Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка5/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

24 Взаємозв’язок служби внутрішнього аудиту з іншими службами підприємства

Адміністрація - Служба внутрішнього аудиту отримує від адміністрації для виконання розпорядження, накази, плани, а надає результати перевірок, експертиз, аналізу, оцінки діяльності, рекомендації, обгрунтування

Відділ постачання(тендерний комітет) - Служба внутрішнього аудиту здійснює контроль стану матеріально-технічного забезпечення, укладання угод напридбання запасів та основних засобів, контроль за існуючими цінами, за виконанням договірної дисципліни, за обгрунтованістю та списанням запасів, перевіряє звіти про списання запасів на виробництво, правильності відображення постачання та списання цінностей в обліку, проводить інвентаризацію або перевіряє правильність її проведення

Відділ збуту - Служба внутрішнього аудиту контролює укладання та виконання договорів продажу, обгрунтованість застосування цін реалізації, правильність оцінки доходу від реалізації, правильність відображення доходу в обліку

Виробничі підрозділи- Служба внутрішнього аудиту проводить контроль виробничих звітів, нарядів, накладних на відпуск сировини у виробництво, відповідності фактичного виходу продукції нормам та нормативам, обґрунтованості застосування норм природного убутку та інших норм та нормативів, обгрунтованості віднесення витрат на виробництво продукції, проводить оцінку виробничої діяльності, контролює дотримання технологічної дисципліни,своєчасності та правильності відображення операцій з виробництва у первинних документах та звітності, інформує про зміни норм, нормативів

Матеріальний склад - Служба внутрішнього аудиту контролює рух запасів, обгрунтованість та своєчасність їх оприбуткування та списання, наявність та правильність ведення карток складського обліку, матеріальних звітів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, вимог, наявність договорів про матеріальну відповідальність, правильність зберігання, справність вагового та вимірювального обладнання, консультує з питань правильного складання та оформлення первинних документів, перевіряє правильність відображення операцій на складі в обліку та звітності, інформує про зміни в обліку та звітності

Плановий відділ (бюджетний комітет) - Служба внутрішнього аудиту перевіряє правильність складання планів (бюджетів), дотримання визначеної бюджетної політики, наявність та застосування норм, нормативів і цін, звітів про виконання планових завдань з виробничої, фінансової та комерційної діяльності, штатного розпису, колективного договору, інформує про допущені відхилення в частині оформлення первинної документації, виконання графіку подання звітності структурними підрозділами

Юридичний відділ - Аудитори отримують результати судових засідань по цивільним, господарським та кримінальним справам, проекти наказів, розпоряджень, інструкцій, договорів. Надають матеріали за фактами крадіжок, нестач, стягнень дебіторської заборгованості, встановлення винних осіб, стягнень боргів з винних осіб підприємства, довідки та акти для юридичної оцінки негативних фактів

Відділ праці та заробітної платні - Аудитори отримують колективний договір, штатний розпис, Положення з оплати праці, надають пропозиції щодо удосконалення оплати праці, довідки про перевірки підрозділів з оплати праці та використання робочого часу

Фінансова бухгалтерія - Служба внутрішнього аудиту перевіряє документи, що підтверджують надійність системи обліку та звітності, правильність розрахунків з дебіторами, кредиторами, працівниками, власниками, за договорами оренди. Надає матеріали перевірок, інвентаризацій, аналізу, бере участь у інвентаризаціях. Інформує про зміни у господарському законодавстві

Відділ бухгалтерської служби за податками - Служба внутрішнього аудиту здійснює перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, перевіряє точність відображення розрахунків за податками та зборами у бухгалтерському обліку, інформує про зміни у податковому законодавстві

Відділ бухгалтерської служби з внутрішнього обліку - Служба внутрішнього аудиту перевіряє документи з визначення руху матеріальних цінностей, калькулювання собівартості, правильність встановлення загальногосподарських та загальновиробничих витрат. Проводить аналіз діяльності внутрішніх підрозділів підприємства. Інформує про зміни норм,нормативів та собівартості продукції
^ 33. Комп’ютеризація аудиторської діяльності

Технологічні зміни в розвитку комп'ютерних інформаційних систем (КІС), що застосовуються для управління підприємства­ми, зокрема, ведення бухгалтерського обліку, обумовили також зміни в Міжнародних стандартах аудиту, надання впевненості та етики (МСА) стосовно виконання завдань з надання впевненості в умовах КІС. У зв'язку з цим комп'ютеризація аудиторської діяльності повинна передбачати розробку та впровадження в аудиторську практику таких програмних про­дуктів, які б забезпечували автоматизацію виконання завдань з надання впевненості щодо різних предметів перевірки та супутніх послуг згідно з МСА та включали в себе можливості експертних систем.

Широке застосування комп'ютерних інформаційних систем (КІС) в управлінні підприємствами, з одного боку, впливає на проведення аудиторських перевірок, а з іншого, - потребує проведення аудиту з використанням комп'ютерної техніки та комп'ютеризованих методів. Як відповідь на виклик часу Міжна­родними стандартами аудиту та етики (далі - МСА, ред. 2001 р.) було встановлено положення та рекомендації, яких слід дотримуватися при проведенні аудиторських перевірок в середо­вищі КІС (таблиця 1).

 ^ Таблиця 1. МСА, що регулюють аудит в комп’ютерному середовищі

МСА,

ПМПА

Назва стандарту чи положення

401

Аудит у середовищі комп'ютерних інформаційних систем

1001

Середовище ІТ: автономні персональні комп'ютери

1002

Середовище ІТ: інтерактивні комп'ютерні системи

1003

Середовище ІТ: системи баз даних

1008

Оцінка ризику та внутрішній контроль: характеристики та особливості КІС

1009

Комп'ютеризовані методи аудиту

 Зокрема, у МСА 401 зазначено, що середовище КІС може вплинути на:

        процедури одержання достатнього розуміння систем бух­галтерського обліку і внутрішнього контролю;

        розгляд властивого ризику і ризику контролю;

        розробку і здійснення аудитором тестів контролю та про­цедур по суті, необхідних для досягнення цілей аудиторської перевірки.

Згідно з Положенням 1009 «Комп'ютеризовані методи аудиту» під терміном КМА розуміють комп'ютерні програми та інстру­менти, що використовуються аудитором як елемент аудиторських процедур для обробки даних, що перебувають в КІС підприємства і є важливими для аудиторської перевірки. Це можуть бути дані про операції, до яких аудитор хоче застосувати тести контролю або процедури по суті, чи дані будь-якого іншого типу, зокрема:

       детальні тести операцій і сальдо рахунків, наприклад забез­печення повторного обчислення відсотка або вилучення рахунків-фактур з певною сумою з КІС;

        аналітичні процедури, наприклад, з метою виявлення су­перечностей чи значних коливань;

        тести загальних заходів контролю, наприклад, перевірка структури чи конфігурації операційної системи, процедур доступу до програм тощо;

        програми вибірки для вилучення даних, призначених для аудиторської перевірки.

КМА можуть складатися з пакетів прикладних програм, програм-утиліт та програм управління системою, програм спеціального призначення, вбудованих аудиторських стандартних програм.

Насамперед, слід зауважити, що розвиток комп'ютерних програм для автоматизації аудиторської діяльності відстає від вимог часу. Ринок аудиторського програмного забезпечення (далі - АПЗ) сьогодні тільки починає розвиватися. В Україні пропозиція такого програмного забезпечення відсутня. Аналіз ринку АПЗ у Росії показує його значну обмеженість. У більшості випадків пропонується лише автоматизація окремих процедур і задач аудиторської перевірки, які за авторською методикою розробників до того ще й звужують область їх застосування. Се­ред спеціалізованого АПЗ, яке являє собою завершені програмні продукти (далі - ПП) для продажу, можна назвати лише п'ять таких продуктів, а саме: ПП «Асистент Аудитора» (розробник фірма «Сервіс-аудит»), ПП «Помощник аудитора» (фірма «Гольдберг-аудит»), ПП «Abacus Professional», програмний комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ» та ПП «ІТ Аudit: Аудитор» (КСБ « Мастер-Софт» ).
^ 34. Автоматизація аудиту в Україні

Аудиторська діяльність в Україні за порівняно короткий термін пройшла етап становлення, і її розвиток триває. Але застосування клієнтами аудиторів автоматизованих інформаційних систем потребує проведення аудиту за допомогою комп'ютерної техніки. При цьому комп’ютерні технології сьогодні в принципі можуть використовуватись на всіх стадіях аудиту: під час планування, здійснення, документування аудиторської роботи, оформлення аудиторського висновку. Застосування комп'ютерної техніки не змінює мети проведення аудиторських процедур на кожній із цих стадій, проте суттєво впливає на способи і порядок проведення цих процедур, а отже, на методологію аудиту.

Питання автоматизації аудиту охоплюють весь комплекс складних прикладних проблем, пов'яза­них із застосуванням інформаційних комп'ютерних технологій у господарському контролі, аудиті та аналізі фінансової звітності підприємств, оцінці ефективності та надійності інформаційних систем підприємств, а також організації роботи аудиторських фірм у сучасних умовах.

Хоча ці проблемні питання, здавалося 6 на перший погляд, належать до різних галузей наукової та практичної діяльності, як от: інформаційні технології, бухгалтерський облік, менеджмент, економіка підприємств, господарський контроль тощо, ведення сучасного бізнесу неможливе без інтегрованого погляду на ці види діяльності, особливо якщо цей бізнес пов'язаний із наданням ау­диторських та консультаційних послуг. І тут є велика проблема.

В Україні ж стан справ з упровадженням сучасних технологій в аудит значно гірший. Це підтверджує той факт, що навіть у Росії вже  з’явилося близько десятка спеціалізованих аудиторських програмних продуктів місцевої розробки, а в Україні – жодного. Але ж прогрес у галузі інформаційних технологій є надзвичайно стрімким. Міжнародні стандарти аудиту (МСА) – International Standards on Auditing (ISAs ), що їх випускає Міжнародна федерація бухгалтерів і які є з 2004 року обов’язковими для виконання аудиторами України, а з 2005 року – і для аудиторів усіх країн Європейського Союзу, значну увагу приділяють використанню інформаційних технологій в аудиті. У січні 2005 року вийшла нова редакція Міжнародних стандартів аудиту, яка ознаменувала докорінну перебудову їх ідеології щодо застосування інформаційних технологій, - стандарти з аудиту в умовах застосування інформаційних комп’ютерних систем вилучено – натомість весь аудит де – факто розглядається як комп’ютерний. Така ж тенденція подовжена і в редакції Міжнародних стандартів аудиту 2006 року.

Ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися. На світовому ринку представлені використовувані у роботі аудиторів програмні засоби різних типів, які можна поділити на дві великі групи: пакети приклад­них програм загального і проблемно-орієитованого призначення і програми автоматизації управління аудитом.

Пакети прикладних програм загального і проблемно-орієнто­ваного призначення. Ця група включає широкий набір готових універсальних програм, з якими повинен уміти працювати ауди­тор. За функціональним призначенням і застосуванням їх в аудиті виділяють такі підгрупи:

       текстові процесори;

       табличні процесори;

       правові бази даних і довідники;

       бухгалтерські програми та їх окремі модулі;

       спеціалізовані статистичні пакети загального призначення;

       програми фінансового аналізу та їх окремі модулі;

       програми електронного документообігу.

Програми автоматизації управління аудитом використовують для автоматизації управлінських процедур самих аудиторських фірм. Ці програми дають змогу:

1) щодо фінансів — розрахувати собівартість виконаних робіт на основі погодинної оплати, вести облік виконаних робіт і фор­мувати рахунки за виконані роботи, робити розрахунки і аналіз дебіторської заборгованості;

2) стосовно документообігу — формувати довідники і тексти договорів, акти про виконані роботи, робочі документи;

3)щодо управління персоналом — вести облік витрат часу аудиторів щодо видів робіт стосовно клієнтів і інших робіт;

4) в інформаційно-аналітичній сфері — вести докладні довідни­ки клієнтів, структурних підрозділів компанії та їх співробітників;видів робіт і годинних ставок;

5) щодо статистичного аналізу — виконувати вибірку да­них за довільними критеріями, одержувати статистичні формизвітності.

Такі програми використовують протягом усього процесу аудиту: на етапі планування (планування часу та розподілу обов'язків, граничних показників фінансової звітності, показників суттєвості), на етапі організації аудиту (робота з різноманітними електронними документами, їх обробка, групування, аналіз, агрегування), на етапі контролю (внутрішня та зовнішня перевірка роботи аудиторської команди, відповідність внутрішнім стандар­там та стандартам аудиту), на етапі підготовки та обґрунтування аудиторського висновку.

Система «Асистент Аудитора» фірми «Сервіс-аудит» є інформаційно-довідковою системою. Вона призначена для аудиторських фірм, приватних аудиторів, а також служб внутрішнього аудиту і фінансово-економічних служб підприємств. Система «Асистент аудитора» також дозволяє систематизувати виконання ауди­торських процедур, починаючи з попереднього вивчення клієнта І закінчуючи оформленням аудиторського висновку, сформувати низку робочих документів, необхідних для документування ау­диту, що дає змогу здійснювати контроль якості аудиторськихперевірок, а також забезпечити аудитора (бухгалтера, економіста) довідковим матеріалом із широкого спектра питань бухгалтерського обліку, оподаткування і фінансового аналізу.

Програма «Помощник аудитора», створена російською фірмою «Гольдберг-аудит», складається з чотирьох основних блоків функції яких відповідають чотирьом етапам проведення аудиту

Ще одним прикладом є програмно-апаратний комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ», призначений для вирішення повного циклу завдань з проведення аудиторської перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності комерційного підприємства та організації від етапу підготовки і планування аудиту до етапу формування аудиторського висновку. Комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ» складається з двох частин. Перша — «Єдиний центр планування і проведення аудиту». Його функції: підготовка і планування аудиту; розробка програми аудиту; розподіл об'єктів аудиту за виконавцями; вивантаження персональних завдань виконавцям на носій даних для проведення аудиту на виїзді; збір, систематизація й обробка результатів аудиторської перевірки; формування звітної документації; зберігання результатів аудиторських перевірок. На­ступний модуль — «Мобільне робоче місце аудитора» — призна­чений для вирішення таких завдань: завантаження персональної програми перевірки за виділеними об'єктами аудиту; проведення  аудиту і збір аудиторських доказів за виділеними об’єктами аудиту відповідно до персональної програми перевірки; систематизація й обробка результатів аудиторської перевірки в межах виділених об’єктів аудиту; зберігання результатів перевірки; передача результатів проведеної перевірки об’єктів аудиту в модуль планування і проведення аудиту.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка