Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”
Скачати 81.35 Kb.
НазваПрограма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”
Дата конвертації01.07.2013
Розмір81.35 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМА КУРСУ
з дисципліни “АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”


Затверджено на засіданні Вченої Ради ТДЕУ
Протокол № ____ від __________ 2005 р.

Тернопіль – 2005

Автор програми:

Кандидат економічних наук, доцент Спільник І.В.
Рецензенти:

Литвин З.Б., к.е.н., доц. кафедри економічного аналізу

Бездух М.П., головний бухгалтер ВАТ “ Тернопільський радіозавод “Оріон”

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

економічного аналізу, протокол №1 від 30.08.2005 р.

^ Завідувач кафедри: д.е.н., проф. С.І. Шкарабан

Рекомендовано до затвердження Методичною комісією факультету економіки та управління, протокол № ____ від _________________2005 р.
Голова Методичної комісії _________________проф. Качан Є. П.

Програма орієнтована на оволодіння студентами теоретичними знаннями та необхідними практичними навиками у застосуванні методики аналізу найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємств для пошуку резервів найбільш ефективного господарювання .

Програма курсу “Аналіз господарської діяльності”

Основна мета викладання дисципліни Основна мета викладання дисципліни “Аналіз господарської діяльності” полягає в тому, щоб на основі сучасної економічної теорії дати студентам теоретичні знання та практичні навики аналізу господарської діяльності промислових підприємств та інших формувань в умовах переходу до ринкових відносин, навчити їх давати об’єктивну оцінку стану об’єкта, результатів його діяльності, застосовувати методику аналізу найважливіших показників діяльності підприємства, розраховувати вплив факторів на основні економічні показники, виявляти потенційні можливості підвищення ефективності роботи суб’єктів господарюванння.

Завдання вивчення дисципліни. З результаті вивчення дисципліна “Аналіз господарської діяльності” студенти повинні знати:

 • Основні категорії економічного аналізу;

 • Принципи аналітичного дослідженн;

 • Прийоми та способи вивчення економічних явищ та показників господарської діяльності;

 • Методику оцінки динаміки економічних явищ та процесів;

 • Порядок розрахунку впливу чинників на зміну результативних показників;

 • Методику пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності;

 • Порядок розробки системи заходів щодо вдосконалення ефективності господарської діяльності підприємства.

Виходячи з цього, студенти в процесі вивчення дисципліни повинні оволодіти теоретичними основами економічного аналізу, технічними прийомами проведення розрахунку впливу факторів, визначення резервів, інших аналітичних викладок, принципами організації аналітичної роботи та її інформаційного забезпечення на підприємствах, навчитись самостійно проводити аналіз роботи підприємства і його підрозділів, розробляти варіанти управлінських рішень, узагальнювати результати аналізу, формулювати висновки і розробляти рекомендації.
ПРОГРАМА

з дисципліни “Аналіз господарської діяльності”

Тема 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності.

Діяльність суб’єкта господарювання в сучасних умовах господарювання. Класифікація і зміст основних видів діяльності згідно П(С)БО. Загальна схема логічного зв’язку елементів господарської діяльності підприємства. Визначення взаємозв’язків і підпорядкованості елементів, встановлення пріоритетів у системі діяльності, її інформаційна модель. Роль аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємства. Мета, зміст та завдання аналізу господарської діяльності. Застосування предмету і методу економічного аналізу відповідно до конкретизованого об’єкта. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності.
Тема 2. Аналіз зовнішнього середовища господарської діяльності підприємства.

Аналіз природних, соціальних, екологічних, інституційних, ринкових і виробничих умов функціонування підприємства: завдання, система показників, інформаційна база і сфера застосування в управлінні. Структурно-логічна модель аналізу зовнішнього середовища функціонування підприємства. Основи побудови методики аналізу зовнішнього середовища господарської діяльності підприємства.
Тема 3. Аналіз операційної діяльності суб’єкта господарювання.

3.1. Аналіз виробничого потенціалу підприємства.

Поняття виробничого потенціалу, його складові. Завдання аналізу виробничого потенціалу, система основних показників, інформаційна база та основи побудови методики аналізу. Структурно-логічна модель аналізу засобів праці, кадрового потенціалу, предметів праці та організаційно-технічного рівня виробництва.
3.2. Аналіз випуску продукції та витрат, пов’язаних з її виробництвом.

Аналіз процесу створення продукції, послуг: завдання, система показників, інформаційна база, основи методики аналізу. Структурно-логічна модель аналізу виробництва продукції та рівня її конкурентноздатності.

Аналіз процесу формування витрат діяльності і собівартості продукції. Завдання, основні показники, інформаційна база і основні методики аналізу. Структурно-логічна схема аналізу формування витрат суб’єкта господарювання. Структурно-логічна модель аналізу собівартості продукції.
3.3. Аналіз збуту та реалізації продукції, послуг суб’єкта господарювання.

Просування продукції до споживачів, канали збуту продукцій. Процес реалізації продукції. Завдання, основні показники, інформаційна база та основи побудови методики аналізу. Структурно-логічна схема аналізу збуту і реалізації продукції, послуг.
3.4. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Значення, система показників, завдання, інформаційна база та основи побудови методики аналізу Аналіз фінансових результатів, рентабельності та руху грошових коштів від операційної діяльності суб’єктів господарювання. Структурно-логічна схема аналізу фінансових результатів операційної діяльності.
Тема 4. Аналіз інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання.

4.1. Аналіз реальних інвестицій підприємства.

Суть інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання, її складові. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства: завдання, система показників, інформаційна база та основи побудови методики аналізу. Структурно-логічна модель аналізу інвестиційної діяльності.

Форми реальних інвестицій та типологія інвестиційних проектів. Аналіз обсягів, структури та динаміки реального інвестування суб’єкта господарювання. Обґрунтування обсягів і форм реального інвестування на перспективу. Оцінка альтернативних інвестиційних проектів з урахуванням рівня ефективності, інвестиційного ризику та ліквідності. Аналіз стану реалізації інвестиційного проекту. Оцінка ефективності реальних інвестицій.
4.2. Аналіз фінансових інвестицій підприємства.

Форми фінансового інвестування. Аналіз обсягів, структури та динаміки фінансових інвестицій. Обґрунтування обсягів та форм фінансового інвестування. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів. Оцінка ризикованості та доходності портфеля фінансових інвестицій.

Аналіз фінансового результату, рентабельності та руху грошових коштів від інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання.
Тема 5. Аналіз фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

Суть фінансової діяльності, її складові. Аналіз фінансової діяльності підприємства: завдання, система показників, інформаційна база та основи побудови методики аналізу. Структурно-логічна модель аналізу фінансової діяльності.

Аналіз динаміки розміру і складу власного капіталу та позик підприємства. Аналіз дивідендної політики підприємства. Аналіз обсягів, структури та динаміки фінансових витрат і доходів. Аналіз фінансових результатів за окремими фінансовими операціями.

Аналіз фінансового результату, рентабельності та руху грошових коштів від фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

^
Тема 6. Узагальнююча оцінка ефективності господарської діяльності.

Узагальнюючий фінансовий результат, прибутковість як критерій оцінки ефективності використання авансованого в діяльність капіталу. Значення, завдання, інформаційна база та основи методики аналізу.

Поняття фінансового стану та значення його ідентифікації для оцінки ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Аналіз фінансового стану: завдання, система показників, інформаційна база, основні методики аналізу. Структурно-логічна схема аналізу фінансового стану. Капітал суб’єкта господарювання. Способи оцінки рівня, структури, оборотності капіталу та їх динаміки. Фінансова стабільність, платоспроможність та ліквідність підприємства. Аналіз фінансової стійкості: система показників, основи методики аналізу, критерії оцінки та їх теоретично прийнятні межі.

Оцінка ефективності діяльності суб’єкта господарювання (емітента цінних паперів) фондовим ринком. Аналіз показників оцінки фінансових інструментів емітента та динаміки їх ринкової кон’юнктури: завдання, система показників оцінки, основи побудови методики аналізу. Структурно-логічна модель аналізу оцінки ринком цінних паперів діяльності підприємства.

Життєздатність суб’єкта господарювання та її складові. Оцінка економічного потенціалу підприємства, його конкурентноздатності та економічної безпеки. Методика комплексної оцінки ефективності діяльності суб’єкта господарювання.

^ Перелік основної рекомендованої літератури

з курсу “Аналіз господарської діяльності”


 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник/Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др. Под. общ. ред. В.И. Стражева.- Мн.:Выш.шк.,1998. –398 с.

 2. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань: Навчальний посібник за ред С.І.Шкарабана та М.І. Сапачова, Тернопіль. ТАНГ. 1999.

 3. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посібник: Пер. з рос. К.: Вища школа, 1992 – 191 с.: іл

 4. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

 5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 7-е изд., перераб. и доп. – Минск:ООО “Новое знание”, 2002.- 704 с.


Перелік додаткової рекомендованої літератури

з курсу “Аналіз господарської діяльності”


 1. Економічний аналіз господарської діяльності. Навч. посібн. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. –К., 1999 – 204 с.

 2. Калина А. Современный Экономический анализ и прогнозирование. К.: МАУП,1998 –226 с.

 3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996.

 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібн. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002 –396 с.

 5. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. –К.: ІЗМН МОУ, 1996 – 236 с.
 6. Управленческий, финансовый и инвестиционнный анализ. Практикум под ред. Маркарьяна . Ростов - на – Дону: МарТ, 2002 – 160 с.

 7. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000 –485 с.


Схожі:

Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 “Економіка...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconРобоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва” для студентів напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства”,...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет факультет аграрної економіки...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconРобочанавчальнапрограм а
Робоча навчальна програма дисципліни "Соціальне страхування" призначена для студентів 4-ого курсу заочної форми навчання галузі знань...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Програма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” iconПрограма проходження двотижневої навчальної практики студентами 3-го...
Сдпч (дпч, пдпч) гту (ТУ) мнс україни в областях, ар крим, містах Києві та Севастополі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка