Перелік основних питань до іспиту
Скачати 55.35 Kb.
НазваПерелік основних питань до іспиту
Дата конвертації09.07.2013
Розмір55.35 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фізика > Документы
Перелік основних питань до іспиту


 1. Основні закони хімії – закон збереження маси, закон сталості речовин, закон еквівалентів, газові закони. Хімічні одиниці маси речовини – моль, еквівалент, їх взаємозв’язок.

 2. Еквівалент, закон еквівалентів. Визначення еквіваленту кислоти, основи, солі, простих газободібних речовин, окисника, відновника.

 3. Енергія іонізації елементів. Енергія спорідненості до електрону, електронегативність та тенденція зміни цих характеристик по періодах та групах періодичної системи.

 4. Періодичний закон у сучасній формуліровці. Фізичний зміст порядкового номеру. Структура періодичної системи. Періоди, групи, підгрупи, зміна властивостей елементів (радіус атома, радіус іонів, металічні та неметалічні властивості) в періодичній системі.

 5. Складові частини атома – ядро (протони, нейтрони), електрони, їх заряд та маса. Оцінка розмірів атомів за допомогою сталої Авогадро (на прикладі атому вуглецю).

 6. Квантово-механічний опис стану електрону в атомі, основні положення. Поняття: електронна хмара, орбіталь. Форма атомних орбіталей, їх позначення. Дозволений та недозволений стан електрона в атомі.

 7. Квантовий характер випромінювання і поглинання енергії. Корпускулярно-хвильова природа електрона. Рівняння Планка та де Бройля. Поняття про квантову механіку. Хвильова функція. Принцип невизначенності Гейзенберга.

 8. Багатоелектронний атом. Принцип Паулі, правило Гунда, провило Клечковського. Заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів на прикладі елементів, ядро атомів яких містять 25 і 53 протонів.

 9. Характеристика енергетичного стану електрона за допомогою квантових чисел. Атомні орбіталі. Форма електронних хмар для s-, p-, d- та f-стану. Охарактеризуйте за допомогою квантових чисел стани електрона: 4s, 3d x2-y2, 6pz, 4f.

 10. Особливості електронної будови атомів елементів головних та побічних підгруп: s-, p-, d- та f- елементи. Електронні аналоги на прикладі елементів VI групи.

 11. Порядок заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів в атомах за правилами Клечковського. Написати електронну конфігурацію атомів елементів \/ періоду, які містять: а) 71 нейтронів; б) 254 елементарні частинки.

 12. Властивості елементів, які змінюються періодично і неперіодично (маса атома, заряд ядра, радіуси іонів, атомів), кислотно-основні властивості гідроксидів.

 13. Зміна кислотних та основних властивостей гідроксидів в залежності від зарядів та радіусів центральних іонів по групах і рядах періодичної системи.

 14. Зміна кислотних властивостей безкисневих та кисневих кислот в залежності від зарядів та радіусів іонів по групах та рядах періодичної системи.

 15. Сполуки, які містять зв’язки Е–О–Н і ­Е—Н , кислотно-основні властивості цих сполук і їх залежність від ступеня окиснення та радіусів іонів елемента. Амфотерні сполуки.

 16. Хімічний зв’язок, типи. Характеристика хімічного зв’язку – енергія, довжина, валентний кут, кратність. Механізм утворення різних типів зв’язку.

 17. Іонний, металевий, водневий, донорно-акцепторний зв’язки; визначення та механізм утворення.

 18. Ковалентний звязок. Основні положення методу валентних звязків (МВЗ). Властивості ковалентного звязку: напрямленість, насиченість.

 19. Полярний та неполярний ковалентний зв’язок. Поляризуємість ковалентного зв’язку. Ефективні заряди атомів у молекулах. Полярність молекули і зв’язків, їх взаємозв’язок.

 20. Типи ковалентного зв’язку: сігма-, пі-, дельта-, локалізовані, делокалізовані. Їх особливості. Приклади.

 21. Гібридизація електронних орбіталей. Напрямленість, насиченість та поляризуємість ковалентного зв'язку.

 22. Ковалентний зв’язок. Вплив незв’язуючої електронної пари центрального атому на будову молекули. Метод Гелеспі (на прикладі молекул CH4, NH3, H2O, HF).

 23. Класичні теорії хімічного зв’язку (Льюіс, Косель). Квантово-механічні теорії ковалентного зв’язку – теорія сполучення холостих електронів Лондона-Гайтлера, метод валентних зв’язків, основні положення.

 24. Метод молекулярних орбіталей, основні положення. Кратність зв’язку, визначення магнітних властивостей і можливості існування частинок: N2+,O2 , O2- , Не2+ , Не2 .

 25. Основні положення методу молекулярних орбіталей (МО). Зв’язуючі та антизв’язуючі МО. Енергетична діаграма розподілу електронної густини в молекулах О2, N2, СО.

 26. Основні положення методу молекулярних орбіталей МО. Порівняти опис молекул О2, СО за методом молекулярних орбіталей та методом валентних зв’язків.

 27. Поняття про внутрішню енергію та ентальпію. Стандартні зміни ентальпії утворення сполук і використання їх значень для визначення теплових ефектів реакцій.

 28. Екзо- та ендотермічні реакції. Теплота утворення хімічних сполук. Закон Гесса та наслідкі з нього. Розрахунок теплових ефектів реакцій на прикладі окиснення аміаку і фосфіну.

 29. Поняття про енергію Гіббса (хімічний потенціал). Ентальпійні та ентропійні фактори процесів. Стандартні енергії Гіббса. Напрямленість хімічних процесів.

 30. Поняття про ентропію. Стандартні ентропії. Зміна ентропії при хімічних процесах. Вплив ентропійного фактору на можливість перебігу хімічних процесів.

 31. Окисно-відновні реакції. Вплив реакції середовища на перебіг окисно-відновних реакцій, розрахунок окисно-відновних еквівалентів.

 32. Стандартні електродні потенціали металів. Основні висновки з таблиць цих величин на прикладі реакцій: Cd, Cu + HCl; Cd, Cu + HNO3 розб ; Cu(NO3)2 +Cd; Cd(NO3)2 +Cu.

 33. Стандартні потенціали окисників і відновників. Використання таблиць окисно-відновних потенціалів для визначення напрямку перебігу окисно-відновних реакцій.

 34. Зворотні та незворотні процеси. Хімічна рівновага у гомогенних та гетерогенних системах. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги за приципом Ле-Шательє.

 35. Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє та його значення в хімії. Вплив температури, тиску та концентрації реагентів на рівновагу.

 36. Зворотні та незворотні процеси. Хімічна рівновага в гомогенній та гетерогенній системі. Константа рівноваги.

 37. Розчини, як багатокомпонентні системи. Процеси, що супроводжують утворення розчинів. Розчинність газів, рідин та кристалів у рідинах. Які процеси супроводжують розчинення у воді NH3, H2S, NaCl, CuSO4, K2S?

 38. Концентрація розчинів, взаємний перерахунок

 Сн См

 1. Різні способи вираження концентрацій розчинів та їх взаємні перерахунки. (на прикладі перерахунку 24% розчину H3РO4 (=1,14 г/см3) у молярну, моляльну, молярну концентрацію еквіваленту).

 2. Способи вираження концентрації розчинів та їх взаємні перерахунки. Визначіть молярну, моляльну та молярну концентрацію еквівалента 20% розчину сірчаної кислоти (=1,4 г/см3).

 3. Іонні рівняння реакцій. Умови заміщення іонних рівноваг (на прикладі реакцій нейтралізації між сірчаною кислотою та гидроксидами натрію та амонію).

 4. Розчинність, добуток розчинності (ДР). Пояснити на прикладі сульфіду срібла.

 5. Сила електролітів. Ступінь дисоціації. Константа дисоціації. Закон разведення Оствальда. Уявна ступінь дисоціації сильних електролітів. Розрахунок концентрації іонів для сильних електролітів.

 6. Електролітична дисоціація. Особливості води, як розчинника. Залежність дисоціації від характеру хімічних зв’язків в молекулах електролітів. Ступінь дисоціації. Константа дисоціації.

 7. Електролітична дисоціація, залежність її від характеру хімічного зв’язку в молекулах електролітів. Визначення кислот, основ та солей з точки зору електролітичної дисоціаіції.

 8. Сильні електроліти – хімічний зв’язок, дисоціація, кількісна характеристика дисоціації сильних електролітів. Розрахунок концентрації іонів в розчинах солей, лугу, сильних кислот.

 9. Слабкі електроліти – хімічний звязок, ступінчаста дисоціація, кількісна характеристика слабких електролітів, розрахунок концентрації іонів в розчинах слабких кислот і основ, вплив додавання одноіменних іонів на дисоціацію слабких електролітів.

 10. Електролітична дисоціація молекул води, іон гідроксонія, іонний добуток води. Водневий показник. Кислотно-основні індикатори. Хімічні властивості води.

 11. Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник рН і гідроксильний показник рОН, визначення рН розчинів сильних та слабких кислот.

 12. Електролітична дисоціація. Дисоціація амфотерних гідроксидів, вплив зміни рН на рівновагу цього процесу. Комплексоутворення як причина амфотерності.

 13. Гідроліз солей, визначення. Гідроліз солі по аніону. Гідроліз солі по катіону. Посилення гідролізу цих солей.

 14. Частковий гідроліз солей по катіону і аніону (одночасно) з різним значенням рН (рН>7, рН<7, рН=7). Повний гідроліз солей.

 15. Ступінь гідролізу. Вплив температури та концентрації на ступінь гідролізу солей (на прикладі (NH4)2S; CuSO4; Na2S).

Схожі:

Перелік основних питань до іспиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет...
Спрощена структурна схема системи передачі з чрк. Пояснити призначення елементів схеми
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних...
Класифікація основних психолого-педагогічних проблем початкової школи, у розв’язанні яких бере участь психодіагност
Перелік основних питань до іспиту iconОрієнтовний перелік питань для складання іспиту з навчальної дисципліни...

Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань до іспиту
Види будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань до іспиту з навчального курсу
Правосвідомість як історично, культурально й соціально сформований феномен поводження
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань з курсу до іспиту
Державне управління як навчальна дисципліна І наука, джерела їх виникнення І формування
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань для підготовки до іспиту з
Організація І озброєння бригадної артилерійської групи( до батареї, окремого взводу)
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань до семестрового іспиту з акушерства
Характеристика плоду в матці: положення, позиція, вид, передлежання, членорозміщення
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питань до іспиту з предмету «Адміністративний процес»
Суспільні відносини, що регулюються нормами адміністративного процесуального права
Перелік основних питань до іспиту iconПерелік питання до іспиту з історії держави та права України
Суспільний лад Великого князівства Литовського. Право­ве становище основних соціальних груп населення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка