Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства
НазваРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства
Сторінка5/9
Дата конвертації12.10.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^ ТЕМА 3.1. СУТЬ І ЗАВДАННЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ1. Суть і види оптової торгівлі

2. Основні функції оптової торгівлі. Роль і значення оптової торгівлі

3. Структура оптової торгівлі

4. Суть оптового підприємства, як його функції

5. Класифікація оптових підприємств

6. Структура і побудова апарату оптового підприємства .


1. Суть і види оптової торгівлі
Сутність оптової торгівлі

Оптова торгівля - це форма організації го­сподарських зв'язків між суб'єктами ринку з приводу закупівлі-продажу великих партій товару або комплексу послуг.

Оперування відносно великими партіями товарів є тією характерною рисою оптової торгівлі, що підкреслює її відмінність від роздрібної. Однак в практиці оптової торгівлі поняття «партія товару» інколи тотожне одинично­му капіталомісткому товару (літак, будинок, заводський корпус тощо).

Єдиним критерієм розмежу­вання товарних партій на оптові та роздрібні залишається ціна одиниці товару: оптова ціна, як правило, є дещо нижчою від середньої ціни того ж товару в крамницях.
Види оптової торгівлі

Підгалузь оптової торгівлі включає в себе наступні основні види:

  • торгівлю засобами виробництва і предметами праці;

  • торгівлю непереробленою сільсько­господарською продукцією;

  • торгівлю продовольчими товарами;

  • торгівлю не­продовольчими товарами;

  • торгівлю транспортними засобами;

  • торгівлю по­слугами.
Рис. 1 Основні види оптової торгівлі

Об’єктом торгівлі засобами виробництва та предметами праці є обладнання, сировина, різні матеріали необхідні підприємствам-виробникам для виробництва

Окремо виділяється торгівля сільськогосподарською продукцією, що пов’язано з специфікою самого об’єкта торгівлі. У даний час закупівля сільськогосподарських продуктів і сировини прово­диться в усіх категоріях господарств для поповнення державних ресурсів або з метою реалізації переробним підприємствам, на експорт тощо через спеціалізова­них оптових трейдерів.

Два наступних види оптової торгівлі — торгівля продовольчими товарами (продуктами харчування) і торгівля непродовольчими товарами разом утво­рюють велику за масштабами і важливу за значенням підсистему оптової торгівлі товарами широкого вжитку. Вона має на меті налагодження і відпрацювання гос­подарських зв'язків між виробництвом і роздрібною торгівлею за умови забезпе­чення раціонального товаропросування виготовлених матеріальних благ і є актив­ним важелем організації і розвитку як виробничих галузей, так і роздрібної торговельної мережі.

Оптова торгівля транспортними засобами охоплює практично всі операції купівлі-продажу в усіх галузях транспор­тної інфраструктури: автомобільному, залізничному, водному й авіаційному, в яких ринкова вартість будь-якої транспортної одиниці значно перевищує вартісний об­сяг середньостатистичної оборудки в інших видах оптової торгівлі.

Торгівля послу­гами на оптовому ринку є надзвичайно перспективним її видом й включає операції з інтелектуальними, науково-технічними, орендними і іншими послугами масштаб­ного характеру.


^ 2. Основні функції оптової торгівлі. Роль і значення оптової торгівліОсновні функції оптової торгівлі

Функції оптової торгівля пов’язані з взаємодією із представниками сфери виробництва:

• стимулювання підприємницької діяльності всіх форм і видів;

• активна участь у проектуванні і формуванні виробничого асортименту товаровиробників;

• організація й інвестиційне забезпечення процесу руху продукції від виробництва до споживання;

• перейняття на себе певної частини комерційного ризику пов’язаного з доведенням товарів до споживачів ;

^ Функції спрямовані на обслугову­вання потреб роздрібних торговельних підприємств і індивідуальних спожива­чів товарів і послуг:

• постійне і системне вивчення попиту і поточної кон'юнктури всередині окре­мих сегментів товарного ринку і конкретних цільових ринків;

• перетворення виробничого асортименту в торговельний, ада­птований до реальних можливостей існуючої роздрібної та дрібнороздрібної торго­вельної мережі;

• створення передумов для ритмічного постачання торго­вельних підприємств в зоні обслуговування;

• здійснення внутрішньоскладських технологічних операцій, супутніх процесу зберігання товарних запасів;

• організація своєчасної доставки товарів у роздрібну торговельну мережу;

• проведення товарного і фінансового кредитування клієнтів-покупців (підпри­ємств роздрібної торгівлі);

Роль оптової торгівлі

Оптова торгівля задовольняє потреби виробників в сировині, забезпечує переміщення продукції від виробників до споживачів.

Оптові організаційні структури регіонального рівня забезпечують просування товарів від крупних оптових посередників до роздрібних торговельних підприємств та виробників.

Значення оптової торгівлі

Оптова торгівля відіграє важливе значення в господарському механізмі суспільства. Значення оптової торгівлі визначається її місцем та роллю на товарному ринку.

Оптова торгівля здійснює забезпечення товаровиробників необхідними матеріальними ресурсами.

Оптова торгівля забезпечує роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, забезпечує його повноту та стабільність.

Оптова торгівля здійснює широкий перелік допоміжних функцій, зокрема пов’язаних з перетворення оптового асортименту в роздрібний, підготовки запасів до кінцевої реалізації споживачам, підвищує рівень торговельного сервісу.

^ 3. Структура оптової торгівліОрганізаційна структура оптової торгівлі в ринкових умовах постійно змінюється і модифікується.

Загальна сукуп­ність суб'єктів оптової торгівлі поділяється на оптові підприємства, оптові організації й окремих підприємців, зайнятих оптовою торговельною діяльністю.

Оптові під­приємства — торговельні підприємства, що спеціалізуються на здійсненні оп­тових закупівель великих партій товарів, проведенні складських торговельно-технологічних операцій і подальшій реалізації (збуті) цих товарів у кількостях, адаптованих відповідно до замовлень їх оптових покупців. Традиційними типами оптових підприємств є склади і бази, їх сукупність формує матеріально-технічну базу оптової торгівлі — складське господарство.

Оптові організації — господарські формування, що включають кі­лька організаційно, структурно або функціонально взаємозв'язаних за спорідне­ною товарною спеціалізацією або за єдиною, зрідка — відомчою, постачальни­цько-збутовою орієнтацією оптових підприємств.

^ Підпри­ємці — оптові торговці. Вони опановують переважно нові сегменти й ніші опто­вого ринку, нерідко диверсифікуючи кілька видів комерційної діяльності.

Структура вітчизняної оптової торгівлі є доволі складною і різноманітною.


Структурні елементи оптової торгівлі

^ 4. Суть оптового підприємства, як його функції

Поняття оптового торговельного підприємства

Основним суб'єктом підгалузі гуртової торгівлі є оптове підприємство.

Оптове торговельне підприємство - це підприємство підгалузі оптової торгівлі, яке має економічні, організаційні та юридичні ознаки суб'єкта господарської діяльності, від власного імені і за власний кошт набуває права власності на придбані партії товарів, спеціалізується на веденні оптового тор­гу і має необхідні передумови для виконання повного комплексу закупівельно-збутових і складських технологічних операцій.

Таким чином, основною умовою віднесення торговельного підприємства до чи­сла оптових торговельних є фактична наявність у нього власних або орендованих складських приміщень.

Функції оптових торговельних підприємств

Комерційними функціями оптових торговців є:

• вивчення кон'юнктури й окремих сегментів товарного ринку;

• планування, організація і проведення оптових закупівель товарів;

• організація товаропостачання і здійснення оптового продажу;

• оперативне управління товарними запасами;

• створення системи надання до- і післяреалізаційних послуг;

• рекламно-інформаційне забезпечення гуртової торгівлі.

Виробничі функції

  • приймання

  • зберігання

  • операції дове­дення і фасування

  • операції транспортного забезпечення товарного руху^ 5. Класифікація оптових підприємствПідприємства оптової торгівлі класифікують за наступними ознаками

Відповідно до функціонального рівня оптові підприємства поділяються на:

Оптові підприємства національного значення – це найбільш потужні за обсягами діяльності або провідні в конкретному сегменті ринку суб’єкти оптової торгівлі , що здійснюють оптові операції купівлі-продажу практично в усіх регіонах країни.

Оптові підприємства міжрегіонального та регіонального рівня відрізняються знач­но меншими масштабами діяльності і відносно територіально обмежени­ми зонами впливу порівняно з оптовими суб'єктами міжрегіонального значення, їх діяльність орієнтована на закупівлю товарів у виробничих і оптових підприємств як міжрегіонального, так і регіонального рівнів для забезпечення місцевих товарних ринків.

Підприємства локально­го рівня - до них відносяться невеликі за обсягами оптового обороту скла­ди, покликані обслуговувати потреби відомчої торговельної мережі (товар­ні склади районних споживчих товариств) або невеликого числа асоційо­ваних членів (склади роздрібних торговельних асоціацій, великих роздріб­них торговельних підприємств).

Організаційно-правові форми сучасних суб'єктів оптового рин­ку характеризуються широкою різноманітністю. Вони можуть бути у фор­мі: акціонерних товариств відкритого і закритого типу; асоціацій роздріб­них, роздрібних і гуртових, торговельних і виробничих підприємств; стру­ктурних підрозділів промислово-торговельно-фінансових концернів; то­вариств з обмеженою відповідальністю; малих і приватних підприємств. Підставою для віднесення оптового підприємства до конкретної організа­ційно-правової форми є установчі документи (установчий договір, статут, положення), згідно з якими проведено реєстрацію підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності у місцевих органах влади.

^ Класифікація оптових торговельних підприємств
За формою власності підприємства інституціонального ринку бувають приватними, колективними (у т. ч. кооперативними), державними або змішаної форми власності. Визначальним мо­ментом для виділення власника конкретного оптового підприємства є ха­рактер і походження статутного капіталу, що внесений у створення даного підприємства, а також співвідношення часток окремих власників у статут­ному фонді.

За місцем і роллю в товаропросуванні оптові підприємства поділяються на три групи: вихідні, торговельно-закупівельні і тор­говельні бази. Вихідні бази створюються і функціонують при найкру­пніших підприємствах промисловості або у центрах концентрації вироб­ництва товарів подібного складного асортименту. Завдання вихідних баз промисловості полягає у перетворенні крупносерійного індустріального виробничого асортименту, його формуванні, подрібненні і адаптуванні до вимог галузі торгівлі. Це завдання вирішується шляхом встановлення і підтримання тісних зв'язків із чисельною кількістю учасників гуртового і роздрібного товарного ринків, звільненням від комерційно-торговельних функцій виробничих підприємств.

Торговельно-закупівельні оптові підприємства концентруються в регіонах інтенсивного скупчення підприємств, що виробляють товари народного вжитку, сільськогосподарську і переробну продукцію. Ці оптові підприємства спеціалізуються на закупівлі та концентрації широкого асор­тименту товарів широкого вжитку, виконують технологічні операції щодо перетворення асортименту із наступною реалізацією гуртових партій у ті регіони, що слабше або зовсім не забезпечені товарами цього асортименту.

Торговельні оптові підприємства функціонують безпосередньо в місцях споживання. Вони максимально наближені до споживчого ринку і мають на меті організацію постачання розукрупнених партій товарів у роздрібну торговельну мережу зони обслуговування: окремо взятого насе­леного пункту, адміністративного району або його частини (куща). Сюди можна віднести районну гуртову торгівлю споживчої кооперації, склади-холодильники, невеликі гуртовні, гуртовні при підприємствах харчової промисловості тощо.

Відповідно до ролі в процесі товаропросування і зв'язку зі сферами виробни­цтва та обміну оптові торговельні підприємства, тісно пов'язані з галузями про­мисловості (вихідні і торговельно-закупівельні), поділяються також на виробничо-торговельно-сервісні, виробничо-торговельні і постачальницько-збутові. Локальні гуртові суб'єкти, що більшою мірою співпрацюють із роздріб­ними торговцями, найчастіше виконують роль оптово-торговельних і оптово-роздрібних.

За загальною товарною спеціалізацією оптові торговельні підприємства поділяють на три групи: спеціалізовані, універсальні і змішані.

Спеціалізованими вважають підприємства, зміст роботи яких є тісно пов'язаний із товарним асортиментом однієї або невеликого числа спорід­нених товарних груп (взуття, одяг, бакалійні товари, м'ясо-молоко тощо). Найчастіше товарна спеціалізація оптового підприємства визначається складністю асортименту обраної товарної групи або спеціальними вимо­гами щодо зберігання товару цієї групи (вологість, температурний режим).

Універсальними є оптові підприємства, що здійснюють сукуп­ність комерційно-технологічних операцій з універсальним, широким асор­тиментом продовольчих або непродовольчих товарів.

Оптові підприємства, які оперують одночасно продовольчими і не­продовольчими товарами, маючи для цього належні технічні та технологі­чні можливості, відносяться до змішаних оптово-торговельних підпри­ємств. Важливою вимогою до цього типу підприємств є обов'язкове до­тримання санітарно-гігієнічних норм і правил реалізації окремих груп то­варів, дотримання товарного сусідства. Для цього оптові підприємства із змішаним асортиментом повинні мати ізольовані складські приміщення, в яких можна забезпечити відповідні умови зберігання як продовольчих, так і непродовольчих товарів.

^ За функціональною спеціалізацією — оптові підприємства поділяються на консигнаційні, комісійні, дилерські, дистриб'юторські, агентські, брокерські, маклерські.

Консигнаційні оптові підприємства (консигнанти) – продають продукцію виробників від власного імені, не набуваючи на неї власності. При цьому отримують певну суму за здійснену операцію.

^ Комісійні оптові підприємства (комісіонери) виступають в ролі посередника і продають продукцію від імені виробника, отримуючи відсоток від реалізації товарів. Такі підприємства не мають права власності на той товар, що продають.

^ Дилерські оптові підприємства займаються посередництвом і виступають на товарних біржах.

Дистриб’ютори – оптові посередницькі, самостійні фірми, які обслуговують різні галузі промисловості і пропонують виробникам товарів та послуг себе у ролі збутових посередників. Дистриб’ютори купують товар у свою власність, мають їх складські запаси і продають зі своїх складів, від свого імені та за свій рахунок.

^ Агентські оптові підприємства завжди виступають лише в ролі посередника.

Брокерські оптові підприємства близькі за своєю суттю до агентських, однак спеціалізуються лише на біржових торгах. Вони здійснюють торговельні операції за дорученням і за рахунок клієнта, при цьому отримують за це певну плату.
^ 6. Структура і побудова апарату оптового підприємстваУ практиці оптової торгівлі на сьогодні немає уніфікованої структурної побудо­ви апарату оптового торговельного підприємства. У ринкових умовах господарю­вання вона формується самостійно власниками такого підприємства виходячи з перспективних обсягів оптового обороту, функціональної зони діяльності, наяв­ності складського господарства, товарної і функціональної спеціалізації та інших факторів.

Організаційною структурою оптового підприємства є сукупність функціонально взаємозв'язаних структурних підрозділів, ділянок і служб, покликаних забезпечу­вати основні, допоміжні і обслуговуючі напрями його комерційно-господарської діяльності. Узагальнену організаційно-структурну побудову великого оптового підприємства подано на рис. 5.8.

Великі оптові торговці організовують свою діяльність способом організації комерційної, фінансово-економічної, кадрово-юридичної і господарської служб.

Організаційно-структурна побудова оптового торговельного підприємства зав­жди модифікується, змінюється залежно від його типорозміру, базується на реаль­них потребах і постійно коригується відповідно до змін у обсягах і напрямах діяль­ності. Вона також безпосередньо залежить від характеру перейняття ним права власності на товари, а отже, віднесення до числа незалежних оптовиків, оптовиків-брокерів чи агентських оптових посередників.

Ринкові реалії привнесли на оптовий ринок формування нового типу, що ак­тивно поєднують оптову і роздрібну торгівлю. Сьогодні у великих населених пунктах функціонують два основних види оптово-роздрібних торговельних під­приємств:

• гуртовні — здебільшого невеликі оптово-роздрібні підприємства, які функціо­нують на засадах складу-магазину, реалізуючи одночасно і дрібнороздрібні партії, і одиничні товари;

• складські клуби — великі за розмірами оптові склади з розширеним асор­тиментом товарів, які обслуговують своїх постійних клієнтів (членів) за зниже­ними дисконтними цінами або обумовлюють суму знижки загальною вартістю покупки.

В таких оптово-роздрібних торговельних підприємствах організаційна -побудова апарату також модифікується через створення підрозділу, відпо­відального за організацію роздрібного продажу й обслуговування покупців (клі­єнтів).


^ Організаційна структура оптового торговельного підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconКонспект лекцій з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»
Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері планування діяльності підприємства
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема 11. Техніко-технологічна база І виробнича потужність підприємства
...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon1 Фельдшер здоровпункту промислового підприємства з метою профілактики...
Фельдшер здоровпункту промислового підприємства для приготування 1 л 0,5% розчину
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЗінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник. К.: Професіонал, 2004. 320 с
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема Виробнича потужність підприємства Яке визначення розкриває сутність...
...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon«Автоматизація процесів планування, обліку, технологічної підготовки...
Висвітлення заводських проблем щодо технічного переозброєння та пропозиції шляхів вирішення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка