Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка2/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Права і обов’язки аудиторів і аудиторських фірм

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитори й аудиторські фірми мають право:

1) самостійно визначати форми і методи аудиту відповідно до законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;

2) отримувати необхідні документи, які стосуються предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і в третіх осіб, котрі зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога має бути офіційно засвідчена замовником;

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників засновника;

4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей;

5) вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

6) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Аудитором може бути громадянин України, а також згідно з Законодавством України іноземний громадянин, який має сертифікат, що визначає кваліфікаційну придатність вести аудиторську діяльність на території України і включений до Національного реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Аудитор має право вести аудиторську діяльність індивідуально або створити аудиторську фірму з дотриманням вимог цього закону та інших нормативно-правових актів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами діяльності, крім аудиторської. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини (Ст. 5 Закону "Про аудиторську діяльність")

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами у спілку, а також право індивідуально надавати аудиторські послуги лише з дня отримання ліцензії, на підставі чинного сертифіката.

Аудитор - висококваліфікований фахівець, який володіє методологією фінансово-господарського контролю й аудиту, юриспруденцією, бухгалтерським обліком, аналізом господарської діяльності, статистикою, фінансовою і банківською справою.

За формою проведення аудит поділяється на індивідуальний та колективний. Індивідуальний аудит проводиться аудитором, який занесений до реєстру осіб, які мають право займатись аудитом, пройшов державну реєстрацію та має сертифікат. Колективний аудит - це аудит, який проводиться аудиторською фірмою.

Більшість аудиторів України, як правило, об'єднуються в аудиторські фірми. Аудиторські фірми діють відповідно до статуту. Вони створюються за умови, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор. Індивідуальна аудиторська фірма функціонує після реєстрації в державних установах та в Аудиторській палаті.

Аудиторська фірма діє на основі установчого договору, який повинен містити відомості про фірмове найменування товариства, місце його знаходження, порядок управління діяльністю, розмір та порядок зміни частки кожного із його учасників, а також про відповідальність учасників за порушення обов'язків із внесення вкладів. Договір підписується всіма засновниками; умови договору носять імперативний характер.

Аудитор або аудиторська фірма можуть бути учасниками лише одного повного товариства. Мінімальна кількість учасників аудиторської фірми у формі повного товариства може бути в кількості двох осіб. Щодо максимальної кількості учасників, то тут немає обмеження. 


  1. Аудиторьска фірма, та її мета. Забезпечення аудиторських фірм

Аудиторська фірма- це організація, що здійснює аудиторську діяльність і займається тільки наданням таких послуг. Фірми можуть бути створені на основі будь-яких форм власності, вони можуть здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Аудиторські фірми, залежно від участі в них аудиторів різних країн, можна поділити на національні, де працюють фахівці України, і міжнародні - спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн (наприклад, аудиторська фірма "Ернст енд Янг Україна").

^ Мета діяльності аудиторських служб- забезпечення високого рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб україн­ського суспільства. Для виконання цієї мети необхідно дотримуватися чотирьох основних вимог:

1) вірогідність (суспільство відчуває потребу в користуванні достовірною інформацією);

2)професіоналізм (висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами);

3)якість послуг (виконання аудиторських послуг має відповідати чинним нормативам, правилам аудиту і кодексу етики);

4)довіра (користувачі аудиторських послуг мають бути впевнені в тому, що аудитор не порушить своєї професійної етики).

Для досягнення високої якості послуг аудиторські фірми повинні мати певне забезпечення:

інформаційне;

технічне;

нормативно-правове;

методичне;

методологічне.

ергономічне;

інформаційне.

Для проведення аудиторської перевірки необхідна об'єктивна інформація: установча документація; реєстри бухгалтерського обліку та звітність; інші документи та матеріали, які підтверджують право на здійснення операцій і факт їх здійснення; інша інформація.

Суть технічного забезпечення полягає в наявності у фірмі оргтехніки та ін.

Нормативно-правове забезпечення передбачає наявність законів, положень, інструкцій, декретів та інших документів, де регламентовано права, обов'язки, відповідальність аудиторських служб, взаємовідносини між юридичними, фізичними особами з державними органами тощо.

Методичне забезпеченнямає загальний характер і визначає правила діяльності аудиторських служб, порядок ви­конання операцій та процедур аудиторської діяльності. Його принципи повинні бути обов'язково виконані.

Методологічне забезпечення.У ст. 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" передбачено, що аудиторські служби мають право самостійно обирати форми та методи аудиту.

Ергономічне забезпеченняпередбачає наявність засобів і умов забезпечення наукової організації праці аудиторівобладнання його робочого місця, зручності у виконанні роботи тощо.


  1. Схема взаємодії аудиторських фірм з клієнтами

Керівник аудиторської фірми зобов'язаний створити не­обхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку та забезпечити неухильне виконання працівниками правомірних вимог бухгалтера про дотримання порядку оформлення і подання до бухгалтерії первинних документів.

Для взаємодії аудиторських служб з клієнтами існує така схема:

1.Організація аудиторською фірмою реклами про види послуг, здійснюваних нею. Інформувати клієнтів можна через газети, журнали, радіо, телебачення та інші засоби.

2.Клієнт (замовник) складає лист-заяву на виконання послуг (іноді заяву подають в усній формі та висловлює прохання подати лист-пропозицію.

3.Лист-пропозиція аудиторської служби підтверджує її згоду із завданнями та масштабом аудиту й може містити положення стосовно меле відповідальності аудиторської служби перед клієнтом, форми подання аудиторського висновку, розцінки та інші моменти, про які аудиторська фірма вважає за необхідне домовитися до початку перевірки.

4. Після обміну листами та на їх основі складається договір на проведення аудиту. Листи можуть бути невід'ємною складовою частиною або додатком, зумовленими умовами договору.

5. Після складання договору керівництво аудиторської служби вирішує, хто конкретно здійснюватиме перевірку об'єкта.

6. Наступною організаційною процедурою є аудиторський процес, який проводиться згідно з умовами договору (складання документів та пошук аудиторських доказів).

На цьому етапі замовник зобов'язаний:

створити аудиторові умови для своєчасного та якісного проведення аудиту, подавати йому всю необхідну документацію та пояснення;

не заважати аудитору визначити коло питань, які підлягають перевірці;

своєчасно виправляти виявлені аудитором порушення законодавства або встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Замовник має право отримувати від аудитора вичерпну інформацію згідно з вимогами законодавства щодо проведення аудиту. Аудитор зобов'язаний подати замовнику таку інформацію.

      1. Обговорення першого варіанта аудиторського висновку, з'ясування спірних питань.

  1. Підпис аудиторського висновку здійснюється після погодження з клієнтом усіх питань. Завершенням цього організаційного етапу є складання Акта на виконані роботи та здійснення розрахунків за аудиторську перевірку відповідно до умов договору, сплата податків у державний бюджет та інші позабюджетні фонди.


9. Стадії аудитоського процесу

Аудиторський процес, безумовно, характеризується його стадіями та етапами.

стадія- це період, який визначає ступінь у розвитку будь-чого, фазу розвитку, а слово етап- окремий момент, стадія. Розглядаючи процес аудиту з точки зору періоду його виконання, тобто стадій, доцільно виділити такі:початкова; дослідна; завершальна.

Визначаючи етапи аудиту, варто виходити з окремого моменту його розвитку.

Кілька процедур утворюють технологічну фазу контролю, а фази - етап контрольного процесу.

Отже, сукупність певних процедур визначає не стадію, а етап процесу аудиту. Для прикладу візьмемо планування аудиту, яке одні автори називають у джерелах стадією, а інші — етапом.

Стосовно назви окремих стадій (етапів) аудиторського процесу також нема однакових підходів. Аналіз назв окремих стадій і етапів у джерелах різних авторів виявляє такі особливості:

окремі назви стадій (етапів) аудиторського процесу мають поодинокий характер і не повторюються у джерелах інших авторів;

здебільшого економісти виділяють стадії (етапи) планування і складання аудиторського висновку та звіту;

у працях вітчизняних авторів, на відміну від зарубіжних, відсутні стадії (етапи) оцінки системи внутрішнього контролю, відповідні процедури аудиту, незалежні процедури тестування, безперервна діяльність та ін.

До окремих стадій (етапів) аудиторського процесу, що мають поодинокий характер, відносять: визначення типу, структури й особливостей управління підприємством, ви­значення, оцінку, перевірку важливих внутрішніх контрольних структур.


Стадії та етапи процесу аудиторської перевірки в умовах

підтверджувального

аудиту

системно-

орієнтованого аудиту

аудиту, що ґрунтується

на ризику

1

2

3

1. Початкова стадія

1.1. Вибір суб'єкта

аудиту, ознайомлення з його бізнесом тастаном обліку.

1.2. Ознайомлення зі статутом, установчими документами та

правовими зобов'язаннями

клієнта.

1.3. Визначення обсягу робіт, узгодження суми оплати та

складання угоди

1.4. Складання плану та робочої програмиаудиту

1.1. Вибір суб'єкта аудиту, ознайомлення з його бізнесом та станом обліку.

1.2. Ознайомлення зі статутом, установчими документами та правовими зобов'язаннямиклієнта.

1.3. Вивчення надійності системи обліку тавнутрішнього контролю.

1.4. Визначення обсягу робіт,

узгодження суми оплати та складання угоди.

1.5. Розробка плану та програми аудиту

1.1. Вибір суб'єкта аудиту, ознайомлення з його бізнесом і станом обліку

1.2. Ознайомлення зі статутом, установчимидокументами та правовими зобов'язаннямиклієнта

1.3. Вивчення надійності системи обліку та внутрішнього контролю

1.4.Оцінка величини

аудиторського ризику та його елементів

2. Стадія дослідження

2.1. Перевірка господарських

операцій і облікових записів

2.2. Коригування плану та робочої програми

2.3. Перевірка (аналіз) фінансової звітності

2.1.Вивчення господарських операцій, тестування контрольних моментів або перевірка облікових записів

2.2. Коригування плану та робочої програми

2.3. Перевірка (аналіз) фінансової звітності

2.1.Вивчення господарських

операцій, тестування контрольних моментівабо перевірка облікових записів

2.2. Коригування плану

та робочої програми

2.3. Перевірка (аналіз)

фінансової звітності.

3. Завершальна стадія

3.1. Оцінка (аналіз) результатів

перевірки

3.2. Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника

3.3. Складання аудиторського

висновку й акта виконання робіт

3.1. Оцінка (аналіз) результатів

перевірки

3.2. Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника.

3.3. Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт

3.1. Оцінка (аналіз) результатів перевірки

3.2. Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника

3.3. Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка