Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу
НазваІнтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу
Сторінка1/14
Дата конвертації03.02.2014
Розмір1.57 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Географія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування


П.Д. Сливка


Інженерна гідрологія


Інтерактивинй комплекс навчально-методичного

забезпечення
Кредитно-модульна система організації навчального процесу


Для студентів напряму підготовки

0926 „Водні ресурси”

Рівне 2007

УДК 556.5(073)

УДК 556.5(073)

ББК 26.22я 7-6

С 47
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування .

Протокол № від 2007 р.
Рецензенти:
М. О. Лазарчук, доктор технічних наук, професор кафедри сіль­сько­господарських меліорацій НУВГП;

М.В.Корбутяк, кандидат географічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природо-користування НУВГП;
^ Сливка П.Д.

С 47 Інженерна гідрологія: Інтер­актив­ний комплекс навчально-методичного забезпечення – Рівне: НУВГП, 2007. - 138 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, конспект лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних занять, тематику самостійної роботи, список рекомендованої літерату­ри, яка може бути використана при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами спеціальності «Гідромеліо­рація» вищих навчальних закладів.

УДК 556.5(073)

© ББК 26.22я 7-6

© Сливка П.Д., 2007

НУВГП, 2007

Передмова

Водні ресурси в сучасних умовах - один з головних факторів розвитку і розміщення продуктивних сил. Їхнє раціональне використання і охорона є однією з найваж-ливіших проблем сучасності. Формування річкового стоку відбувається під впливом складної взаємодії комплексу фізико-географічних та антропогенних факторів. Даний посібник покликаний забезпечити самостійне вивчення двох розділів гідрології: „Загальна гідрологія”та „Гідрометрія”. Перший з них вивчає фізичну суть і закономірності гідро-логічних явищ, другий - методи вимірювання і спостережень, що використовуються для вивчення режиму річок, водос-ховаищ, озер.

Метою навчальної дисципліни є вивчення будови річкового русла та річкового басейну, факторів, що впливають на процеси річкового стоку та складання водного балансу річок та водойм, а також вивчення методів кількісного визначення різних елементів водного режиму. Важливою частиною є вивчення озер та боліт, їхній вплив на стік річок. Дана дисципліна є основою для подальшого вивчення курсу „Інженерна гідрологія та регулювання стоку”.

Студент повинен знати:

 • будову річкового басейну та річкового русла;

 • складання водного балансу річок та водойм;

 • вплив фізико-географічних та антропогенних факторів на формування стоку річок;

 • способи та прилади, що застосовують для гідромет-ричних робіт на річках та водогосподарських об’єктах.

Студент повинен вміти:

 • визначати морфометричні характеристики річкового басейну та русла;

 • організувати гідрометричний пост та провести комплекс вимірювань;

 • обробити дані польових вимірювань;

Частина 1. Програма навчальної дисципліни

Інженерна гідрологія”
Робоча програма вивчення дисципліни “Інженерна гідрологія” складена відповідно до стандарту підготовки бакалавра напряму 0926 „Водні ресурси” спеціальності 6.092.602 „Гідромеліорація”

1. 1. Опис предмета навчальної дисципліни

Таблиця 1

Денна форма навчання

Курс: підготовка бакалаврів, спеціа-лістів, магістрів

Напрям, спеціаль-ність, освітньоквалі-фікаційний рівень

Характеристика навчаль-ної дисципліни

11

2

3

Кількість кредитів, відповідних ЕСST-2.5

Напрям 0926 „Водні ресурси”

Нормативна.

Модулів —2, РГР

Спеціальність:

6.092.602

„Гідромеліорація”

Рік підготовки: 1й

Семестр 2

^ Змістових модулів - 2

Лекції—16 год.

Практичні —16 год.

Загальна кількість годин — 80

Самостійна робота –34год.

^ Тижневих годин: аудиторних – 4, СРС-4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

ІНДЗ – виконання РГР-14год

Вид контролю: екзамен

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи становить від 40% до 60%.

Продовження таблиці 1

Заочна форма навчання

Курс: підготовка бакалаврів, спеціа-лістів, магістрів

Напрям, спеціаль-ність, освітньоквалі-фікаційний рівень

Характеристика навчаль-ної дисципліни

11

2

3

Кількість кредитів, відповідних ЕСST-2.5

Напрям 0926 „Водні ресурси”

Нормативна.

Модулів —2, РГР

Спеціальність:

6.092.602

„Гідромеліорація”

Рік підготовки: 1й

Семестр 2

^ Змістових модулів - 2

Лекції—8 год.

Практичні — 4 год.

Загальна кількість годин — 80

Самостійна робота –54год.
^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

ІНДЗ – виконання РГР-14год

Вид контролю: екзамен

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи становить від 40% до 60%.

  1. ^ Тематичний план та розподіл навчального часу

Таблиця 2

Тематичний план та розподіл навчального часу

Назви тем та змістових модулів

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Л

П

І

С

Разом

Л

П

І

С

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ Змістовий модуль 1. Загальна гідрологія

Тема 1. Основні положення

22

4

24

6

Тема 2. Річкові системи та річ-кові басейни їх морфометричні характеристики

24

6

2
14
16

Тема 3. Режим стоку річок

24

6

26

8

Тема 4. Тер-мічний та льодо-вий режим річок

22

4


4

4

Тема 5.Твердий стік.

22

4


4

4

Тема 6. Озера

22

4


6

6

Тема 7. Болота

22

4


6

6

Тема 8. Гідроло-гічна мережа. Водний Кадастр.

22

4

26

8

Разом за 1 м.

1620

36

8
14

36

58

Змістовий модуль 2. Гідрометрія

Тема 9. Вив-чення режиму коливання рів-нів води
4

4

2

10
2
2

4

Тема 10. Про-мірні роботи
2

2

2

6


4

4

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 11. Швид-кості течії води
2
2

4


4

46

Тема 12. Вит-рати води
4

4

4

12
2
4

6

Тема 13. Криві витрат
2

2

2

6


2

2

Тема 14. Вит-рата наносів
2

2

2

6


2

2

Разом за 2 м.
16

14

14

44
4
18

22

Всього

16

16

14

34

80

8

4

14

54

80  1. ^ Програмний матеріал блоків змістових модулівЗмістовий модуль 1. Загальна гідрологія

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу icon0503 «Розробка корисних копалин» Спеціальність 05030105 «Безпека гірничого виробництва»
Дайте визначення поняття “кредитно-модульна система організації навчального процесу”
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconРобоча програма навчальної дисципліни “ філософія” (Кредитно-модульна...
...
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconМета вступного випробування
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку...
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи І технології” для студентів денної та заочної форм навчання...
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу icon1. Методологічні засади статистики Тема Статистичне спостереження
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу...
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації...
Автори: Зима Г.І., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту Полтавського університету економіки І торгівлі, к е н
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу icon1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями І матеріалами
Р. М. Макаренко, Л. П. Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення....
Інтерактивинй комплекс навчально-методичного забезпечення Кредитно-модульна система організації навчального процесу iconЕкономіка та підприємництво 030508 Фінанси І кредит денної та заочної форми навчання луцьк 2010
Робоча навчальна програма з дисципліни “Податкова система ” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка