Лекція. Тема Стратегії бізнесу
Скачати 156.85 Kb.
НазваЛекція. Тема Стратегії бізнесу
Дата конвертації11.01.2014
Розмір156.85 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Географія > Лекція

Стратегія підприємства

Тема 6.
Лекція.

Тема 6. Стратегії бізнесу.

План лекції.

6.1. Поняття та зміст стратегій бізнесу підприємства, порядок їх розробки.

6.2. Типи стратегій бізнесу та їх характеристика.
Знати: суть основних категорій “стратегія бізнесу”, “ділова стратегія”, “конкурентна стратегія”, “підприємницька стратегія”, типологію стратегій: за типом конкурентних переваг (лідерство у витратах, диференціація продукції, концентрації), за рівнем глобалізації чи диференціації (стратегія вузької спеціалізації у окремому бізнесі, стратегія диверсифікації конкретного бізнесу), за конкурентною позицією у бізнесі (лідерства, претендентства на лідерство, переслідування, новачка у галузі), за напрямком розвитку окремого бізнесу (зростання, стабілізації, скорочення).

Розуміти: суть кожної бізнес-стратегії, коли і які саме стратегії необхідно використати і якими підприємствами з точки зору розміру підприємств, виду та масштабів діяльності тощо.

Вміти: розробляти стратегію за відповідним алгоритмом використовуючи різноманітні методи вибору стратегії.

Ключові терміни і поняття: стратегія бізнесу, ділова стратегія, підприємницька стратегія, конкурентна стратегія, алгоритм розробки бізнес-стратегії, стратегія лідерства у витратах, стратегія диференціації продукції, стратегія концентрації, стратегія вузької спеціалізації у окремому бізнесі, стратегія диверсифікації конкретного бізнесу, стратегія лідерства, стратегія претендентства на лідерство, стратегія переслідування, стратегія новачка у галузі, стратегія зростання, стратегія стабілізації, стратегія скорочення.

^ 6.1. Поняття та зміст стратегій бізнесу підприємства, порядок їх розробки.
Після визначення місії, стратегічних цілей, відповідно до яких виділяються СЗГ зовнішнього оточення і аналізується це зовнішнє оточення (у даних СЗГ), аналізу внутрішнього (стратегічного потенціалу) щодо обраних СЗГ приступають до визначення стратегічних альтернатив, які може використати підприємство у цих СЗГ.

Такі стратегії називають бізнес-стратегіями (синоніми: підприємницькі, ділові, конкурентні).

^ Стратегія бізнесу – основна складова «стратегічного набору» підприємства, стратегія яка визначає шляхи досягнення підприємством бажаного результату у конкретному бізнесі, у конкретному сегменті ринку.

Тобто це стратегія або окремої бізнес-одиниці підприємства, або окремого виду діяльності підприємства, або окремої СЗГ.

Якщо підприємство є одно бізнесове, то така стратегія одночасно є його корпоративною стратегією.

Якщо підприємство є мультибізнесове, то для кожної його бізнес-одиниці або СЗГ розробляються свої бізнес-стратегії, які покликані забезпечити реалізацію загальної стратегії підприємства у напрямку його окремого бізнесу (у загальній стратегії вказані стратегічні цілі, які й досягаються шляхом реалізації бізнес-стратегій по кожній з цих цілей).

Фактично бізнес-стратегія – це план управління окремою сферою бізнес-діяльності підприємства. Вона визначає як завоювати сильні довгострокові конкурентні позиції у конкретному бізнесі.

Підходи до формування бізнес-стратегій СГЦ не відрізняються від формування загальної стратегії підприємства.

^ Специфіка бізнес-стратегій – підпорядкованість основних елементів цих стратегій провідним стратегічним напрямкам підприємства в цілому, а також в особливому акценті на розробку функціональних стратегій та конкурентності даної бізнес-стратегії.

Алгоритм розробки бізнес-стратегії:

 1. Цілеутворення.

На основі цілей і сформульованої загальної стратегії підприємства визначаються і формуються цілі СГЦ (стратегічних господарських центрів, окремих видів діяльності, підрозділів підприємства).

 1. ^ Стратегічний аналіз.

Аналіз зовнішнього середовища та внутрішнього середовища СГЦ.

 1. Узагальнення аналізу, формування стратегічних альтернатив.

Узагальнююча оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища, уточнення стратегічних цілей, визначення альтернативних способів їх досягнення для кожного СГЦ.

 1. ^ Вибір стратегії СГЦ.

Вибір і деталізація обраної стратегії як розвивати даний бізнес, даний продукт, ринок.

 1. Розробка забезпечуючих стратегій.

Обрана бізнес-стратегія виступає метою, а отже забезпечує своє досягнення відповідними функціональними стратегіями (маркетинг, виробництво, фінансування, наукові дослідження тощо).
^ 6.2. Типи стратегій бізнесу та їх характеристика.
Як уже зазначалося, після стратегічного позиціювання підприємства (тобто визначення СЗГ) і визначення стратегічних позицій підприємства у обраних СЗГ, по кожній СЗГ обирається відповідний тип бізнес-стратегії.

^ Розробка бізнес-стратегії полягає в уточненні конкурентної позиції і виборі відповідного виду стратегії по окремій СЗГ.

У основі класифікації бізнес-стратегії лежать такі ознаки:

 1. Тип конкурентної переваги;

 2. Рівень глобалізації чи диференціації (у межах конкретного бізнесу);

 3. Конкурентна позиція у бізнесі;

 4. Напрямок розвитку бізнесу.

Класифікація бізнес-стратегій.

За типом конкурентної переваги (М. Портер):

 • Лідерство у витратах.

У його основі теорія накопиченого досвіду. Стратегія полягає у досягненні більш низьких витрат на виробництво продукції у порівнянні з конкурентами без погіршення якості продукції. Тому продукція пропонується за нижчими цінами. Спрацьовує “ефект масштабу”.

Застосовується підприємствами, які:

 • Мають високу долю ринку;

 • Постійно вдосконалюють технології;

 • Розширюють асортимент, щоб збільшити реалізацію;

 • Є самі по собі великими підприємствами.

Малими і середніми підприємствами майже не використовується.

 • Диференціація продукції.

Суть полягає у такій диференціації продукту (надання відмінних рис), яка б визначала його виключний характер і оригінальність.

Конкурентна перевага досягається не за рахунок низьких цін і витрат, а за допомогою своєї специфічної оригінальної продукції (якість, рівень послуг чи обслуговування, зовнішній вигляд, спосіб розповсюдження тощо).

Виділяють чотири види стратегії диференціації:

 1. стратегія вдосконалення;

 2. стратегія спеціалізації;

 3. стратегія здешевлення;

 4. стратегія звуження.

Застосовується підприємствами, які:

 • мають високу якість продукції;

 • споживач готовий до більш високих цін;

 • мають високий інноваційний, науково-технологічний потенціал;

 • мають високоспеціалізоване виробництво;

 • мають налагоджену систему маркетингу;

 • лояльність споживачів до даного підприємства.

Однаково використовують великі, середні й малі підприємства.

 • Концентрації.

Суть полягає у задоволенні попиту певного кола споживачів за рахунок концентрації зусиль на цьому сегменті (захоплення своєї ніші).

Форми фокусування:

 1. фокусування на сегменті ринку;

 2. фокусування на товарі;

 3. фокусування на групі покупців;

 4. фокусування на географічному регіоні.

Застосовується підприємствами, які можуть якісно і ефективно обслуговувати своїм бізнесом строго окреслений, вузький сегмент ринку.

Використовується переважно малими і середніми підприємствами, які мають обмежені фінансові ресурси і гірші конкурентні позиції.

Загальна характеристика стратегій бізнесу за типом конкурентної переваги наведено у таблиці 6.1.

За рівнем глобалізації чи диференціації

 • Стратегія вузької спеціалізації в окремому бізнесі.

Її дотримуються невеликі підприємства, які розпочинають бізнес у фрагментарній галузі (наприклад, ремонт авто, ресторанний бізнес, роздрібна торгівля).

Спеціалізація може торкатися:

 1. продукції чи послуг;

 2. типу технології

 3. типу покупців;

 4. географічного регіону.

Використовувати лише стратегію спеціалізації дуже небезпечно, бо зміна смаків, поява нових технологій чи товарів-замінників ставить хрест на підприємстві.

Таблиця 6.1

^ Характеристика конкурентних стратегій бізнесу за типом конкурентної переваги (за Томпсоном-Стріклендом)

Характеристика/

Стратегія

Пов’язана із досягненням лідерства у сфері мінімізації витрат виробництва

Пов’язана із диференціацією продукції

^ Пов’язана з фіксацією певного сегмента ринку і орієнтацією на низькі витрати або диференціацію

Пов’язана з оптимізацією витрат

Стратегічна мета

Орієнтація на весь ринок

Орієнтація на весь ринок

Вузька ринкова ніша, у якій потреби істотно відрізняються від потреб ринку в цілому

Досягнення найкращих вартостей і цін щодо інших виробників продукції з порівняною якістю й особливостями.

Фактори конкурентної переваги

Витрати виробництва нижчі, ніж у конкурентів

Здатність пропонувати покупцям такий товар, який відрізняється від товару конкурентів

Більш низькі витрати у ніші, яка обслуговується або здатність запропонувати покупцям щось особливе, що відповідає їхнім вимогам і смаку

Споживач що розуміється на цінностях. Пропонування покупцям більшої цінності

Асортиментний набір

Якісний базовий продукт без надлишків (задовільна якість та обмежений вибір)

Широкий вибір товарів, наголошування на можливості вибору з різними характеристиками

Задоволення особливих потреб сегмента

Характеристика товару – від непоганих до найвищих, від стандартних до оригінальних

Виробництво

Постійний пошук способів зниження витрат без втрат у якості та погіршення основних характеристик товару

Знаходження способу створення цінностей для покупців, намагання створення товару найвищої якості

Виробництво товару, який відповідає даній ніші

Досягнення особливих якостей та характеристик за низьких витрат

Маркетинг

Виокремлення тих характеристик товару, що ведуть до зниження витрат

Створення таких якостей товару, за які споживач охоче платитиме

Узгодження сфокусованих на сегменті унікальних можливостей із задоволенням специфічних вимог споживача

Пропонування товарів, аналогічних товарам конкурентів за нижчою ціною

Підтримка стратегії

Нормальні ціни/висока цінність

Установлення вищої ціни, яка покриває додаткові витрати на диференціацію. Створення оптимального набору характеристик товару, за які згодні платити споживачі. Концентрація на кількох ключових відмінних рисах, посилення їх та створення високої репутації товару

Підтримка вищого, ніж у конкурентів, рівня обслуговування ніші; завдання – не погіршувати іміджу компанії та не розпорошувати зусиль, освоюючи інші сегменти чи додаючи нові продукти для розширення присутності на ринку

Індивідуальне управління зниженням витрат та підвищенням якості продукту (послуги) одночасно
 • ^ Стратегія диверсифікації конкретного бізнесу.

Передбачає розвиток бізнесу одночасно у декількох його секторах, на декількох ринках (за продуктом, за технологіями, за типом покупців, за географічним районом).

Диверсифікація полягає в урізноманітненні традиційного напрямку бізнесу підприємства шляхом розвитку нових секторів, розширення діяльності у межах даного бізнесу.

Застосовують підприємства, які мають фінансові та технологічні можливості.

За конкурентною позицією в бізнесі.

 • Стратегія лідерства.

Агресивна стратегія. Підтримання позиції на ринку, зміцнення конкурентних позицій. Є декілька типів стратегії: стратегія постійного наступу (безперервне удосконалення та інноваційний розвиток бізнесу підприємства), стратегія захисту та зміцнення позицій (створення перешкод для претендентів на отримання конкурентних переваг, а для новачків – входження у бізнес), стратегія перетворення претендентів на послідовників (полягає у діях, спрямованих на конкурентів з метою змусити їх змінити свою стратегію в бізнесі з агресивної на пасивну).

 • ^ Стратегія претендентства на лідерство.

Агресивна стратегія. Здобуття конкурентних переваг, які відсутні у лідера.

 • Стратегія наслідування.

Для підприємств, які не є лідерами і не претендують на це. Пасивна стратегія оборонного типу. Фокусування на ніші і диференціація.

 • ^ Новачок у галузі.

Для підприємств, які намагаються увійти у новий для них бізнес. Агресивна наступальна стратегія, спрямована на диференціацію або мінімізацію витрат у сфокусованому секторі бізнесу.
За напрямком розвитку окремого бізнесу підприємства.

 • Стратегія зростання.

Стосується розширення, збільшення масштабів підприємства, створення нових сфер у межах певного бізнесу.

Види зростання:

 1. посилення позицій на ринку бізнесу;

 2. розвиток ринку бізнесу;

 3. розвиток продукту бізнесу;

 4. інтеграції в одному бізнесі;

 5. диференціація у межах бізнесу.

 • Стабілізація.

Зосередження уваги на подальшій підтримці бізнесу. Використовується, коли бізнес стійкий, попит стійкий, стабільний ринок. Зрілі галузі зі стабільними технологіями.

 • Скорочення.

Коли необхідна реструктуризація бізнесу (після тривалого зростання або у період спаду).

Варіанти скорочення:

 1. стратегія ліквідації;

 2. стратегія збирання врожаю;

 3. стратегія скорочення бізнесу (відсікання зайвого);

 4. стратегія скорочення витрат.

Вибір конкретної стратегії для кожного бізнесу підприємства є індивідуальним у кожній СЗГ (табл. 6.2).

^ Таблиця 6.2

Типові стратегії бізнесу, їх цільове призначення і типові ситуації застосування
Стратегії

Цільове призначення

(ключова стратегічна вказівка)

^ Типові ситуації

1

Розвиток ринку

Виведення свого продукту на ринок у нових географічних районах

Коли з’являються нові надійні недорогі канали збуту

Коли організація досягає успіху у своєму бізнесі

Коли існують нові неопрацьовані чи ненасичені ринки

2

Захоплення ринку

Прагнення збільшити частку свого продукту на традиційних ринках

Коли існуючі ринки не насичені продуктом організації

Коли норма споживання продукту організації у традиційних споживачів може суттєво зрости

Коли збільшення масштабів виробництва забезпечує основні стратегічні переваги

3

Розвиток продукту

Прагнення збільшити обсяг реалізації шляхом покращення чи модифікації свого продукту

Коли організація конкурує в галузі, що характеризується швидкими технологічними змінами

Коли основні конкуренти пропонують продукти кращої якості за порівняну ціну

Коли організація відрізняється своїми дослідницькими і проектними можливостями

4

Концентрична диверсифікація

Створення нових виробництв, які співпадають з профілем організації

Коли нові профільні продукти бізнесу можуть пропонуватися на ринку за досить високими конкурентними цінами

Коли традиційні продукти бізнесу знаходяться на стадії завершення їх життєвого циклу

Коли організація володіє сильною управлінською командою

5

Конгломеративна диверсифікація

Освоєння випуску нових продуктів, які не співпадають з традиційним профілем бізнесу організації

Коли у базовій сфері бізнесу відбувається зниження обсягів реалізації і прибутку

Коли існуючі ринки для продукту організації вже є дуже насиченими

6

Горизонтальна диверсифікація

Освоєння випуску нових непрофільних продуктів але традиційних для споживачів

Коли доповнення нових але водночас непрофільних продуктів могло би істотно покращити реалізацію традиційних

Коли організація конкурує у висококонкурентому і/або нерозвинутому бізнесі

Коли традиційні канали збуту можуть бути використані для просування на ринок нових продуктів бізнесу

7

Пряма інтеграція

Придбання у власність або встановлення повного контролю над дистриб’юторською мережею

Коли можливості збуту обмежені в контексті створення для бізнесу стратегічних переваг у конкурентній боротьбі

Коли організація конкурує в бізнесі(галузі), що швидко зростає, й очікується продовження розширення ринків збуту

Коли стабільність бізнесу (виробництва) особливо цінна (це пов’язане з тим, що через власну систему збуту легше передбачити потребу ринку)

8

Зворотна інтеграція

Прагнення одержати постачальників сировини у власність чи під повний контроль

Коли постачальники сировини дорогі, незгідливі або слабкі

Коли організація конкурує в бізнесі (галузі), що швидко зростає, й очікується продовження розширення ринків збуту

Коли організація має потребу у швидких поставках сировини і матеріалів для ефективного провадження бізнесу

9

Горизонтальна інтеграція

Прагнення одержати своїх конкурентів по бізнесу у власність або під повний контроль

Коли організація може стати монополістом у бізнесі у певному регіоні

Коли збільшення масштабів бізнесу (виробництва) забезпечує основні стратегічні переваги

Коли конкуренти допускають помилки через недостатній досвід управління або за відсутності у них особливих ресурсів, якими володіє організація

10

Спільне підприємство

Об’єднання з іншою компанією для проведення робіт над спеціальним бізнес-проектом

Коли дві або більше компаній, що спеціалізуються на різних аспектах певного бізнесу, об’єднуються щоб доповнити одна одну

Коли існує потреба швидкого виходу на ринок нової технології

Коли існує потреба полегшення виходу на світові ринкиСхожі:

Лекція. Тема Стратегії бізнесу icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconЛекція. Тема 10. Матричні методи у формування корпоративної стратегії підприємства
Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства та оцінки стратегічних альтернатив
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconЛекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства
Знати: суть категорії “корпоративна стратегія підприємства”, сценарії широке І вузьке трактування корпоративної стратегії, типи,...
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconЛекція 4 Тема: Організація рекламної діяльності
Рушійною силою усього рекл бізнесу є рекламодаці. Рекламодавцями вважаються приватні особи, приватні та державні фірми й організації,...
Лекція. Тема Стратегії бізнесу icon8. Інноваційні стратегії
Стратегічне планування як елемент стратегічного управління та метод реалізації інноваційної стратегії
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconЛекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Знати: суть категорії “зовнішній розвиток підприємства”, сценарії зовнішнього розвитку підприємства, поняття прямої та зворотної...
Лекція. Тема Стратегії бізнесу icon9: реалізація стратегії та управління змінами в організації. Контроль реалізації стратегії
Ція стратегії один з найважливіших етапів страте­гічного управління. Найпоширенішою помилкою є та, що вся робота, пов'язана з вибором...
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconЛекція №1 на тему “Поняття стратегічного менеджменту”
Рівні розробки стратегії в організації та класифікація стратегій за рівнем їхнього розроблення
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconТема Стратегії маркетингу
Завдання Оцінка конкурентоспроможності підприємства згідно з теорією ефективної конкуренції
Лекція. Тема Стратегії бізнесу iconФункціональні стратегії підприємства
У свою чергу корпоративна І конкурентна стратегії повинні спиратися на функціональні, без врахування аналітичних даних І можливостей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка