Тема: Трудові ресурси підприємства
Скачати 265.74 Kb.
НазваТема: Трудові ресурси підприємства
Сторінка2/3
Дата конвертації11.02.2014
Розмір265.74 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3


Методика виконання. Сезонність праці вимірюють наступними показниками:

 • коефіцієнт помісячного розподілу праці в процентах до річних затрат – відношення затрат праці за певний місяць до загального підсумку за рік і помножити на 100;

 • розмах сезонності – частка від ділення людино-годин у місяці їх максимальних затрат на людино-години в місяці мінімальних затрат;

 • сезонне навантаження – частка від ділення людино-годин у місяці їх максимальних затрат на середньомісячну кількість відпрацьованих людино-годин.


Питання для самоконтролю

 1. Що таке трудові ресурси?

 2. Сутність поняття “персонал підприємства”.

 3. На які категорії класифікують персонал аграрних підприємств?

 4. Яка різниця між професією і спеціальністю?

 5. Дайте визначення кваліфікації.

 6. Що таке обліковий склад працівників?

 7. Як розраховується середньооблікова чисельність працівників?

 8. Назвіть показники сезонності та методику їх визначення.

 9. Які показники характеризують раціональність використання персоналу підприємства?

 10. Що таке кадрова політика підприємства? На яких принципах вона ґрунтується?

 11. Які нормативно-правові акти впливають на формування кадрової політики?


Теми рефератів

1. Кадрова політика на підприємстві.

2. Мотивація праці в сільському господарстві.

3. Розвиток стимулювання праці в Україні.

4. Розвиток форм та систем оплати праці в сільському господарстві.
Тести

1. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

а) трудовий колектив;

б) персонал підприємства;

в) кадри підприємства;

г) трудовий потенціал.
^ 2. За характером участі в господарській діяльності підприємства персонал підрозділяється на:

а) виробничий і невиробничий;

б) робітників, службовців, спеціалістів, керівників;

в) висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікований, некваліфікований;

г) усі відповіді правильні.
^ 3. До категорії службовець відносяться працівники, що:

а) займаються інженерно-технічними, економічними й іншими роботами;

б) зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання матеріальних благ;

в) здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;

г) обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства.
^ 4. Кваліфікація – це:

а) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності;

б) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

в) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань;

г) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок.
^ 5. Частка від ділення фактичної кількості відпрацьованих постійними працівниками людино-годин у цілому по підприємству на запас праці характеризує:

а) коефіцієнт трудової активності працівників;

б) коефіцієнт використання робочого часу зміни;

в) коефіцієнт використання запасу праці;

г) коефіцієнт плинності.
^ 6. Виберіть найбільш повне і точне визначення категорії оплати праці:

а) ціна робочої сили;

б) винагорода, розрахована, як правило, у грошовому вираженні, яку відповідно до трудового договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу;

в) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат;

г) грошова оцінка виконаної роботи;

д) відшкодування витрат на відтворювання робочої сили.
^ 7. Професія характеризує:

а) можливість опанування суміжних професій;

б) вид трудової діяльності;

в) стаж роботи на даному підприємстві;

г) співвідношення між працівниками різних спеціальностей.
^ 8. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого персоналу:

а) працівники дитячого саду та бази відпочинку;

б) робітники інструментального цеху;

в) робітники транспортного цеху;

г) працівники складу заводу.
9. Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт ……..… персоналу:

а) плинності;

б) прийому;

в) вибуття;

г) сталості.
^ Задачі для самоконтролю

Задача 1. Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 400 чоловік. Протягом року прийнято на роботу 30 чоловік, звільнено 45 чоловік, в тому числі за порушення трудової дисципліни 17 чоловік, за власним бажанням 15 чоловік. Визначити коефіцієнти прийому, вибуття та плинності кадрів.

Розв’язок. 1. Коефіцієнт прийому кадрів визначається за формулою:

,

де ЧП – чисельність прийнятих на роботу за відповідний період; Ч – середньооблікова чисельність працівників у цьому ж періоді.

Відповідно:2. Коефіцієнт вибуття кадрів визначається за формулою:

,

де Чзв.заг – загальна чисельність звільнених за відповідний період з будь-яких причин.

Тоді:3. Коефіцієнт плинності кадрів розраховується за формулою:

,

де Чзв – чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних із виробництвом.

Відповідно:

.
Задача 2. Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 213 чоловік. Протягом року прийнято на роботу 16 чоловік, звільнено 33 чоловік, в тому числі за порушення трудової дисципліни 9 чоловік, за власним бажанням 19 чоловік. Визначити коефіцієнти прийому, вибуття та плинності кадрів.
Задача 3. Норма часу на один виріб 15 хв. Тривалість зміни 8 год. Середня кількість робочих годин у місяць на одного робітника – 176. Визначити годинну, змінну і місячну норми виробітку, % виконання норми часу, якщо фактичні витрати часу на один виріб – 13 хв.
Задача 4. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства становила 346 500 нормо–годин. Передбачається, що у наступному році загальна трудомісткість продукції має збільшитися на 11%. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-годин, має збільшитися приблизно на 6%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112%, – на 5%. Визначте необхідну чисельність виробничих основних робітників.
Література

 1. Кодекс законів про працю від 20 березня 1991 року № 871-ХІІ

 2. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 804-ХІІ

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 серпня 1993 року № 3356-ХІІ

 4. Закон України «Про оплату праці» від 20 квітня 1995 року № 144/95-ВР

 5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. /В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 218-241

 6. Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник – К.: Знання. 2009 – 390 с.

 7. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К.: Атіка, 2006. – С. 116-148.

 8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ. - 2-е вид. – К.: ЦУЛ, – 2010. – 488.

 9. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2010. – 304 с.

 10. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – С. 79-100; С. 523-554

 11. Економіка підприємства: Підручник /За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – С. 237-266.

 12. Економіка підприємства / П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Біла Церква, 2003. – С. 40–66.

 13. Економіка підприємств: підручник /За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: “Магнолія плюс”, видавець В.М. Піча. – 2004. – С. 165-186; С. 292-326

 14. Економіка підприємств: Підручник /За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – С. 38-58.

 15. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 74-99.

 16. Економіка підприємств: Підручник / Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Паволнчик А.О. – К. Знання, 2010. – 463 с.

 17. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. Видавничий центр „Академія”, 2000 – 864 с.

 18. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Підручник для ВНЗ – К.: ЦУЛ, – 2009. – 728 с.

 19. Курган В.П. Економіка аграрних підприємств. Навчально-методичний посібник. – Сумы. Ун-тетская книга, 2008. – 270 с.


Практичне заняття 2б

Тема: Продуктивність та оплата праці на підприємстві
^ Зміст практичної роботи: Дослідження рівня продуктивності та оплати праці в аграрних підприємствах, обґрунтування впливу в динаміці зміни кількості середньорічних працівників, обсягу виробництва сільськогосподарської продукції в порівнянних цінах й оплати праці на показник річної продуктивності праці у сільськогосподарському підприємстві та обґрунтування резервів підвищення продуктивності праці у аграрній сфері.

Мета: Освоїти основні категорії з теми та основи методики економічного аналізу рівня продуктивності праці в аграрних підприємствах, дослідити вплив оплати праці на її продуктивність та обґрунтувати напрямки (резерви) зростання продуктивності праці у сільському господарстві.
^ Терміни і поняття.

Продуктивність праці – це здатність конкретної праці виробляти певну кількість продукції за одиницю часу.

Індивідуальна продуктивність праці – відображає витрати живої праці на виробництво конкретної продукції і застосовується в економічних розрахунках на рівні підприємства.

^ Суспільна продуктивність праці – враховує витрати живої праці та витрати минулої праці, уречевленої в засобах виробництва, тобто створює сукупні витрати праці. Її рівень характеризує ефективність суспільного виробництва і розраховується на рівні народного господарства.

^ Річна продуктивність праці – показник, що визначається діленням обсягу виробленої сільськогосподарської продукції в порівнянних цінах на середньорічну кількість працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві.

^ Погодинна (денна) продуктивність праці – показник, визначений діленням обсягу виробленої сільськогосподарської продукції, оціненої в порівнянних цінах, на кількість відпрацьованих людино-годин (людино-днів) у сільськогосподарському виробництві.

^ Трудомісткість продукції – є оберненим показником до продуктивності праці, що характеризує кількість робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції.

^ Трудомісткість виробництва – затрати живої праці на 1 га відповідної культури або на 1 голову тварин.

Оплата праці – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і спрямований на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності праці.

^ Основна заробітна плата – частина загального заробітку працівника, розмір якої залежить від результатів його роботи і визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством.

^ Додаткова заробітна плата – зарплата, що залежить від результатів господарської діяльності підприємства і встановлюється у вигляді премій, винагород і компенсаційних виплат, не передбачених трудовим законодавством.

^ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1. Визначити і проаналізувати показники продуктивності праці в сільськогосподарському підприємстві


Таблиця 1

Показники продуктивності праці в __________________________________________________


Показники

По господарству
^

В середньому

по господар-

ствах району


Показники по господарству до середньо район-

ного рівня, %

200_ р.

200_ р.

200_ р.


^ Вихідні дані:

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб
в тому числі рослинництва
тваринництва
Вартість валової продукції у співставних цінах, тис. грн.
в тому числі рослинництва
тваринництва
Вартість товарної продукції, тис. грн.
в тому числі рослинництва
тваринництва
^ Розрахункові показники:

Вироблено на одного середньооблікового працюючого, грн.:
- валової продукції
в тому числі рослинництва
тваринництва
- товарної продукції
в тому числі рослинництва
тваринництва1   2   3

Схожі:

Тема: Трудові ресурси підприємства icon1. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Скласти...
На підприємстві виробляється два види продукції (А та Б) у будь-яких комбінаціях. Це означає, що продукція дефіцитна й її збут гарантовано....
Тема: Трудові ресурси підприємства icon2. Підприємство як суб’єкт господарювання Тема Основні виробничі...
Розробка програмного продукту для використання в навчальному процесі або в інших цілях
Тема: Трудові ресурси підприємства iconЩо означає поняття “трудові ресурси” як економічна категорія?
Населення працездатного віку – як зайняте, так І незайняте в суспільному виробництві
Тема: Трудові ресурси підприємства icon16. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини
Розвиток глобалізації І технологічний прогрес створюють нові загальні для всіх країн проблеми
Тема: Трудові ресурси підприємства iconЗ населення І трудові ресурси суспільства
Визначіть абсолютний природний приріст населення (Дприр.) та коефіцієнти народжуваності (Кн.) та середньорічну чисельність населення...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconПоняття туристичні ресурси?
Роль історіко – культурних туристичних ресурсів в організації туристичного підприємства?
Тема: Трудові ресурси підприємства iconПлан лекції Мінеральні ресурси Світового океану. Енергетичні ресурси Світового океану
У широкому розумінні природні ресурси Світового океану – це природні речовини, елементи І види енергії, що добуваються безпосередньо...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconМатеріальні ресурси підприємства та завдання їх аналізу
...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
Тема: Трудові ресурси підприємства iconРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства...
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка