Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому
НазваПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому
Сторінка1/4
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Затверджую Затверджую

Декан факультету аграрної Проректор з науково-педагогічної економіки і менеджменту роботи (навчальний процес) ТНЕУ Р.Б. Гевко М.І. Шинкарик

"__" 2013 р. "_" 2013 р.

ПРОГРАМА

державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит" професійна орієнтація „Облік і аудит в агропромисловому

виробництві"

Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії із спеціальності Протокол № 3 від.. 20 " грудня 2012 р. Голова НМК Крупка Я.Д.

Тернопіль 2013

М.К. Пархомець
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит", професійна орієнтація: ЕОблік і аудит в агропромисловому виробництві" відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра.

^ Програму підготовили: к.е.н., доцент Палюх М.С.

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри аграрного бізнесу і обліку Протокол № 4 від 22 листопада 2012 р.

Завідувач кафедр

и^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1.1.Загальні положення

Державна атестація - це вид підсумкового контролю, що проводиться після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо- кваліфікаційної підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Формою державної атестації на здобуття відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня є державний комплексний кваліфікаційний екзамен.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен із екзамену з напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит", професійної орієнтації „Облік і аудит в будівництві", який є складовою навчально-виховного процесу, проводиться на завершальному етапі навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр".

Мета державного екзамену - оцінка рівня професійних знань та практичних навиків випускників. Екзамен проводиться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної підготовки бакалаврів з частини програмного матеріалу загальнотеоретичних і спеціальних економічних дисциплін, їх готовності до самостійної роботи, вміння аналізувати і вирішувати конкретні економічні завдання з обліку та аудиту.

Підсумки складання екзамену є основою для присвоєння студентам- випускникам кваліфікації „Бакалавр з обліку і аудиту" і видачі диплому встановленого зразка для набуття відповідного рівня вищої освіти.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатності творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінка студенту за державний екзамен виставляється за національною шкалою та за шкалою ЕСТ8.

Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою „відмінно", „добре", „задовільно" чи „незадовільно". Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному студенту. Студенту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ДЕК. Оцінка „відмінно" може бути поставлена лише у тому випадку, якщо жодне із запитань екзаменаційного білета не оцінено нижче оцінки „добре".

При оцінюванні знань студентів використовуються наступні критерії.

Оцінка „відмінно" (за системою ЕСТВ - А) виставляється, якщо студент при відповіді на теоретичні питання екзаменаційного білету чітко і послідовно викладає матеріал, виявляє всебічні, ґрунтовні, систематизовані знання програмного матеріалу з усіх дисциплін, виявляє творчий підхід до засвоєного матеріалу, правильно розв'язав практичне завдання, має пояснення до кожного етапу розв'язування, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменаторами запитання. Студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно використовує на творчому рівні, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка „добре" (за системою ЕСТ8 - В) ставиться у випадку, коли при відповіді на теоретичні питання, студент допустив окремі неточності несуттєвого характеру за умови, що принципові моменти запитань були розкриті правильно. Студент дав відповіді на всі питання білету, має досить високий рівень основних знань з фахових дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв'язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, аналізує навчальну інформацію на аналітико- синтетичному рівні. Задача білету розв'язана, але нераціонально або немає пояснень, при розв'язанні практичного завдання допущені лише арифметичні помилки.

Оцінка „добре" (за системою ЕСТ8 - С ) ставиться, якщо відповідаючи на білет, студент допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті запитання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту. Задача білету, в основному, розв'язана, з незначними помилками, нераціонально, без пояснень. Допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Оцінка „задовільно" (за системою ЕСТ8 - Б) виставляється коли студентом недостатньо повно та нечітко викладається матеріал, спостерігається неглибоке знання основного матеріалу, у відповіді допускаються суттєві неточності та порушується логіка викладу матеріалу, в зв'язку з чим до 30% змісту білета залишається нерозкритою. Виникають складності при виконанні практичного завдання. Задача розв'язана неповністю, але шляхи розв'язання обрані вірно. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків.

Оцінка „задовільно" (за системою ЕСТ8 - Е) виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білета. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. При нагадуванні екзаменатором назв, необхідних для розв'язання задачі коефіцієнтів, інших показників тощо, студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне вирішення практичного завдання.

Оцінка „незадовільно" (за системою ЕСТ8 - ЕХ) виставляється студенту у випадку наявності лише фрагментарних знань з фахових дисциплін, не освоїв значної частини матеріалу, який винесено на екзамен, погано засвоїв основні принципові положення курсу, наявні грубі та суттєві помилки при викладенні теоретичних питань. Практичне завдання невиконане взагалі або виконане із значними помилками. На логічні запитання екзаменатора та членів ДЕК за програмою ДЕК студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв'язання практичного завдання.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТ 8, національною системою і 100-бальною шкалою ТНЕУ. Підсумкова оцінка з дисципліни у балах (шкала ТНЕУ) переводиться у чотирибальну (державну) шкалу та оцінку за шкалою ЕСТ8.

^ Шкала оцінювання:

За шкалою університету

За державною (національною) шкалою

За шкалою ЕСТ8

90-100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75-84

С (добре)

65-74

задовільно

В (задовільно)

60-64

Е(достатньо)

35-59

незадовільно

РХ (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

Р (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)


Студентам, які не склали державного комплексного кваліфікаційного екзамену з поважних причин, підтверджених документально, ректором університету може бути надана їм можливість складання екзамену під час підготовки до інших державних екзаменів, а також захисту дипломної роботи.

Результати екзамену оформляються протоколами і підписуються головою і членами ДЕК. Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.

Результати державного комплексного кваліфікаційного екзамену оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів загалом.

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки державного комплексного кваліфікаційного екзамену обговорюються на засіданнях Вченої ради факультету обліку і аудиту, кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері.

1.2. Порядок проведення державного комплексного кваліфікаційного

екзамену

До державного комплексного кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки та екзамени, захистили курсові роботи згідно з навчальним планом бакалавра.

Екзамен приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Склад ДЕК і порядок її роботи затверджуються наказом по Університету. Розклад проведення екзамену затверджується навчальним управлінням і доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку. Результати роботи ДЕК оформляються протоколами.

Державний екзамен проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканату та громадських організацій Університету.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться усно у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів. Тривалість державного комплексного кваліфікаційного екзамену одного студента - не більше ЗО хвилин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

До початку екзамену група студентів, які складають його за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ДЕК.

Голова комісії вітає студентів з початком державного екзамену, знайомить їх зі складом ДЕК і коротко пояснює порядок її роботи.

Враховуючи режим роботи комісії, до екзамену запрошуються одночасно не більше 5-ти студентів. Кожному з них для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Необхідні записи студент робить на стандартних аркушах, що видаються комісією.

Після підготовки студента, комісією заслуховуються його відповіді. Члени комісії, з дозволу голови ДЕК, мають право задавати додаткові запитання. Методично доцільно задавати питання після відповідей студента на всі запитання екзаменаційного білета.

Якщо студент допускає у відповіді помилки, його треба обов'язково поправляти. При необхідності можна супроводжувати свої зауваження короткими поясненнями, щоб запобігти можливим повторенням аналогічних помилок у наступних відповідях студента.

Додаткові питання члени комісії задають на державному екзамені за таких обставин:

 • відповідь студента недостатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

 • у відповіді допущені суттєві помилки;

 • виникають сумніви в оцінці знань студента.

. Запитання треба чітко сформулювати. Члени комісії повинні пам'ятати про необхідність підтримки на екзамені невимушеної, доброзичливої обстановки, яка сприятиме спокійній підготовці студентів до відповідей.

Разом з тим важливо органічно поєднувати на державному екзамені високу вимогливість і об'єктивність в оцінках, індивідуальний підхід до студентів у визначенні рівня їх знань з фахових дисциплін.

^ 1.3. Структура екзаменаційного завдання

Всього екзаменаційних білетів - 36. В екзаменаційний білет державного комплексного кваліфікаційного екзамену включено всього 5 питань, в т.ч.: 4 теоретичні питання та 1 практичне завдання (розрахунково-аналітична задача), що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навиків студентів.

Структура білета наступна:

  1. Теоретичне питання: Економічна теорія.

  2. Теоретичне питання: Фінансовий облік.

  3. Теоретичне питання: Управлінський облік + Аудит.

  4. Теоретичне питання: Аналіз господарської діяльності.

  5. Практичне завдання: Фінансовий облік І, II + Управлінський облік + Аналіз господарської діяльності.

 1. Перелік дисциплін, що включені до екзамену

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену включає дисципліни нормативного циклу („Економічна теорія", „Фінансовий облік", „Управлінський облік", „Аудит",) та дисципліни затверджені Вченою Радою університету (Аналіз господарської діяльності).

 1. ^ Порядок проведення консультацій

З метою належної підготовки студентів державного комплексного кваліфікаційного екзамену необхідним є проведення консультацій.

На консультації студентів ознайомлюють із основними вимогами, що висуваються на екзамен, з переліком питань, які включаються в екзаменаційні білети на підставі програм навчальних курсів з відповідних дисциплін, пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного екзамену, зокрема які основні законодавчі та нормативні джерела необхідно опрацювати, інструктивні матеріали, методичні рекомендації з питань обліку та аудиту, підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, публікації в газетах і журналах. Зазначаються основні зміни, які відбулися у законодавстві та нормативних актах, що пов'язані з дисциплінами, які виносяться на екзамен.

Звертається увага також на алгоритми розв'язку типових практичних завдань з фахових дисциплін, які будуть передбачені на екзамені.

На консультації викладач розповідає студентам:

 • про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

 • про місце (аудиторії), час та порядок проведення екзамену;

 • про режим роботи в дні підготовки до екзамену;

 • про методичні вказівки до підготовки і проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену.

Консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні найбільш складних питань з фахових дисциплін.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні.

^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

2.1. ВИКЛАД ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ „Економічна теорія"

Поняття економіки, її структурні характеристики, фактори виникнення та напрямки еволюції. Предмет і метод економічної науки. Еволюція предмету економічної науки в економічних теоріях. Структура економіки (людина, природа, штучна природа), характеристика рівнів економіки (мікро-, мезо-, макро-, міжнародна економіка, глобальна економіка). Економічні ресурси і їх роль у поступальному розвитку економіки. Характеристика економічних ресурсів.

Фактори виробництва. Продукт виробництва. Ефективність використання виробничих факторів. Граничний продукт факторів виробництва.

Економічні закони: поняття та роль в теоретичному та практичному осмисленні економіки. Закон зростання потреб, закон обмеженості ресурсів, закон спадаючої граничної корисності, закон спадної віддачі. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів, спадна віддача. Альтернативність використання ресурсів та проблема економічного вибору.

Економічні системи: поняття, структурні характеристики, типологічні ознаки. Цивілізаційний, формаційний, технологічний підхід до аналізу економічних систем. Технологічні революції в економіко-історичному контексті. Технологічні типи виробництва. Характеристика аграрної, індустріальної, постіндустріальної, інформаційної моделі економіки. Функціональні економічні системи: лесе фер, командна економіка, змішана економіка, традиційна економіка. Основні риси та характеристика моделей ринкової економіки.

Історичні типи організації виробництва: характеристика натурального та товарного господарства. Передумови переходу від натурального до товарного господарства. Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Поняття, походження та економічний зміст грошей. Поняття бартерної та грошової економіки: аналіз відмінностей через визначення функцій грошей. Основні грошові теорії (номіналістична, металістична, товарна, кількісна). Аналіз грошової системи з позиції основних грошових теорій та функцій грошей. Еволюція форм грошей. Історичні субстанціональні та символічні гроші. Характеристика сучасної системи хартальних грошей. Структура грошового обігу та грошові агрегати. Поняття та історичні форми грошової системи. Еволюція грошових систем. Біметалізм. Закон Грешема. Перехід до золотого монометалізму. Еволюція грошової системи, заснованої на золоті. Причини та економічні наслідки демонетизації золота. Сучасна грошова система. Кредитні та електронні гроші. Закон грошового обігу. Сучасна кількісна теорія. Рівняння обміну. Мікро- та макроекономічний аналіз інфляції та дефляції.

Поняття та економічний зміст ціни в ринковій економіці. Функції ціни. Поняття рівноважних цін. Економічний аналіз методів ціноутворення.

Ціни та ринковий попит. Закон попиту. Цінова еластичність попиту.

Нецінові фактори попиту. Ціни та ринкова пропозиція. Цінова еластичність пропозиції. Нецінові фактори пропозиції. Ринковий період та еластичність пропозиції.

Економічний зміст підприємництва. Основні теоретичні погляди на підприємництво. Форми підприємництва. Організаційно-правова форма підприємницької діяльності. Ділові форми організації підприємницької діяльності. Фірма та сучасні теоретичні підходи до аналізу фірми. Економічна характеристика малого, середнього та великого бізнесу. Економічний зміст концентрації капіталу, горизонтальна та вертикальна інтеграція.

Ринок праці. Макро- та мікроекономічна характеристика ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Моделі ринку праці та економічна політика щодо ринку праці. Заробітна плата в забезпеченні рівноваги на ринку праці. Кінцевий випуск в забезпеченні рівноваги на ринку праці.

Економічний зміст заробітної плати. Еволюція економічних поглядів на заробітну плату. Номінальна та реальна зарплата. Відносна зарплата та системи заробітних плат. Економічна та соціальна природна мінімальної заробітної плати.

Економічна категорія „капітал". Погляди на поняття капітал в економічній науці. Дохід на капітал. Продуктивність капіталу. Віддача капіталу. Обмеженість фактору капітал. Попит і пропозиція капіталу.

Виникнення кредиту та його економічний зміст. Теоретичні погляди на категорію кредит. Форми кредиту. Кредитна економіка як основа розвитку фінансової системи та еволюції товарного господарства. Позичковий процент. Реальні та номінальні процентні ставки. Теоретичні погляди на причини та наслідки визначення рівня реальних процентних ставок. Процент та рівновага на кредитному та грошовому ринку. Кредитна система. Однорівнева та дворівнева кредитна система. Економічний зміст фінансового ринку. Моделі фінансового ринку. Фондова біржа та біржові операції. Фінансовий фактор економічного розвитку.

Природні ресурси в економічній системі. Специфічні риси попиту, пропозиції та ціноутворення на ринку природних ресурсів. Земля як товар і фактор виробництва. Ціноутворення на ринку землі. Земельна рента та її економічний зміст в розрізі економічних вчень. Земельна рента в добувній промисловості та будівництві. Економічний зміст факторних доходів. Розподіл доходів в економіці. Перерозподіл доходів. Номінальні та реальні доходи. Методи вимірювання нерівності в розподілі доходів. Закон Енгеля.

^ 2.2. ВИКЛАД ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ „Макроекономіка"

Місце макроекономіки в системі економічних наук: визначення, об'єкт, предмет, функції. Макроекономічні моделі: суть, види та особливості використання в макроекономічному аналізі.

Основні цілі макроекономічної науки та інструменти їх досягнення. Міжгалузева модель "витрати-випуск" В. Леонтьева: зміст, історія виникнення та роль в макроекономіці. Характеристика основних секторів економічної системи, їх взаємозв'язок та особливості функціонування.

Система національних рахунків (СНР) як модель економічного кругообігу, її роль і особливості застосування для міжнародних зіставлень.

Обчислення макроекономічних показників за методикою СНР: за методом витрат, методом доходів та методом доданої вартості. Вимірювання макроекономічних показників в часі. Поняття номінального і реального продукту. Дефлятор ВВП. Виробнича функція та її властивості. Характеристика виробничих функцій Кобба-Дугласа, Тінбергена та Денісона.

Сукупний попит та крива попиту. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупний попит. Сукупна пропозиція та крива пропозиції. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупну пропозицію.

Макроекономічна модель ринку робочої сили: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Номінальна і реальна зарплата.

Макроекономічна модель ринку товарів: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори інвестицій, податків, державних витрат. Макроекономічна модель ринку грошей: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори грошей та депозитів. Модель взаємодії ринків К-ЬМ. Особливості встановлення макрорівноваги через фіскальну та монетарну політики. Модель взаємодії ринків ІБ-ЬМ-ВР у відкритій економіці.

Економічне зростання: зміст, вимірювання і значення для макроекономічного розвитку. Джерела, типи та фактори економічного зростання. Характеристика моделі економічного зростання Р.Солоу та "золоте правило" економіки. Характеристика моделі економічного зростання Харрода- Домара та принципу акселерації. Прояви державної активності в макроекономічних моделях (державні доходи і витрати, крива Лафера, крива Лоренца). Суспільні блага та зовнішні ефекти.

Державний борг: суть, види і макроекономічні аспекти його погашення. Взаємозв'язок бюджетного дефіциту і державного боргу. Макроекономічні аспекти сеньйоражу. Циклічність економічного розвитку: природа, фази і види економічних циклів. Основні теорії пояснення причин циклічних коливань.

Безробіття як проблема низького ділового циклу: визначення, типи, моделі, вимірювання та наслідки безробіття для економіки. Закон Оукена.

Інфляція як проблема високого ділового циклу: визначення, види, вимірювання та наслідки інфляції для економіки. Правило 70. Політика держави щодо управління інфляційними процесами. Взаємодія між інфляцією і безробіттям. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Крива Тейлора.

Макроекономічний аналіз валютного ринку. Валютні курси і валютна політика. Платіжний баланс і його структура. Макроекономічна характеристика тіньового сектору економіки: суть, структура та напрямки впливу на макроекономічні індикатори.

Фіскальна політика: зміст, значення, особливості здійснення податкового та бюджетного регулювання. Дія автоматичних і вбудованих стабілізаторів.

Характеристика споживання та заощадження як функцій доходу. Гранична схильність до заощаджень та гранична схильність до споживання. Криві функції споживання і заощадження.

Характеристика інвестицій як компонента сукупних витрат: суть, види, роль в макроекономіці. Особливості інвестиційної політики. Монетарна політика: зміст, значення та інструменти. Політика дорогих і дешевих грошей. Особливості поведінки центрального банку на грошовому ринку.

Соціальна політика: зміст, об'єкти і суб'єкти. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.

Сутність і структура світового господарства. Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. Міжнародна торгівля: протекціонізм і лібералізм (фритредерство).

^ 2.3. ВИКЛАД ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ „Мікроекономіка"

Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної корисності. Рівновага споживача, її економічний зміст та способи визначення. Ординаліська теорія корисності. Криві байдужості. Карта кривих байдужості, їх властивості. Модель можливого для споживача, бюджетна лінія, рівняння лінії та її побудова.

Моделювання поведінки споживача при зміні доходу. Крива „дохід- споживання", її економічний зміст. Закони Енгеля. Моделювання поведінки споживача при зміні ціни товару. Крива „ціна -споживання", її економічний зміст. Побудова лінії індивідуального попиту. Попит, способи представлення попиту. Ціна і нецінові фактори попиту, особливості їх впливу.

Пропозиція, способи представлення пропозиції. Ціна і нецінові фактори пропозиції, особливості їх впливу. Часткова ринкова рівновага, параметри та економічний зміст. Мікроаналіз застосування важелів державного регулювання ринку товару: фіксовані ціни, податки, дотації, субсидії, механізм їх дії і наслідки. Захист національного виробника через державне регулювання ринку товару. Введення квот і митних тарифів на імпортовані товари, механізм дії і наслідки заходів.

Цінова еластичність попиту як вимір чутливості споживача до зміни ціни. Методологічні особливості обчислення показника цінової еластичності попиту. Взаємозв'язок еластичності попиту та змін в сукупній виручці при зміні ціни товару. Підприємство як найважливіший різновид мікросистем, мотивації діяльності підприємства. Фактор часу. Економічна модель підприємства, способи її вираження.

Виробнича функція короткотривалого періоду. Показники сукупного, середнього, граничного продукту. Межі екстенсивного і інтенсивного використання ресурсів виробництва. Виробнича функція довготривалого періоду. Крива однакового продукту-ізокванта. Карта ізоквант. Властивості ізоквант. Зростання виробництва і віддача від масштабів виробництва. Виробничі функції зі сталою, спадною та зростаючою віддачею. Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат та максимізації випуску. Крива розширення виробничої діяльності фірми.

Витрати виробництва у короткотривалому періоді. Характер динаміки постійних, змінних витрат підприємства. Закономірності формування середніх і граничних витрат в короткому періоді. Витрати виробництва у довготривалому періоді, закономірності їх формування. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства і структури галузі. Господарська стратегія конкурентної фірми в короткотривалому періоді. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків конкурентного підприємства в короткому періоді: алгебраїчне та графічне представлення.

Довготривала рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції, механізм її підтримки. Ефективність ринку досконалої конкуренції. Господарська стратегія фірми-монополіста на ринку товару і фактори, що її визначають.

Цінова дискримінація. Суть, умови для здійснення досконалої цінової дискримінації другого і третього ступеня. Наслідки проведення цінової дискримінації. Олігополія як найбільш закономірна і поширена структура в світовому ринковому середовищі. Основні моделі олігополістичного ціноутворення. Ринково-продуктова стратегія монополістично-конкурентної фірми в короткотривалому і довготривалому періодах. Диференціація товару і його реклама. Ефективність виробництва при монополістичній конкуренції.

Ринок факторів виробництва за досконалої і недосконалої конкуренції. Правила залучання ресурсів фірмою. Ринок праці за умов досконалої конкуренції. Формування попиту на працю і її пропозиції. Рівновага на ринку праці, її параметри. Ринок праці за умов недосконалої конкуренції. Монопсонічний ринок праці, його параметри: рівень зайнятості і ставка заробітної плати. Двохстороння монополія на ринку праці.

Капітал - фактор виробництва довготривалого користування. Фактор часу в оцінці капіталу. Критерій чистої дисконтованої вартості в прийнятті інвестиційних рішень підприємства.

^ 2.4. ВИКЛАД ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ „Історія економіки та економічної думки"

Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку.

Розклад феодального та становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. - середина XVIII ст.). Процес первісного нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення світової ринкової економіки.

Загальні характеристики індустріальної ринкової економіки. Теорія промислового перевороту: передумови, етапи, хід і соціально-економічні підсумки. Характеристика промислового перевороту у Великій Британії, Франції, Німеччині та США (країна за вибором студента).

Індустріальний розвиток провідних країн Європейської цивілізації в умовах Другої науково-технічної революції (кінець XIX - початок XX ст.). Перехід від економіки вільної конкуренції до ринкової структури недосконалої конкуренції.

Індустріальний розвиток України в кінці XIX - на початку XX ст. Структура національної економіки. Особливості промислового розвитку. Аграрні реформи 1848 і 1861 рр., пореформений розвиток сільського господарства.

Світова економічна криза 1929-1933 рр., становлення різних систем макроекономічного регулювання в 1930-х рр. Аналіз ліберально- реформістського та націонал-соціалістичного варіантів антикризових програм. «Новий курс» Ф. Рузвельта. План економії Дж. Мея у Великій Британії. Економічна політика «Народного фронту» у Франції. Нацистський варіант реформування економіки.

Системоутворюючі фактори розвитку ринкових економічних систем у 50- 80-ті рр. XX ст.: стабілізація та трансформація фінансово-грошової системи, інтернаціоналізація та регіоналізація господарського життя, вплив сучасної науково-технічної революції (СНТР) на розвиток світового господарства, транснаціоналізація економіки.

Формування та суть змішаної економічної системи (50-80-ті рр. XX ст.). Транснаціоналізація економіки. Корпоративна організація економічного розвитку.

Економічне зростання в індустріально розвинених країнах Європейської цивілізації, його фактори (50-60-ті рр. XX ст.). Становлення і розвиток соціально-орієнтованого ринкового господарства у Німеччині. „Німецьке економічне диво". Концептуальні основи програми економічних реформ Л. Ерхарда.

Економічні кризи 70-х - початку 80-х рр. XX ст. Неоконсервативні реформи: „тетчеризм" у Великій Британії та „рейганоміка" у США. Нагромадження кризових явищ в економіці України в 1970-ті - 1985 рр. „Перебудова" як спроба переходу до регульованої ринкової економіки (1985-1991 рр.).

Глобалізація та її вплив на національні господарства. Концептуальні засади дослідження процесів глобалізації. Основні етапи та історичні типи економічної глобалізації. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку європейських країн.

Основні риси постіндустріальної економіки. Основні тенденції розвитку постіндустріальної економіки країн Європейської цивілізації. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільств.

Роль державної економічної політики у становленні ринкової економіки України (1991 - початок XXI ст.). Пошук теоретичних засад трансформаційного реформування. Проголошення курсу на державно регульовану, соціально спрямовану економіку.

Ринкова трансформація економіки України: підсумки та проблеми (1991 рік - початок XXI ст.). Теоретичні основи та практичні проблеми трансформації економіки України у світове господарство.

Економічна думка Стародавнього Єгипту, Месопотамії і Палестини.

Економічна думка Стародавнього Китаю (конфуціанство, легізм, даосизм, трактат „Гуань-цзи").

Економічна думка Стародавньої Індії (економічні ідеї „Законів Маку", „Артхашастри").

Особливості і характеристика давньогрецької (античної, економічної думки (економічні погляди Ксенофонта, Платона, Арістотеля).

Особливості економічної думки Середньовічного Сходу. Економічні погляди Ібн Холдуна.

Каноністична економічна доктрина розвинутого європейського Середньовіччя. Економічні погляди Фоми Аквінського, Єрисей, Реформації.

Економічні ідеї меркантилізму і започаткування самостійної економічної науки.

Початок формування класичної політичної економії в Англії та Франції. Економічні погляди У. Петті та П. Буагільберга.

Економічна школа фізіократів. Економічна система Ф. Кене. Економічні погляди А.Тюрго.

А.Сміт - основоположник класичної політичної економії. Економічна система А.Сміта. Економічне вчення Ж.Б.Сея. Економічне вчення Т.Мальтуса. Економічна система Д. Рікардо. Дрібновласницькі економічні ідеї Сисмонді і Прудона. Економічне вчення Дж.С.Мілля. Критика рікардіанства Сеніором, Бастіа, Кері. Основні економічні ідеї „Капітал" К. Маркса.

Методологічні основи маржиналізму. Австрійська школа маржиналізму (К.Менгер, Ф.Візер, Е.Бем-Баверк).

Формування неокласичної економічної теорії. Економічне вчення А.Маршалла.

Формування американської неокласичної школи. Економічне вчення Дж.Б. Кларка.

Кейнсіанська революція в економічній науці і виникнення дирижизму. Економічне вчення Дж.М. Кейнса.

Методолгічні основи сучасного неолібералізму. Неоліберальні ідеї Л.фон Мізеса і Ф.фон Гейєка. Неокласичні теорії економічного зростання.

Німецька школа неолібералізму. Теорії „соціальної ринкової економіки" і „сформованого суспільства".

Економічні ідеї сучасного монетаризму (Чікагська школа монетаризму).

Економічні ідеї сучасної школи „нової класичної" економічної теорії (Роберт Лукас).

Економічні ідеї раннього американського інституціоналізму (Т.Веблен. Дж.Коммонс, В. Мітчелл).

Неоінституціоналізм. Теорії трансформації ринкової економіки і капіталістичної системи.

Економічне вчення М.Туган-Барановського. Маржинальні відкриття Є. Слуцького.

^ 2.5. ВИКЛАД ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК" „Фінансовий облік -1"

  1   2   3   4

Схожі:

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconТа методичні рекомендації до її виконання для студентів, які навчаються...
«Економіка підприємства» та методичні рекомендації до її виконання для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconКафедра обліку та аналізу
Проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305 «економіка та підприємництво»,...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconРобоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва” для студентів напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства”,...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconПрограма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для...

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconМетодичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів...
Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит” освітньо-кваліфікаційного...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconПрограма комплексного державного кваліфікаційного іспиту для студентів...
Туризм" здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури І мистецтв, затвердженою Міністерством...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconПрактикум Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconРозробили: проф., к е. н. В. Д. Жидченко асистент О. О. Кондрашова...
«Макроекономіка» денної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напрями підготовки : 030508„Фінанси І кредит”...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво\" напряму підготовки 030509 „Облік І аудит\" професійна орієнтація „Облік І аудит в агропромисловому iconПрограма комплексного державного іспиту з економічної теорії для...
Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка