Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка9/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

45. Аудит витрат виробництва

Стосовно витрат встановлюється відповідність ведення обліку ви­могам П(С)БО «Витрати», а саме:

       визнання витрат;

       склад витрат: собівартість реалізованих товарів, витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не входять до собівартості, фінан­сові витрати, втрати від участі у капіталі, інші витрати, податки на прибуток, надзвичайні витрати;

       відображення витрат на рахунках класів 8 та 9, встановлених підприємством самостійно, перелік та склад калькуляції собівар­тості, змінних і постійних загальновиробничих витрат, вибір бази розподілу загальновиробничих витрат, можливість відкривати ра­хунки класу 8;

       коректність надання інформації про витрати у Примітках до фі­нансової звітності.

При проведенні аудиту виробничого циклу аудитор встановлює якість здійснення внутрішнього контролю на даному циклі. Пере­віряється, чи здійснювалась на підприємстві арифметична перевірка, проведення звіряння розрахунків; вивчається організація документообі­гу, проведення інвентаризацій, розподіл повноважень та відповідаль­ності, здійснення виробничого обліку та підготовка звітності. Аудитор знайомиться із особливостями технологічного процесу, встановлює ділянки процесу, що здійснюють значний вплив на виникнення втрат, вихід та якість продукції; особлива увага приділяється аналізу органі­заційно-технічного рівня виробництва; вивчається стан нормативного господарства, порядок встановлення цін на сировину, матеріали та го­тову продукцію, стандарти на готові вироби тощо.

При проведенні операцій з обліку витрат на виробництво та каль­кулювання собівартості готової продукції аудитором виконуються такі основні аудиторські роботи:

       аналіз тотожності показників фінансової звітності та регістрів бухгалтерського обліку стосовно формування витрат;

       перевірка організації аналітичного обліку витрат на виробництво та управлінського обліку, перевірка правильності записів на ра­хунках 23, 25, 26, а також на рахунках класів 8 та 9;

       перевірка якості оформлення первинних документів, правиль­ності оцінки та своєчасність включення виробничих витрат до собівартості;

       перевірка обґрунтування групування витрат за місцями їх ви­никнення (виробництва, цехи, дільниці, центри відповідальності тощо);

       аудит витрат допоміжного виробництва, загальновиробничих, адміністративних витрат;

       аудит правильності формування валових витрат для сплати подат­ку на прибуток підприємств;

       перевірка якості інвентаризації незавершеного виробництва та її відповідність обліковій політиці; перевірка правильності обліку витрат майбутніх періодів та своєчасності їх списання на витрати; перевірка документального оформлення браку у виробництві та правомірність списання втрат від браку;

       здійснення детальних процедур перевірки виробничого циклу: ви­трат, що включаються до собівартості на підставі лімітів, норм, тарифів - паливо, витрати на службові відрядження, електро­енергія, телефонні розмови, сировина, запасні частини тощо; здій­снення перевірки правильності віднесення сум зносу (амортиза­ції) необоротних активів і правильності документального оформ­лення та включення до собівартості нарахованої заробітної плати; вибіркова перевірка інших статей витрат відповідно до номенкла­тури галузевих інструкцій (положень) з формування собівартості продукції;

       проведення аналітичних операцій, зокрема, аналіз собівартості продукції та розрахунок основних факторів, що впливають на показник.

При проведенні аудиту трудових ресурсів виконуються такі ос­новні аудиторські роботи:

       встановлення тотожності показників фінансової, податкової та спеціальної звітності та регістрів бухгалтерськогообліку стосов­но показників з оплати праці;

       перевірка організації аналітичного обліку витрат на оплату праці, перевірка правильності записів на рахунках 23, 26, 39, 64, 65, 66, а також на рахунках класів 8 та 9;

       перевірка якості оформлення первинних документів з обліку за­робітної платні, правильності оцінки та своєчасності включення виробничих витрат до собівартості;

       перевірка правильності ведення документації по розрахунках з працівниками, підзвітними особами;

       проведення аналізу використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці: забезпеченість ресурсами, продуктивність пра­ці та резерви підвищення виробітки, наявність простоїв, втрат робочого часу, форми оплати праці, ефективність використання фонду оплати праці.

Аудит виробництва продукції здійснюється у наступній послі­довності: обстеження - перевірка звітності -перевірка облікових регістрів - перевірка первинних та зведених документів. Джерелами інформації є бізнес-плани, фінансова звітність, звіти по продукції, за­писи за рахунками 23, 25, 26, 27, 70, а також регістри оперативного обліку виробництва, матеріали інвентаризацій, спеціалізовані форми обліку та звітності.

^ 46. Аудит грошових коштів

Аудит грошових коштів має за мету виявити факти недостач, привласнення та розтрачання грошових коштів не за  призначенням, забезпечити контроль за дотриманням правил приймання, видачі та обліку коштів.

Основними завданнями аудиту грошових коштів є наступні:

-         забезпечення умов збереження та схоронності грошей;

-         своєчасність та повнота оприбуткування грошових коштів;

-         правильність витрачання готівкових грошових коштів;

-         дотримання правил документального оформлення первинних документів з руху грошових коштів;

-         перевірка правильності складання бухгалтерських записів, які  відображають рух грошових коштів;

Джерелами інформації аудиту готівкових операцій є: прибуткові та видаткові касові ордери; корінці чекової книжки та квитанції про внесок готівки до банку; платіжні відомості на виплату зарплати та інші виплати; авансові звіти; касові книги та звіти касира;  відомості за рахунками „Каса” та „Розрахунки з підзвітними особами; оборотно-сальдові відомості  та Баланс підприємства.

Завданням аудиту касових операцій є перевірка:

       забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей в касі;

       дотримання встановленого порядку зберігання чекових книжок, виписки чеків і отримання по них готівки;

       дотримання порядку документального оформлення надходження грошей до каси та їх видачі;

       дотримання ліміту каси;

       своєчасності та повноти оприбуткування готівки;

       стану обліку касових операцій.

Виходячи з їхньої важливості, касові операції досліджуються у суцільному порядку.

Проводиться перевірка фактичної наявності грошей e касі та оформляється акт про результати інвентаризації. Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальноюособою.

Після інвентаризації починається перевірка правильності оформлення касових операцій прибутковими і видатковими касовими ордерами. При перевірці правильності заповнення всіх реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних відомостей (написання потрібних дат, номерів, сум, підстав для їх виписки, наявність підписів керівника підприємства  і одержувачів коштів, печаток, штампів) встановлюється, чи всі документи підписані керівником підприємства.

При перерахуванні за платіжними відомостями сум виплаченої готівки, встановлюється, чи сума виплат по кожному працівнику відповідає загальній сумі видачі  по платіжній відомості.

Наступним кроком під час перевірки є  з'ясування  наявності у підприємства касової книги та правильність її оформлення. Якщо при записах в касовій книзі допущена помилка, її виправляють наступним чином: закреслюють попередній запис, пишуть правильні цифри зверху і засвідчують підписом керівника.

При перевірці  правильності підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки на кінець дня, встановлюється, чи завжди залишок готівки на кінець дня дорівнює встановленому ліміту.

Для встановлення повноти та своєчасності оприбуткування касою підприємства готівкових надходжень,одержаних з різних джерел, аналізують обороти за відомістю за дебетом рахунку 30 „Каса” з оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку (31 „Розрахунковий рахунок”, 37 „Розрахунки з різними дебіторами”).

^ 47. Аудит системи внутрішнього контролю банківських операцій

Аудит системи внутрішнього контролю безготівкових розрахунків повинен підтвердити або спростувати такі вимоги щодо здійснення безготівкових розрахунків

       несумісні обов'язки розподілені;

       безготівкові операції здійснюються у відповідності з чинним законодав­ством;

       всі операції з витрачання грошових коштів із рахунків у банках санкціоновані відповідною особою;

       всі безготівкові операції за надходженням відображаються в обліку;

       всі бартерні операції відповідають чинному законодавству і санкціоновані відповідною особою.

При оцінці системи внутрішнього контролю і системи обліку слід пам'ятати, що левова частка всіх розрахунків здійснюється через банк, тому довіряти цій систем можна лише після ретельного її вивчення.

Для оцінки системи внутрішнього контролю пропонується виконати відповідне тестування. Проведене тестування дає змогу дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, встановити ризик контролю і обліку та ризик невиявлення.

При низькому рівні ризику невиявлення аудитор може покластися на результати роботи суб'єктів внутрішнього контролю і зменшити кількість аудиторських проце­дур, при високому — кількість аудиторських процедур планується за максимумом, і при необхідності, може плануватися суцільна перевірка.

^ 48. Програма аудиту безготівкових розрахунків

Перелік питань, які підлягають перевірці, визначається в Програмі аудиту безготівкових розрахунків.

Для підтвердження банками залишків на рахунках суб’єкта господарювання аудитор із відома керівника клієнта готує запит до банку про підтвердження залишків. Запит готується на бланку клієнта за двома підписами (клієнта й аудитора).

У разі встановлення розбіжностей у залишках на певну дату проводиться гли­бинний тест, при якому аудитор проводить такі процедури:

1)    відслідковує, з якого часу спостерігаються розбіжності залишків по рахунку;

2)    у періоді, в якому встановлені розбіжності, проводить суцільну перевірку
господарських операцій щодо руху грошових коштів;

3)    при встановленні господарських операцій, які не знайшли відображення в бухгалтерському обліку або відображені неправильно, аудитор бере пояснення у відповідальних осіб із метою встановлення абсолютної істини;

4)    готує інформацію клієнту про встановлені розбіжності та рекомендації про їх усунення (виправлення).

На подальшому етапі аудитор перевіряє відповідність залишків і оборотів гро­шових коштів у національній валюті в синтетичних і аналітичних реєстрах обліку і фіксує інформацію в робочому документі.

При перевірці банківських операцій, здійснених за поточним рахунком у націо­нальній валюті та рахунком у іноземній валюті, аудитори визначають, чи відповіда­ють суми по банківських виписках сумам, вказаним у доданих до них первинних до­кументах, а також чи правильно відображаються в бухгалтерському і податковому обліку здійснені операції. Залежно від оцінки системи внутрішнього контролю ау­дитор встановлює вибірку банківських виписок, за якими вивчає відповідність запи­сів у банківських виписках і інших документах.

Перевіряючи відповідність залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку безготівкових коштів в іноземній валюті, необхідно пам'ятати, що, згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", монетарні статті в іноземній валюті на кожну дату балансу відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, а визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків і на дату балансу.

Тому при перевірці достовірності інформації за господарськими операціями по розрахунках грошовими коштами в іноземній валюті необхідно перевірити правильність застосування валютного курсу, встановленого Національним банком України, та правильність відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць, курсові різниці з згідно П(с)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Нижче запропоновано робочі документи щодо відображення результатів перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку залишків коштів на ва­лютних рахунках в іноземній валюті.

На завершення слід відмітити, що аудит в Україні стає однією з важливих галузей науки і практики. Він значно розширює й якісно поліпшує традиційні форми контролю.
^ 43. Проведення вибіркової перевірки обліку запасів. Операції із запасами є не такими складними, як чисельними, і для їх перевірки суцільним методом витрачається невиправдана кількість часу і праці.

Тому, враховуючи оцінку стану обліку і внутрішнього контролю, аудитор може прийняти рішення щодо проведення вибіркової перевірки.

Вибіркова перевірка передбачає застосування аудиторських процедур менше, ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські до­кази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих до­казів на всю сукупність даних.

Аудитор повинен уважно формувати вибірку з урахуванням мети аудиту, сукуп­ності даних (генеральної сукупності) і обсягу вибірки, оскільки застосування вибір­кового способу тісно пов'язане з виникненням ризику невиявлення помилок в облі­ку та звітності клієнта. Ризик невиявлення збільшується, тому що за межами вибірки можуть залишитися факти порушень та помилок.

Вибірка повинна бути репрезентативною, тобто відображати всі основні власти­вості генеральної сукупності.

Розмір вибірки залежить від різних факторів. Так, від оцінки аудитором стану обліку і внутрішнього контролю на підприємстві будуть залежати й усі його подаль­ші дії, тобто якщо в результаті вивчення звітності клієнта і бесід із персоналом ау­дитор впевниться в тому, що звітність складена правильно на основі достовірних вихідних даних, то він може взагалі обмежитись оглядовою перевіркою.

Якщо ж такої впевненості немає, проводиться аудиторська перевірка. Але жодна з аудиторських перевірок не може і не повинна охоплювати всіх господарських опе­рацій, здійснених протягом періоду, що аналізується. Якщо для кожної обраної про­цедури аудитор мав би вивчити кожний елемент сукупності, то було б майже нем­ожливо провести повну аудиторську перевірку у визначений термін. У зв'язку з цим аудиторські фірми (аудитор) проводять вибіркову перевірку, яка є більш ефективною в порівнянні із суцільною.

Вибірковий метод перевірки дає змогу аудитору з найменшими втратами отри­мати результат щодо довіри до системи внутрішнього контролю суб'єкта господа­рювання та скласти думку про достовірність, доцільність і законність господарсь­ких операцій, відображених у бухгалтерському обліку і звітності.

Якщо при вибірковому дослідженні встановлені серйозні порушення або помил­ки, то відповідна сукупність інформації повинна бути перевірена суцільним методом. Так, наприклад, у процесі збору даних аудитор повинен прийняти рішення щодо кож­ного положення, що міститься як у документах, так і в бухгалтерській звітності. Та­кі рішення стосуються питання про те, яку кількість даних необхідно одержати, тоб­то яким повинен бути обсяг перевірки при аналізі господарської діяльності.

Розглянемо поетапно порядок проведення вибіркового дослідження виробничих запасів.

1.         ^ Формулювання мети. Мета вибіркової перевірки обліку запасів полягає у
встановленні правильності оформлення і реєстрації прибуткових і видатко­вих документів, правильності їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

2.         ^ Формування генеральної сукупності. Підбір документів, стосовно яких буде
здійснюватися вибірка:

♦       первинні документи з надходження запасів: (накладна, прибутковий ордер
(М-3), товарно-транспортна накладна (М-5, М-6), акт про приймання матеріалів (М-7), накладна на внутрішнє переміщення матеріалів (М-12));

♦       первинні документи з вибуття запасів: (лімітно-забірна картка (М-8,
М-8а, М-9, М-9а), вимога (М-10, М-10а, М-11), накладна на відпускання
матеріалів на сторону (М-14, М-15)).

3.       ^ Формування вибірки. Вибір окремих документів із підсукупностей прибутко­вих і видаткових первинних документів шляхом застосування статистичних
чи нестатистичних методів відбору (рис. 2).

 Існує ризик неефективності вибіркової перевірки. Його вплив на ефективність аудиту показаний на рис. 3.

4.         Аналіз помилок у вибірці. Аудитор вивчає характер виявлених помилок, які
мотиви викликали їх виникнення, який вплив виявлених помилок на досто­вірність облікових і звітних даних підприємства.

5.         ^ Порівняння з генеральною сукупністю. Екстраполяція результатів вибіркової
перевірки на всю сукупність одноякісних даних. Аудитор порівнює помилки,
виявлені у вибірці, з генеральною сукупністю, узагальнює результати і вста­новлює репрезентативність вибірки.

6. ^ Перегляд величини ризику вибіркової перевірки. Аудитор додатково порівнює отримані факти помилок, враховуючи результати інших процедур перевірки, які стосуються обліку запасів.

Аудитор може зробити висновок про необхідність розширення процедур пере­вірки або здійснення альтернативних процедур аудиту запасів.

За результатами проведеного аудиту формують відповідні висновки для підсум­кових документів.

Встановлені в первинних облікових документах порушення запи­суються у робочих документах аудитора, а з документів, що виклика­ють сумнів, робляться ксерокопії.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка