Зед в системі категорій міжнародної економіки
Скачати 89.71 Kb.
НазваЗед в системі категорій міжнародної економіки
Дата конвертації16.10.2013
Розмір89.71 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Функції ЗЕД:

— організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:

— міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;

— організація міжнародного грошового обігу.

Практичне значення ЗЕД для країн полягає в можливості одержувати валютну виручку від експорту, підвищувати технічний рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш ефективної техніки та технологій), виробляти конкурентоспроможну продукцію.

ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки.

Зовнішньоекономічні зв’язки – комплексна система різнобічних форм міжнародного співробітництва держав та їх суб’єктів в різних галузях економіки.

Система категорій міжнародної економіки включає:

 • міжнародна економіка – сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними.

 • Національні господарства – економіки окремих країн

 • Національний експортний потенціал – сукупність природних, виробничих, науково-технологічних, трудових ресурсів та фінансових засобів, які використовуються для розвитку міжнародних економічних зв’язків певної країни.

 • МЕВ – відносини між суб’єктами світового господарства з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і надання послуг.

 • Інтернаціоналізація господарського життя – процес переростання суспільним виробництвом національних кордонів.

 • Зовнішня торгівля – сукупність експортно-імпортних операцій певної країни.

 • Світова торгівля – сукупність зовнішньої торгівлі країн світу

 • Міжнародна торгівля – відносини між суб’єктами світового господарства з приводу купівлі-продажу капіталу, товарів, робочої сили.

 • Міжнародний поділ праці – вища форма суспільного поділу праці, спеціалізація кожної країни на випуску певних товарів з метою задоволення як власних інтересів, так і країн-партнерів

 • Міжнародна кооперація виробництва – об’єднання господарських зусиль партнерів з метою виготовлення кінцевої продукції на 1 з головних підприємств країн-учасників.

 • Міжнародна економічна інтеграція – процес зближення, переплетення і адаптації національних господарств країн світу.

 • Світовий ринок – сукупний міжнародний попит та пропозиція.

 • ЗЕД – методи та форми відносин між суб’єктами світового господарства з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та надання послуг.


Суб’єкти ЗЕД

 • фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що мають цивільну та правову дієздатність відповідно до Законів України і постійно мешкають на її території

 • юридичні особи – зареєстровані як такі в Україні та мають постійне місцезнаходження на її території

 • об’єднання фіз., юр, фіз. і юр.осіб - що не є громадянами відповідно ддо ЗУ, але які мають постійне місцезнаходження на території України та яким ЗУ не заборонено здійснювати господарську діяльність.

 • Структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності – що не є юр. особами, але мають постійне місцезнаходження на території України

 • Інші суб’єкти – держава в особі її органів, органи місцевого самоврядування в особі створених ними зовн.-ек.. організацій


^ Об'єктами зовнішньоекономічної діяльності є різноманітні види господарської діяльності, які здійснюються в зовнішньоекономічній сфері. За функціональною ознакою види зовнішньоекономічної діяльності складаються з наукової, виробничої, торгівельної діяльності та інших видів діяльності.

Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених) видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. З урахуванням основної вимоги — відсутність прямої або непрямої заборони на той чи інший вид діяльності — сьогодні більш-менш ефективно в Україні здійснюються:

— експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

— надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;

— наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі;

— міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

— кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених її законом;

— спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

— підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку суб'єктів господарської діяльності;

— аналогічна діяльність за межами України;

— організація і здійснення діяльності в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

— організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у випадках, передбачених законодавством України;

— товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

— операції із придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

— роботи на контрактній основі фізичних осіб з України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

— робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами та інші не заборонені законодавством України види зовнішньоекономічної діяльності.
^ Причини, що стимулюють розвиток ЗЕД:

 • нерівномірність економічного та науково-технічного розвитку різних країн світу

 • відмінність в сировинних, людських та розміщенні фінансових ресурсів

- вихід відтворювального процесу за національні кордони з метою розширення місткості внутрішнього ринку

- спеціалізація і кооперування як закономірність розвитку відтворювального процесу

 • специфіка географічного положення, природних умов, кліматичних умов.


Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

^ Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

 • виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

 • обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва що полягає у:

 • праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

 • праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

 • обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

 • виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

^ Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

 • рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

 • забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

 • неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

Принципом верховенства закону, що полягає у:

 • регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

 • забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

^ Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

 • забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;

 • здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

 • здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

^ Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Види ЗЕД

За масштабами охоплення ринкової території:

 • зовнішньоторгівельна діяльності (Е та І товарів та послуг)

 • ввіз та вивіз капіталу в формі прямих та портфельних інвестицій

 • міжнародне науково-технічне співробітництво

 • будівництво об’єктів за кордоном, включаючи об’єкти капітального будівництва (комплектні поставки)

 • інжинірингові та консалтингові послуги

 • товарообмінні угоди

 • угоди на основі давальницької сировини (толінгові операції)

 • змагальні форми організованої торгівлі (біржі, аукціони, торги)

 • операції, пов’язані з виробничо-збутовою кооперацією, участю в стратегічних альянсах і консорціумах

 • участь в операціях на фондових та валютних ринках

 • кредитні та розрахункові операції між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами

 • створення спільних підприємств в Україні та за кордоном (придбання прав володіння, розпорядження або управління ресурсами за кордоном)^ Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво". Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови, гірші від встановлених законом, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється. До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосована санкція у вигляді тимчасового призупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності.


Схожі:

Зед в системі категорій міжнародної економіки iconЗаконодавчо-нормативне регулювання зед
Місце митного права в системі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Розробники: Чернега О. Б, д е н., проф., Білозубенко В. С., к е н., доц., Абрашка О. В., к е н., ст вик
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconПолтавський університет економіки І торгівлі” кафедра менеджменту...
Автори: Барибіна Я. О. к е н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед внз «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconКурс „О снови ЗеД ” Тема «Структура І зміст міжнародного комерційного контракту» Питання
Правовою основою зовнішньоекономічних операцій є різні міжнародні договори, угоди І конвенції. Ця інституційна база міжнародного...
Зед в системі категорій міжнародної економіки icon1. Вступ Дисципліна “Міжнародна торгівля” є складовою частиною професійної...
Другий модуль містить теоретичний І практичний матеріал щодо організації І реалізації контрактної діяльності суб'єктами міжнародної...
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconЛекція Тема №1 «Суть І функції фінансів»
При цьому поява нових фінансових категорій, зокрема, таких як фінанси підприємств, фінансовий ринок, страхування тощо, їх функціонування...
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
України у зовнішньоекономічну систему. Реалізувати сучасні методи та інструментарій при організації та проведенні міжнародних операцій...
Зед в системі категорій міжнародної економіки iconРозвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її вход­ження...
Зед. Тому вивчення різних аспектів управління зов­нішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної І першочергової...
Зед в системі категорій міжнародної економіки icon1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економік
Розроблено київським національним торговельно-економічним університетом (кафедра міжнародної економіки)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка