Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка10/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

40. Об'єкти та джерела аудиту виробничих запасів.

^ Об'єктами аудиту виробничих запасів є:

1) кількісне та якісне приймання запасів від постачальників, а також при внутрішньому переміщенні в міжцеховому напрямку, між матеріально відпові­дальними особами, складами та виробництвом. При цьому досліджується:

       повнота оприбуткування запасів за даними бухгалтерського обліку;

       їх відпо­відність за кількістю та якістю за даними супровідних приймальних доку­ментів і складених матеріально відповідальними особами, а також повнота оприбуткування запасів, які надійшли без супровідних документів;

       умови зберігання запасів і закріплення матеріальної відповідальності. Досліджується, чи відповідає стан складського господарства вимогам зберігання запасів (наявність вагів та час їх клеймування, обладнання складів полиця­ми, шафами, контейнерами, протипожежним обладнанням). Закріплення матеріальної відповідальності перевіряється за даними договорів про мате­ріальну відповідальність, укладених між адміністрацією підприємства та
конкретними працівниками;

       норми витрат сировини і матеріалів на виробництво та їх дотримання — перевіряється обґрунтованість затвердження норм та їх застосування в лімітно-забірних картках і відомостях на витрачання матеріалів;

       МШП, їх використання та цілісність — перевіряється оцінка придбаних
МШП, списання їх вартості при передачі в експлуатацію, наявність контро­лю за їх використанням;

2) первинна документація з обліку запасів досліджується в частині достовірно­сті відображених у ній господарських операцій;

3) бухгалтерський облік та звітність вивчаються в частині достовірності даних щодо залишків та руху виробничих запасів, відображених у них;

4) примітки до фінансової звітності. Досліджується інформація про: методи оцінки запасів; балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; балансову (облікову) вартість запасів, відображе­них за чистою вартістю реалізації; балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу; суму збільшення чистої вар­тості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до п. 28 П(с)БО 9;

5) брак та пошкодження запасів — досліджуються причини, які зумовили вини­кнення негативних явищ, розмір невиробничих витрат, встановлюються осо­би, винні в заподіянні шкоди;

6) недостача цінностей та шкода, виявлені при інвентаризації, їх обґрунтова­ність і відповідальні особи — узагальнюється дослідження інших об'єктів, де виявлена шкода, перевіряється, чи підтверджується її розмір даними бухгалтерського обліку та іншими зібраними доказами, наскільки правильно встановлено матеріальну відповідальність конкретних працівників і розмір відшкодування.

Джерела інформації аудиту виробничих запасів являють собою предметну об­ласть дослідження. Це нормативні документи, розглянуті в попередньому роздої облікова політика підприємства та джерела, в яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух виробничих запасів.

^ 41. Предметна область аудиторського дослідження запасів підприємства.

Предметна область дослідження виробничих запасів включає:

1.         Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта.

2.    Облікову політику клієнта з питань обліку виробничих запасів.

3.         Договори з матеріально відповідальними особами.

4.    Договори з контрагентами.

5.         Документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю за раціо­нальним використанням та збереженням виробничих запасів.

6.         Первинні документи та реєстри обліку по рахунках, призначених для веден­ня бухгалтерського обліку виробничих запасів.

7.         Регістри зведеного синтетичного обліку (Головна книга), оперативну, стати­
стичну та фінансову звітність.

8.         Інші документи, що відображають факти господарської діяльності, пов'яза­ні з придбанням та списанням виробничих запасів;

9.         Місця зберігання виробничих запасів, включаючи ваговимірні пристрої.

10.Технологічний процес виробництва, а саме, інформаційні потоки щодо руху сировини і матеріалів від складу матеріалів до складу готової продукції, тоб­то проходження матеріалів від однієї стадії виробництва до іншої, їх пере­творення на готову продукцію.

Вивчаючи внутрішні нормативні та загальні документи клієнта, можна одержати інформацію про: підприємство; його діяльність; особливості технології; перелік виробничих запасів, їх потребу та наявність; кількість місць зберігання. Особлива увага приділяється вивченню наказів про призначення та просування по службі ма­теріально відповідальних осіб, а також наказів про проведення тих чи інших заходів внутрішнього контролю — ревізій та інвентаризацій. Це дасть змогу аудитору вста­новити обсяг інформації, що підлягає дослідженню, оцінити власні можливості, а також час, необхідний для проведення перевірки.

При дослідженні внутрішніх нормативних та загальних документів аудитор виз­начає питання, на яких необхідно загострити свою увагу при подальшому вивченні інформації. Так, якщо в результаті дослідження аудитор дійшов висновку, що окре­мий вид сировини є дефіцитним, то виникає необхідність прослідкувати її рух та визначитися, чи не допускалися випадки її недовкладання або підміни іншою із зни­женням якості виготовленої продукції. Аналіз інформації з наказів про призначення матеріально відповідальних осіб та їх характеристик за даними особової справи дає можливість сконцентрувати увагу на ступені довіри до них. Наявність наказів про проведення контрольних заходів щодо збереження виробничих запасів, про одержа­ні результати ревізій та інвентаризацій формує думку аудитора щодо довіри до си­стеми внутрішнього контролю.

Вивчення договорів (індивідуальних та колективних) із матеріально відпові­дальними особами дає можливість аудитору скласти думку про дотримання вимог чинного законодавства клієнтом у роботі з цією категорією працівників.

Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати інформа­ційні потоки, пов'язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в первин­них документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.

Окремо виділяється аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів. При перевірці даного об’єкта контролю аудитор повинен звернути увагу на порядок списання або погашення вартості МШП. У ході перевірки необхідно визначити склад, кількість та вартість МШП на підприємстві за допомогою перевірки оборот­них відомостей та інших облікових реєстрів, у яких відображається назва, кількість та вартість МШП; перевірити правильність розмежування в обліку малоцінних обо­ротних активів.
^ 42. Типові помилки і порушення в обліку запасів

№ з/п

Назва порушення

Нормативний акт, який порушено

Методи дослідження

1

2

3

4

1

Неповне оприбуткуван­ня запасів, що надій­шли

Наказ про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів № 193 від 19.04.93 р.

Документальна пере­вірка по суті, фактич­на перевірка, обсте­ження

2

Оприбуткування запасів при відсутності позна­чок у журналі обліку ви­даних довіреностей про оприбуткування запасів

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями

Документальна пере­вірка, формальна пе­ревірка (за формою)

3

Виявлення недостач, лишків, присвоєння за­пасів

Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ№ 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93 р.

Фактична   перевірка, спостереження

4

Завищення собівартості заготівельних матеріа­лів

Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ№ 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93 р.

Документальна пере­вірка по суті, арифметична перевірка

5

Необґрунтовані претен­зії до постачальників

Договір із постачальником

Документальна пере­вірка по суті, опиту­вання

6

Порушення норм або лімітів списання запасів

Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93 р.

Документальна пере­вірка, по суті, арифме­тична перевірка

7

Порушення порядку проведення інвентари­зації

Інструкція по інвентаризації основ­них засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94 р.

Фактична   перевірка, спостереження

8

Проведення інвентари­зації  при   відсутності

мво

Інструкція по інвентаризації основ­них засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94 р.

Документальне, по суті, спостереження, опитування, обстеження

9

Помилки та підробки при кодуванні докумен­тів

Наказ   про  затвердження  типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів № 193  від19.04.93 р.

Документальна перевірка по суті

10

Незадовільна поста­новка бухгалтерського обліку

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями

Обстеження, опитування

11

Незадовільна організа­ція складського госпо­дарства та зберігання запасів

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями

Обстеження, оглядова перевірка

12

Відпускання запасів за заниженими цінами

П(с)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Документальна пере­вірка по суті, арифме­тична перевірка

13

Неправильне офор­млення первинних до­кументів з обліку запа­сів та їх неправильне застосування

Наказ Міністерства статистики Укра­їни № 193 "Про затвердження типо­вих форм первинних документів зобліку сировини та матеріалів" від 21.06.96 р.

Документальна пере­вірка за формою

14

Невиділення в первин­них документах ПДВ,відсутність податкових накладних

ПКУ

Документальна перевірка за формою, по суті

15

Відсутність договору про повну матеріальнувідповідальність

Ст. 121 Кодексу законів про оплату праці

Обстеження

Аудитор, який здійснює аудит виробничих запасів протягом усієї перевірки, формує робочу документацію, яка необхідна для:

       розробки планів;

       підтвердження виконання плану перевірки;

       систематизації інформації;

       створення основи для визначення ефективності виконаної аудитором роботи.
^ 32. Організаційна модель внутрішнього аудиту

Об’єкти внутрішнього

 аудиту

Джерела

 інформації

Методичні прийоми і

 способи перевірки

Майнові ресурси (основні засоби, не­матеріальні активи, ін­вестиції, запаси, МШП, товари тощо)

Законодавчі акти, пер­винні документи, записи за залишками рахунків, регістри обліку, фінансова звітність

Перевірки вибіркові та суцільні, інвентаризація, аналіз

Власний капітал (ста­тутний, додатковий,резервний, нерозподі­лений прибуток тощо)

Засновницькі документи підприємства, записи за залишками рахунків, фінансова звітність

Перевірки, інвентариза­ція, економіко-математичне моделювання

Об’єкти внутрішнього аудиту

Джерела інформації

Методичні прийоми і способи перевірки

Зобов’язання (забезпе­чення, довгострокові та поточні зобов’язання)

Договори, первин­ні документи, записи за залишками рахунків, фінансова та податкова звітність

Перевірки, запит, інвентаризація, аналіз

 

Доходи

Договори, облікова полі­тика, записи за оборота­ми рахунків, фінансова звітність (форма № 2)

Перевірки, запит, обчислення, інвента­ризація, аналіз, про­гнозування доходів діяльності

 

Витрати

Калькуляції, облікова політика, записи за обо­ротами рахунків, фінан­сова звітність (форма

№2)

Перевірки, обчислення, інвентаризація, аналіз, прогнозування витрат діяльності

 

Фінансовий результат

Облікова політика, записи за оборотами рахунку 79, фінансова звітність (фор­А №2)

Перевірки, обчислення, інвентаризація, аналіз, прогнозування резуль­татів діяльності

 

Система бухгал­терського

обліку

Організаційна форма обліку, облікова політика, робочий план рахунків, план документообігу, розподіл обов’язків працівників, податковий, статистичний, внутріш­ньогосподарський та інші види обліку

Перевірка, спостере­ження, моніторинг, запит і підтвердження, надан­ня рекомендацій для її удосконалення

 

Система внутрішнього контролю

Наявність спеціального підрозділу, контрольне середовище, облікові системи, спеціальні про­цедури з контролю, акти перевірок

Суцільна перевірка, моніторинг, спосте­реження, надання рекомендацій для її удосконалення

 

Фінансова і госпо­дарська інформація

Облікова система, норми та нормативи, порядок складання та подання фінансової звітності, фінансова звітність

Перевірка способів, що застосовуються для ви значення, вимірювання, класифікації інформації і складання звітності, запит щодо окремих статей, аналіз, контролі, у комп’ютерних інформаційних системах

Дотримання законів, нормативних актів,політики, директив управлінського персо­налу підприємства

Засновницькі та розпо­рядчі документи підприєм­ства, протоколи зборів та засідань, закони, кодекси, акти перевірок, виконавчідокументи

Перевірка, спостере­ження, моніторинг, запит і підтвердження, обчислення, аналіз

Економічність та про­дуктивність діяльності,у т. ч. нефінансові заходи контролю

Виробнича структура, технологічні карти, дані про плани виробництва, рух грошових потоків, плани збуту та постачання

Перевірка, спостере­ження, моніторинг,запит і підтвердження, обчислення, аналіз,технологічний і хіміко-технологічний конт­роль, перевірка якості продукції, контрольний обмір, контрольний запуск сировини та матеріалів, обстеження,експертиза

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка