Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів»
Скачати 498.19 Kb.
НазваТеорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів»
Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2013
Розмір498.19 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів»

Визнання та оцінка товарних запасів

Товарно-виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси.

Класифікація економічних (виробничих) ресурсів

За складом

Матеріальні, фінансові, трудові, природні

За походженням

Первинні, вторинні

^ За обсягом

Вільні, обмежені

За структурою

Засоби праці, предмети праці, продукти праці

^ За сферою використання

У сфері виробництва, у сфері обігу, у невиробничій сфері


Місце товарно-виробничих запасів у складі економічних ресурсів наведено на рис

Економічні (виробничі) ресурси

Фінансові Трудові Матеріальні Природні

^ . Місце товарних і виробничих запасів у складі економічних ресурсів

Засоби у сфері виробництва

Засоби в сфері обігу

Засоби праці

Предмети праці

Продукти праці

Необоротні

Виробничі запаси

Готова продукція

Оборотні

Незавершене виробництво

Товари


Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її в фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Під запасами розуміють активи, які:

♦ утримують для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності;

♦ знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

♦ утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і надання послуг, а також при управлінні підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Важливе значення для правильного обліку товарних запасів в торгівлі має порядок їх оцінки.

Оцінка запасів у поточному обліку ґрунтується на первинній вартості (собівартості) запасів, яка залежить від джерел їх надходження.

Товарні запаси на підприємство можуть надходити в результаті:

♦ придбання за плату;

♦ виготовлення власними силами підприємства;

♦ внесення до статутного капіталу підприємства; ♦• безоплатного одержання;

♦ обміну на подібні (неподібні) активи.

^ Не включаються до собівартості запасів та визнаються як витрати періоду, в якому вони були здійснені:

♦ понаднормові втрати і нестачі запасів;

♦ відсотки за користування позиками;

♦ витрати на збут;

♦ загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

^ Запаси, придбані за плату, оцінюються за первинною вартістю, яка складається з таких фактичних витрат:

♦ суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

♦ суми ввізного мита;

♦ суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству;

♦ транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

♦ інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях, як, наприклад, прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів.

Проблема визначення первинної вартості товарних запасів має важливе значення як для фінансового і податкового обліку, так і для прийняття управлінських рішень діяльністю торгового підприємства. Тому при здійсненні розрахунку первинної вартості товарних запасів слід ураховувати, що адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням товарів, до первинної вартості запасів не включаються, а відносяться на фінансові результати діяльності.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» придбані запаси зараховуються на баланс за первинною вартістю. Як зазначалось, первинна вартість товарних запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, до якої включаються, крім покупної вартості, транспортні та інші витрати, пов'язані з придбанням. Торгові підприємства придбають товари, як правило, у великому асортименті, що викликає значні труднощі при визначенні собівартості кожної одиниці (однорідної групи) товарів.

Повну інформацію про витрати, пов'язані з придбанням товарів, які складають їх первинну вартість, торгові підприємства можуть одержати тільки після закінчення звітного періоду (наприклад, витрати на оплату праці осіб, зайнятих заготівлею товарів, транспортні витрати за рахунками, що пред'являються в цілому за місяць тощо).

Прибутково-видаткові ж документи про рух товарів, їх надходження і продаж вимагають щоденного опрацювання і відображення в бухгалтерському обліку.

Тому торговим підприємствам наказом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 131 «Зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку» надано право транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю товарів, оплату тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування товарів всіма видами транспорту до місця їх зберігання, включаючи витрати по страхуванню ризиків транспортування запасів), або включати до собівартості запасів (за методом прямого розподілу), або відображати на окремому субрахунку (до рахунка 28 «Товари») 289 «Транспортно-заготівельні витрати» (і включати до собівартості товарів за середнім процентом).

При застосуванні прямого методу транспортно-заготівельні витрати між одиницями придбаних товарів розподіляють пропорційно їх вартості, кількості або у ваговому співвідношенні.

У разі, якщо торгове підприємство прийняло рішення про відображення транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку, воно може обрати таку облікову політику, при якій облік руху товарів ведеться за прийнятими обліковими цінами: покупними (в оптових підприємствах) або продажними (в роздрібних підприємствах).

В кінці місяця витрати, відображені на дебеті субрахунка 289 «Транспортно-заготівельні витрати», розподіляються між товарами реалізованими і залишком нереалізованих на кінець місяця товарів за таким розрахунком (табл. 9.1).

Визначена за розрахунком сума витрат, що відноситься до товарів реалізованих, списується з кредиту рахунка 289 «Транспортно-заготівельні витрати» на дебет рахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів» (чим коригується покупна вартість реалізованих товарів до фактичної собівартості придбання).

Витрати, що відносяться до залишку нереалізованих на кінець місяця товарів, при складанні балансу додаються до вартості цього залишку (що забезпечує відображення в балансі товарних запасів за фактичною собівартістю придбання).
9.2. Документальне оформлення надходження товарів на оптові бази і склади
В торговельній діяльності, як зазначалося вище, основним документом, який регламентує відносини господарюючих суб'єктів є договір купівпі-продажу в якому визначаються порядок і умови поставки, кількість, ціна товару, строки поставки, порядок розрахунків, відповідальність сторін за невиконання договірних зобов'язань.

Оптові підприємства одержують товари від підприємств-виробників та інших постачальників (як вітчизняних, так і іноземних).

Порядок документального оформлення надходження товарів залежить від місця їх приймання.

^ При отриманні товарів від постачальника, доставці його автотранспортом або транспортом сторонньої організації до складів оптового підприємства товари приймаються за товарно-транспортною накладною.

^ Приймання товару на залізничній станції проводиться у відповідності із залізничною накладною і вантажною квитанцією. При цьому обов'язково перевіряється цілісність вагону (контейнеру), наявність пломб і ясність відтисків на них. Якщо органи транспортної організації видають вантаж без перевірки ваги, про це повинен бути зроблений запис у залізничній накладній. При одержанні товарів на складі постачальника чи станції (пристані) призначення посадовій особі оптового підприємства видається довіреність, підписана керівником і головним бухгалтером і засвідчена печаткою. У довіреності наводиться перелік цінностей, які потрібно отримати. Видані довіреності реєструються в спеціальному журналі, у якому виділяються графи про одержання довіреності та відмітки про її використання на підставі наданих документів. Особам, які не відзвітувалися про використання довіреностей або не повернули невикористану довіреність, нова довіреність не видається.

Якщо товар на складі постачальника знаходиться у непошкодженій тарі, то приймання здійснюється за кількістю місць і вагою-брутто або за кількістю товарних місць і маркіровкою на тарі, про що робиться відмітка у супровідному документі. В разі відсутності тари, її пошкодження, відсутності маркіровки тари, товари приймаються за кількістю одиниць, вагою-нетто і якістю. Відпуск товарів зі складу постачальника оформлюється накладною, у якій вказується кількість відпущених товарів, ціна, загальна вартість з урахуванням ПДВ. Виписується накладна, як правило, в 4-х екземплярах. Перший і другий екземпляри залишаються у постачальника (один екземпляр залишається в бухгалтерії, другий — у матеріально відповідаіїьної особи, якою відпущено товар зі складу); третій і четвертий екземпляри надходять разом з товаром на оптове підприємство (один екземпляр подається до бухгалтерії, а другий залишається у матеріально відповідальної особи, якою приймається товар).

^ Приймання одержаних товарів на складах оптового підприємства здійснюється матеріально відповідальними особами (завідуючим складом, комірником) на підставі товаросупровідних документів. Товари, що надійшли у тарі, приймаються одночасно з розпакуванням тари — за кількістю і якістю. Якщо розпакування тари не робиться, то товар приймається за кількістю місць без перевірки, про що матеріально відповідальна особа зазначає у товаросупровідних документах.

Якщо кількість і якість одержаних товарів відповідає даним, вказаним у товаросупровідних документах, то на документі (рахунку-фактурі, накладній) матеріально відповідальна особа ставить свій підпис і штамп, що засвідчує прийняття товару на зберігання.

В разі виявлення при прийманні товарів розходжень між даними товаросупровідних документів і фактично одержаними товарами (за кількістю, асортиментом, якістю) складається Акт про встановлення розходжень. Акт складається спеціальною комісією, призначеною наказом керівника підприємства. До складу комісії входить матеріально відповідальна особа торгового підприємства, представник постачальника. Якщо договором не передбачається обов'язкова участь представника постачальника, то в складі комісії повинен приймати участь компетентний представник незацікавленої організації (експерт торгової палати або іншої особи — при наявності документа, що засвідчує його право на участь у прийманні товарів). Акт складається в п'яти екземплярах і тільки на ті товари, по яких встановлено розходження за кількістю, якістю або комплектністю. По товарах, які надійшли у повній відповідності з даними супровідних документів постачальника, в кінці акта робиться відмітка: «По інших товарно-матеріальних цінностях розходжень немає». Акт про встановлення розходжень служить юридичним обґрунтуванням для пред'явлення претензії винуватцю нестачі товарів.

^ Порядок приймання імпортних товарів за кількістю і якістю встановлюється в договорі (контракті) з іноземним постачальником. Як правило, приймання товарів, що надійшли в непош-кодженій тарі іноземного постачальника, здійснюється на складі торгового підприємства шляхом суцільної перевірки товарів. При виявленні невідповідності фактичної кількості або якості одержаних товарів умовам контракту складається Акт про встановлення розходжень за кількістю і якістю імпортних товарів. Акт складається окремо по кожному іноземному постачальнику на кожну партію товару в присутності матеріально відповідальної особи торгового підприємства, представника іноземного постачальника (за згодою постачальника можливе складання Акту при його відсутності за участю компетентного представника незацікавленої організації).

При встановленні розбіжностей між фактично одержаними товарами і даними товаросупровідних документів при прийманні від станції (пристані) призначення складається комерційний акт за обов'язковою участю її представника в день одержання вантажу.

До актів обов'язково додаються товаросупровідні документи, що підтверджують виявлені при прийманні товарів розбіжності (транспортні документи, пакувальні ярлики, документ, що засвідчує повноваження представника, що брав участь у прийманні товарів, та ін.).

Своєчасно складені і правильно оформлені акти служать юридичною підставою для пред'явлення претензії винуватцю нестачі (постачальнику або транспортній організації).

Якщо надходять товари без товаросупровідних документів {невідфактуровані поставки), то приймання здійснюється спеціальною комісією, призначеною наказом керівника торгового підприємства, за даними маркіровки і внутрітарних упаковочних ярликів, а при їх відсутності — за фактичною наявністю товару і оформлюється Актом про приймання товарів без рахунка постачальника. Акт складається в 3-х екземплярах, один з яких надсилається постачальнику (з вимогою вислати необхідні для розрахунку документи за одержаний товар), другий разом з товарним звітом передається в бухгалтерію, третій екземпляр залишається у матеріально відповідальної особи.

Розрахунковим документом для оплати товарів, що поставляються, є рахунки-фактури. Рахунок-фактура виписується постачальником в 3-х примірниках. Перший примірник надається одержувачу, два інших залишаються у постачальника.

Всі товарні і грошові документи (накладні, рахунки-фактури та ін.) підлягають обов'язковому обліку бухгалтерською і комерційною службою оптового підприємства в спеціальних журналах (журналі обліку накладних, журналі обліку надходження товарів та ін.).

Оптові підприємства придбають товари у постачальників за відпускними (договірними) цінами з додатковим нарахуванням ПДВ. Постачальник (продавець) повинен надати покупцю (у даному випадку — оптовому підприємству) податкову накладну, у якій, крім інших реквізитів, вказуються ціна товару, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає до оплати. При звільненні від оподаткування товарів відповідно до ст. 5 Закону про ПДВ (продукти дитячого харчування, лікарські засоби, товари спеціального призначення для інвалідів та ін.) у податковій накладній зазначається «Звільнено від ПДВ» з посиланням на відповідний пункт ст. 5 Закону.

Податкова накладна виписується на кожну поставку товарів у 2-х примірниках, оригінал якої надається покупцеві (одержувачу товарів або послуг), а копія зберігається у продавця (постачальника) як звітний і розрахунковий податковий документ.

Податкова накладна надає право покупцеві, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення до податкового кредиту (з віднесенням на дебет рахунка 641 «Розрахунки за податками») витрат по сплаті ПДВ постачальнику (продавцю) при придбанні товарів (послуг).

Постачальник виписує також рахунок-фактуру та інші товаросупровідні документи, які засвідчують факт передачі (відпуску) товарів покупцеві із зазначенням суми ПДВ, що підлягає до оплати.

Платники податку повинні вести окремий облік по придбанню і продажу:

♦ операцій, що оподатковуються за основною ставкою;

♦ операцій, що звільнені від оподаткування;

♦ операцій, вартість яких не включається до складу валових витрат або обігу;

♦ експортних операцій (що оподатковуються за нульовою ставкою).

Для одержання такої інформації ДПАУ розроблено і затверджено дві книги:

^ Реєстр отриманих податкових накладних на придбання товарів (робіт, послуг), яка містить порядок обліку операцій по придбанню товарів (робіт, послуг) і визначає підставу для можливого віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених постачальникам у звітному періоді при придбанні товарів (робіт, послуг).

^ Реєстр виданих податкових накладних по продажу товарів (робіт, послуг), яка містить порядок обліку операцій по продажу товарів (робіт, послуг) і

служить підставою для можливого віднесення до податкових зобов'язань сум ПДВ, нарахованих у звітному періоді у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг).

Книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг) повинні бути пронумеровані, прошнуровані і зареєстровані в податковій інспекції. Дата початку книги і дата її закінчення засвідчуються підписами керівника підприємства і головного бухгалтера.

Датою виникнення права платника ПДВ на податковий кредит вважається:

♦ дата здійснення першої події;

♦ або дата списання грошових коштів з банківського рахунка платника податку в оплату вартості товарів (робіт, послуг), а в разі використання банківських платіжних карток або розрахункових чеків — дати виписки відповідного документа;

♦ або дата одержання податкової накладної, що підтверджує факт придбання платником ПДВ товарів (робіт, послуг).

Для операції по імпорту товарів (робіт, послуг) датою виникнення права на податковий кредит є дата сплати ПДВ митному органу або оформлення і погашення векселя.
9.3. Облік операцій, пов'язаних з придбанням товарів
В бухгалтерському обліку оптового підприємства операції, пов'язані з придбанням товарів, відображаються в такому порядку.

Оприбуткування придбаних товарів за покупною (договірною) вартістю відображається записом:

Д-т pax. 281 «Товари на складі»

К-т pax. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Якщо підприємство зареєстровано як платник ПДВ, то при наявності податкової накладної і документів, які підтверджують придбання товарів, воно набуває право на податковий кредит по ПДВ. Звідси, в бухгалтерському обліку на суму ПДВ, що підлягає сплаті постачальнику при придбанні товарів, зарахованої до податкового кредиту, роблять запис:

Д-т pax. 641 «Розрахунки за податками»

К-т pax. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

На суму, перераховану постачальникам в оплату вартості придбаних товарів (включаючи ПДВ), роблять запис:

Д-т pax. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

К-т pax. 31 «Рахунки в банках».

Приклад відображення в обліку операцій, пов'язаних з придбанням товарів, наведено в табл.9.2.При попередній оплаті оптовим підприємством рахунків постачальників за товари, що підлягають згідно з договором до поставки, в бухгалтерському обліку на покупну вартість товарів (включаючи ПДВ) роблять запис:

Д-т pax. 371 «Розрахунки за виданими авансами»

К-т pax. 31 «Рахунки в банках».

Одночасно суму сплаченого постачальникам ПДВ зараховують до податкового кредиту:

Д-т pax. 641 «Розрахунки за податками» і

К-т pax. 644 «Податковий кредит».

Оприбуткування одержаних від постачальників попередньо оплачених товарів за відпускною (покупною) вартістю відображують записом:

Д-т pax. 281 «Товари на складі»

К-т pax. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Одночасно на суму податкового кредиту з ПДВ у ціні товарів:

Д-т pax. 644 «Податковий кредит»

К-т pax. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Приклад відображення операцій, пов'язаних з придбанням товарів, при попередній оплаті рахунків постачальників наведено в табл. 9.3.

Товари, які надійшли на оптове підприємство без рахунків-фактур та інших товаросупровідних документів постачальника (невідфактуровані поставки) приймаються за актами на облік за обліковими цінами записом по дебету рахунка 281 «Товари на складі» і кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Сума ПДВ по таких товарах відображається у тому звітному періоді, в якому надійдуть розрахункові документи постачальника. При одержанні від постачальника розрахункових документів раніше зроблений запис сортується в тій же кореспонденції рахунків, а на підставі документів, одержаних від постачальника, роблять записи на оприбуткування товарів і відображення суми ПДВ (табл. 9.4).

У всіх випадках в бухгалтерському обліку оптового підприємства на рахунку 281 «Товари на складі» повинна бути відображена вартість тільки фактично одержаних товарів.

^ Нестача товарів, виявлена при прийманні і оформлена належними актами, відображається на рахунках залежно від причин виникнення такої нестачі:

♦ в межах норм природних втрат при перевезенні;

♦ понад норми природних втрат з вини транспортної організації чи постачальника;

♦ понад норми природних втрат з вини посадової матеріально відповідальної особи, що супроводжувала вантаж при перевезенні.

Приклад. За рахунком-фактурою постачальника значиться:

♦ вартість відвантажених товарів за відпускними (договірними) цінами 160 000 грн.

♦ сума ПДВ (20%) 32 000 грн.____________

Разом до оплати 192 000 грн.

Фактична вартість одержаних товарів — 150 000 грн., тобто нестача — 10 000 грн., що оформлено належним актом.

Для записів в бухгалтерському обліку складають розрахунок фактичної вартості одержаних товарів і суми ПДВ, що до них відноситься:Згідно з актом встановлено такі причини виникнення нестачі товарів:В бухгалтерському обліку оприбуткування фактично одержаних товарів і суми нестачі будуть відображені в такому порядку (табл. 9.5).

У випадку, якщо оптове підприємство заявило обґрунтовану відмову від оплати товарів, що надійшли на його адресу (з причин невідповідності якості, ціни, асортименту та іншим умовам договору), то письмово повідомляє про це постачальника, а товари за актами приймає на відповідальне зберігання і обліковує на забалансому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» до вказівок постачальника про їх повернення, переадресування або реалізацію на місці.
  1   2   3   4

Схожі:

Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconКонкурс проводиться у вигляді демонстрації знань та вмінь з стройової...
Час на виконання обов’язкового завдання 3 хв, творчого -3 хв Обов’язкове завдання це виконання стройових прийомів у складі рою І...
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconМетодичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього...
Затверджено кафедрою економіки Національного авіаційного університету протокол №
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання для студентів...
Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту нау від 15 грудня 2005 року
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconЕтапи вивчення курсу „Фізика”
Установчі лекції в університеті, самостійне вивчення дисципліни з підручником, виконання домашнього завдання
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» icon1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках Організація...
Облік в банках” обирається для вивчення студентами спеціальності 050100 “Облік І аудит” за власним бажанням. Вивчення цієї дисципліни...
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconПро затвердження Порядку І правил проведення обов'язкового страхування...
Про затвердження Порядку І правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду
Теорія для виконання обов’язкового домашнього завдання по темі «Облік запасів» iconМетодичні рекомендації до виконання розрахункового завдання складені...
Розрахункове завдання до вивчення дисципліни «Інвестування» для спеціальностей 050100 «Облік І аудит», «Маркетинг», «Фінанси» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка