Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка3/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Аудиторські докази та процес їх отримання


Аудиторські докази, згідно з МСА 500 «Аудиторські докази», — це інформація, отримана аудитором у процесі формування висновків, на якій ґрунтується аудиторська думка.

До аудиторських доказів належать:

первинні документи;

облікові записи, які є основою для складання фінансових звітів ;

будь-яка підтверджуюча інформація з інших джерел.

Аудиторські докази отримують у результаті проведення відповідного комплексу тестів контролю та процедур по суті. За деяких обставин докази можна отримати лише в результаті проведення процедур по суті.

Тести контролю — це тести, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності організації та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Процедури по суті — це перевірки, виконані для отримання аудиторських доказів із метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах.

Розрізняють два типи процедур по суті:

а) аналітичні процедури;

б) докладна перевірка інформації про операції й залишки.

Відповідно до МСА 520 "Аналітичні процедури" аналітичні процедури — це процедури, що передбачають аналіз важливих фі­нансових показників та тенденцій з подальшим вивченням відхилень та взаємозв'язків, які суперечать іншій інформації або мають відхилення від прогнозованих сум.

Тестування засобів контролю проводять для підтвердження оцінки ризику системи внутрішнього контролю, а процедури по суті — для перевірки тверджень, на основі яких підготовлено фінансову звітність, тобто тверджень керівництва, які виражені в явному чи неявному вигляді і містяться у фінансовій звітності.


Ознака

Зміст

Існування

Актив або зобов'язання існують на конкретну дату

Права та зобов'язання

Актив або зобов'язання належать суб'єкту господа­рювання на конкретну дату

Наявність

Операція або подія, які стосуються суб'єкта господа­рювання, відбулися протягом звітного періоду

Повнота

Відсутність необлікованих активів, зобов'язань, опе­рацій або подій, а також нерозкритої інформації про статті

Оцінка вартості

Актив або зобов'язання обліковуються за відповід­ною балансовою вартістю

Оцінка

Операція або подія відображені за належною сумою, доходи і витрати віднесені до відповідного періоду

Подання та розкриття інформації

Інформація про статтю розкрита, класифікована й описана згідно з прийнятною концептуальною осно­вою фінансової звітності

Класифікація аудиторських доказів


      1. Перевірка облікових оцінок

Згідно з МСА 540 "Аудиторська перевірка облікових оцінок", аудитор повинен одержати достатні та відповідні аудиторські докази стосовно облікових оцінок. Облікова оцінка – це "визначення приблизної вартості об'єктів обліку та суми статті за відсутності точних методів оцінки".

Перевіряючи облікову оцінку, аудитор повинен обрати один підхід або поєднання таких підходів:

1. Огляд і тестування процесу, який використовується управлінським персоналом для розрахунку облікової оцінки, передбачає, як правило, здійснення таких процедур:

^ 1)Оцінка даних та розгляд припущень, на яких вона грунтується

У процесі виконання цієї процедури аудитор:

 аналізує точність і повноту даних, що є підставою для розрахунку облікової оцінки.

оцінює, наскільки правильно зібрані дані було проаналізовано керівництвом суб'єкта господарювання та використано для побудови припущень, що є підставою для розрахунку облікової оцінки.

оцінює, чи має суб'єкт господарювання відповідну основу для найважливіших припущень, які використовуються при розрахунку облікової оцінки.

2)^ Перевірка розрахунків, які виконують під час оцінки

3)Порівняння облікових оцінок, отриманих у попередні періоди, з фактичними показниками цих періодів

^ 4)Розгляд процедур затвердження управлінським персоналом облікових оцінок

2. Використання незалежної оцінки для порівняння з оцінкою, підготовленою управлінським персоналом.
3. Огляд подальших подій, що підтверджують отримані оцінки

У разі застосування цього методу аудитор аналізує операції та події, що відбуваються після закінчення звітного періоду, проте до завершення аудиту. Проведення аудиторською організацією такого аналізу може зменшити або навіть виключити необхідність аналізу та перевірки процедур, які використані суб'єктом для розрахунку облікових оцінок, або використання незалежної оцінки.


      1. Суттєвість в аудиті

Згідно з МСА 320 «Суттєвість в аудиті», інформація є суттєвою, якщо ї пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів. В процесі проведення аудиторської перевірки аудитор повинен оцінювати суттєвість у взаємозв’язку з аудиторським ризиком. Між суттєвістю й аудиторським ризиком є зворотний зв’язок. Тобто, чим вище рівень суттєвості, тим нижче аудиторський ризик, і навпаки. Аудитор ураховує зворотний зв’язок між суттєвістю й аудиторським ризиком при визначенні характеру, розрахунку часу та обсягу аудиторських процедур.

Аудитору слід оцінювати суттєвість при:

-визначенні характеру, строків та обсягу аудиторських процедур;

-оцінці наслідків викривлень.

Суттєвість залежить від розміру статті або помилки, які оцінюються в конкретних умовах їх пропуску або викривлення. Суттєвість визначає початкове значення або точку відліку і не є основною якісною характеристикою, яку повинна мати інформація, що бути корисною.Кількісна оцінка суттєвості – це питання складного професійного судження, яке має бути винесене в контексті знання клієнта, оцінки ризику виконання зобов’язань, вимог до аудиторського висновку.Помилки вважаються суттєвими, якщо перевищують:

5 % прибутку;

2 % виручки від реалізації;

2 % валюти балансу;

10 % власного капіталу;

2 % загальних витрат.

Викривлення у фінансових звітах на якісному рівні можуть бути суттєвими, адже їх величина менша за кількісну оцінку суттєвості. Для виявлення розбіжностей, суттєвих на якісному рівні, необхідно розглянути окремі питання більш детально, ніж цього вимагає кількісна оцінка суттєвості.Аудитор не несе і не може нести відповідальність за запобігання фактів шахрайства та помилок.


      1. Аудит безперервності діяльності підприємства

Міжнародному стандарті аудиту 570 «Безперервність» пояснено доречність припущень про безперервність діяльності підприємства, яке перевіряється, ознаки, що свідчать про можливість припинення функціонування господарюючого суб'єкта, аудиторські докази, які можуть стати підтвердженням цього, а також те, як оцінка аудитором постійності діяльності підприємства-клієнта впливає на його висновок щодо всієї фінансової звітності. Ознаки, наявність яких слугує індикатором того, що підприємство може припинити свою діяльність, доцільно розділити на три групи: фінансові, виробничі та інші.

До фінансових ознак відносять такі:

наявність негативних чистих активів або негативних чистих поточних активів;

невелике значення показника співвідношення руху грошових коштів до загальних зобов'язань;

низька рентабельність виробництва;

нестабільність отримання прибутку;

значні збитки від основної діяльності;

неспроможність заплатити кредиторам в установлені строки;

наявність великої кількості неліквідних запасів матеріалів і готової продукції.

Аудитор повинен звернути увагу на такі виробничі ознаки, що можуть свідчити про можливість припинення діяльності підприємства:

відсутність основних керівників без їх заміни;

втрата основних ринків збуту;

втрата головних покупців та постачальників;

фінансування за рахунок простроченої кредиторської заборгованості;

проблеми з кадровим забезпеченням.

До інших ознак належать:

грубе порушення чинного законодавства;

погіршення взаємовідносин із банками;

несплата податків та інших обов'язкових платежів;

жорстка конкуренція;

часті банкрутства підприємств такої самої галузі промисловості.
14.Подальші події в аудиті

Подальші події — це події, які мали місце або були виявлені після дати складання балансу, але до дати подання аудиторського висновку та які мали суттєве значення і вплив на подальшу діяльність підприємства та його фінансові показники.

Залежно від часу виникнення подальші події можна класифікувати за їх видами:

1.Подальші події, спричинені умовами, що виникли у звітному періоді, який перевіряється, а їх можливі наслідки мають бути відображені за відповідними статтями звітності (якщо їх можна оці­нити певною сумою) або наведені у Примітках до звітності.

2.Події, які виникли між датами закінчення звітного періоду та завершення підготовки звітності.

3.Події, що виникають між датою, на яку завершено складання звіту, та датою закінчення аудиторської перевірки.

4.Події (факти), виявлені після дати підписання аудиторського висновку, але до моменту оприлюднення (публікації) фінансової звітності.

5.Події (факти), які мали місце після офіційного оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком та до дати проведення загальних зборів акціонерів (учасників).

За характером викликаних змін у річному звіті підприємства подальші події можна поділити на два види:

1.^ Події, що потребують коригування,-за наслідками цих подій підприємство має внести зміни до окремих статей балансу чи інших звітних форм.

2.Події, що потребують розкриття,-це події, які не існували на дату балансу і вперше виникли в наступному звітному періоді.
^ 15.Процедура вибору та погодження клієнта

При виборі клієнта необхідно враховувати його особливості залежно від організаційно-правових форм та від форм власності, а також від сфери діяльності. При цьому слід брати до уваги тривалість співпраці з аудитором або аудиторською фірмою. За цими ознаками споживачів аудиторських послуг можна об'єднати у відповідні групи.

За організаційно-правовими формами клієнтів поділяють на: підприємства, установи, організації, об'єднання, фонди, громадян, які самостійно здійснюють підприємницьку діяльність.

Перш ніж укласти договір на аудиторські послуги, аудиторська фірма (аудитор) на повинна провести оцінку клієнта, оскільки непродуманий вибір клієнта може призвести до значних фінансових витрат, підриву репутації аудиторської фірми (аудитора). Для цього необхідно мати продуману систему вибору клієнтів.

Після попередньої усної узгодженості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) клієнт надсилає на її (його) адресу листа з проханням про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки.

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, у якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи. Процедура погодження клієнта здійснюється у найкоротші строки задля того, щоб уникнути втрат часу і зусиль. При вивченні клієнта аудитор зосереджує свою увагу на:

 вивченні загального стану економіки

вивченні особливостей галузі клієнта.

основні показники господарсько-фінансової діяльності галузі;

 характер виробництва в галузі (циклічність, сезонність);

 галузеве виробництво є трудомістким чи капіталомістким;

- встановити зв'язок із попереднім аудитором;

відвідати керівний персонал клієнта.

Після проведення попереднього обстеження аудиторська фірма направляє до потенційного клієнта групу спеціалістів на термін від декількох годин до одного-двох тижнів залежно від обсягів фірми-клієнта. За результатами обстеження аудиторська фірма приймає рішення про роботу з клієнтом.При обстеженні підприємства слід проаналізувати його фінансовий стан і в першу чергу визначити відношення власного капіталу до залученого.Лише після вивчення фінансового стану клієнта аудиторська фірма може зробити певні висновки підписання з ним договору. ісля того, як аудиторська фірма вирішила працювати з обраним клієнтом, вона повинна встановити трудомісткість роботи, визначитися із термінами її проведення, підібрати кадри для проведення аудиту з урахуванням знань галузі клієнта і досвіду персоналу.
^ 16.Попереднє обстеження клієнта

Для проведення попереднього обстеження аудиторська фірма направляє до потенційного клієнта групу спеціалістів на термін від декількох годин до одного-двох тижнів залежно від обсягів фірми-клієнта. За результатами обстеження аудиторська фірма приймає рішення про роботу з клієнтом.

Для того, щоб оцінити можливість майбутньої роботи, слід простежити тенденцію в господарсько-фінансовій діяльності підприємства, а саме одержати інформацію про:

організаційну структуру потенційного клієнта;

особливості його виробничої діяльності;

постачальників та покупців;

дочірні й залежні організації;

рентабельність і розподіл прибутків;

систему внутрішнього контролю;

курс акцій клієнта (якщо вони котируються на ринку цінних паперів);

 принципи формування оплати праці персоналу;

^ Джерелами інформації в цьому разі можуть бути:

установчі документи клієнта;

бухгалтерська і статистична звітності;

звіти аудиторів і акти податкових інспекцій;

плани, кошториси, договори, контракти;

протоколи зборів та засідань;

інформація, одержана під час огляду економічного суб’єкта, його відділів, складів.

При обстеженні підприємства слід проаналізувати його фінансовий стан і в першу чергу визначити відношення власного капіталу до залученого. Основою стабільності є власний капітал.

Фінансовий стан підприємства визначається за певними коефіцієнтами, серед яких коефіцієнт фінансової автономності, коефіцієнт фінансової залежності та коефіцієнт фінансового ризику.

Здійснюючи аналіз кредиторської заборгованості, необхідно її суми порівняти з дебіторською заборгованістю. Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, це свідчить про іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість.

Після проведення дослідження звітності клієнта одержані висновки за окремими показниках: аналіз фінансового ризику клієнта, динаміка структури власного капіталу, динаміка структури залученого капіталу, результативність експлуатації капіталу узагальнюються в анкеті, на основі якої складається загальний висновок щодо досліджувану звітність.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка