Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства
Скачати 59.85 Kb.
НазваПоняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства
Дата конвертації20.11.2013
Розмір59.85 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы

  1. Поняття економічної безпеки, суть та зміст ЕБ підприємства


Економічна безпека – це універсальна категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином.

Безпека як функція (діяльність) організації передбачає виконання суб’єктами і силами безпеки конкретних видів діяльності, спрямованих на протидію тобто попередження і припинення дії загроз, а також забезпечення реалізації економічних інтересів.Рис. 1. Загальна схема змісту економічної безпеки
Економічна безпека підприємства (ЕБП) – це захищеність його діяльності від негативних впливів внутрішнього і зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різні варіанти загроз чи пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Зміст даного поняття містить у собі систему вимірів, що забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників. Інше визначення - економічна безпека організації – це її стан в межах граничних значень і здатність протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію економічних інтересів.

Звідси, економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів та здатність підприємства (організації) запобігати загрозам і забезпечувати стабільне функціонування підприємства в даний час і в майбутньому.

Основний зміст економічної безпеки підприємства (організації) полягає у тому, щоб протидіяти через загальні і спеціальні заходи розвідувального і контррозвідувального характеру загрозам і сприяти реалізації її економічних інтересів. Ці заходи реалізуються в усіх напрямах і видах діяльності підприємства (організації): виробництві, фінансовій, кадровій, маркетинговій та іншій сферах .

Основною метою загальних заходів безпеки є попередження виникнення можливих загроз та їх здійснення шляхом розробки та дотримання так званих нормативів безпеки, починаючи з режиму і закінчуючи регламентацією і мотивацією поведінки працівників організації. У розробці і виконані загальних заходів з економічної безпеки участь беруть керівники різних рівнів управління та структурних підрозділів, управлінці та рядові працівники, яким це передбачено у посадових обов’язках, або є складовою їх роботи, але не є їх основною діяльністю.

Основною метою спеціальних заходів безпеки є припинення дії загрози на будь-якій стадії її реалізації конфіденційними методами та методами роботи в надзвичайних ситуаціях. Реалізацією спеціальних заходів з безпеки займаються працівники, в яких це є предметом діяльності і основною роботою.

Завдяки такій діяльності стан основних показників діяльності підприємства (організації) утримується на безпечному рівні, тобто не нижче граничних значень.

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим з яких є рівень економічної безпеки.

Рівень економічної безпеки підприємства – це оцінка стану використання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства.

^ Головною метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки, є роботи з забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових діяльності підприємства.

Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність основних напрямків його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом.

Нижче приведена зразкова структура функціональних складових економічної безпеки підприємства:

а) фінансова складова;

б) інтелектуальна і кадрова складова;

в) техніко-технологічна складова;

г) політико-правова складова;

д) екологічна складова;

є) інформаційна складова;

ж) силова складова.

Кожна з перерахованих вище функціональних складових економічної безпеки підприємства характеризується власним змістом, набором функціональних критеріїв і способами забезпечення.

^ Для забезпечення своєї економічної безпеки підприємство використовує сукупність своїх корпоративних ресурсів.

Корпоративні ресурси – фактори бізнесу, які використовуються власниками і менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу.

^ Серед корпоративних ресурсів виділимо:

1) Ресурс капіталу.

Акціонерний капітал підприємства у сукупності з позиковими фінансовими ресурсами є кровоносною системою підприємства і дозволяє здобувати і підтримувати інші корпоративні ресурси, що споконвічно відсутні у творців даного підприємства.

2) Ресурс персоналу.

Менеджери підприємства, штат інженерного персоналу, виробничих робітників та службовців з їхніми знаннями, досвідом і навичками є основним провідним і сполучною ланкою, що з'єднує воєдино усі фактори даного бізнесу, що забезпечує проведення в життя ідеології бізнесу, а також досягнення цілей бізнесу.

3) Ресурс інформації і технології.

Інформація, що стосується всіх сторін діяльності підприємства, є в даний час найбільш коштовним і дорогим з ресурсів підприємства. Саме інформація про зміну політичної, соціальної, економічної й екологічної ситуації, зміни ринків підприємства, науково-технічна і технологічна інформація, конкретні “ноу-хау”, що стосуються яких-небудь аспектів даного бізнесу, нове в методах організації і керування бізнесом дозволяє підприємству адекватно реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища бізнесу, ефективно планувати і здійснювати свою господарську діяльність.

4) Ресурс техніки й устаткування.

На основі наявних фінансових, інформаційно-технологічних і кадрових можливостей машинобудівне підприємство здобуває технологічне й інше устаткування, необхідне, на думку менеджерів підприємства і доступне, виходячи з наявних ресурсів.

5) Ресурс прав.

З розвитком цивілізації, виснаженням природних ресурсів і підвищенням цінності для бізнесу матеріальних активів різко зросла роль ресурсу прав. Цей ресурс містить у собі права на використання патентів, ліцензії і квоти на використання природних ресурсів, а також експортні квоти, права на користування землею. Використання цього ресурсу дозволяє підприємству долучитися до передових технологічних розробок, не проводячи власних дорогих наукових досліджень, а також одержати доступ до не загальнодоступних можливостей розвитку бізнесу.

^ У залежності від суб'єктивної обумовленості негативних впливів на економічну безпеку підприємства може застосовуватися наступна градація цих негативних впливів.

Об'єктивні негативні впливи – це такі негативні впливи, що виникають без участі і мимо волі підприємства чи його службовців.

Суб'єктивні негативні впливи – це негативні впливи, що виникли як наслідок неефективної роботи підприємства в цілому чи його працівників.

^ Головною метою економічної безпеки підприємства є забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціонування в даний час і забезпечення високого потенціалу розвитку і зросту підприємства в майбутньому. Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом запобігання загроз негативних впливів на економічну безпеку підприємства і досягнення наступних основних функціональних цілей економічної безпеки підприємства:

- забезпечення високої фінансової ефективності роботи підприємства, його фінансової стійкості і незалежності;

- забезпечення технологічної незалежності підприємства і досягнення високої конкурентоспроможності його технологічного потенціалу;

- висока ефективність менеджменту підприємства, оптимальність і ефективність його організаційної структури;

- високий рівень кваліфікації персоналу підприємства і його інтелектуального потенціалу, ефективність корпоративних науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт;

- високий рівень екологічності роботи підприємства, мінімізація руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан навколишнього середовища;

- якісна правова захищеність всіх аспектів діяльності підприємства;

- забезпечення захисту інформаційного середовища підприємства, комерційної таємниці і досягнення високого рівня інформаційного забезпечення роботи всіх його служб;

- забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу, майна і комерційних інтересів.

Виконання кожної з перерахованих вище цілей економічної безпеки підприємства є істотно важливим для досягнення її головної мети. Крім того, кожна з цілей економічної безпеки підприємства має власну структуру підцілей, яка зумовлена функціональною доцільністю та характером роботи підприємства. Докладна розробка: контроль за виконанням цільової структури економічної безпеки підприємства є дуже важливою складовою частиною процесу забезпечення його економічної безпеки.

Схожі:

Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconПоняття, предмет, зміст та суб'єкти економічної безпеки
Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства в системі наукового пізнання
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства icon3. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом...
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства icon4.Індикатори економічної безпеки підприємства
Для оцінки економічної безпеки підприємства можна використову­вати загальні І спеціальні показники. Порогові значення їх мо­жуть...
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconКонспект лекцій тема основи концепції І стратегії економічної безпеки...
Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи: економічні інтереси, загрози економічній безпеці, критерії та індикатори...
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconЛекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Знати: суть категорії “зовнішній розвиток підприємства”, сценарії зовнішнього розвитку підприємства, поняття прямої та зворотної...
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства icon10. Аналіз ділової активності підприємства (2 год.)
Ключовим словом такого визначення є поняття «ефективність», дослідження економічної суті якого дає змогу виявити багатогранний характер...
Поняття економічної безпеки, суть та зміст еб підприємства iconПлан. Зміст, структура та типи економічних систем. Суспільне виробництво...
В економічній літературі сучасний світ розглядається як такий, що складається з економічних систем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка