Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка4/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

17.Попереднє планування аудиту

Попереднє планування здійснюється на початковій фазі аудиторської роботи і часто (якщо це доцільно) - в офісі клієнта. Попереднє планування передбачає вивчення необхідної інформації про можливого клієнта і здійснюється з метою прийняття рішення про згоду почати або продовжувати аудит для клієнта та укладання письмового договору про аудит.

Важливим аспектом контролю якості діяльності аудиторської фірми є система добору нових клієнтів, а також політика фірми стосовно наявних клієнтів. Аудиторські фірми не зобов'язані працювати із сумнівними клієнтами і продовжувати обслуговування клієнтів, взаємовідносини з якими стали небажаними.

Доцільно застосувати такі елементи політики фірми стосовно добору нових клієнтів:

вивчення фінансової інформації про потенційного клієнта. О

одержання інформації про підприємство й керівництво можливого клієнта у його банкірів, адвокатів, страхових організацій та інших взаємопов'язаних сторін;

 одержання інформації-попередження про можливі проблеми від аудитора-попередника: про чесність керівництва підприємства-клієнта, про розбіжності аудитора й керівництва з питань застосування бухгалтерських принципів, аудиторських процедур та про причини зміни аудитора.

Процес прийняття рішення щодо аудиторського обслуговування в міжнародній практиці формалізується веденням контрольного листа, в якому аудитор визначає набір критеріїв, що дадуть йому змогу зробити загальну оцінку підприємства-клієнта та прийняти об'єктивне рішення.

Надсиланню листа-зобов'язання має передувати офіційна пропозиція економічного суб'єкта з проханням про надання йому аудиторських послуг.

Форма і зміст листа-зобов'язання аудиторської організації визначаються необхідністю внесення до нього ряду обов'язкових вказівок і додаткових відомостей відповідно до особливостей майбутньої аудиторської перевірки і замовлень економічного суб'єкта щодо надання додаткових послуг, супутніх аудиту.
^ 18.Процедури при зміні аудитора

Правила професійної поведінки аудиторів передбачають дотримання певних процедур у разі зміни аудитора. А саме:

необхідно, щоб незалежно від причин розірвання угоди про проведення аудиту підприємство-клієнт дозволило можливому аудитору вступити в контакт зі своїм попередником і з'ясувати, чи є які-небудь професійні причини, що перешкоджають новому аудитору прийняти зроблену йому пропозицію;

щоб нинішній аудитор відповів на всі запитання потенційного аудитора і вступив з ним у співробітництво, щоб зробити цей перехід більш ефективним в інтересах клієнта. Правила професійної етики бухгалтерів-аудиторів приписують, що "...попередній бухгалтер повинен належним чином забезпечити нового бухгалтера всією розумною інформацією, що передається, за якою останній може звернутись, щоб гарантувати безперервність ведення справ клієнта незалежно від сплати чи несплати гонорару". При цьому під "розумною інформацією, що передається" визначають копію рахунків головної книги, офіційно підтверджену клієнтом, і детальний пробний баланс. Решта інформації передається з розсуду попереднього бухгалтера, який може побажати за неї плати в особи, що звернулася до нього. Але в багатьох випадках, особливо якщо зміна проходить без конфліктів, інформація передається в більшому обсязі.
^ 19.Використання роботи експерта

У вступі до МСА 620 "Використання роботи експерта" дається визначення експерта. Так, експерт - фізична особа або підприємство, що володіє спеціальними навичками, знаннями, освітою і досвідом у галузі діяльності, яка відрізняється від аудиторської і бухгалтерської. Доцільно було б зазначити, що наведене визначення стосується цілей аудиту. Адже експертом може вважатись особа чи підприємство в будь-якій сфері знані.. у тому числі — й аудиторській чи бухгалтерській.

У стандарті наводиться перелік робіт, для виконання яких аудиторській організації може знадобитись робота експерт».

Аудитор має приймати рішення щодо залучення експертів, проаналізувавши певні питання, зокрема, характер і складність обставин, які підлягають дослідженню експерта; рівень суттєвості окремих позицій (статей) фінансової звітності; їх складність, включаючи ризик викривлення; доцільність, можливість та надійність інших аудиторських доказів стосовно цих обставин. Доцільно акцентувати увагу ще й на такому чиннику: аудиторській організації у зв'язку з цим корисно враховувати ще і збільшення ймовірності неправильного аудиторського висновку у разі відмови від використання роботи експерта, хоч оцінка цього залежить тільки від досвіду й інтуїції аудитора.

Стандарти аудиту дозволяють наймати для роботи експерта як аудиторській організації, так і клієнту.

За всіх умов експерт має представити як мінімум один примірник свого висновку (звіту) аудиторській організації, а другий - економічному суб'єкту, що перевіряється. Аудиторська організація використає висновок експерта як доказ для підтвердження чи непідтвердження достовірності фінансової звітності.

Якщо в результаті роботи експерта аудитор приймає рішення представити оцінку, відмітну від безумовної, то за певних обставин для користувачів аудиторського висновку може бути корисним, щоб у поясненні підстав для зроблених застережень аудитор посилався на роботу експерта й описав її (включаючи опис особи та рівень участі).
^ 20.Зміст договору на проведення аудиту

Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір проведення аудиту. При цьому листи можуть бути додатком до договору, якщо це обумовлено умовами договору.

Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки, він документально стверджує, що сторони дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі.

Договір на проведення аудиторської перевірки є офіційним документом, який регламентує взаємовідносини клієнт-аудитор, і в загальних рисах не відрізняється від звичайних договорів, які використовуються в підприємницькій діяльності.

Розділ "Предмет договору" повинен містити назву аудиторської послуги ("проведення аудиту" або "аудиторська перевірка"), мету аудиту і характеристику масштабу аудиту.

Розділ "Зобов'язання сторін" повинен містити перелік та характеристику зобов'язань, які бере на себе кожна зі сторін.

Розділ "Порядок здавання та приймання робіт" повинен містити перелік, характеристику та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника від приймання виконаної роботи.

Розділ "Термін виконання робіт" повинен містити тривалість виконання роботи, дати її початку і закінчення, а також терміни надання результатів виконаної роботи.

Розділ "Вартість робіт та порядок розрахунків" містить відомості про розмір і порядок оплати виконаних робіт.

Розділ "Відповідальність сторін" містить умови відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть настання відповідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність).

Розділ "Термін дії договору" містить дати початку та закінчення дії договору.

Розділ "Реквізити сторін" містить юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

Розділ "Особливі умови" містить положення, які сторони вважають за необхідне обумовити та які не знайшли відображення в попередніх розділах договору.

21.Документування аудиторських послуг

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації - робочої та підсумкової.

Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які, в свою чергу, будуть покладені в основу аудиторського висновку.

^ Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які робляться під час проведення аудиторської перевірки.

Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом її проведення, в ній реєструються результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень.

Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного управління процесом перевірки; створення основи для визначення ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності поточних методів аудиту, які використовуються, чинному господарському законодавству.

Зміст робочої документації значною мірою є питанням професійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необхідності документувати кожне спостереження або обстеження.

Після завершення аудиту робочі документи залишаються у аудитора, вони є його власністю. Аудитор повинен складати довідки на підставі витягів із своїх робочих документів. Проте його право власності обмежене етичними нормами та умовами конфіденційності. Робочі документи аудитора не можуть розглядатись як частина фінансової документації клієнта.

По закінченні аудиту робоча документація підлягає здачі для обов'язкового збереження в архів аудиторської організації.

По закінченні аудиторської перевірки аудитор складає два підсумкових документи: звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський висновок.

Для користувачів публічної фінансової звітності аудитор готує чіткий висновок про перевірену звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності та принципам обліку, які передбачені Законом України» "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
^ 22 Основні положення внутрішнього аудиту підприємства

Внутрішній аудит - це діяльність з оцінювання яка організована у межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий його відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит стає одним із основних інструментів підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм і, особливо, акціонерних товариств. Серед головних елементів управління (встановлення мети, передбачення, організацій керівництво, координація, контроль) саме контроль дає реальну оцінку результатів діяльності підприємства.

Потреба у внутрішньому аудиті зумовлена також тим, що верхня ланка управління підприємством не займається безпосередньо контролем повсякденної діяльності виробничих структурних та функціональних підрозділів підприємства, в зв'язку з чим вона відчуває потребу в інформації, що формується на більш низькому рівні управління

Міжнародні стандарти аудиту та етики призначені для аудиторської перевірки фінансової звітності. Міжнародні стандарти містять принципи, процедури та відповідні рекомендації щодо проведення аудиторської перевірки.

Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів, встановлює норми поведінки професійних бухгалтерів і викладає фундаментальні принципи, яких мають дотримуватись професійні бухгалтери, щоб досягти загальних цілей.

Кодексом етики професійних бухгалтерів стосовно внутрішніх аудиторів передбачено, що вони забезпечують упевненість у наявності надійної системи внутрішнього контролю, що підвищує достовірність зовнішньої фінансової інформації їх роботодавця.

МСА 250 «Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів» передбачає встановлення відповідальності управлінського персоналу за відповідність звітів законам та нормативним актам.

Згідно з п. 10 МСА 250 передбачені певні процедури які можуть допомогти управлінському персоналові виконувати обов'язки із запобігання фактам невідповідності та з виявлення таких фактів.

МСА 300 «Планування» передбачає встановлення положень і надання рекомендацій щодо планування аудиторської перевірки фінансових звітів.

МСА 310 «Знання бізнесу» регламентує встановлення положень і надання рекомендацій щодо того, що розуміють під знанням бізнесу, чому це важливо для аудиту й аудиторського персоналу, який бере участь у проведенні аудиторської перевірки, чому воно стосується всіх етапів аудиторської перевірки, а також того, як аудитор одержує та застосовує ці знання.

У додатку до МСА 310 «Знання бізнесу: питання, що підлягають розгляду» серед кола питань, що стосуються суб'єкта господарювання, однією з важливих характеристик управління і структури власності зазначено відділ внутрішнього аудиту (наявність, якість роботи).
^ 23 Характеристика основних елементів внутрішнього аудиту підприємства

Визначення - Діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Здій снюють внутрішній аудит призначені керівником (власником) та підлеглі йому служби аудиту (контролю, ревізії) або окремі аудитори (контролери, ревізори)

Мета (завдання)-Забезпечення ефективності функціонування самого підприєм ства та всіх його підрозділів на всіх рівнях управління; захист законних майнових інтересів власника підприємства; сприяння економному використанню матеріальних, фінансових і трудових ресурсів підприємства, своєчасному виконанню завдань, дотриманню встановлених термінів; удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Об'єкти - Система управління підприємством та його структура; господарські, у тому числі технологічні, процеси, що відбува ються на підприємстві; засновницькі документи, стан дотримання вимог законів, нормативних актів, розпоряджень адміністрації; система бухгалтерського обліку, система внутрішнього контролю; стан використання та збереження майна, рівень забезпеченості ресурсами та їх використання тощо.

Предмет (зміст) - Експертиза економічних, організаційних та інформаційних характеристик підприємств з метою недопущення небажаних відхилень, а також підвищення ефективності господарювання

Функції - Перевірка, оцінка та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; контроль за правильністю оформлення, приймання і відпуску матеріальних цінностей, оприбуткування, видачі й перерахування грошових коштів, створення і витрачання власного капіталу; контроль за дотриманням правил фінансової дисципліни, за правильним створенням і розподілом прибутку; контроль за здійсненням основної діяльності та інших видів діяльності; співпраця із зовнішнім аудитом та іншими контролюючими органами; розробка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, контролю та управління підприємством.

Контрольна функція - Визначення адекватності політики підприємства встановленим параметрам та оцінка ефективності обліку та менеджменту

Процедури (операції) - Вивчення засновницьких документів підприємства; дослідження первинної документації, регістрів управлінського(внутрішньогосподарського), бухгалтерського та фінансового обліку, фінансової та статистичної звітності, податкового обліку та звітності за податками; зустрічні перевірки документів і господарських операцій, порівняння даних синтетичного і аналітичного обліку; проведення інвентаризації основних засобів, майна; економічний та фінансовий аналіз, тестування, діагностика, надання консультацій

Методи- Експертна науково-обгрунтована оцінка господарських операцій та процесів, аналіз ситуації ризику, застереження від банкрутства, визначення та використання резервів для збільшення прибутку, сприяння вживанню заходів щодо поліпшенняфінансової діяльності підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка