Тема: Трудові ресурси підприємства
Скачати 265.74 Kb.
НазваТема: Трудові ресурси підприємства
Сторінка3/3
Дата конвертації11.02.2014
Розмір265.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3


Завдання 2. Проаналізувати стан продуктивності праці та рівень оплати праці на підприємстві. На основі одержаних результатів простежити в динаміці вплив оплати праці на продуктивність праці у підприємстві, проаналізувати темпи росту продуктивності праці, виявити співвідношення між продуктивністю праці і її оплатою та зробити відповідні висновки.

Таблиця 2

Показники продуктивності праці в ______________________________________________


Показники

По господарству
^

В середньому по господарствах

району


Показники по господ-

дарству до середньо-

районного рівня, %

200_ р.

200_ р.

200_ р.


^ Вихідні дані:

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб
в тому числі рослинництва
тваринництва
Вартість валової продукції у співставних цінах, тис. грн.
в тому числі рослинництва
тваринництва
Оплата праці, тис. грн.
в тому числі рослинництва
тваринництва
^ Розрахункові показники:

Вироблено на одного середньооблікового працюючого, грн.:
- валової продукції
в тому числі рослинництва
тваринництва
Річна оплата праці одного середньооблікового працюючого, грн.:
в тому числі рослинництва
тваринництва
Темпи росту продуктивності праці, %
Темпи росту оплати праці, %
Співвідношення між продуктивністю і оплатою праці

Висновки:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю

 1. Поняття продуктивності праці та її значення для зростання обсягу виробництва продукції. Діалектика співвідношення між живою і уречевленою працею.

 2. Методика визначення системи показників продуктивності праці в аграрних підприємствах та їх економічний зміст.

 3. Аналіз співвідношення між темпами зростання продуктивності і оплати праці. Коефіцієнт випередження.

 4. Досягнутий рівень продуктивності праці, його оцінка, аналіз і фактори підвищення.

 5. Заміна живої праці капіталом.


Задачі для самоконтролю

Задача 1. В минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн. грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 5%. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на підприємстві.
Розв’язок. 1. Продуктивність праці розраховується за формулою:

,

де ^ Q – обсяг випуску продукції;

Ч – чисельність промислово-виробничого персоналу.

Тоді продуктивність праці базова (у минулому році) складає:

тис. грн./чол.

2. Для розрахунку планової продуктивності праці використаємо метод прямого рахунку:

тис.грн/чол.

3. Приріст продукції праці:

.
Задача 2. Визначити, як зміниться продуктивність праці за таких даних: у звітному році обсяг товарної продукції на підприємстві обчислювався сумою у 21 млн. грн. при чисельності працівників 3 тис. чол. У плановому періоді обсяг товарної продукції зросте на 20%, а економія трудових витрат становитиме 300 чол.
Задача 3. На підприємстві у звітному році чисельність працівників складала 240 чоловік, виробництво валової продукції – 4550 тис. грн. У розрахунковому році обсяг виробленої продукції має становити 4680 тис. грн., а продуктивність праці підвищитися на 6%. Визначити:

 1. рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;

 2. чисельність працівників, очікувану у розрахунковому році.


Задача 4. Обчислити можливе підвищення продуктивності праці у аграрному підприємстві при незмінній чисельності працюючих та збільшенні на 7% обсягу виробництва продукції в розрахунковому році за умови, що у звітному році:

- обсяг валової продукції господарства – 4200 тис. грн.;

- виробіток продукції в розрахунку на одного працюючого – 24 000 грн.
Задача 5. Визначити ступінь впливу зміни чисельності працівників та обсягів виробленої продукції на продуктивність праці за умови:

- валова продукція у базовому році – 3 200 тис. грн.

- валова продукція у звітному році – 3 800 тис. грн.

- чисельність працівників у базовому році – 175 чоловік

- чисельність працівників у звітному році – 190 чоловік.
Задача 6. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105%. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 106 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану – 15%, за кожний відсоток перевиконання плану – 1,5% від тарифного заробітку. Визначити розмір заробітної плати працівника.
Задача 7. Виробничий робітник промислового підприємства працює за відрядно-прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ставка робітника п’ятого розряду становить 8 грн.48 коп. За перевиконання виробничої норми праця робітника оплачується за розцінкою, збільшеною на 5%.

Розрахувати загальну суму заробітку робітника п’ятого розряду, який у розрахунковому місяці виконав виробничу програму на 118% і відпрацював 23 робочі зміни.
Задача 8. На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна система оплати праці. Робітник–відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 люд.-год. і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 люд.-год., а розцінка – 29,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми – 10%, за кожний відсоток перевиконання встановленої виробничої норми – 1,5% від відрядного заробітку. Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника–відрядника за місяць.
Література.

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – С.218-242.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – С.139-158.

 3. Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник – К.: Знання. 2009 – 390 с.

 4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К.: Атіка, 2006. – С. 116-148.

 5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ. - 2-е вид. – К.: ЦУЛ, – 2010. – 488.

 6. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2010. – 304 с.

 7. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – С. 79-100; С. 523-554

 8. Економіка підприємства: Підручник /За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – С. 237-266.

 9. Економіка підприємства / П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Біла Церква, 2003. – С. 40–66.

 10. Економіка підприємств: підручник /За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: “Магнолія плюс”, видавець В.М. Піча. – 2004. – С. 165-186; С. 292-326

 11. Економіка підприємств: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – С. 38-58.

 12. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 74-99.

 13. Економіка підприємств: Підручник / Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Паволнчик А.О. – К. Знання, 2010. – 463 с.

 14. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. Видавничий центр „Академія”, 2000 – 864 с.

 15. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Підручник для ВНЗ – К.: ЦУЛ, – 2009. – 728 с.

 16. Курган В.П. Економіка аграрних підприємств. Навчально-методичний посібник. – Сумы. Ун-тетская книга, 2008. – 270 с.

 17. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С.105-132; 426-461.
1   2   3

Схожі:

Тема: Трудові ресурси підприємства icon1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти...
На підприємстві виробляється два види продукції (А та Б) у будь-яких комбінаціях. Це означає, що продукція дефіцитна й її збут гарантовано....
Тема: Трудові ресурси підприємства icon2. Підприємство як суб’єкт господарювання Тема Основні виробничі...
Розробка програмного продукту для використання в навчальному процесі або в інших цілях
Тема: Трудові ресурси підприємства iconЩо означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія?
Населення працездатного віку – як зайняте, так І незайняте в суспільному виробництві
Тема: Трудові ресурси підприємства icon16. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини
Розвиток глобалізації І технологічний прогрес створюють нові загальні для всіх країн проблеми
Тема: Трудові ресурси підприємства iconЗ населення І трудові ресурси суспільства
Визначіть абсолютний природний приріст населення (Дприр.) та коефіцієнти народжуваності (Кн.) та середньорічну чисельність населення...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconПоняття туристичні ресурси?
Роль історіко – культурних туристичних ресурсів в організації туристичного підприємства?
Тема: Трудові ресурси підприємства iconПлан лекції Мінеральні ресурси Світового океану. Енергетичні ресурси Світового океану
У широкому розумінні природні ресурси Світового океану – це природні речовини, елементи І види енергії, що добуваються безпосередньо...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconМатеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу
...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка