Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства
НазваРозділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства
Сторінка2/9
Дата конвертації12.10.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^ ТЕМА 2.2. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСАХ
1. Суть планування матеріально-технічного постачання, основні завдання. Поняття потреби

2. Характеристика відділу матеріально-технічного постачання.

3. Визначення балансу матеріальних ресурсів та фактори, що на нього впливають.

4. Суть методу визначення потреби в ресурсах.

5. Характеристика методів прямого розрахунку, рецептурного складу.

6. Поняття про запаси, нормування та регулювання запасів.

7. Визначення оптимального постачальника.

8. Формування оптимальних партій поставки товарів. Складання специфікацій до договорів

1. Суть планування матеріально-технічного постачання, основні завдання. Поняття потреби
Розробка планів матеріально-технічного забезпечення сприяє успіш­ному вирішенню проблем забезпечення сировиною, матеріалами, ком­плектуючими, паливом, енергією та іншими видами ресурсів, необхідних для здійснення процесу виробництва. У плані матеріально-технічного за­безпечення визначаються постачальники і терміни поставок матеріалів. При складанні плану враховують повну потребу в матеріальних ресурсах, потрібних для: виробництва продукції, експериментальних та ремонтних робіт, виготовлення технологічних інструментів.

Потребу в матеріальних ресурсах розраховує відділ матеріально-технічного забезпечення разом з відділами головного механіка, головного енергетика, технічним та планово-економічним відділами. Від якісно­го та своєчасного обґрунтування плану залежить виконання виробничої програми підприємства.

У ході розробки плану матеріально-технічного забезпечення повин­на передбачатися максимально можлива економія ресурсів. Це досяга­ється шляхом заміни дорогих і дефіцитних матеріалів більш дешевими, і скорочення відходів за рахунок впровадження нових прогресивних тех­нологій, більш точного розрахунку конструкцій та ряду інших методів. Економія матеріальних ресурсів сприяє прискоренню темпів росту виробництва.

Саме тому основним завданням плану матеріально-технічного за­безпечення (МТЗ) є визначення оптимальної потреби підприємства в ма­теріальних ресурсах для здійснення виробничо-господарської і комер­ційної діяльності. При цьому розрізняють потребу до витрачання і потребу до постачання.

^ Потреба до витрачання встановлює кількість матеріалів, які необхідні підприємству для виконання плану обсягу продажу та інших робіт, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції, для ремонтно-експлуатаційних потреб, капітального будівництва.

^ Потреба до постачання показує, скільки підприємство повинно
отримати матеріалів із зовнішніх джерел.

План матеріально-технічного забезпечення складається з двох частин:

- розрахунків потреби в матеріально-технічних ресурсах; |

- балансів матеріально-технічного забезпечення.

Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах залежно від характеру матеріалів, що застосовуються, здійснюється в наступних таблицях:

 • потреба в сировині та матеріалах;

 • потреба в паливі та енергії;

 • потреба в обладнанні.

Вихідними даними для розробки плану МТЗ є:

  • плановий обсяг випуску продукції в асортименті та номенклатурі;

  • прогресивні норми витрат матеріальних ресурсів;

  • інформація про кон'юнктуру ринку товарів;

  • аналіз витрат матеріальних ресурсів у звітному періоді;

  • зміна залишків незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду;

  • плани технічного і організаційного розвитку, технічного пере­озброєння і реконструкції підприємства, капітального будівництва.

У зміст планування МТЗ входить:

  • визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, паливі, енергії на базі норм їх витрачання;

  • розрахунок норм запасів усіх товарно-матеріальних цінностей на плановий період;

  • облік, контроль і аналіз виконання планів забезпечення;

  • поточне регулювання забезпечення виробничих підрозділів під­приємства.

Розраховується план матеріально-технічного забезпечення в річно­му, квартальному та місячному розрізах. У розвинутих країнах розро­бляються довгострокові плани. Але в умовах динамічних змін, які ха­рактерні для вітчизняної економіки, найбільш прийнятним є поточне планування матеріального забезпечення.

Планування матеріально-технічного забезпечення є основою для прийняття рішення про закупівлю матеріальних ресурсів. При організа­ції закупівлі матеріальних ресурсів на підприємстві необхідно визнача­ти потребу в матеріально-технічних ресурсах в номенклатурі на рік, квартал, місяць та більш короткі періоди.

У річному плані визначається потреба всіх підрозділів і служб підприємства в матеріальних ресурсах та визначаються обсяги їх поставок на рік, в тому числі за кварталами.

У квартальному плані визначається потреба підприємства за розгор­нутою номенклатурою та уточнюється обсяг завдань на плановий квартал. На основі цього плану складаються специфіковані замовлення постачаль­никам і визначається форма поставок — транзитна або складська.

Місячні плани являють собою лімітну карту відпуску матеріалів від­повідному підрозділу підприємства.
Наприклад, визначимо потребу в матеріальних ресурсах до витрачання і до постачання, якщо виробнича програма борошномельного заводу складає 150000 т продукції. Загальний вихід продукції складає 97,1%.

^ Визначити потребу в пшениці, якщо для виробництва борошна необхідно 5% твердої пшениці і 95% м’якої.

На складах підприємства на початок планового року буде знаходитися 800 т твердої пшениці і 50000 м'якої.

Визначити потребу підприємства до витрачання і до постачання
РОЗВ’ЯЗОК

1. Загальна потреба в пшениці

150000100/97,1=154480 т
2. Потреба в твердій пшениці

1544805/100=7724 т
3. Потреба в м’якій пшениці

15448095/100=146756 т

Розрахована потреба є потребою до витрачання.
4. Розраховуємо потребу до постачання

- м'якої пшениці 7724-800 =6924 т,

- твердої 146756-50000=96756 т.
^ 3. Характеристика відділу матеріально-технічного постачанняВідділ матеріально-технічного забезпечення виробництва знахо­диться в підпорядкуванні в заступника керівника підприємства з виробництва. Оскільки якість роботи відділу багато в чому ви­значає якість виробничого процесу, то він повинний бути укомп­лектований висококваліфікованими фахівцями.

Крім того, багато питань носять комплексний характер, вимагають знань в області маркетингу, логістики, техніки, технології, економіки, нормуван­ня, прогнозування, організації виробництва; міжвиробничих зв'язків.

Структура відділу матеріально-технічного забезпечення ви­робництва складається з таких бюро:

 • маркетингу постачальників ресурсів;

 • нормування і планування забезпечення виробництва ресурсів

 • керування запасами;

 • забезпечення робочих місць ресурсами;

 • керування ефективністю використання ресурсів.

Виходячи із структури відділу МТЗ основними його завданнями є:

  • проведення маркетингових досліджень ринку постачальників по конкретних видах ресурсів. Вибір постачальників рекомендується здійснювати виходячи з таких вимог: наявність у постачальника ліцензії і достатнього досвіду роботи в даній області високий організаційно-технічний рівень виробництва; надійність і прибутковість роботи;

  • забезпечення конкурентоспроможності товарів, що випускаються; прийнятна (оптимальна) їхня ціна; простота схеми і стабільність постачань;

  • нормування потреби в конкретних видах ресурсів;

  • розробка організаційно-технічних заходів щодо зниження норм і нормативів витрати ресурсів;

  • пошук каналів і форм матеріально-технічного забезпечення виробництва;розробка матеріальних балансів;

  • планування матеріально-технічного забезпечення виробни­цтва ресурсами;

  • організація доставки, збереження і підготовки ресурсів до виробництва;

  • організація забезпечення ресурсами робочих місць;

  • облік і контроль використання ресурсів;

  • організація збору і переробки відходів виробництва;

  • аналіз ефективності використання ресурсів;

  • стимулювання поліпшення використання ресурсів.^ 3. Визначення балансу матеріальних ресурсів та фактори, що на нього впливають

Розробка річного плану МТЗ починається знизу, з підрозділів підприємства, і являє собою визначення потреби в матеріальних ресурсах, які необхідні для виконання виробничої програми, будівельних і ремонтних робіт. Вихідними даними розробки плану є виробнича програма випуску продукції, план капітального будівництва, план технічного розвитку, норми і нормативи витрат матеріалів. Підсумовуючи потребу за кожним із напрямів, визначають загальну потребу в матеріальних ре­сурсах, джерела її покриття та складають баланс матеріально-технічно­го забезпечення за визначеною формою.

У балансі матеріально-технічного забезпечення (табл. 1) зіставля­ються потреби в матеріальних ресурсах з джерелами і розмірами їх за­доволення та визначається кількість матеріалів, яка буде постачатися зі сторони. Баланс МТЗ складається за кожним видом ресурсів.

Таблиця 1

Баланс матеріальних ресурсів

Потреби

Сума, тис. грн.

Джерела покриття потреб

Сума, тис. грн.

1. Основне виробництво

5000

1. Очікуваний залишок на початок року

1000

2. Капітальне будівництво

1000

2. Обсяг постачання матері­алів зі сторони

5000

3. Заходи по удосконаленню техніки

500

3. Мобілізація внутрішніх ресурсів

500

4. Ремонтно-експлуатаційні потреби

200

4. Інші джерела

300

5. Незавершене виробництво запасів

1006. Інші потреби

-Всього

6800

Всього

6800


У загальному вигляді матеріальний баланс являє собою наступну рівність:

Пв.п. + Пнзв.п + Пр.е+ Пк + Пз = Ооч + Онзв.п.В.р.+ОПс.,
де Пв.п. – потреба у виконанні виробничої програми, грн.;

Пнзв.п – потреба у поповненні незавершеного виробництва, грн.;

Пр.е – потреба у ремонтно-експлуатаційних роботах, грн.;

Пк – потреба у капітальному виробництві, грн.;

Пз – потреба у формуванні перехідних запасів, грн.;

Ооч – очікуваний залишок на початок планового періоду, грн.;

Онзв.п – залишок матеріалів в незавершеному виробництві на початок планового періоду, грн.;

МВ.р. – величина мобілізації внутрішніх ресурсів, грн.;

ОПс – обсяг постачання матеріалів зі сторони, грн.
План матеріально-технічного забезпечення може бути представле­ний у наступній формі (табл. 2.).^ ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Таблиця 2.
Перелік мате­ріаль­них ресурсівОдиниці виміруПоточний рік

Залишки

200__р., ПЛАНплан

факт

на 01.01._р. поточний період звіту

основне вироб­ництво

капіталь­не будів­ництво

заходи плану технічно­го розвитку

ремонт-но-ек-сплуата-ційні по­треби

незавер­шене ви­робниц­тво

інші потреби1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Всього

Перехідний запас (план)

Загальна потреба
Джерелапотреба до ви­трачан­няабсо­лютнийв дняхвсьогов тому числі за кварталами

очікува- ний за­лишокмобілі­зація вну­трішніх ресурсівпоста­чання матеріа­лів зі сторониінші потреби
І

ІІ

ІІІ

ІV

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Розробка балансів МТЗ є передумовою для планування розподілу матеріальних ресурсів між виробничими одиницями, що входять до складу підприємства. Підприємство встановлює виробничим одиницям ліміти на матеріальні ресурси і перерозподіляє їх у встановленому по­рядку з врахуванням змін виробничої програми.

Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства — важливий інструмент, який дозволяє передбачити ризик, що виникає в даній сфері.

^ Наприклад, складемо баланс матеріальних ресурсів та план матеріально-технічного забезпечення, якщо:

 • потреба в пшениці для виконання виробничої програми 168000 т

 • очікуваний залишок пшениці на початок планового року 35000 т

 • ціна тонни пшениці 780 грн.,

 • пшениця буде використана лише на потреби основного виробництва,

 • добова потреба в пшениці складає 450 т,

 • виробнича програма в розрізі по кварталах розподілена наступним чином – І - 25%, ІІ – 30%, ІІІ – 30%, ІV – 15%

 • потреба в перехідному запасі – 20 днів • потреба в перехідному запасі – 20 днів
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon1. Ви комерсант з реалізації продукції та послуг підприємства
За матеріалами базового підприємства охарактеризуйте організацію комерційної діяльності даного підприємства та вкажіть нормативні...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconКонспект лекцій з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»
Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері планування діяльності підприємства
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема 11. Техніко-технологічна база І виробнича потужність підприємства
...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon1 Фельдшер здоровпункту промислового підприємства з метою профілактики...
Фельдшер здоровпункту промислового підприємства для приготування 1 л 0,5% розчину
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЗінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник
Зінь Е. А. Турченук М. О. Планування діяльності підприємства: Підручник. К.: Професіонал, 2004. 320 с
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconТема Виробнича потужність підприємства Яке визначення розкриває сутність...
...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства iconЧастина ІІ основи зовнішньоекономічної діяльності з розділ 8 міст...
Поняття «зовнішньоекономічна діяльність» (зед) охоплює велику кількість різноманітних сфер діяльності людини: міжнародний маркетинг,...
Розділ особливості комерційної діяльності промислового підприємства тема планування виробничої програми підприємства icon«Автоматизація процесів планування, обліку, технологічної підготовки...
Висвітлення заводських проблем щодо технічного переозброєння та пропозиції шляхів вирішення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка