Це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
НазваЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі
Сторінка1/11
Дата конвертації10.07.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. Об’єкти аудиту

Об'єкт аудиту- це інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського контролю, що відображена в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інформаційної структури і підлягає кількісній та вартісній оцінці.

Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи і функції управління; організаційні форми управ­ління (організаційна структура виробництва).

Класифікація об’єктів аудитуз/п

Ознака

класифікації

Види об’єктів аудиторського

 контролю

1

2

3

1

Вид

ресурси;

господарські процеси;

активи, зобов'язання, капітал;

методи і функції управління;

організаційні форми управління

2

Складність об'єктів

прості;

складні.

3

Відношення до сфери діяльності

сфери матеріально-технічного постачання;

сфери виробництва;

сфери збуту.

4

Відношення до часу

об’єкти, стан яких оцінюєтьсяв минулому часі;

об’єкти, стан яких оцінюєтьсяв теперішньому часі;

об’єкти, стан яких оцінюєтьсяв майбутньому часі.

5

Характер оцінки

стану об'єктів

підлягають вартісній оцінці;

підлягають кількісній оцінці;

підлягають кількісно-вартісній оцінці.

6

Тривалість

перебування у полі

зору діяльності

аудитора

об’єкти, які є постійно в полі зору аудитора;

об’єкти періодичної аудиторської

діяльності;

об’єкти одноразової оцінки.

7

Відношення до видів

аудиту

об’єкти зовнішнього аудиту;

об'єкти внутрішнього аудиту.

8

За функціональним

призначенням засобів

засоби праці;

предмети праці.

9

За джерелами

утворення засобів

засоби, придбані за рахунок своїх джерел;

засоби, придбані за рахунок залучених джерел (інвестицій);

засоби, придбані за рахунок позик.

10

За фінансово-аналітичними ознаками

необоротні активи;

оборотні активи;

витрати майбутніх періодів;

власний капітал;

забезпечення наступних витрат і платежів;

довгострокові зобов’язання.


Аудиторський контроль досліджує поведінку емпіричних об'єктів, тобто об'єктів, що реально існують.

Емпіричні об'єкти поділяють на натуральні, або фізичні, які існують у природі об'єктивно, незалежно від нашої волі і свідомості, і штучні (у тому числі й технічні), створені за волею людиною у процесі виробничої діяльності.

Класифікація об'єктів аудиторського контролю за складністю передбачає їх поділ на прості та складні. До простих належать об'єкти, які містять незначну кількість елементів контролю. До складних можна віднести показник собівартості.

Дослідження структури системного об'єкта називається морфологічним аналізом, який дає знання про будову об'єкта.

^ Щодо сфери діяльності, доцільно виділити об'єкти галу зі постачання, виробництва, збуту, фінансово-інвестиційної.

Стосовно часу об'єкти аудиту поділяють залежно від їх оцінки в минулому, теперішньому та майбутньому часі.

^ За характером оцінки стану об'єктів розрізняють такі, що оцінюються у натуральному, кількісно-вартісному та вартісному вираженні.

Залежно від тривалості роботи аудитора над об'єктами їх можна визначити як такі, що перебувають постійно, або періодично під контролем аудитора, або підлягають одноразовій оцінці.

До об'єктів одноразового контролю можна зарахувати аналіз і оцінку інвестиційних процесів.

Стосовно видів аудиту, об'єкти аудиторського контролю можна поділити на одиниці зовнішнього та внутрішнього контролю.

Залежно від функціонального призначення, об'єкти аудиту класифікують як, засоби праці та предмети праці. За джерелами утворення об'єкти аудиту поділяють на такі групи: власні джерела, позикові джерела та залучені джерела (інвестиції). Об'єкти аудиту, що класифікують за функціональним призначенням, відображають в активі балансу суб'єкта перевірки, а об'єкти, що класифікують залежно від джерел утворення, - у пасиві.

За фінансово-аналітичними ознаками об'єкти поділяють на необоротні й оборотні активи, витрати майбутніх періодів, власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові та поточні зобов'язання.

Отже, класифікація об'єктів аудиту має теоретичне та практичне значення. Теоретично вона дає змогу глибше пізнати суть предмета аудиту, а практично - правильно скласти план і програму аудиторської перевірки, вибрати потрібну методику та процедури контролю.
3.Класифікація аудиторських послуг

Аудиторська діяльність регламентується законом України "Про аудиторську діяльність". Ним передбачено, що аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати підприємствам і організаціям такі послуги:

- аудиторські перевірки достовірності фінансової звітності;

- консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. № 182/5 затверджено перелік послуг,які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми):

1.Завдання з надання впевненості

1.1.Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.2.Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.3.Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

оцінка (перевірка) ефективності (відповідно) системи внутрішнього контролю (аудиту);

оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;

оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;

оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;

оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;

оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій).

2.Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг

2.2.Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

2.3.Завдання з підготовки фінансової інформації.

3.Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України «Про аудиторську діяльність».

3.1.Ведення бухгалтерського обліку.

3.2.Складання фінансових звітів.

3.3.Відновлення бухгалтерського обліку.

3.4.Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

обрання облікової політики;

встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

організація бухгалтерського обліку;

3.5.Консультації з питань системи внутрішнього контролю.

3.6.Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.

3.7.Складання податкових декларацій та звітів.

3.8.Консультації з питань застосування інформаційних технологій.

3.9.Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

правове забезпечення прийняття управлінських рішень щодо зміни форм власності;

інформаційне забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю(аудиту);

управління грошовими потоками.

3.10.Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності.

3.11.Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.

3.12.Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

3.13.Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора.

4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту

4.1.Розробка і видання методичних матеріалів.

4.2.Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів.

4.3.Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.
4. Організація аудиторської діяльності

Аудиторська діяльність охоплює організаційне та мет­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Організацію аудиторської діяльності визначає Закон України "Про аудиторську діяльність" та МСА.

Аудит мають право здійснювати незалежні аудитори, які отримали сертифікат аудитора, на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником.

Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми).

Сертифікацію (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснює АПУ.

Право на отримання сертифіката мають особи, які здобули вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста.

Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.

Повноваження Аудиторської палати України визначають Закон України "Про аудиторську діяльність" і Статут АПУ.

АПУ здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги.

Аудиторам заборонено безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не позбавляє їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитором, не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Аудитори й аудиторські фірми зобов'язані: належно надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку та звітності замовника, їх достовірність, повноту, і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам; повідомляти власників, або уповноважених осіб, замовників про виявлені недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності; зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг.

Припинення чинності сертифіката на аудиторську діяльність здійснюється на підставі рішення АПУ у випадках:

встановлення фактів низької якості аудиторських послуг;

систематичного та грубого порушення чинного законодавства України, МСА.

Порядок припинення чинності сертифіката на аудиторську діяльність визначає АПУ. Рішення АПУ щодо припинення чинності сертифіката можуть бути оскаржені в суді чи господарському суді.
5.Повноваження аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визнача­ють Закон України "Про аудиторську діяльність" і Статут АПУ.

Статут АПУ підлягає затвердженню двома третинами голосів загальної кількості членів палати.

АПУ здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги.

Затвердження таких норм і стандартів є винятковим правом АПУ, яка створюється і діє як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування, є юридичною особою і веде відповідний облік та звітність.

АПУ набуває повноважень юридичної особи від дня реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви і Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому Законом України "Про аудиторську діяльність".

АПУ формується через делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України й окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій.

Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.

Аудиторська палата України:

  1. здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;

  2. затверджує стандарти аудиту; 

  3. затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;

  4. веде Реєстр;

  5. здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

  6. здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

  7. регулює взаємовідносини між аудиторами в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;

  8. здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

  9. Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Це інформація про окремі або взаємопов\1. об’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський контроль як складова частина фінансово-господарського контролю розкриває нові явища у підприємницькій діяльності суб'єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\Інформація, яка характеризує цифри, факти, відомості та інші дані,...
Цифрова інформація значно лаконічніше й краще відображає сутність явищ, процесів, ніж словесна
Це інформація про окремі або взаємопов\План Утворння суб’єктів господарювання. Установчі документи юридичних...
Термін "утворення" суб’єкта господарювання включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації...
Це інформація про окремі або взаємопов\Моделі побудови національних систем бухгалтерського обліку
...
Це інформація про окремі або взаємопов\Тема 12. Загальна характеристика припинення господарської діяльності....
И «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника...
Це інформація про окремі або взаємопов\Зед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності,...
Це інформація про окремі або взаємопов\1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Це інформація про окремі або взаємопов\1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Це інформація про окремі або взаємопов\Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка