Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008
Скачати 235.62 Kb.
НазваПрограма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008
Дата конвертації01.07.2013
Розмір235.62 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський національний технічний університет

Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів та планування

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 „Фінанси”

2008

ЗМІСТ 1. Мета та завдання практики 3

 2. Бази практики 3

 3. Щоденник практики 4

 4. Керівництво виробничою практикою 4

 5. Обов’язки студента під час проходження практики 5

 6. Зміст та оформлення звіту про практику 5

 7. Захист звіту 5

 8. Орієнтовний перелік індивідуальних завдань

з виробничої практики 6

^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних банків, їх операцій, результати діяльності; формування певних практичних навичок для їх подальшого застосування в майбутній професійній діяльності.

Основні завдання виробничої практики:

1. Вивчення принципів організації установи та підприємства, де здійснюється проходження практики.

3. Вивчення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на діяльність установи чи підприємства, а саме: поглиблене вивчення законодавства України; аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку.

4. Дослідження фінансових результатів діяльності підприємства чи установи.

5. Дослідження нових напрямів діяльності.

6. Набуття практичних вмінь та навичок.

Для успішного виконання завдань виробничої практики необхідно дотримуватися рекомендованого календарного графіку проходження практики.

Крім вказаних вище завдань практики, кожен студент обов’язково повинен виконати індивідуальне завдання з практики. Орієнтовна тематика індивідуальних завдань представлена в розділі 9. Виконанню індивідуальних завдань необхідно приділяти велику увагу, для розвитку самостійності у студентів при вирішенні технічних питань та розширенні їх кругозору як фахівців. Індивідуальне завдання видається студенту керівником від кафедри або керівником від підприємства. Тематика індивідуальних завдань повинна відповідати кваліфікаційній характеристиці бакалавра з фінансів. Тема індивідуального завдання вибирається студентом-практикантом у відповідності із сферою власних інтересів, специфікою науково-дослідної роботи керівника практики від кафедри та від специфіки роботи підприємства – бази практики.
^ 2. БАЗИ ПРАКТИКИ
Базами виробничої практики студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" можуть бути фінансові відділи промислових підприємств та виробничих об’єднань, банки, страхові компанії, державні фінансові установи, підприємства та установи різної форми власності.

Перелік баз виробничої практики щорічно коректується кафедрою з врахуванням наявності державних, регіональних замовлень на підготовку спеціалістів. При підготовці спеціалістів за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами, - бази практики передбачаються у цих договорах. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) Університет завчасно укладає договори на її проведення.

Кафедра заздалегідь визначає бази практики і розподіляє по них студентів, повідомляючи їх про це до початку практики. Розпорядженням декана факультету здійснюється скерування студентів на відповідні бази практики, визначаються керівники практики від кафедри. Кожному студенту видається щоденник практики.
^ 3. ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

На початку практики у щоденнику практики проставляється печатка бази практики, посада, підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи, а також вноситься інформація про призначеного керівника практики від підприємства (посада, прізвище, ім’я, по-батькові).

Під час проходження практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив при виконанні календарного графіка проходження практики.

Не рідше одного разу на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від вузу й підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження та настанови, формують завдання для подальшого проходження практики.

Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки та підписують його.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру у визначений термін згідно графіка проходження практики.

Без заповненого щоденника практика не зараховується.
4. КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

^

Навчально-методичне керівництво практикою і контроль за роботою студентів здійснюється керівниками практики від кафедри і підприємства.

Керівник практики від кафедри:


 • перед початком практики контролює процес вибору бази практики;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед вибуттям студентів на практику (знайомить про порядок проходження практики, перевіряє надання студентам-практикантам необхідних документів (скерування, програми, щоденника, індивідуального завдання тощо));

 • спільно з керівником практики від підприємства складає календарний графік проходження практики для кожного студента;

 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а саме подання письмового звіту та вимог до його оформлення;

 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

 • консультує студентів з питань, пов'язаних з виконанням завдань з практики.

 • у складі комісії приймає звіти про проходження виробничої практики;

Керівник практики від підприємства зобов'язаний:

 • скласти календарний план-графік проходження практики кожного студента;

 • провести інструктаж з правил техніки безпеки на місці проходження практики;

 • забезпечити умови виконання студентами програми практики та індивідуальних завдань;

 • забезпечити дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • контролювати хід виконання особистих планів-графіків студентів та підготовку звітів про практику.


^ 5. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Студенти несуть особисту відповідальність за неявку на практику та якість підготовки звіту проходження виробничої практики. Під час перебування на базі практики студенти повинні виконувати покладені на них обов'язки і дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

На початку практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки згідно з порядком, встановленим на даному підприємстві.

При проходженні виробничої практики студент повинен:

 • вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з комп’ютерними системами та мережами на базі практики;

 • повністю виконати завдання, передбачені програмою практики;

 • підготувати звіт про виробничу практику та захистити його у визначений термін.


^ 6. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ
Проходження практики завершується написанням студентом звіту про виробничу практику. Форма титульної сторінки звіту наведена в додатку В. Звіт рецензується і підписується керівником практики від підприємства і здається на кафедру до захисту. Керівник практики від підприємства підписує також щоденник і пише відгук про проходження практики.
^ 7. ЗАХИСТ ЗВІТУ
Звіт про проходження виробничої практики разом із щоденником необхідно представити на кафедру протягом перших трьох днів наступного після практики семестру. Захист звіту відбувається в терміни, встановлені кафедрою. Захист звіту про практику відбувається перед комісією, до якої входять керівники практики від кафедри та інші викладачі. Неподання звіту є підставою для повторного проходження практики, а у випадку зневажливого ставлення до практики і порушення дисципліни – для відрахування з вузу.

^ 8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Дисципліна „Страхова справа”
1. Розвиток пенсійного страхування в Україні.
Дослідити етапи становлення страхової компанії на українському ринку. Надати характеристику діяльності страховика. Проаналізувати основні показники платоспроможності страховика.

На прикладі обраної страхової компанії розкрити сутність страхування ренти. Охарактеризувати основні пенсійні програми які пропонуюся.

Виявити основні проблеми розвитку страхування добровільного пенсійного страхування та запропонувати іх вирішення.

^ 2. Проблеми становлення медичного страхування в Україні.
Надати характеристику страхової кампанії на базі якої проходиться практика. Дослідити фінансову стійкість страховика.

Навести характеристики основних видів добровільного медичного страхування та обов’язкових які використовуються в Україні. Проаналізувати програми медичного страхування які пропонує страхова кампанія.

Обґрунтувати напрямки розвитку страхової медицини в Україні.
^ 3. Комплексне страхування банківських ризиків.
Охарактеризувати діяльність страхової компанії на вітчизняному страховому ринку. Розрахувати основні показники діяльності страховиків.

Розкрити сутність банківського страхування та його структуру.

Навести аналіз страхового портфелю банківських ризиків які пропонує страхова компанія.

Запропонувати напрямки ефективного страхування банківських ризиків.
^ 4. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх розв'язання.
Надати характеристику страхового ринку України. Проаналізувати основні показники (страхові премії, страхові виплати, показники збитковості).

Навести характеристику страхової компанії, на базі якої проходиться практика та визначити її місце на страховому рину.

Виокремити основні проблеми розвитку страхового ринку України та запропонувати напрями їх вирішення.
^ 5. Роль та шляхи удосконалення страхування автотранспорту.
Проаналізувати показники діяльності страховика.

Навести характеристику основних ризиків страхування автотранспорту. Вивчити корегуючи показники тарифу на страхування автомобільного транспорту.

Запропонувати покращення методики розрахунку страхового платежу при автострахуванні, враховуючи закордонний досвід.
^ 6. Перестрахування та його вплив на розвиток страхового ринку України.
Надати загальну характеристику страхової компанії. Проаналізувати основні її показники.

Розкрити сутність перестрахування та його видів. Дослідити вплив перестрахування на страховий ринок за допомогою статистичних даних.

Розкрити проблеми використання механізм перестрахування у «чорних» схемах.
^ 7. Фінансова надійність страховика та методи її забезпечення.
Описати історію становлення страхової компанії на страховому ринку.

Здійснити розрахунки показників платоспроможності та фінансової стійкості згідно чинного законодавства.

Виявити проблеми та обґрунтувати їх вирішення.
^ 8. Страхування сільського господарства: сучасний стан, проблеми розвитку.
Надати характеристику діяльності страховика за останній період.

Навести характеристику основних ризиків страхування сільського господарства. Вивчити корегуючи показники тарифу на страхування рослинництва та тваринництва.

Виявити проблеми розвитку та запропонувати напрями їх вирішення.

^ 9. Авіаційне страхування: сучасний стан, проблеми розвитку в Україні.
Надати характеристику діяльності страховика за останній період.

Навести характеристику основних ризиків авіаційного страхування. Навести механізм підписання страхової угоди, сплати страхових платежів. Прослідкувати послідовність дій при настання страхових випадків.

Виявити проблеми розвитку авіаційного страхування та запропонувати напрями їх вирішення.

^ 10. Сучасний стан та перспективи розвитку майнового страхування в Україні.
Надати характеристику діяльності страховика за останній період.

Навести характеристику основних ризиків страхування майна громадян та суб’єктів господарювання. Вивчити корегуючи показники тарифу на страхування. Дослідити механізм визначення страхової вартості та страхової суми.

Виявити проблеми розвитку майнового страхування та запропонувати напрями їх вирішення.
Дисципліна „Банківська справа”
1. Формування ресурсів комерційного банку.
Склад і структура ресурсів комерційного банку. Капітал банку, його структура і формування. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Загальна характеристика депозитних операцій. Класифікація депозитів. Характеристика строкових депозитів. Характеристика депозитів “до запитання”. Ощадні вклади населення. Безготівкові операції з депозитними вкладами.

Правові відносини банка з вкладниками. Документи, за допомогою яких визначаються права і обов’язки вкладників. Дотримання таємниці вкладу.

Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Порядок отримання кредитів на міжбанківських аукціонах. Випуск і реалізація емітованих банком боргових цінних паперів. Методи прогнозування банківських ресурсів. Організація виконання кредитного плану. Розробка пропозицій з підвищення ефективності використання кредитних ресурсів. Управління ресурсами у сполученні з прибутковістю банку і ліквідністю його балансу.
^ 2. Розрахунково-касові операції банку.
Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Правові основи відкриття рахунків в банку. Види та характеристика рахунків. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків.

Форми безготівкових розрахунків: платіжні доручення, чеки, акредитиви, платіжні вимоги-доручення; сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій.

Способи безготівкових розрахунків: розрахунки на основі заліку взаємних вимог, розрахунки у порядку планових платежів; сфера їх використання, порядок проведення розрахункових операцій. Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

Організація готівкових грошових розрахунків. Кругообіг готівкових грошей. Вимоги до устрою та устаткування приміщення каси, комори та сховищ банків, порядок їх відкриття та закриття. Організація надходження готівкових грошей до кас комерційних банків. Порядок одержання та витрачання готівкових грошей. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням.
^ 3. Операції банків з векселями.
Порядок використання векселів у господарському обороті України. Суть простого, порядок його обігу. Суть переказного векселя, порядок його обігу. Протест векселя, його суть та порядок здійснення. Операції банків з векселями. Аваль векселя. Акцепт векселя. Облік векселя. Інкасування векселя. Доміціляція векселя.
^ 4. Кредитні операції комерційного банку.
Загальний порядок здійснення кредитних операцій комерційних банків. Характеристика сучасної системи кредитування. Суть та класифікація кредиту. Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. Принципи кредитування.

Етапи процесу кредитування. Розгляд кредитної заявки. Визначення кредитоспроможності позичальника. Суть кредитної угоди. Укладення кредитної угоди. Порядок видачі і погашення кредиту. Контроль банку за правильним використанням кредиту і своєчасним його погашенням.

Методи кредитування. Види та характеристика позичкових рахунків.

Форми забезпечення кредиту. Застава та заставне право. Гарантія та поручительство. Страхування відповідальності позичальника.

Кредитний ризик і методи управління. Формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій.

Види кредитів. Особливості надання та погашення окремих видів кредитів. Товарна та грошова форми кредиту. Кредити пов’язані з вексельним обігом, лізинговий, споживчий кредит, бланковий кредит, кредит під цінні папери, сільськогосподарський кредит, іпотечне кредитування, контокорентний кредит, інші види кредитів.
^ 5. Операції банків з цінними паперами.
Поняття «банківські інвестиції», цілі інвестиційної діяльності комерційного банку. Поняття та види цінних паперів. Відмінні риси інвестиційних операцій банків від позичкових. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним. Посередницькі операції комерційного банку на фондовому ринку. Ризики, властиві банківським інвестиціям. Банки в ролі андеррайтерів.
^ 6. Інвестиційна діяльність комерційного банку.
Інвестиції: поняття та структура. Економічна сутність і форми інвестицій. Валові та чисті інвестиції. Класифікація інвестицій. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Місце банків у інвестиційній активності суспільства. Інвестування шляхом кредитування. Ефективність реальних інвестицій.
^ 7. Операції банків у іноземній валюті.
Ведення валютних рахунків клієнтів. Порядок відкриття поточних та вкладних (депозитних)рахунків у іноземній валюті. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо, акредитив. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. Операції із залучення та розміщення валютних коштів.
^ 8. Нетрадиційні банківські операції та послуги.
Характеристика роботи комерційних банків, яка виконується у процесі надання лізингових, факторингових, гарантійних, посередницьких, консультаційних та довірчих послуг. Банківські гарантії та поручительства. Трастові операції. Операції, пов'язані з фінансуванням капітальних вкладень. Фінансовий інжиніринг.

^ 9. Фінансова стійкість комерційного банку
Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Прибутковість банку. Валовий доход банку від операційної та фінансово-господарської діяльності. Характеристика статей операційних та інших статей доходу.

Витрати банку, їх роль у формуванні кінцевого фінансового результату. Характеристика статей операційних та інших витрат. Витрати на утримання апарату управління банку.
^ 10. Аналіз ліквідності балансу банку
Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку. Система та методика визначення показників ліквідності: поточної, короткострокової, загальної, миттєвої. Співставний аналіз показників ліквідності в динаміці за ряд років. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення капіталу і зобов’язань в цілому. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення капіталу і структури залучених коштів по їх видах. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депозитних рахунках. Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів. Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень). Аналіз співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини. Аналіз ліквідності високоризикових вкладів.
^ 11. Аналіз банківських ризиків

Основні види ризиків, задачі та інформаційна база їх аналізу. Кількісна оцінка кредитного ризику. Аналіз "кредитного портфеля" по групах ризику і напрямках диверсифікації. Аналіз схильності банку до кредитного ризику. Основні види, задачі та інформаційне забезпечення інвестиційних ризиків. Порівняльний аналіз доходності різних видів цінних паперів. Ризик незбалансованої ліквідності по відношенню до доходності цінних паперів. Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків. Кількісна оцінка валютного ризику. Аналіз впливу валютного ризику на діяльність банку. Методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу. Аналіз ризику ліквідності. Аналіз схильності банку до процентного ризику.
Дисципліна „Фінанси підприємств”
1. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Склад і структура основних фондів підприємств. Показники стану і ефективності використання основних виробничих фондів. Відтворення основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси. Залучення коштів від інших господарюючих суб’єктів: продаж акцій, пайові внески. Кредитування відтворення основних фондів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.
^ 2. Оборотні кошти підприємства
Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів. Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунки. Економічний метод обчислення потреби в оборотних коштах і його використання. Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні кошти. Позикові і залучені оборотні кошти. Показники стану оборотних коштів. Нестача власних оборотних коштів, її визначення, причини виникнення і джерела поповнення.

Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання оборотних коштів.
^ 3. Статутні фонди промислових підприємств
Статутний фонд – джерело фінансової діяльності підприємств. Складові частини статутного фонду. Формування та рух статутних фондів підприємств різних форм власності.
^ 4. Формування фонду оплати праці
Форми і системи оплати праці. Організація оплати праці на підприємстві. Визначення фонду оплати праці. Особливості його формування в сучасних умовах.
^ 5. Грошові надходження підприємств
Економічна характеристика, склад і класифікація надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки. Розрахунок та планування виручки. Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації. Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового і чистого доходу. Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів, інші надходження. Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від володіння корпоративними правами, від державних цінних паперів. Проценти, нараховані підприємствам по депозитним рахункам. Надходження коштів від здачі в оренду основних фондів, від застосованих фінансових санкцій. Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.
^ 6. Фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції
Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції. Методи калькулювання собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво продукції. Резерви зниження собівартості продукції.
^ 7. Формування і розподіл прибутку
Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Балансовий прибуток і його склад. Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формування прибутку. Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції. Прибуток від реалізації активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування. Методи розрахунку прибутку. Рентабельність підприємства. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення. Розподіл прибутку між державою і господарюючими суб’єктами. Формування чистого прибутку підприємств і його використання. Фонди грошових коштів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений прибуток і його використання.

^ 8. Оподаткування підприємств
Система оподаткування підприємств, її функції і призначення. Види податків, що сплачують підприємства. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність. Непрямі податки і особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб’єктів. Акцизний збір. Об’єкти оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок його обчислення. Податок на додану вартість. Платники податку. Об’єкти оподаткування і визначення оподатковуваного обороту. Пільги по податку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби. Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств. Податок на нерухоме майно (нерухомість). Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства. Обов’язкові відрахування підприємств до цільових державних фондів і їх вплив на фінансово-господарську діяльність. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в окремих сферах діяльності: комерційних банків, страхових компаній, інвестиційних компаній.
^ 9. Організація грошових розрахунків підприємств
Сутність і значення грошових розрахунків в діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків. Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позикового, депозитного та інших рахунків в банку. Використання коштів з розрахункового рахунку. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами. Розрахунки при наданні факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення і сфера використання. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві і сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред’явлення претензій по розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових відносин і платежів.
^ 10. Кредитування підприємств
Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів – основа залучення кредитів. Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредит. Види банківських кредитів: за строками користування; за забезпеченням; за ступенем ризику; за методами надання; за строком погашення. Принципи кредитування. Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту. Позиковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати. Товарний кредит, умови його отримання підприємствами, та погашення.
^ 11. Фінансове планування на підприємствах
Зміст і задачі фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємств у фінансових ресурсах. Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів. Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду, як вихідна база для фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і витрат). Розрахунок показників доходної і витратної частини фінансового плану. Використання фінансового плану. Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового плану. Порядок її складання. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.
^ 12. Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності і методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку і оцінки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Банкрутство підприємства, причини та наслідки. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації.
Дисципліна „Податкова система”
1. Система оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Види податків, що діють в Україні: загальнодержавні та місцеві, прямі та непрямі. Їх роль в системі оподаткування. Ефективність сучасної системи оподаткування в Україні: стан податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів, основні види податкових правопорушень та шляхи запобігання їм. Перспективи розвитку системи оподаткування в Україні.
^ 2. Оподаткування підприємств в Україні: проблеми та напрямки удосконалення.
Основні показники фінансової діяльності підприємств, що використовуються для нарахування та сплати податків. Види податків з підприємств в Україні та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності платників. Легальні шляхи мінімізації податкового навантаження на підприємства.
^ 3. Непрямі податки та їх місце в системі фінансового регулювання економіки.
Види непрямих податків в Україні, їхні переваги, недоліки, роль в системі оподаткування. ПДВ: порядок розрахунку та сплати, вплив на діяльність платників. Акцизний збір: особливості застосування різних видів ставок та визначення суми податку, належної сплаті до бюджету. Мито: види, порядок розрахунку і сплати митних платежів.
^ 4. Оподаткування у зовнішньоекономічній діяльності та способи його мінімізації.
Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт оподаткування. Види податків із зовнішньоекономічної діяльності, порядок їх розрахунку та сплати. Вантажно-митна декларація. Митний контроль. Напрями удосконалення оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в контексті вступу України до СОТ.

^ 5. Особливості оподаткування різних форм підприємницької діяльності.
Основні форми підприємницької діяльності в Україні. Особливості оподаткування підприємств різних форм власності та фізичних осіб підприємницької діяльності. Традиційна система оподаткування суб’єктів господарювання та спрощена система оподаткування малого бізнесу.
^ 6. Податкове планування на підприємствах: оптимізація і мінімізація оподаткування.
Сутність та напрями податкового планування на підприємстві. Шляхи оптимізації рівня податкового навантаження: застосування прискореної амортизації; збільшення пільгових операцій в структурі діяльності підприємства; раціональне формування структури власних, залучених і позичених коштів підприємства. Поліпшення податкової дисципліни підприємства.
^ 7. Оподаткування прибутку підприємств, проблеми та напрямки удосконалення.
Платники податку на прибуток підприємств. Порядок розрахунку оподатковуваного прибутку: скоригований валовий дохід, валові витрати, амортизаційні відрахування. Визначення суми податку та порядок його сплати. Напрями удосконалення оподаткування прибутку підприємств.
^ 8. Оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та його місце в аграрній реформі.
Діяльність сільськогосподарських підприємств як об’єкт оподаткування. Основні види податків із сільськогосподарських підприємств. Податок на землю: порядок розрахунку і сплати. Фіксований сільськогосподарський податок: особливості застосування та позитивний вплив на результати діяльності підприємств. Податкова політика держави щодо сільськогосподарських підприємств в Україні.
^ 9. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та напрямки удосконалення.
Види місцевих податків і зборів, їх законодавче регламентування. Роль місцевих податків у формуванні доходів місцевих бюджетів. Порядок розрахунку і сплати окремих видів місцевих податків і зборів, шляхи підвищення їх ефективності.
10. Податкова служба: ефективність та напрямки удосконалення діяльності.
Поняття та структура органів Державної податкової служби в Україні, їх завдання та функції. Показники ефективності діяльності податкового служби. Види податкових перевірок. Напрямки поліпшення податкового менеджменту в Україні.

Схожі:

Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconПрограма виробничої практики для студентів III курсу коледжу за спеціальністю “Фінанси І кредит”
Вона призначена для студентів спеціальності “Фінанси І кредит”, викладачів керівників практики. Програма є документом, що визначає...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconПрограма І методичні рекомендації з проходження виробничої практики...
Місце практики агропідприємства різних форм власності, організації з обслуговування агропідприємств, переробки сільськогосподарської...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconМетодичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот...
Методичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот з дисципліни “Ризик менеджмент для студентів спеціальності 050104...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний технічний...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних завдань із дисципліни «Фінанси корпорацій» для студентів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconПрограма виробничої переддипломної практики для студентів-спеціалістів...
Програма виробничої переддипломної практики для студентів-спеціалістів спеціальності "Міжнародна економіка" / Укл. Б. М. Одягайло,...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів...
В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботи в колективі. Поставлена...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconПрограма переддипломної практики студентів для підготовки спеціалістів...
Кваліфікаційні характеристики спеціальності передбачають І регламентують переддипломну практичну підготовку студентів. Проходження...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності 050104 „Фінанси” 2008 iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка