Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства
Скачати 169.15 Kb.
НазваАналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства
Дата конвертації29.01.2014
Розмір169.15 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Аналіз і обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства

  1. Аналіз використання виробничих потужностей.

  2. Аналіз використання сировини і матеріалів.

  3. Аналіз використання трудового потенціалу


Аналіз і обгрунтування рішень по поліпшенню використання виробничих потужностей.

Найважливішою характеристикою потенціалу підприємства є виробнича потужність. Поняття виробничої потужності охоплює, по суті, комплексну характеристику виробничих можливостей підприємства по максимальному випуску продукції відповідно до встановлених спеціалізацією, кооперацією виробництва і режимом роботи при заданих номенклатурі і асортименті. При розрахунку виробничої потужності передбачається, що продукція випускається на основі вживання оптимальних норм використання устаткування, транспортних засобів і виробничих площ, а також трудових і матеріальних ресурсів.

Звідси основною метою аналізу при обґрунтуванні рішень по раціональному використанню виробничої потужності є оцінка фактичного рівня всієї сукупності вимірників, що характеризують ступінь її використання, і вироблення пропозицій по поліпшенню кількісних і якісних характеристик цих вимірників, спрямованих на збільшення випуску конкурентоздатної продукції і достатню окупність капітальних вкладень.

У розрахунках показника виробничої потужності використовують велику кількість вимірників, що відображають різні сторони виробництва, у тому числі: норми продуктивності устаткування і використання площ; норми виходу продукції з сировини; норми вироблення, трудомісткості; нормативний (проектний) коефіцієнт змінності; нормативний фонд часу роботи устаткування і ряд інших. Як узагальнюючі показники використовують коефіцієнти використання виробничої потужності, фондовіддача основних виробничих фондів і фондомісткість продукції.

Вся ця сукупність кількісних і якісних характеристик виробничої потужності перебуває в постійному русі, що вимагає регулювання і контролю.

При обґрунтуванні управлінських рішень по регулюванню і контролю ефективності руху і використання виробничих потужностей підприємства разом із станом і динамікою показників слід аналізувати: структуру основних засобів; кількість наявного і діючого устаткування; якісну структуру устаткування (прогресивність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, ступінь автоматизації функцій управління устаткуванням, індекси зносу і оновлення устаткування і т. п.); використання устаткування за показниками продуктивності і бюджету часу. На основі визначення впливу різних чинників на показники використання виробничої потужності та її провідних елементів (основних засобів, машин, устаткування, площ і т. п.) обґрунтовують потребу і доцільність спрямування витрат на оновлення основних засобів і розвиток потужностей, а також заходи щодо виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва.

Слід зазначити, коли в економіці зароджується приватний сектор з характерною для нього конкуренцією виробників за ринок збуту, посилюється економічна самостійність державних підприємств, зміщується акцент при визначенні ефективності господарювання.

У цих умовах пріоритетними стають наступні завдання аналізу ефективності використання виробничих потужностей. По-перше, аналітичне обгрунтування: а) величини потенціалу виробничої потужності, яка необхідна для забезпечення випуску конкурентноздатної продукції в поточному періоді, як правило, найближчі рік-два; б) резерву потужності, що забезпечує створення і підтримку необхідного науково-технічного і виробничого заділу, виходячи з даних маркетингових досліджень і потреби оновлення продукції, а також розширення її випуску в окремі перспективні періоди відповідно до розширення місткості ринку. По-друге, визначення політики оновлення основних засобів в цілях забезпечення високої конкурентоспроможності продукції і окупності витрат на її створіння, виробництво і маркетинг.

При обґрунтуванні величини поточного потенціалу виробничої потужності частіше за все використовують показник кількості робочих місць. На основі аналізу структури видів робіт і рівня кваліфікації, необхідної для їх виконання, і виходячи з об'єму випуску продукції в поточному і подальшому за ним роках обґрунтовують потрібну кількість робочих місць, їх якісну і вартісну характеристики. Одночасно обґрунтовується розмір резерву робочих місць. Як свідчить зарубіжний досвід, для нормального виживання в умовах конкуренції на ринку збуту резервна потужність повинна складати 20—30%.

Якщо в результаті обґрунтовування поточної і резервної потужності були виявлені зайві робочі місця або їх нестача, то завдання полягає в обґрунтуванні заходів по приведенню стану потужностей у відповідність з потребами. При виявленні зайвих робочих місць ухвалюються рішення про їх тимчасову здачу в оренду і суборенду, зарахуванні в резерв або ліквідації з продажем устаткування, що демонтується, або здачею його в лізинг. При необхідності створення нових робочих місць розглядається можливість оренди тимчасово вільних потужностей в рамках концерну, до складу якого входить дане підприємство, або в рамках регіону розміщення підприємства. За відсутності такої можливості здійснюється обґрунтування збільшення виробничої потужності.

Аналітичне обгрунтування повинне дати відповідь на питання про доцільність збільшення потужностей з позицій отримання підприємством додаткового прибутку і термінів окупності додаткових капітальних вкладень, що спрямовуються на придбання і встановлення нового устаткування або модернізацію (оновлення) діючого виробничого апарату. Тут треба мати на увазі, що приватний підприємець у такому разі віддає перевагу швидкій окупності додаткових капітальних вкладень. На зарубіжних фірмах цей показник в даний час визначається як частка від ділення витрат на розширення виробничої потужності на річну суму додатково одержуваного прибутку за вирахуванням сум збільшення податку на прибуток.

Важливе значення при ухваленні управлінських рішень щодо поліпшення використання потужностей виробництва належить аналітичному обґрунтуванню оновлення активної частини основних засобів, і в першу чергу силових машин і устаткування.

В умовах орієнтації виробництва на розширення місткості ринку і прискорення окупності капітальних витрат задачі цього напряму аналізу зводяться до визначення оптимальної структури устаткування і в рамках кожної з складових груп цієї структури — до об ґрунтування доцільних темпів оновлення. Все устаткування з цією метою об'єднують в групи за ознаками функціонального призначення, технічної і ергономічної досконалості, а також експлуатаційної надійності. Потім виходячи з темпів науково-технічного прогресу, прийнятої стратегії розвитку підприємства, ролі і значення окремих груп устаткування в його економіці обґрунтовують диференційовані темпи оновлення устаткування. Так, за високо спеціалізованим устаткуванням, призначеним для виробництва уніфікованих деталей і операцій, що не вимагають високої точності і чистоти обробки, термін оновлення рекомендується визначати в межах фізичного зносу устаткування; темпи його оновлення складають менше 10%. По основному технологічному устаткуванню загально-промислового призначення, що використовується для виробництва більшості заготовчих, оброблювальних і монтажно-складальних операцій, при визначенні темпів оновлення устаткування виходять з його нормативного терміну служби з урахуванням морального старіння.

Підставою для оновлення технологічного устаткування з високим рівнем електронізації, високопродуктивного унікального і прецизійного устаткування є момент виникнення нових більш продуктивних моделей і економічна доцільність (здатність приносити додатковий прибуток) заміни діючого устаткування. Як правило, ця група устаткування в передових зарубіжних фірмах оновлюється не рідше за один раз у п'ять літ. Результатом аналітичного обгрунтування є варіанти політики оновлення основного устаткування з урахуванням потреб у збільшенні виробничих потужностей або постійної підтримки їх якісної характеристики.
2. Аналіз використання сировини і матеріалів

Величина прибутку підприємства і фонду оплати праці його працівників у вирішальній мірі залежить від ступеня ефективності використання матеріальних ресурсів. Річ не лише в тому, що витрати на матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби, сировину, паливо, енергію по більшості видів продукції займають від двох третин до трьох четвертей, а то і до 90% поточних витрат виробництва (собівартості). Їх економія виступає як основний чинник зниження собівартості, приросту прибутку і госпрозрахункового доходу.

Практика роботи передових вітчизняних підприємств і провідних зарубіжних фірм доводить, що економія матеріальних ресурсів — найвигідніший і найдешевший спосіб розвитку суспільного виробництва. Капіталовкладення для здійснення заходів, пов'язаних з ресурсозберіганням, звичайно в 2—3, а у ряді випадків в 5—6 разів менше капітальних вкладень, необхідних для розширення виробництва відповідних ресурсів і їх доставки споживачам. Отже, колектив підприємства, що відзначається ощадливістю, має нагоду спрямувати на оплату праці своїх працівників набагато більше засобів, ніж інші підприємства, що гірше працюють.

Ступінь раціональності використання матеріальних ресурсів в цілому по підприємству можна оцінити за динамікою показника матеріаломісткості. Повна матеріаломісткість (ЗМ) розраховується як відношення річної суми амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів (А) і вартості поточних матеріальних витрат — сировина, матеріали, куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, енергія (МТ) до повної собівартості всієї реалізованої продукції за рік (СП), тобто ЗМ= (А+МТ):СП.

Аналогічним чином можна розрахувати поточну матеріаломісткість (ЗМТ), енергоємність (ЕЄ), металоємність (ЗМЄ), паливоємність (ЦЄ), поточну зовнішню матеріаломісткість (ЗМЄ). Вони визначаються як відношення вартості спожитого (використаного) за рік відповідного ресурсу: поточних матеріальних витрат (МТ), енергії (Е), металу (М), палива (ТО), купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів (МВ) : до повної собівартості всієї реалізованої за рік продукції, тобто ЗМТ=МТ : СП; ЕЄ = Е : СП; ЗМЄ=М : СП; ЦЄ=ТО : СП; ЗМВ = МВ:СП.

Рух (динаміка) показника матеріаломісткості здійснюється співставленням показників за аналізований період. Так, зміну показника поточної матеріаломісткості (ІЗМт) можна отримати із співвідношення його фактичного значення в звітному році (3MT1) і в базовому році (ЗМТ0), тобто ІЗМт = ЗМТ1: ЗМТ0. За такою ж схемою оцінюються інші складові (часткові показники) матеріаломісткості.

Матеріаломісткість виробництва будь-якого підприємства залежить від ряду чинників, у тому числі від об'єму і структури виробництва продукції, структури споживаних ресурсів, питомої витрати кожного виду ресурсів на виробництво продукції, ціни кожного виду споживаних ресурсів. При всій важливості цінових і структурних чинників, які можуть здійснювати на рух показника матеріаломісткості як позитивний, так і негативний вплив, і які обов'язково необхідно враховувати при ухваленні управлінських рішень, вирішальне значення для зниження матеріаломісткості має зменшення питомої витрат відповідних матеріальних ресурсів на виробництво продукції. Саме воно виражає реальну економію ресурсів. Тому в процесі аналізу використання сировини і матеріалів, досліджуючи вплив на зміну матеріаломісткості індексу структурних зрушень, індексів цін на вироблювану продукцію і вживані матеріальні ресурси, головну увагу слід приділити чинникам зниження питомої витрати конкретних матеріалів на виробництво продукції. При цьому доцільно визначати не тільки загальну матеріаломісткість продукції по підприємству в цілому, але і матеріаломісткість на одиницю продукції, типовиконання виробу, параметричну матеріаломісткість. Порівняння цих показників з даними інших підприємств, з аналогами, з параметрами, що містяться в перспективних стандартах, дозволяє розкривати значні резерви ресурсозберігання.

Абстрагування в процесі аналізу матеріаломісткості від структурного і цінового чинників дозволяє зосередити увагу фахівців на «натуральній складовій матеріаломісткості» — фізичній витраті матеріальних ресурсів. Його величина у вирішальній мірі залежить від конструкторсько-технологічних рішень, прийнятих при розробці виробів, і організаційно-економічних умовах, що супроводять хід їх виробництва і використання (споживання, експлуатації). У зв'язку з цим резерви зниження витрат матеріалів доцільно виявляти і залучати до виробництва через аналіз відповідних чинників ресурсозбереження; головні з них: 1) конструкторські, 2) технологічні, 3) організаційні, 4) економічні.

До першої групи чинників відносяться: підвищення якості і вдосконалення конструкцій виробів, що випускаються, або розробка нових, менш матеріаломістких конструкцій, що базується на знанні закономірностей розвитку технічних систем. Ступінь вдосконалення конструкції залежить від того, наскільки та або інша досліджувана (аналізована) технічна система (виріб, технологічний комплекс і т. п.) досягла межі свого розвитку при використанні даного фізичного принципу дії. Стосовно машинобудівної і приладобудівної продукції дуже важливо при виявленні резервів зниження загальної (при виробництві і експлуатації) матеріаломісткості виробу враховувати сумісність технічних характеристик того або іншого виду устаткування з іншими видами, що входять в єдиний технологічний комплекс. Результатом вдосконалення конструкцій повинне бути зменшення маси і габаритів виробу на одиницю корисного технічного параметра.

Аналіз свідчить, що запас міцності деяких конструкцій машин перевищує його функціонально необхідну норму в 1,3—6 раз і більш. Це, природно, веде до завищеної матеріаломісткості виробів. На етапі конструювання її можна знизити за рахунок більш раціонального компонування деталей і вузлів, зменшення маси недостатньо навантажених деталей типу втулок, кришок, фланців і т.п.

До розряду конструкторських чинників слід віднести і оптимізацію структури вживаних конструкційних матеріалів, сукупність яких покликана забезпечити реалізацію функціонального призначення виробу. Розрахунки показують, наприклад, що через невідповідність конструктивних форм прокочуваних профілів металу формам деталей машин відходи металу в різних галузях машинобудування складають в середньому 15—20% об'єму надходжуваного прокату, причому половина цієї кількості йде в стружку. Оптимізація структури матеріалів може здійснюватися за рахунок підвищення якості вживаних матеріалів і комплектуючих виробів, розробки (отримання із сторони) і упровадження у виробництво нових прогресивних видів матеріальних ресурсів, використання замінників дефіцитних і менш технологічних видів сировини і матеріалів.

Таким чином, «конструкторський чинник» економії матеріальних ресурсів, який повинен бути чітко визначений після аналізу резервів на основі інформації, отриманої в попередній період господарювання або за цільовим завданням, повинен бути виражений в підготовці конкретних пропозицій щодо скорочення витрачання матеріальних витрат. Це, зокрема: розробка полегшених виробів з більш прогресивними технічними і економічними параметрами на базі застосування нових принципів, передових науково-технічних рішень, використання більш економічних матеріалів; повна заміна старих конструкцій, не відповідних сучасним вимогам за габаритно-ваговими характеристиками, новими — полегшеної конструкції, що забезпечують в той же час оптимальні експлуатаційні показники; збільшення надійності, довговічності, а отже, ресурсу виробів; модернізація окремих, особливо матеріаломістких вузлів і деталей при збереженні або поліпшенні якості продукції.

На підвищення якості слід звертати особливу увагу: якщо добротна продукція сама по собі приносить ефект при її використанні, то неякісна (в результаті виходу з ладу, ремонту або прямої заміни) веде до безповоротних втрат ресурсів.

У практичному плані при аналізі резервів конструкторського напряму можна використовувати дані системно виконуваних робіт щодо стандартизації. Наприклад, нормативні документи, що регламентують атестацію якості продукції, що випускається, відносять до числа основних параметрів в карті технічного рівня атестованого виробу показник матеріаломісткості. Оцінюється не тільки питома матеріаломісткість виробу, обчислювана як відношення маси виробу до номінального значення його основного параметра, але і питома матеріаломісткість кожного з основних видів вживаних у галузі матеріальних ресурсів — прокату чорних металів, електротехнічної сталі, кольорових металів, провідникових матеріалів, а також коефіцієнт використання вказаних матеріалів, який розраховується як відношення маси деталі (всіх деталей даного виробу), що виготовляється з відповідного матеріалу, до маси матеріалу, проектованої на її (їх) виготовлення.

Визначення названих показників є обов'язковим на стадіях розробки технічного завдання в робочій документації, створення дослідного зразка, виготовлення дослідної партії, серійного випуску і атестації виробу. Якщо ново розроблені машина, прилад або система управління поступаються за матеріаломісткістю кращим аналогам, то вони не одержують дозволу на запуск в серійне виробництво. Таким чином, пошук нових рішень, що ведуть до істотного зниження матеріаломісткості продукції, — обов'язкове правило організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

До другої групи чинників ресурсозберігання відносяться технологічні заходи: розробка і впровадження нових прогресивних мало відходних і безвідходних технологічних процесів, комплексна і ефективна переробка сировини, зниження технологічних відходів сировини і матеріалів, усунення браку і дефектів при виготовленні продукції, вживання сучасних технічних засобів контролю використання матеріальних ресурсів, підвищення рівня механізації і автоматизації технологічних процесів, заміна на прогресивне нове застарілого технологічного устаткування або його модернізація, використання в системах управління виробничими і технологічними процесами ЕОМ, мікроелектроніки і т.п.

Узяти наприклад, використання металу. Напрями вдосконалення технології для його поліпшення можуть бути найрізноманітнішими. Це і заміна механічної обробки деталей штампуванням, литвом, холодним видавлюванням, іншими методами пластичної деформації, і застосування точного литва, і упровадження зварно-литих і зварно-кованих конструкцій і ін. Наприклад, використовування прогресивних видів литва забезпечує геометричну і вагову точність відливань, зниження їх маси на 2%, скорочення припусків на механічну обробку на 15—20%. Вживання холодного штампування деталей з листа дозволяє отримати заготівки, які за конструктивними формами і розмірами в більшій мірі наближаються до конфігурації готових виробів, ніж заготівки з поковок і гарячих штампувань, і тому майже не вимагають подальшої обробки. Вага заготівок зменшується при цьому на 20% і більше, а частка відходів скорочується до 20—30%, тоді як при виготовленні деталей з поковок в ковальсько-пресових цехах відходи досягають 70%.

Характер заходів і пропозицій щодо реалізації резервів за рахунок «технологічного чинника» визначається особливостями застосовуваних і придатних до застосування технологічних процесів на кожному окремому підприємстві.
3. Аналіз використання трудового потенціалу

В ході аналізу рівня забезпеченості підприємства працівниками за основними їх групами, професіями і спеціальностями повинні бути з'ясовані причини, що зумовили недобір або надлишок працівників тієї або іншої професійної групи. Основними з них можуть бути: невиконання плану набору і підготовки нових працівників або плану підвищення кваліфікації; зміна структури продукції або видів робіт, що випускається; невиконання плану заходів підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, а також плану соціального розвитку колективу; слаба конкурентна здатність або банкрутство підприємства.

Що стосується аналізу забезпеченості робочою силою непромислових сфер діяльності, то оцінка відповідності фактичної чисельності працівників плановій потребі в них деталізує за групами працівників, зайнятими роботою на комунальних підприємствах, в медичних установах, в будинках відпочинку, пансіонатах і піонерських таборах, в учбових закладах і на курсах, в дитячих садах, яслах, яслах-садах, культурно-освітніх установах.

За наслідками аналізу проводиться аналітичне обґрунтування по коректуванню змісту організації виконання перерахованих планів.

На забезпеченість підприємства кадрами і ефективність їх використання впливає зовнішній і внутрішній рух робочої сили. Цей рух характеризується системою абсолютних і відносних показників. Використання абсолютних показників для цілей аналізу було обмежено, оскільки вони не характеризують інтенсивність руху робочої сили. Для оцінки співвідношення прийнятих і звільнених працівників застосовують індексні показники, такі як коефіцієнт обороту, стабільності і плинності кадрів. Коефіцієнт плинності є часткою від ділення чисельності звільнених за власним бажанням, за прогул і інші порушення трудової дисципліни на средньосписковий їх склад. Крім вивчення динаміки плинності кадрів до завдань аналізу входять з'ясування причин звільнення працюючих і обґрунтування заходів щодо забезпечення стабільності кадрів. В числі основних причин плинності кадрів можна назвати такі, як:

  • зміна місця проживання, незадоволеність умовами праці, виробничого побуту і професією, віддаленість місця роботи від житла, незабезпеченість дитячими садами, яслами і медичними установами;

  • погана організація праці і виробництва (нераціональний режим праці і відпочинку, неритмічність виробництва і т. д.);

  • незадоволеність рівнем заробітної платні.

Важливим напрямом аналізу причин плинності робітників є угрупування звільнених за характером виконання виробничих операцій, професіями і розрядами; за статтю, віком; рівнем механізації праці і забезпеченістю соціально-побутовими послугами; за ступенем тяжкості й монотонності праці та ін.

Проблема забезпеченості виробництва трудовими ресурсами в даний час нерідко зводиться до браку робочої сили (надалі при розвитку ринкових відносин очікується її надлишок). В той же час цей дефіцит часто рівнозначний наявним втратам робочого часу, спричиненим порушеннями дисципліни праці і виробництва, а також плинністю робочої сили. У процесі аналізу досліджуються два аспекти недовикористання бюджету робочого часу: втрати робочого часу і непродуктивне його використання. Втрати робочого часу бувають цілоденними і внутрішньозмінними. До них відносять цілоденні і внутрішньозмінні втрати, прогули і спізнення, передчасний відхід з роботи, недопущення до роботи через невідповідність робочого місця санітарним нормам або порушення правил техніки безпеки, невиходи на роботу у зв'язку з отриманням виробничих травм і каліцтв. Крім того, до втрат робочого часу можуть бути зараховані: необґрунтоване надання короткострокових відпусток з дозволу адміністрації; необґрунтовано віднесенні до регламентованих законом невиходів за статтею «виконання державних і суспільних обов'язків», проведення в робочий час різних культурно-масових заходів, семінарів, зборів і т. п.; втрати по хворобах, зумовлених недотриманням нормальних виробничих умов праці і введенням необґрунтованих режимів праці та відпочинку. Для виявлення тенденцій зміни цих видів втрат складають баланс використання робочого часу — всього, і у тому числі з розрахунку на одного робітника, а потім детально досліджують причини зростання втрат по кожному їх виду. Причини групують за певними ознаками (з вини робітників і з вини адміністрації; в розрізі техніко-економічних і окремо екологічних чинників) для зручності їх узагальнення і вироблення конкретних заходів щодо запобігання причин, що породжують втрати часу, поліпшенню використання трудових ресурсів.

Значні втрати робочого часу виникають у зв'язку з непродуктивними витратами праці на виправлення браку і остаточним браком, виконанням робіт з відхиленням від нормальних умов. При з'ясуванні причин додаткових витрат часу на виконання виробничих процесів перевіряється їх обґрунтованість, виявляються винуватці відступів від нормальних умов роботи і на цій основі розробляються заходи щодо запобігання непродуктивних витрат праці в подальші періоди.

На наступному етапі аналізу кадрового потенціалу підприємства визначаються якісні характеристики ефективності використання трудових ресурсів. Показниками, що відображають якість використання праці, служать зростання його продуктивності, зниження трудомісткості виготовлення продукції, вдосконалення нормування праці, розвиток бригадних форм організації і стимулювання праці.

При аналізі використання трудових ресурсів досліджують вплив на денну і річну продуктивність праці екстенсивних чинників, тобто приріст її за рахунок поліпшення використання бюджету робітника часу кожного працівника, а також зміни фактичного економічного ефекту в порівнянні з плановою величиною від упровадження заходів технічного розвитку підприємства (за конкретними напрямами і заходами) як результат роботи фахівців структурних підрозділів підприємства. Основним показником, що характеризує ефективність праці фахівців, особливо науково-технічних підрозділів, є виконання і перевиконання завдань щодо зниження технологічної трудомісткості виробів і трудомісткості процесів. Якість праці фахівців знаходить свій вираз і у вдосконаленні нормування і організації праці як елементів, що характеризують ефективність використання праці робітників.

При аналізі рівня нормування праці виділяють три основні аспекти, що характеризують його вдосконалення:

  • організацію процесу розробки норм,

  • процес розробки і упровадження технічно обґрунтованих норм,

  • а також стан вивчення і використовування передових методів нормування праці.

При цьому виявляється наявність структурних підрозділів, що здійснюють роботу по нормуванню праці, встановлюються кваліфікаційний рівень працівників, зайнятих цим процесом, забезпеченість нормативно-довідковим матеріалом і технікою для дослідження виконання виробничих операцій, а також розрахунку самих норм витрат праці, подетальних і комплексних норм.

Рівень нормування праці на підприємстві звичайно оцінюється за наступними показниками: питома вага робітників, що працюють за технічно обґрунтованими нормами, в загальній чисельності робітників, праця яких нормується; питома вага укрупнених (комплексних) норм в загальній кількості діючих норм вироблення; питома вага норм праці, що не відповідають досягнутому рівню організації праці, управління виробництвом; питома вага робітників, що не виконують норми виробітку; середній відсоток виконання норм виробітку (по групах виробництва, цехах і провідних професіях).

На основі аналізу досягнутого рівня цих показників, тенденцій їх динаміки і причин, що стримують їх якісне зростання, розробляються заходи щодо вдосконалення стимулювання праці, які складають розділ плану технічного розвитку підприємства.

Схожі:

Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства icon5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Важливе значення в процесі вибору стратегії відводиться аналізу стратегічного потенціалу підприємства
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconПроблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства І розробка пропозицій щодо її поліпшення
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconТема: Трудові ресурси підприємства
Дослідження рівня забезпеченості підприємств трудовими ресурсами й інтенсивності використання їх трудового потенціалу в аграрній...
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconМетодичні рекомендації мають на меті допомогти студентам оптимально...
Виконання курсової роботи є важливим етапом оволодіння методикою комплексної оцінки господарської діяльності підприємства для прийняття...
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconВдосконалення асортиментної політики виробничого підприємства
Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку та можливостей щодо їх поліпшення
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства icon1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
...
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconПрактичне заняття № Аналіз та оцінка логістичного потенціалу підприємства
Логістичний потенціал слід відрізняти від потенціалу функціональної області логістики, під яким мається на увазі максимальна можливість...
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconТема : Аналіз використання земельних ресурсів
Завдання 1 Проаналізувати склад І структуру сільськогосподарських угідь підприємства по правам використання
Аналіз І обгрунтування рішень щодо поліпшення використання потенціалу підприємства iconПрограма «Маркетинговий менеджмент» Аналіз рекламної діяльності підприємства...
Використання інтегрованих маркетингових комунікацій для створення іміджу підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка