Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка11/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ 1. Сутність аудиторського контролю.

Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання, встановлює закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

На всіх стадіях розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в суспільстві, аудиторським контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своєчасного регулювання їх із застосуванням економічних важелів.

Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефективність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавець нормативно-правовим актам. Зокрема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дисципліни, якість праці та її оплату, використання робочого часу праців­ників, машин, обладнання та інших засобів і предметів праці у межах як галузі, об'єднання, підприємства, так і народного господарства в ці­лому. Отже, в предмет аудиторського контролю включають усю стадію процесу відтворення суспільне необхідного продукту та нормативно-правове регулювання її.

На стадії розподілу суспільно необхідного продукту аудиторський контроль перевіряє його використання на задоволення різноманітних потреб суспільства - відшкодування витрат використаних засобів ви­робництва, розподіл та перерозподіл створеного продукту в умовах рин­кових відносин. Контролюють виробничі відносини щодо відтворення норм запасів засобів і предметів праці, витрачання коштів на оплату живої праці відповідно до кількості і якості її, відтворення і поповнен­ня суспільних фондів накопичення і споживання, відрахування коштів до державного бюджету, на соціальне страхування. На стадії розподілу суспільного продукту предмет аудиторського контролю поширюється на всі ланки народного господарства.

На стадії обміну суспільного продукту, тобто обігу товарів в умо­вах товарно-грошових відносин, предмет аудиторського контролю включає договірні відносини, виконання договорів з поставок, збуту та заготівлі, задоволення купівельного попиту на засоби матеріально-технічного забезпечення народного господарства і населення на това­ри народного споживання насиченням ринку товарами. Отже, на стадії обміну контролюють усі форми обігу суспільно необхідного продукту згідно із законами ринкової економіки.

На завершальній стадії процесу відтворення - споживанні сус­пільно необхідного продукту - аудиторський контроль перевіряє опе­рації, пов'язані в основному з виробничим споживанням, тобто відтво­ренням і розширенням суспільних виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб. Щодо особистого споживання аудиторський конт­роль виявляє диспропорції у задоволенні матеріальних і культурних по­треб членів суспільства, а також суперечності, зумовлені порушеннями нормативно-правових актів у процесі задоволення особистих потреб.

Отже, об'єктивні умови задоволення потреб пов'язані з процесом виробництва. На всіх стадіях процесу відтворення аудиторський кон­троль є засобом виявлення суперечностей у суспільстві з метою своє­часного їх регулювання.

Суспільні і особисті потреби формуються на стадії виробництва, набуваючи форми дійсних потреб. Під впливом смаків і нахилів лю­дини, які виявляються в процесі обміну, структура потреб змінюється, а рамки звужуються до задоволення на стадії розподілу.

Аудиторський контроль виявляє невраховані потреби і через сис­тему управління впливає на їх задоволення. Задоволені потреби знову відновлюються для наступного циклу суспільного відтворення, але вже в якісно іншому вигляді. При такому контролі задоволення споживаць­кого попиту у фазі обміну предметом аудиторського контролю є визна­ченням активної взаємодії впливу обміну на виробництво продукції, розподіл і споживання суспільного продукту.

Отже, предметом аудиторського контролю є процес розширеного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його економіко-правового регулювання в умовах ринкової економіки.
^ 25. Класифікація видів внутрішнього аудиту.

Потреба в удосконаленні фінансово-господарського механізму підприємства визначає велику кількість напрямів внутрішнього ауди­ту, кожний з яких містить різновиди залежно від суб’єктів, видів, мети проведення аудиту. Для організації аудиторської діяльності, розробки відповідних процедур та методів здійснення необхідна відповідна кла­сифікація аудиту не лише залежно від сфери діяльності, а й за іншими ознаками, наприклад, об’єкти та суб’єкти контролю, потреба в аудиті, напрямки його здійснення.

 

 ^ Класифікація видів внутрішнього аудиту

Ознака класифікації

Класифікаційна група

Суб’єкт аудиту

Служба (відділ) внутрішнього аудиту на підприєм­стві, окремі аудитори Ревізійна комісія підприємства Сторонні організації, у т. ч. зовнішні аудиторські фірми

Види аудиту залежно від сфер діяльності, що перевіряються

Фінансовий (бухгалтерський) аудит Податковий аудит Управлінський (внутрішньогосподарський) аудит Виробничий аудит Господарський аудит Аудит операцій зі збуту продукції Соціальний аудитЕкологічний аудит

Залежно від об’єкту аудиту

Перевірка системи бухгалтерського обліку Перевірка фінансової звітності, включаючи дотри­мання вимог облікової політики Перевірка визначення зобов’язань за податками та розрахунків за податками Перевірка систем внутрішнього контролю Перевірка окремих елементів системи внутрішньо­го контролю Перевірка дотримання вимог законів та інших нор­мативних актів, внутрішніх положень та інструкцій підприємства Перевірка діяльності окремих структурних підроз­ділів підприємства Перевірка наявності, стану та забезпечення збере­ження майна підприємства

За ступенем необхідності аудиту

Плановий (регламентований) аудит Позаплановий (ініційований) аудит

За напрямками здійснен­ня аудиту

Фінансово-аналітичний Організаційно-правовий Операційно-виробничий Маркетинговий Інвестиційний (інноваційний) Комп’ютерний

Залежно від форм організації перевірки в інтересах власника

Повний (комплексний) аудит фінансово-госпо­дарської діяльності Тематичний (операційний, спеціальний) аудит Наскрізна аудиторська перевірка Рахунково-аналітична перевірка балансу та інших форм фінансової звітності Підтверджувальна перевірка на обгрунтованість

За способом організації перевірки документів

Суцільний аудит Вибірковий аудит Проміжний аудит Обмежений аудит Систематизований(упорядкований) аудит

По відношенню до часу здійснених операцій

Попередній Поточний Наступний Прогнозний (стратегічний)

Залежно від способу отримання інформації при проведенні аудиту

Документальна перевірка первинних документів та облікових регістрів Фактичні методичні прийоми (інвентаризація) Процедурний аудит (обстеження та візуальний нагляд)

Залежно від ініціаторів проведення аудиту

Аудит за ініціативою власників та акціонерів Аудит за ініціативою керівництва підприємства Аудит за вимогами правоохоронних та державних контролюючих органів

Залежно від блоків (цик­лів), що перевіряються

Аудит постачальницько-заготівельної діяльності Аудит циклу виробництва (надання послуг, прода­жу товарів, реалізації продукції) Аудит циклу збуту та отримання фінансових результатів Аудит фінансово-інвестиційного циклу

Залежно від методики організації аудиту

Перевірка на відповідність Перевірка по суті Аналітична перевірка

За частотою проведення

Безперервний (на постійній основі) аудит Епізодичний (періодичний) аудит

За місцем проведення

Камеральна перевірка Виїзна перевірка

За кількістю здійсне­них на підприємстві перевірок

Первинний аудит (здійснюється вперше) Черговий (регулярний) аудит

За формою оформлення результатів аудиту

Перевірки, що оформлені підсумковим докумен­том — актом ревізії Перевірки, що оформлені проміжним актом Перевірки, що оформлені висновком Перевірки, що оформлені спеціальним висновком Перевірки, що оформлені інформацією у письмо­вому вигляді

Залежно від рівня зна­чущості суб’єктів, що здійснюють перевірку

Аудит, який здійснений контрольними службами міністерств та відомств Аудит, який проводиться спеціальними служ­бами контролю підприємства або сторонніми організаціями Аудит, що проводиться співробітниками підприєм­ства, які, крім основних функцій, виконують також Контрольні функції (бухгалтерія, економічний, фінансовий, плановий, юридичний, виробничий таінші відділи)

Залежно від мети і обсягуаудиторської перевірки

Організаційний (перевіряється вся робота підприємства) Функціональний (перевіряється одна з функцій діяльності підприємства) Спеціальний (зумовлюється поточними потребами підприємства)

Залежно від видів діяль­ності, яку здійснюють служби внутрішньогоаудиту

Аудиторські ревізії та перевірки фінансової звітності Супутні послуги аудиту

Внутрішній аудит, якийздійснюється залежно від рівня значущості струк­тур, що перевіряються

Перевірка діяльності всього підприємства в цілому перевірка виконання функцій окремими підроз­ділами підприємств перевірка за центрами відповідальності

Аудит, здійснений за­лежно від умов обробки даних

Аудит в умовах ручного (машинного) ведення обліку аудит у середовищі електронної обробки даних
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка