К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України
НазваК. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України
Сторінка14/14
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

^ 4.11. БІОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОПЧНА РІВНОВАГА

Стійкість екологічних систем зокрема і біосфери загалом значною мірою залежить від біологічного різноманіття. Чим воно більше, тим стійкіші екосистеми. Біологічне різноманіття – це інтегральне поняття, що описує варіабельність, властиву всім видам екосистем (водних та суходолу). Розрізняють генетичне, внутрішньовидове та видове різноманіття. Генетичне різноманіття – різноманіття генотипів рослин і тварин, внутрішньовидове – наявність різновидностей та популяцій у межах виду, видове – кількість та різноманіття видів на певній території. Біологічне різноманіття визначається різноманіттям окремих організмів за віком, статтю та життєвим станом, популяцій за структурними типами, генотипів, угруповань та екосистем. Основою стійкого існування екосистем є біологічне різноманіття. У 1992 р. була прийнята Міжнародна конвенція про збереження біологічного різноманіття на Землі, а в 1998 р. – закон України про збереження біологічного різноманіття в країні.

Згідно з законом внутрішньої динамічної рівноваги, речовина, енергія, інформація, динамічні якості окремих природних систем та їх ієрархії тісно пов’язані між собою, так що будь-яка зміна одного з показників неминуче призводить до функціонально-структурних змін інших, однак при цьому зберігаються загальні якості системи – речовинно-енергетичні, інформаційні та динамічні.

Стабільність і стійкість біо- та екосистем визначається принципом Ле Шательє (1884), згідно з яким будь-які зовнішні впливи, що виводять систему з рівноваги, викликають у цій системі процеси протилежного напряму, що прагнуть послабити зовнішній вплив і повернути систему в початковий рівноважний стан. Так, біота Світового океану поглинає майже половину вуглекислого газу атмосфери, компенсуючи підвищене надходження цього газу антропогенного походження. На превеликий жаль, біота суходолу не здатна компенсувати надходження антропогенного оксиду карбону (IV), тобто екосистеми не можуть повернутись у початковий рівноважний стан. А отже, виникає загроза існуванню самих екосистем, спричинена порушенням біологічної та екологічної рівноваги. Під біологічною розуміють рівновагу, що склалася між рослинним і тваринним світом, тобто між живою речовиною, а під екологічною – рівновагу, що склалася в екосистемах і біосфері між живою речовиною та навколишнім природним середовищем.

Відповідно до закону максимуму біогенної енергії (закон Вернадського-Бауера), будь-яка біологічна та «біонедосконала» система з біотою, що перебуває в стані «стійкої нерівноваги» (динамічно рухливої рівноваги з довкіллям), збільшує, розвиваючись, свій вплив на середовище. Бауер стверджує, що живі системи ніколи не перебувають у стані рівноваги і виконують за рахунок своєї вільної енергії корисну роботу проти рівноваги.

У природі в процесі еволюційного розвитку відбувається безперервна зміна внаслідок вимирання як окремих особин, так і цілих видів. На зміну приходять інші види, більш пристосовані до умов існування. При цьому видове різноманіття зростає, а отже, підвищується і стійкість екосистем. Головним фактором стійкості біосфери є наявність живої речовини з великою різноманітністю форм життя. За законом генетичної різноманітності, усе живе генетично різне і має тенденцію до збільшення біологічної різноманітності. Різноманітність форм живлення різних організмів відтворює різноманіття дублюючих один одного енергетичних потоків та колообігу речовин. Це сприяє швидкому і адекватному реагуванню екосистем на зміни різних факторів і відновленню динамічної, біологічної та екологічної рівноваги. Проте процеси антропогенного впливу, що спостерігаються останнім часом, стали настільки грандіозними і відбуваються так інтенсивно, що природа часто не здатна відновлювати цю динамічну рівновагу. Не виключено, що подальше збільшення антропогенного впливу може спричинити незворотні катастрофічні зміни в біосфері.

Опрацювавши цей розділ, ви повинні вміти:

1) дати визначення екологічного фактора і пояснити на прикладі вплив різних факторів;

 1. пояснити зміст закону екологічної толерантності та його практичне значення;

 2. розкрити суть правила взаємодії факторів та правила конкурентної боротьби;

 3. сформулювати визначення екологічної ніші і пояснити зміст цього визначення на прикладах;

 4. дати визначення термінів «екосистема», «біоценоз» та «біотоп»;

 5. пояснити суть трофічного ланцюга та його значення для функціонування екосистеми;

 6. розкрити зміст закону концентрування речовин у трофічних ланцюгах;

 7. пояснити суть автотрофного та гетеротрофного живлення;

 8. пояснити, в чому полягає відмінність між природними, антропогенними та штучними екосистемами;

 9. розкрити фізико-хімічну суть процесу живлення рослин;

 10. розкрити зміст правила екологічної піраміди;

 11. пояснити суть процесів колообігу речовин та ресурсного циклу в антропогенних екосистемах;

 12. пояснити суть біологічної та екологічної рівноваги в екосистемах.

Запитання і завдання для самостійної роботи

 1. Які екологічні фактори ви знаєте і в чому виражається їх прояв?

 2. Як визначають гранично допустиму концентрацію, наприклад вмісту нітратів у воді, за допомогою закону лімітуючого фактора? Скористайтесь рис. 4.1.

 3. Що таке стенобіонти і еврибіонти? Як їх поділяють залежно від конкретного фактора?

 4. У чому полягає суть лімітуючого фактора?

 5. Розкрийте зміст «сумаційного» ефекту в разі комплексного впливу екологічних факторів.

 6. Дайте пояснення правил Бергмана, Аллена і Глогера.

 7. Що таке гомотипічні й гетеротипічні реакції?

 8. У чому полягає принцип конкурентного витіснення (принцип Гаузе)?

 9. Що таке екологічна ніша? Дайте визначення і наведіть приклади.

 10. Які критерії визначення екологічної ніші ви знаєте?

 11. Що таке фундаментальна і реалізована ніші?

 12. Що називають екологічною диверсифікацією?

 13. Що називають екосистемою? Як можна математично обґрунтувати це визначення?

 14. Опишіть структуру найпростішого біоценозу.

 15. Що називають біоценозом, біотопом, біогеоценозом, видом, популяцією?

 16. Що таке автотрофи і гетеротрофи?

 17. Які види екосистем ви знаєте? Наведіть приклади.

 18. У чому полягає суть сукцесії?

 19. Що називають трофічним ланцюгом (мережею)?

 20. За допомогою правила екологічної піраміди та закону константності речовини зробіть розрахунки, скільки людей може прогодувати біосфера, якщо середня маса людини дорівнює 60 кг.

 21. Від чого залежить біомаса біосфери, екосистеми?

 22. Як впливає наявність кількості їжі на розвиток популяції?

 23. Чим визначається біопродуктивність?

 24. У чому полягає суть колообігу речовин (води, вуглецю, кисню, азоту, фосфору, сірки)?

 25. За допомогою рівняння реакції фотосинтезу зробіть розрахунок споживаної сонячної енергії 1 га пшеничного лану, якщо його загальна біомаса становить 100 т.

 26. Чим відрізняється ресурсний цикл у природній і антропогенній екосистемах?

 27. Що є рушійною силою розвитку живої речовини в екосистемі?

 28. У чому полягає суть біологічної та екологічної рівноваги в біосфері?

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconКнига2007
Допущено Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconПідручники І навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних...
Міністерством освіти І науки України, рекомендовані Міністерством освіти І науки України або схвалені для використання в навчально-виховному...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconЗа загальною редакцією професора Н. О. П’ятницької Затверджено Міністерством...
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №1/11-4874 від 08. 06. 2010р.)
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (Лист №4/18-г-1586 від 03. 07. 2008)
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconОхороняється законом України про авторське право. Передруковування...
...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconОснови бухгалтерського обліку
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник (лист Міністерство освіти І науки України від 21. 11. 2005...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconДопущено міністерством освіти України як підручник для студентів...
У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconА. М. Колодія Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
За редакцією \В. В. Копєйчикова\ А. М. Колодія Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconАкадемічний курс Підручник Міністерство освіти І науки України транспортне
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка