1: «Характеристика підприємства»
Скачати 247.45 Kb.
Назва1: «Характеристика підприємства»
Дата конвертації01.07.2013
Розмір247.45 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ
для студентів спеціальності 7.050201
“Менеджмент організацій”
Напрям підготовки 0502 “Менеджмент”ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною Радою


спеціальності “Менеджмент організацій”
Протокол № від 2009 р.

Донецьк - 2009
Методичні вказівки до виконання ознайомчої практики для студентів спеціальності 7.050210 “Менеджмент організацій” /Уклад: Мірошниченко Г.Б
Методичні вказівки містять: мету, завдання ознайомчої практики, структуру та основні вимоги до підготовки та оформлення звіту, націлені на надання студентам певної допомоги у виконанні різних етапів ознайомчої практики та сприятимуть успішному захисту звіту перед комісією.

ЗМІСТ

 1. Загальні положення.

2. Організація практики.

3. Програма ознайомчої практики:
^

Тема 1: «Характеристика підприємства»

Тема 2: «Аналіз основних показників роботи підприємства»

Тема 3: «Аналіз правового статусу підприємства»

Тема 4: “Аналіз організаційної структури підприємства“


Тема 5: “Персонал підприємства і продуктивність праці.
^

Тема 6: “Витрати підприємства, їх сутність та структура (собівартість продукції. Прибуток і рентабельність на підприємстві)“


4. Підведення підсумків практики.

5. Контрольні питання.

Список рекомендованої літератури.

1. Загальні положення.


  1. Метою ознайомчої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з базових економічних дисциплін прикладного спрямування. Студенти мають опанувати практичні навички ведення економічної роботи на підприємстві.

  2. Завдання практики: студенту необхідно ознайомитись з організаційною структурою підприємства, функціями економічних відділів та підрозділів, організацією їх діяльності, системою планування, контролю, звітності. Необхідно у повному обсязі оволодіти нормативно-правовою базою, яка регулює діяльність підприємств.

По закінченню практики студент повинен :

 • Знати: основні нормативні документи, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні, технологію конкретного виробництва, економіку і організацію виробництва та праці, основні мотивації персоналу, методи управління виробничими підрозділами, порядок укладання та виконання господарських договорів, методи контролю діяльності підрозділів та працівників підприємства.
 1. ^ Організація практики.

Відповідальність за організацію практики студентів 2 курсу університету на підприємствах покладається на керівника практики від університету, кандидатура визначається на засіданні кафедри.

2.1 Обов’язки керівника практики від університету:

 • Контролювати процес визначення студентами місця проходження практики

 • Допомагати студентам у складанні резюме та анкети

 • Підтримувати зв’язок з деканатом факультету з питань визначення місць проходження практики, брати участь в організації загально університетських зустрічей та ярмарок із представниками фірм та організацій

 • Видавати індивідуальні завдання студентам

 • Консультувати та допомагати студентам в оформленні щоденника та звіту із практики

 • Здійснювати контроль за відвідуванням студентами науково-практичних семінарів

 • Готувати узагальнюючий висновок кафедри про проходження студентами виробничої практики

 • Перевіряти правильність оформлення щоденника за підсумками виробничої практики та забезпечити передачу їх в деканат

2.2 Обов’язки керівника практики від підприємства

Керівник виробничої практики від підприємства призначається наказом керівника підприємства. Керівник виробничої практики зобов’язаний:

 • ознайомити студента-практиканта з його робочим місцем та визначити ділянку його роботи

 • у перші дні практики особисто або за допомогою компетентних висококваліфікованих спеціалістів ознайомити студента з характером діяльності підприємства, його структурою та організацією управління

 • закріпити за практикантом, якщо це необхідно, кваліфікованих співробітників для допомоги та нагляду за його роботою

 • систематично перевіряти роботу практиканта, роз’яснювати порядок виконання кожного завдання, контролювати записи у щоденнику

 • перевіряти виконання студентом правил внутрішнього трудового розпорядку та техніки безпеки, раціональність використання робочого часу

 • регулярно проводити консультації з питань, що виникають у студентів в процесі збору інформації згідно теми дипломної роботи

 • подати відгук про результати проходження виробничої практики студентом-практикантом та виставити оцінку

 • Кафедра практичного підприємництва розробляє план заходів по організації виробничої та практичної практики студентів університету.

2.3 Обов’язки студента-практиканта .

Обов’язки студента-практиканта наведенні у щоденнику з виробничої практики.
^ 3. Програма ознайомчої практики.
Зміст ознайомчої практики визначено кафедрою менеджменту та господарського права згідно з навчальним планом.

Зміст визначається переліком тем, які повинна охопити виробнича практика на підприємствах та установах.
Теми

1

Характеристика підприємства.

2

Аналіз основних показників роботи підприємства

3

Аналіз правового статусу підприємства

4

Аналіз організаційної структури підприємства

5

Персонал підприємства і продуктивність праці.

6

Витрати підприємства, їх сутність та структура (собівартість продукції). Прибуток і рентабельність на підприємстві.

7

Індивідуальне завдання^

Тема 1: «Характеристика підприємства»
Мета теми: ознайомлення з підприємством.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: найменування, розташування, вид підприємства, місію, цілі, форму власності, організацію виробничого процесу, організацію праці, організацію управління, характеристику, план соціального розвитку підприємства.

уміти: вибирати необхідну інформацію для аналізу і характеристики підприємства.
Завдання: Студенти повинні охарактеризувати наступне:


 1. Найменування

 2. Розташування

 3. Вид підприємства

 4. Місія

 5. Цілі

 6. Коротка історична довідка

 7. Форма власності

 8. Організація виробничого процесу

 9. Організація праці

 10. Організація управління

 11. Характеристика плану соціального розвитку

 12. Виробнича потужність
^

Тема 2: «Аналіз основних показників роботи підприємства»
Мета теми: проаналізувати основні техніко-економічні показники підприємства за останні 3 роки.

^ По виконанню теми студенти повинні:

знати: в яких формах звітності відображаються такі показники роботи підприємства, як обсяги випуску продукції, рух основних фондів, амортизаційні відрахування, продуктивність праці, собівартість продукції, штат трудящих, обігові кошти, прибуток, рентабельність і т. д.

уміти: вибирати необхідну інформацію для аналізу і характеристики основних показників роботи підприємства.

Завдання:

 1. провести загальний аналіз господарської діяльності підприємства

 2. дати загальну оцінку динаміки техніко-економічних показників за останні 3 роки

 3. виявити тенденції їх зміни згідно з щорічними результатами роботи підприємства.

Інформація для аналізу збирається відповідно до форми, наведеної нижче. Основні показники роботи зведені в таблицю.
Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників роботи підприємства

п/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Величина показника

відхилення

Минулий рік

звітний рік

+/-

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Обсяг виробництва продукції

Обсяг реалізованої продукції

Обсяг товарної продукції

 • у порівняних оптових цінах підприємств на відповідну дату

 • в оптових цінах підприємства, діючих у звітному періоді

Обсяг валової продукції

Ціна одиниці продукції

Собівартість одиниці продукції

Виторг від реалізації

Валові витрати

Прибуток (збитки)

Балансовий прибуток

Рентабельність

Середньо облікова чисельність працівників ПВП

Продуктивність праці

Середньомісячна заробітна плата

Вартість основних фондів

Вартість обігових фондів

Борги підприємства

Дебіторська заборгованість

тис. од.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

грн.

грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.
%
чол.

грн./чол.
грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

^

Тема 3: «Аналіз правового статусу підприємства»


Мета теми: проаналізувати правовий статус підприємства.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: які нормативні документи регулюють правовий статус підприємства.

уміти: вибирати необхідну інформацію для аналізу.

Завдання:

 1. Визначити, які нормативно-правові акти держави і внутрішні документи регулюють правовий статус підприємства.

 2. Провести аналіз засновницьких документів підприємства.

 3. Запропонувати напрямки вдосконалення правового регулювання

До засновницьких документів в залежності від організаційно-правової форми підприємства відносять Устав та засновницьких договір.

^

Тема 4: «Аналіз організаційної структури підприємства»


Мета теми: проаналізувати організаційну структури підприємства.

По виконанню теми студенти повинні:

знати: які стуктурні відділи складають організаційну структуру підприємства.

уміти: вибирати необхідну інформацію для аналізу.

Завдання:

 1. Визначити тип організаційної структури підприємства

 2. Охарактеризувати горизонтальні і вертикальні зв’язки організаційної структури

 3. Проаналізувати діяльність головних підрозділів організаційної структури підприємства

 4. Визначити права і обовязки керівників даних підрозділів (з приведенням посадових інструкцій)

 5. Проаналізувати систему делегування повноважень на підприємстві.


^ Тема 5: «Персонал підприємства і продуктивність праці.»
Мета теми: проаналізувати систему управління персоналом, провести аналіз продуктивності праці та оплати праці.

^ По виконанню теми студенти повинні:

знати: в яких формах звітності та інших документах відображаються необхідні для аналізу показники.

уміти: вибирати необхідну інформацію для аналізу.

Завдання:

1) Проаналізувати використання робочої сили (чисельності, динаміки і структури робочої сили);

2) Проаналізувати продуктивність праці;

3) Оцінити використання фонду оплати праці.

4) Результати аналізу звести у відповідні таблиці які наведенні нижче.

Поряд із засобами і предметами праці, жива праця є необхідним елементом виробництва. Від ефективності використання праці в процесі виробництва багато в чому залежать показники обсягу виробництва продукції, рівень собівартості і якості продукції. Тому аналіз використання трудових ресурсів являє собою важливий розділ системи комплексного аналізу господарської діяльності підприємства.

Джерелами аналізу праці і заробітної плати на підприємствах є: річна зведена таблиця техніко-економічних показників роботи підприємства, дані ф. №1-ПВ звіту про працю, ф. №3-ПВ звіту про використання робочого часу, звіту про заробітну плату і рух працівників; штатні розклади фахівців і службовців, розрахунки потреби в основних виробничих робітниках, дані табельного обліку про рух робочої сили, матеріали бухгалтерського обліку про нараховану заробітну плату і т. д.


Таблиця 5.1 - Аналіз руху трудових ресурсів

Показники

Рік1

Рік2

Рік3

Відх. %

1. Вибуло робітників , чол.

2. Прийнято на підприємство, чол.

3. Середньооблікова чисельн. роб., чол.

4. Коефіцієнт вибуття (ряд.1 / ряд.3)

5. Коефіцієнт прибуття (ряд.2 / ряд.3)


Таблиця 5.2 - Аналіз оплати праці

Показник

Рік1

Рік2

Рік3

Відх., %

1. Фонд заробітної плати, т. грн.

у т.ч. основна заробітна плата

додаткова заробітна плата

інші виплати

2. Обсяг виробництва, т. грн.

3. Середньорічна чисельність ППП

4. Вироблення на 1 ППТ, т. грн.

5. Середньорічна зарплата, грн.

^

Тема 6: «Витрати підприємства, їх сутність та структура (собівартість продукції , особливості калькулювання ). Прибуток і рентабельність на підприємстві»
Мета теми: проаналізувати собівартість продукції, особливості калькулювання та прибуток і рівень рентабельності на підприємстві.


^ По виконанню теми студенти повинні:

знати: в яких формах звітності та інших документах відображаються необхідні для аналізу показники.

уміти: вибирати необхідну інформацію для аналізу.

Завдання:

 1. Вивчити структуру витрат і виділити найбільш значимі статті;

 2. Проаналізувати витрати на 1 одиницю продукції (грн., т. і т.д.)

 3. Дати загальну оцінку виконання плану по собівартості продукції;

 4. Проаналізувати динаміку зміни витрат (собівартості) і визначити основні напрямки їх зменшення.

 5. Результати звести в таблицю

Витрати на виробництво є одним з найважливіших об'єктів економічного аналізу діяльності промислових підприємств. Зниження витрат відноситься до основних факторів збільшення прибутку і росту рентабельності виробництва.


Таблиця 8.1 - Аналіз витрат на виробництво по елементах

№ п/п

Показник

Рік1

Рік2

Відх., %

Рік3

Відх., %

1

Обсяг реалізації, т. грн.
2

Витрати усього, т. грн.
3

у т.ч. матеріальні
4

на оплату праці
5

на соц. заходи
6

амортизація
7

інші
8*

ряд. 1 – ряд. 2
9**

(ряд. 1 – ряд. 2)*100 / ряд.2
* - Фінансовий результат, т. грн.

** - Рентабельність, %


^ 4. Підведення підсумків практики.
4.1. Підведення підсумків практики.

4.1.1. Після закінчення терміну виробничої практики студенти подають на кафедру менеджменту та господарського права звітні документи:

 • заповнений щоденник із відмітками керівника практики від університету про виконання плану участі в роботі науково-практичних семінарів та відгуками керівника практики від підприємства та університету

 • письмовий звіт про проходження практики ( зразок титульного листа у додатку 1)

4.2.1. За результатами виробничої практики протягом тижня після її закінчення складається диференційований залік

4.2.2. Залік з виробничої практики складається за підсумками захисту звіту, відгуку керівника підприємства та участі студента в науково-практичних семінарах .

4.2.3. Диференційований залік з виробничої практики приймається комісією, яка призначається завідуючим кафедрою менеджменту та господарського права.

4.2.4. Щоденник з виробничої практики передається для зберігання в деканат факультету, інші документи залишаються на кафедрі менеджменту та господарського права.

4.2.5. Загальні підсумки виробничої практики обговорюються на засіданні кафедри, оформлюється у вигляді протоколу, який затверджується завідувачем кафедри та подаються у тижневий строк після здачі диференційного заліку в деканат факультету.

^ 5. Контрольні питання.


 1. Наведіть коротку характеристику установи в якій проходили практику (коли створена, переважно яку продукцію випускає, на яких ринках працює)

 2. Охарактеризуйте організаційну структуру підприємства: основне і допоміжне виробництво, структура управління, служби і відділи, їх структура, положення про економічні підрозділи.

 3. Проаналізуйте основні фінансові та економічні результати діяльності підприємства за останні роки. Зробити висновки, щодо економічного стану підприємства.

 4. Охарактеризуйте систему перспективного і поточного планування.

 5. Охарактеризуйте інформаційну базу економічної служби.

 6. Охарактеризуйте систему звітності цехів, служб та підрозділів.

 7. Оцінити планування впровадження нової техніки, технологій, змін і т.д.

 8. Оцінити планування використання матеріалів, сировини, енергетичних ресурсів.

 9. Оцінити планування використання основних фондів.

 10. Оцінити планування продуктивності праці на підприємстві та підрозділах.

 11. Проаналізуйте інвестиційну діяльність підприємства: інвестиційний проект, оцінка інвестицій, проблеми, які стоять перед підприємствами в галузі інвестиційної діяльності.

 12. Проаналізуйте складання кошторису витрат по підрозділах, окремих статтях.

 13. Оцінити ефективність використання ресурсів по підприємству та його підрозділах.

 14. Визначте резерви підвищення ефективності діяльності підприємства та його підрозділів.

 15. Зробити загальні висновки, щодо роботи підприємства, а також наведіть конкретні пропозиції покращення роботи підприємства, на якому проходила практика.

Список рекомендованої літератури:


 1. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» (в редакции Закона Украины от 22.05.95 г., с изменениями и дополнениями, внесёнными Законами Украины от 19.09.97 г., от 04.11.97 г., от 18.11.97 г.). / Баланс. – 1998. - № 1.- С. 3–46.

 2. Инструкция о порядке заполнения форм годового бухгалтерского отчёта предприятия (с изменениями и дополнениями, внесёнными согласно приказам Министерства финансов Украины от 28 октября 1996 г. №231 и от 17 ноября 1997 г. №247). / Бухгалтерский учёт и аудит. – 1997. - № 12.- С. 12–32.

 3. Абрютина Н.А., Грачёв И.В. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.

 4. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства: Зб. задач / За ред. С. І. Шкарабана . – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 79 с.

 5. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник (Н. А. Русак, В. И. Стражев, О. Ф. Мигун и др.). Под общ. ред. В.И. Стражева. – 3–е изд. – Мн.: Высшая школа, 1998. – 386 с.

 6. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

 7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 112 с.

 8. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.

 9. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

 10. Басовский Л. Е. Теория экономического анализа: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 222 с.

 11. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка.– М.: Изд. «Логос», 1998. – 344 с.

 12. Богатко А. Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

 13. Бухгалтерский анализ. – Киев: Торг. изд. бюро BHV,1993. – 428 с.

 14. Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ (деловые игры для менеджмента): Учеб. пособие. – СПб.: Спец. лит-ра, 1999. – 223 с.

 15. Гусев Ю. А. Теория экономического анализа: Учеб. пособие / Донецк. гос. техн. ун-т. – Донецк: РИА, 2000. – 192 с.

 16. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. – М.: Дело и сервис, 2001. – 304 с.

 17. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 18. Ефимова О.Ф. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учёт, 1998.–296 с.

 19. Єлейко Я. І., Кандиба О. М., Лапішко М. Л., Смовженко Т. С. Основи фінансового аналізу: Навч. посібник / НБУ, Львів. банк. ін-т. – К.: НБУ, 2000. – 142 с.

 20. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 208 с.

 21. Івахненко В. М. та ін. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 174 с.

 22. Іващенко В. І.. Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посібник. – К.: Нічлава , 1999. – 204 с.

 23. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ. міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2000. – 148 с.

 24. Карпенко О. В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Укоопосвіта, 1999. – 288 с.

 25. Кизим Н. А., Лю Ли. Оценка и финансовый анализ деятельности предприятия. Харьков: Бизнес-Информ, 2000. –92 с.

 26. Ковалёв В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.

 27. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.

 28. Ковалёв В.В., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр Экономики и маркетинга, 1995. – 195 с.

 29. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 30. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2000. – 424 с.

 31. Козак В.Г., Козак Г. Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. – К.: Аграр. наука, 2000. – 172 с.

 32. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2001. – 378 с.

 33. Коршунов В. И. Учет и анализ в коммерческих банках: Учеб. пособие / Харьк. гос. экон. ун-т. – Харьков: Основа, 1999. – 175 с.

 34. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: Теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. – 190 с.

 35. Кравченко С. Г. Экономический анализ: Учеб. и практ. пособие. – Харьков: ХИМБ, 1999. – 124 с.

 36. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: Методы оценки. – М.:ИКЦ «ДИС», 1997. – 224 с.

 37. Крикавський Є.В. Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат: Навч. посібник. – Львів: Держ. ун-т “Львівська політехніка”, 1997. – 223 с.

 38. Кульчицька Р. Б., Щибиволок З. І. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку: Зб. задач / За ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль: ТАНГ, 1996. – 50 с.

 39. Лапішко М. Л. Основи фінансово–статистичного аналізу економічних процесів: Підручник для підготовки мол. Спеціалістів. – Львів: Світ, 1995. – 327 с.

 40. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання . – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

 41. Манн Р., Майэр Э. Контролинг для начинающих: Пер. с нем. Ю.Г. Жукова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 302 с.

 42. Маркелов А. Є. Ваш бізнес: Аналіз та обґрунтування інвестиційних проектів, бізнес-планування: Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 1998. – 351 с.

 43. Мельник В. М.Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навч. посібник. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2000. – 182 с.

 44. Методические и организационные аспекты анализа и прогнозирования финансового состояния промышленных предприятий / Е. В. Кулиш, В. А. Телюк, Л. Е. Липницкая. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1998. – 71 с.

 45. Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу «Теория экономического анализа» / Сост. С. С. Степанчук. - Донецк: ДонГАУ, 1997. – 12 с.

 46. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

 47. Митрофанов Г. В., Барабаш Н. С., Кравченко Г.О. Аналіз діяльності банку: Навч. посібник. – К.: КДТЕУ, 1999. – 152 с.

 48. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промислову підприємстві: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1998. – 207 с.

 49. Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.

 50. Нусинов В. Я., Турило А. М. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений в промышленности. – Кривой Рог: Минерал, 1999. – 173 с.

 51. Отенко И. П. Анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие / Харьк. гос. ун-т, 2001. – 155 с.

 52. Панков Д. А. Бухгалтерський учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособие. – Минск: ЦП «Экоперспектива», 1998. – 238 с.

 53. Погостинская Н. Н., Погостинская Ю. А. Системный анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 96 с.

 54. Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. – М.: КноРус, 2001. – 384 с.

 55. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навч. посібник. – Тернопіль: Екон. Думка, 1998. – 199 с.

 56. Прокопенко Н. Д., Поклонский Ф. Е., Иваненко Б. Н. и др. Анализ движения капитала в системе показателей бухгалтерского учета (методологический аспект). Донецк: НАНУ ИЭП, 1999. – 72 с.

 57. Прыкин Б. В. Технико-экономический анализ производства: Учебник. Для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.

 58. Прыкин Б. В. Экономический анализ предприятия: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 360 с.

 59. Радионов Н. В., Радионова С. П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. – СПб.: Альфа, 1999. – 592 с.

 60. Рипась-Сарагоси Ф. Б. Основы финансового и управленческого анализа. – М.: ПРИОР, 2000. – 224 с.

 61. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц., под ред. Л.П. Белых. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

 62. Руденко Л.В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Укоопспілка, 2000. – 422 с.

 63. Русак Н. А., Стражев В. И., Мигун О. Ф. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под общ. ред. В. И. Стражева. – Минск: Вышейш. шк., 1998. – 398 с.

 64. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: Учебное пособие для ВУЗов. – Мн. – М.: ИП Экоперспектива, 2001. – 498 с.

 65. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.

 66. Сборник задач и методические указания к их выполнению по курсу «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». - Донецк: ДонГАУ, 1994. – 74 с.

 67. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 258 с.

 68. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 431 с.

 69. Степанчук С.С. Экономический анализ / Конспект лекций. Донецк: ДонГАУ, 2000. – 67 с.

 70. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

 71. Ходдервик К. Финансово–экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 316 с.

 72. Хом’яков Л. Економічний аналіз: Навч.-метод. Конспект лекцій / Київ. нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 50 с.

 73. Чернов В. А. Управленческий анализ и анализ коммерческой деятельности / Под ред. проф. М. И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

 74. Чумаченко Н. Г. Экономический анализ и управление производством. – К.: КИНХ, 1969. – 102 с.

 75. Чумаченко Н. Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. – М.: Статистика, 1973. – 164 с.

 76. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 208 с.

 77. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа: – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

 78. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 343 с.

 79. Щибиволок З. І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку: Навч. посібник. – Тернопіль: Екон.думка, 1998. – 115 с.

 80. Яцків М.І.Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993. – 216 с.


Схожі:

1: «Характеристика підприємства» iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
1: «Характеристика підприємства» iconПлан Сутність реорганізації, характеристика її компонентів, передумов...
Реорганізація представляє собою майнову трансформацію окремих господарюючих суб'єктів, супроводжувану перетворенням їхнього організаційно-правового...
1: «Характеристика підприємства» icon1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
...
1: «Характеристика підприємства» iconЗміст Вступ Розділ 1 Характеристика, аналіз пасивів підприємства
Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства
1: «Характеристика підприємства» iconАндрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. 2-ге вид.,...
Основні критерії, що визначають суб’єкта господарювання як підприємство. Характеристика підприємства як економічна система. Внутрішнє...
1: «Характеристика підприємства» iconЗагальна характеристика підприємства

1: «Характеристика підприємства» icon1. організація діяльності підприємства характеристика підприємства
Ресторан «Тарас Бульба» знаходиться в околицях діловогому центру столиці. Форма власності – приватна. Дочiрнiх пiдприємств, представництв,...
1: «Характеристика підприємства» icon1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1: «Характеристика підприємства» iconОрганізація екскурсійного обслуговування туристів на підприємстві висновок додатки вступ
Характеристика підприємства
1: «Характеристика підприємства» iconТематика рефератів
Характеристика та умови застосування методів аналізу, що використовуються в процесі маркетингового аудиту підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка