – сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб;

N – обсяг річної програми.

4. Визначаємо амортизаційні відрахування за прямолінійним методом нарахування амортизації.

Одержані результати вносимо в таблицю.

Таблиця 2 Капіталовкладення та амортизаційні відрахування

№ п/п

Балансова (облікова) вартість, грн. (БВ)

Норма амортизаційних відрахувань, %

Сума амортизаційних відрахувань, грн.

 

1

2

3

1
20
5. Визначаємо необхідну кількість технологічного устаткування для виробів (одиниць).

n уст. , (2)

де n уст. – кількість технологічного устаткування;

N – кількість предметів , які обробляються за розрахунковий період;

t – норма часу на обробку предмету(верстатомісткість);

Тр – плановий фонд часу, роботи одиниці устаткування за розрахунковий період;

Кн – коефіцієнт врахування норми часу.( норма виробітку)

Тр=Фном.×Кн.пр., (3)

де Фном. – номінальний фонд часу за 1 робітника при роботі в 2 зміни, в годинах;

Кн.пр. – коефіцієнт нормативних простоїв, устаткувань в ремонті (Кн.пр.≈0,93-0,97. Береться 0,95).

6. Визначаємо чисельність працівників (за категоріями), для цього:

6.1. Визначаємо бюджет робочого часу одного працівника (за списком) на 2010 рік:

А) календарний фонд часу – 365 (днів);

Б) кількість неробочих днів:

- всього: 114 (днів), в тому числі:

- вихідних: 104 (дня);

- святкових: 10 (днів).

Таблиця 3Річний (плановий) бюджет робочого часу одного працівника

№ п/п

Показники

План

Дні

Години

%

 

А

1

2

3

1

Календарний фонд часу

3652

Кількість вихідних та свят

1143

Кількість робочого часу (номінальний фонд робочого часу)

251

2002

100

4

Загальна кількість неявок

30

240

11,98

4.1

Чергові та додаткові відпуски

24

192

9,58

4.2

Відпуски по навчанню

2

16

0,8

4.3

Відпуски по хворобі і у звязку з пологами

3

24

1,2

4.4

Виконання громадських.обов»язків

1

8

0,4

5

Ефективний фонд робочого часу

221

1764

88,02

6

Пільгові години підлітків
16

0,7

7

Корисний фонд робочого часу
1748

87,32

8

Тривалість робочого дня
7,92

6.2.Визначаємо чисельність основних робітників, потрібних на річну програму :

Чо.р. , (4)

де, Чо.р. – чисельність працівників, потрібних на річну програм; Тр.п. – розрахунковий ефект фонду часу одного працівника; Кв.н. – очікуваний коефіцієнт виконання норми виробітку; t – планова трудомісткість одиниці виробу;

6.3. Визначаємо чисельність інших категорій працівників.

- допоміжних робітників:

Чд.р =(чол.). (5)

7. Проводимо розрахунки заробітної плати (за категоріями працівників):

7.1. Розрахунок основної заробітної плати основних робітників за відрядною формою оплати:

ЗПо.о.р.год×t×N, (6)

де, ЗПо.о.р. – основна заробітна плата основних робітників; Сгод. – годинна тарифна ставка по розряду робітника; t – нормативна трудомісткість; N – обсяг річної виробничої програми.

7.2.розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників:

Таблиця 4 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників

№ п/п

Елементи фонду заробітньої плати

Вихідні дані або спосіб розрахунку

сума, грн

 

А

1

2

1

Прямий фонд заробітньої плати робітників (ЗПо.о.р)

Формула (6)
2

Додаткова З.П./З.По.р.., дод.)

р.2.1+р.2.2
2.1

Доплата за невідпрацьований час

(ЗПо.о.р)*Н%
2.2

Премія

(ЗПо.о.р)*Нпр%
3

Річний фонд З.П. Основних робітників (РФЗПо.р.)

р.1+р.2
Таблиця 5 Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців та допоміжних робітників

№ п/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

Місячний оклад, грн

Премія(додаткова з.пл.)

Місячний оклад з премією

РФЗП, грн

%

Сума, грн

 

А

1

2

3

4

5

6

1

Директор2

Допоміжні робітники, зайняті обслуговуванням обладнання3

Прибиральниця4

Всього:
Таблиця 6 Річний фонд оплати праці персоналу

№ п/п

Категорії виробничого персоналу

Сумарний фонд оплати праці,грн.

 

А

1

1

Основні виробничі робітники
2

Службовці та допоміжні робітники
3

Всього:


8. Визначаємо витрати на утримання і експлуатацію устаткування,( ВУЕ) тис. грн.

а) амортизація устаткування, транспортних витрат, електронно-обчислювальної та інформаційної техніки( сума амортизації ОЗ, береться річна сума амортизації ):

б) витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд, обслуговування):

РФЗП.др(оу ) + СОЦстрах, (7)

Де РФЗП.др(оу ) – ´РФЗП допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням обладнання
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для підготовки фахівців
Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи студентами окр “Бакалавр”...
Організація виробництва. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни:...
Методичні рекомендаці до виконання курсової роботи з дисципліни: «Термоволога обробка сировини»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconУкладач: Т. С. Яровенко, к е. н., доц
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація виробництва” для студентів ІІ курсу напряму 030504 «економіка...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconЕкономіка І аналіз діяльності підприємств
Методичні вказівки з виконання курсової роботи Економіка І аналіз діяльності підприємств: / Укладачі: Н. В. Ткаченко, Н. В. Столярчук,...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Вихідні дані до курсової роботи вибираються згідно з номером попорядку у журналі з додатків а І б. Номер таблиці відповідає номеру...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “ Економіка та організація діяльності icon2006 рік методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (ІІ частина)» для студентів економічних спеціальностей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка