Методичні вказівки
Скачати 282.59 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/3
Дата конвертації03.07.2013
Розмір282.59 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівська державна фінансова академія
Кафедра економіки, менеджменту та державного управління

Методичні вказівки


та завдання до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»


Денна форма навчання

Львів – 2012

УДК

ББК

Інтелектуальна власність // Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з навчальної дисципліни. – Львів, ЛДФА: Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 17 с.


Розробник:

Капленко Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління Львівської державної фінансової академії


^ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки, менеджменту та державного управління (Протокол №1 від 31 серпня 2012 р.) як методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни «Інтелектуальна власність» підготовки спеціалістів, магістрів напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»


ББК

ЛДФА, 2012

Методичні вказівки та завдання


Дані методичні вказівки призначені для студентів денної форми, що в межах самостійної роботи виконують індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Інтелектуальна власність».

У сучасній ринковій економіці об’єкти інтелектуальної власності, такі як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, наукові відкриття, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази даних, твори літератури й мистецтва відіграють все більшу роль у підвищенні конкурентоспроможності товарів і послуг, сприяють швидкому переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку, забезпечують зростання економічного потенціалу та культурного рівня в країні.

Формування складних ринкових відносин вимагають від фахівців економічних спеціальностей вміння творчо підходити до виконання своїх обов’язків, вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені, науково обґрунтовані господарсько-управлінські рішення. Тому дуже актуальним стає оволодіння майбутніми фахівцями-економістами досвідом: формування власного погляду щодо різноманітних актуальних проблем, виконання теоретичного і аналітичного дослідження, розробки системи заходів підвищення соціально-економічної ефективності діяльності підприємства.

Одним із найважливіших завдань вузівської підготовки є широке залучення студентів до наукових досліджень. Знання і уміння, необхідні для вироблення навиків науково-дослідної роботи майбутні спеціалісти отримують впродовж всього періоду навчання. У зв’язку з цим особливе місце належить залученню їх до індивідуальної участі в роботі наукових семінарів та конференцій.

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами при прослуховуванні лекційного курсу та самостійному вивченню дисципліни, виробленню навичок аналізу об'єктів права інтелектуальної власності на предмет залучення їх у економічний оборот підприємства.

Самостійне виконання теоретичних і практичних завдань ставить за мету оволодіння основами знань та навичок у питаннях створення, набуття прав, захисту прав на основні об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) та шляхів їх комерціалізації.

Метою методичних вказівок є формування уявлень про структуру, зміст та організацію науково-дослідної роботи студентів з курсу „Інтелектуальна власність”. В процесі науково-дослідної роботи студент має набути навичок:

 • вміти оцінювати актуальність намічених досліджень;

 • вміти формувати мету і завдання дослідження;

 • вміти виконувати аналітичний огляд літератури з теми науково-дослідної роботи;

 • вміти виконувати теоретичні та аналітичні дослідження;

 • вміти виступати з доповідями на семінарах і конференціях.

Для науково-дослідної роботи характерна певна послідовність протягом всього процесу дослідження, що дозволяє планувати та поетапно контролювати її результати. Загальна організаційно-методична характеристика етапів виконання індивідуального науково-дослідного завдання наведена в таблиці 1.
^ Таблиця 1.1. Основні етапи науково-дослідної роботи студентів


Назва етапу

Коротка характеристика етапу НДР

^ Результати виконання

Форма контролю

І етап

(початковий)

Вивчення теоретичного матеріалу з питань початкового етапу наукового дослідження. Вибір і обґрунтування теми НДР. Бібліографічний пошук літературних джерел. Попередній вибір об’єкта дослідження. Початок теоретичного дослідження.

Впорядкований список літературних джерел. Звіт про результати НДР

Залік

ІІ етап

(основний)

Завершення теоретичного дослідження. Розробка плану економічного дослідження. Остаточний вибір об’єкта дослідження. Початок аналітичного дослідження. Робота над розрахунковою часиною.

Звіт про результати НДР. Доповідь на наукових студентських конференціях.

Залік

ІІІ етап

(заключний)

Завершення дослідження. Письмове та графічне оформлення отриманих результатів НДР. Розробка та обґрунтування основних висновків та пропозицій.

Звіт про результати НДР.

Залік^ 1. Етапи виконання студентами індивідуального науково-дослідного завдання
Початковий етап НДР (І етап)

Метою початкового етапу науково-дослідної роботи є набуття навичок обґрунтування теми наукового дослідження. На І етапі студент вирішує такі завдання:

 • ознайомлення з темами НДР з курсу «Інтелектуальна власність»;

 • вибір теми індивідуального науково-дослідного завдання;

 • інформаційний пошук, ознайомлення зі спеціальною літературою, обробка результатів інформаційного пошуку;

 • планування наукового дослідження;

 • складання списку літератури з обраної теми.

На стадії вибору теми НДР визначається її найменування – змістовний заголовок. Під темою НДР прийнято розуміти ту проблему, яка підлягає вивченню, аналізу. Вибір теми НДР тісно пов’язаний з вибором об’єкта дослідження. Об’єктом дослідження може бути будь-який об’єкт інтелектуальної власності.

Студенту надається право вибору теми науково-дослідної роботи враховуючи його здібності та нахили, наукові інтереси, особистий досвід.

Тему науково-дослідної роботи студент обирає із запропонованих тем, а може також самостійно запропонувати тему, не передбачену у переліку. Ця тема має бути погоджена з викладачем (лектором).

Після вибору теми студент повинен виконати обґрунтування теми науково-дослідної роботи, з’ясувати мету та основні завдання наукового дослідження.

Студент виконує обґрунтування теми власного наукового дослідження, яку він обрав для розробки. Структура обґрунтування теми науково-дослідної роботи складається з таких основних пунктів:

 • Вихідні положення. Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження.

 • Мета науково-дослідної роботи.

 • Завдання НДР, які обумовлені метою і її виконання.

 • Обґрунтування об’єкту дослідження.

Після доведення актуальності обраної теми студент повинен самостійно сформулювати мету і завдання науково-дослідної роботи з урахуванням обраної теми і особливостей об’єкта дослідження.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту відокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук, систематизацію і аналіз матеріалу, підвищити якість виконаної роботи.

Приклад формулювання мети науково-дослідної роботи: ”Мета даної науково-дослідної роботи – на основні теоретичного та аналітичного досліджень розробити та обґрунтувати систему заходів по підвищенню рівня захисту комерційної таємниці на підприємстві”.

На основі визначеної мети студент повинен розробити перелік завдань, які обумовлені метою її виконання. Поставлені завдання необхідно розв’язати в процесі виконання науково-дослідної роботи.

Вихідні дані, які використовуються при виконанні ІНДЗ:

 1. Закони України; Укази Президента України; Положення, Постанови КМУ, інструкції, методичні рекомендації.

 2. Спеціальна література з теми дослідження (монографії, підручники, навчальні посібники, тощо).

 3. Публікації в періодичних виданнях (журналах, наукових збірниках, тощо).

 4. Статистична звітність.

 5. Нормативна та довідкова інформація, що характеризує інтелектуальну власність.

Для науково-дослідної роботи характерна певна послідовність протягом всього процесу дослідження, що дозволяє планувати та поетапно контролювати її результати.

Основою планування та організації ефективних наукових розробок є складання плану проведення досліджень в межах обраної теми. Такий план являє собою перелік питань, за якими студент буде опрацьовувати та систематизувати весь зібраний матеріал.
На стадії обґрунтування теми науково-дослідної роботи необхідно сформувати список книг (монографій, підручників, навчальних посібників, тощо) та інших видів видань, зміст яких пов’язаний з темою роботи. З цією метою необхідно переглянути всі види літературних джерел, що містять необхідні наукові знання. До основних джерел інформації, з якими доводиться працювати відносять книги, періодичні видання (журнали, наукові збірники); нормативні документи; каталоги, проспекти, звіти про науково-дослідну роботи; рецензії, довідники та енциклопедії, автореферати та дисертації, матеріали конференцій і засідань; вторинні матеріали (реферативні журнали та огляди, бібліографічні каталоги та покажчики). Пошук необхідних літературних джерел доцільно розпочати зі знайомства з інформаційними виданнями, мета випуску яких полягає в оперативній інформації про публікації.

Вивчення літературних джерел під час виконання науково-дослідної роботи бажано проводити в такій послідовності:

 1. виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується;

 2. загальне ознайомлення з твором в цілому та швидкий перегляд усього змісту;

 3. вибіркове опрацювання вибраної частини твору;

 4. виписка матеріалів, що зацікавили з посиланнями на сторінки, з яких зроблено виписку;

 5. критична оцінка записаного, його редагування та використання в звіті про результати НДР.

При вивченні літератури за темою дослідження необхідно прагнути не переписувати книжковий текст, а обмірковувати отриману інформацію, порівнювати, формувати власні думки, висновки та пропозиції.

Робота над літературними джерелами сприяє набуттю навичок самостійної творчості роботи студента.
1.2. Основний етап НДР

Метою виконання даного етапу НДР є здійснення накопичення матеріалів для виконання економічних досліджень.

На другому етапі НДР студент виконує теоретичне дослідження в повному обсязі, а також починає виконувати аналітичне дослідження і розрахункову частину ІНДЗ. В залежності від обраної теми науково-дослідної теми студент проводить аналіз об’єкту дослідження.

Другий – власне аналітичний – етап роботи включає в себе систематизацію накопичених матеріалів та інформації; обробку отриманих даних і заповнення аналітичних таблиць; вивчення напрямків і причин відхилення фактичних показників від планових; визначення факторів, що впливають на зміни показників, виявлення резервів збільшення ефективності та ін.

При виконанні економічного дослідження необхідно врахувати такі зауваження:

 • аналізувати не менше як п’ять періодів (п’ять останніх років);

 • теорія економічного аналізу (формули, методики, тощо) в тексті не наводяться (за виключенням випадків, коли ці методики є авторськими або неповторними);

 • схема економічного аналізу наступна: вступні речення, аналітична таблиця, висновки за результатами аналітичної таблиці (без вживання слів “висновки” і так далі;

 • в таблиці спочатку наводяться показники, які є вихідними даними, а потім показники, які розраховуються і аналізуються.

Вивчення оброблених і розміщених у таблицях цифрових даних потрібно для оцінювання досягнутого рівня показників порівняно з планом, минулими періодами; для встановлення взаємодії показників, виявлення факторів, що впливають на їх зміни і т.д.

За результатами другого етапу НДР студент оформляє звіт. У вступі характеризують зміст даного етапу НДР. У висновках відображають головні положення основної частини звіту.
1.3. Заключний етап НДР

На даному етапі варто конкретніше зупинитися на письмовому та графічному оформленні отриманих результатів. За результатами заключного етапу у студента має бути звіт. Крім того студент має представити звіт про виконання ІНДЗ на кафедру та захистити у викладача.

Отже:

 1. ІНДЗ ми розглядаємо як навчальний модуль, який виконується самостійно і оцінюється як частка навчального курсу з врахуванням у загальній оцінці за курс. Це надає вагомості даній роботі і робить її зміст вартісним.

 2. ІНДЗ визначає зміст, технологію самостійної роботи студента та структурує її.

 3. Індивідуалізація роботи студента виключає списування, дублювання видів робіт та сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу.

 4. ІНДЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до науково-дослідницької діяльності, яка може бути продовжена через виконання курсової, дипломної, магістерської роботи тощо.

^ 2. Методичні вказівки до оформлення індивідуальних науково-дослідних завдань
2.1.Структура і зміст НДР

Виконання науково-дослідної роботи оформлюється складанням звіту.

Загальними вимогами до звіту про НДР є його чітка структура, логічна послідовність викладення матеріалу. Викладені результати роботи повинні бути підтверджені аналітичними дослідженнями з обраної теми, а висновки – обґрунтовані та конкретні.

Звіт про результати НДР повинен мати таку структуру:

 1. Титульний лист.

 2. Зміст.

 3. Основна частина.

 4. Список літератури.

 5. Додатки.

Основна частина звіту про НДР включає в себе такі розділи:

 • вступ разом з аналітичним оглядом стану проблеми дослідження і обґрунтування обраної тематики НДР;

 • розділи звіту відображають методику зміст і результати виконаної роботи;

 • висновки.

У вступі приводиться коротка характеристика наукової (економічної) проблеми, якій присвячена робота. Формулюється мета роботи, актуальність наукового дослідження, визначаються основні завдання та напрямок роботи.

В розділах звіту послідовно викладається матеріал за результатами виконання науково-дослідної роботи. Якщо звіт є заключним етапом роботи, але раніше складались проміжні звіти, то в розділах коротко викладаються найважливіші результати досліджень, відображені в проміжних звітах.

Закінчується звіт висновком. Його змістом є чітко обґрунтована загальна оцінка результатів науково-дослідної роботи.

Список використаної літератури слід подавати в такій послідовності:

 1. Законодавчі акти та постанови Уряду Україні.

 2. Інструкції, нормативні акти міністерств і відомств.

 3. Доповіді, виступи керівників держави.

 4. Спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку).

 5. Спеціальні журнали, періодичні видання (додаток Б).

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури. Наприклад, (у тексті: [5]).
2.2.Оформлення звіту про НДР

Текст звіту має бути написаним від руки чітким, розбірливим почерком, без виправлень, або виконаним у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Текст роботи слід писати або друкувати, додержуючись таких берегів: верхній і нижній – не менше 20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм., шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал між рядками – 1,5, поля – по 20 мм. При виконанні роботи у роздрукованому на комп’ютері вигляді студент додає обов’язково електронний варіант роботи на дискеті або іншому носії. Рукопис текстової частини звіту слід писати чорнилом (пастою) одного кольору (чорний, синій, фіолетовий). Виконання тексту різнокольоровими чорнилами не допускається.

Вступ, основні розділи, висновки і список літератури у визначеній послідовності починаються з нової сторінки. Заголовки розділів розташовують посередині рядка симетрично тексту, пишуться великими літерами, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів і пунктів пишуться малими літерами (крім першої) відступивши від краю тексту 15...17 мм. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Перенос слів у заголовку не допускається. Крапку в заголовках не ставлять. Усі заголовки розміщують на одному аркуші з наступним текстом. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу та пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом – незаповнений рядок.

Усі сторінки повинні мати суцільну нумерацію впродовж усього тексту, починаючи з титульного аркуша. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. Ілюстрації й таблиці, що розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінки роботи.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви наводяться мовою оригіналу.

Скорочення слів і словосполучень у роботі виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Таблиці та ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації мають бути посилання в роботі. Таблиці та ілюстрації нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць та ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер таблиці або ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера таблиці або ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу. Таблиця може мати назву, яку пишуть або друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одні речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставлять.

Ілюстрації теж можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією і позначають словом “Рисунок ___”, наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема розміщення”.

Формули та рівняння в звіті розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння залишають не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, наводять безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Додатки до звіту оформлюють у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка