Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху
Скачати 213.9 Kb.
НазваМета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху
Дата конвертації01.07.2013
Розмір213.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы

 1. Організаційно-методичні вказівки
  1. 1.1. Загальні положення

Мета і завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху
Державний комплексний кваліфікаційний екзамен для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» фахового спрямування «Фінанси в системі митних органів» є узагальненим етапом підготовки фахівців, що покликаний виявити обсяг знань та професійних навичок, здобутими студентами протягом навчання в університеті.

Мета екзамену полягає в моніторингу рівня фахової підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» фахового спрямування «Фінанси в системі митних органів».

Завдання екзамену орієнтоване на перевірку засвоєння студентами знань з теоретичних та методологічних основ економічної теорії, формування бюджетної, митної та податкової системи, які вироблені фіскальною наукою, і також засвоєння навиків практичної роботи у сфері митної справи.
^ Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів, що складають державний комплексний кваліфікаційний екзамен, здійснюється за 100-бальною шкалою,

Оцінка знань за 100 бальною шкалою:

90 – 100% відмінно

75 – 89% добре

60 – 74 % задовільно

0 – 59% незадовільно
Оцінка Відмінновиставляється студентам, які виявляють вміння вирішувати фахові завдання, що стосуються дисциплін, які виносяться на екзамен шляхом застосування знань з теоретичних курсів, а також використання чинного законодавства України. Відмінна оцінка виставляється студентам, які роблять спроби критично оцінити ситуацію, висловити власні міркування і запропонувати конкретні способи і шляхи вирішення тієї чи іншої практичної проблеми. При цьому студенти виявляють різносторонні систематичні та глибокі знання програмного матеріалу.

Оцінка Добре виставляється студентам, які виявляють вміння вирішувати фахові завдання, що стосуються дисциплін, які виносяться на екзамен, згідно з законодавством України на рівні самостійного вибору та застосування типових методів і прийомів. Оцінку “добре” заслуговують студенти, які виявили повне знання програмного матеріалу, освоїли рекомендовану літературу і успішно справляються з виконанням поставлених завдань.

Оцінка Задовільно виставляється студентам, які виявили вміння вирішувати фахові завдання на основі використання нормативних актів України, що стосуються дисциплін, які виносяться на екзамен, методів і способів діяльності на рівні самостійного вибору та застосування типових методів вирішення завдань в стандартних умовах. Студенти виявляють знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наукової роботи за професією, знайомі з основною рекомендованою літературою. Як правило, оцінку “задовільно” заслуговують студенти, які допустили незначні помилки у відповідях на екзамені.

Оцінка Незадовільно виставляється студенту, який проявив прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою. Як правило, оцінка “незадовільно” виставляється студентам, які нездатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

Максимальна кількість балів за єдиний (комплексний) білет становить 100 балів: де:

 • теоретичні питання – по 10% кожне питання – загалом - 30%;

 • тести – кожний тест по 3% - загалом – 30%;

 • задача – 40 %.


^ 1.2. Порядок проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху.

Екзамен проводиться в усній формі.

Для проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху створюється Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають профільні навчальні дисципліни.

Для проведення екзамену виділяється аудиторія, в якій забезпечується сприятливі умови для роботи студентів над питаннями екзаменаційних білетів.

Завдання екзаменаційного білету переписуються студентами на спеціальні аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань. На цих аркушах студент дає коротку відповідь на поставлені питання (студент готується протягом 30 хвилин).

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху розглядаються і вирішуються ДЕК.
^ 1.3. Структура екзаменаційного завдання. Кожен екзаменаційний білет включає в себе 3 теоретичних питання, тести і задачу.

1.4. Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену включає в себе програмні питання з дисциплін «Економічна теорія», «Бюджетна система», «Фінансове регулювання ЗЕД», «Податкова система», «Митна справа», які дозволяють комплексно оцінити рівень фахової підготовки студентів
2. Перелік питань, які виносяться на екзамен
^ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 1. Предмет і метод економічної науки. Еволюція предмету економічної науки в економічних теоріях.

 2. Структура економіки (людина, природа, штучна природа), характеристика рівнів економіки (мікро-, мезо-, макро-, міжнародна економіка, глобальна економіка).

 3. Економічні ресурси і їх роль у поступальному розвитку економіки. Характеристика економічних ресурсів.

 4. Економічні закони: поняття та роль в теоретичному та практичному осмисленні економіки. Закон зростання потреб, закон обмеженості ресурсів, закон спадаючої граничної корисності, закон спадної віддачі.

 5. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів, спадна віддача. Альтернативність використання ресурсів та проблема економічного вибору.

 6. Економічні системи: поняття, структурні характеристики, типологічні ознаки. Цивілізаційний, формаційний, технологічний підхід до аналізу економічних систем.

 7. Історичні типи організації виробництва: характеристика натурального та товарного господарства. Передумови переходу від натурального до товарного господарства. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

 8. Поняття, походження та економічний зміст грошей. Поняття бартерної та грошової економіки: аналіз відмінностей через визначення функцій грошей.

 9. Основні грошові теорії (номіналістична, металістична, товарна, кількісна). Аналіз грошової системи з позиції основних грошових теорій та функцій грошей.

 10. Еволюція форм грошей. Історичні субстанціональні та символічні гроші. Характеристика сучасної системи хартальних грошей. Структура грошового обігу та грошові агрегати.

 11. Закон грошового обігу. Сучасна кількісна теорія. Рівняння обміну. Мікро- та макроекономічний аналіз інфляції та дефляції.

 12. Поняття та економічний зміст ціни в ринковій економіці. Функції ціни. Поняття рівноважних цін. Економічний аналіз методів ціноутворення.

 13. Ціни та ринковий попит. Закон попиту. Цінова еластичність попиту. Нецінові фактори попиту.

 14. Ціни та ринкова пропозиція. Цінова еластичність пропозиції. Нецінові фактори пропозиції. Ринковий період та еластичність пропозиції.

 15. Економічний зміст підприємництва. Основні теоретичні погляди на підприємництво. Форми підприємництва. Організаційно-правова форма підприємницької діяльності.

 16. Ринок праці. Макро- та мікроекономічна характеристика ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Моделі ринку праці та економічна політика щодо ринку праці. Заробітна плата в забезпеченні рівноваги на ринку праці. Кінцевий випуск в забезпеченні рівноваги на ринку праці.

 17. Економічний зміст заробітної плати. Еволюція економічних поглядів на заробітну плату. Номінальна та реальна зарплата. Відносна зарплата та системи заробітних плат. Економічна та соціальна природна мінімальної заробітної плати.

 18. Економічна категорія «капітал». Погляди на поняття капітал в економічній науці. Дохід на капітал. Продуктивність капіталу. Віддача капіталу. Обмеженість фактору капітал. Попит і пропозиція капіталу.

 19. Виникнення кредиту та його економічний зміст. Теоретичні погляди на категорію кредит. Форми кредиту. Кредитна економіка як основа розвитку фінансової системи та еволюції товарного господарства.

 20. Природні ресурси в економічній системі. Специфічні риси попиту, пропозиції та ціноутворення на ринку природних ресурсів.

 21. Земля як товар і фактор виробництва. Ціноутворення на ринку землі. Земельна рента та її економічний зміст в розрізі економічних вчень. Земельна рента в добувній промисловості та будівництві.

 22. Економічний зміст факторних доходів. Розподіл доходів в економіці. Перерозподіл доходів. Номінальні та реальні доходи. Методи вимірювання нерівності в розподілі доходів. Закон Енгеля.

 23. Макроекономічні моделі: суть, види та особливості використання в макроекономічному аналізі.

 24. Система національних рахунків (СНР) як модель економічного кругообігу, її роль і особливості застосування для міжнародних зіставлень.

 25. Обчислення макроекономічних показників за методикою СНР: за методом витрат, методом доходів та методом доданої вартості.

 26. Вимірювання макроекономічних показників в часі. Поняття номінального і реального продукту. Дефлятор ВВП.

 27. Виробнича функція та її властивості. Характеристика виробничих функцій Кобба-Дугласа, Тінбергена та Денісона.

 28. Сукупний попит та крива попиту. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупний попит.

 29. Сукупна пропозиція та крива пропозиції. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупну пропозицію.

 30. Макроекономічна модель ринку товарів: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори інвестицій, податків, державних витрат.

 31. Прояви державної активності в макроекономічних моделях (державні доходи і витрати, крива Лафера, крива Лоренца). Суспільні блага та зовнішні ефекти.

 32. Державний борг: суть, види і макроекономічні аспекти його погашення. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу. Макроекономічні аспекти сеньйоражу.

 33. Циклічність економічного розвитку: природа, фази і види економічних циклів. Основні теорії пояснення причин циклічних коливань.

 34. Безробіття як проблема низького ділового циклу: визначення, типи, моделі, вимірювання та наслідки безробіття для економіки. Закон Оукена.

 35. Інфляція як проблема високого ділового циклу: визначення, види, вимірювання та наслідки інфляції для економіки. Правило 70. Політика держави щодо управління інфляційними процесами.

 36. Взаємодія між інфляцією і безробіттям. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Крива Тейлора.

 37. Фіскальна політика: зміст, значення, особливості здійснення податкового та бюджетного регулювання. Дія автоматичних і вбудованих стабілізаторів.

 38. Характеристика споживання та заощадження як функцій доходу. Гранична схильність до заощаджень та гранична схильність до споживання. Криві функції споживання і заощадження.

 39. Монетарна політика: зміст, значення та інструменти. Політика дорогих і дешевих грошей. Особливості поведінки центрального банку на грошовому ринку.

 40. Соціальна політика: зміст, об’єкти і суб’єкти. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.

 41. Сутність і структура світового господарства. Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. Міжнародна торгівля: протекціонізм і лібералізм (фритредерство).

 42. Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної корисності. Рівновага споживача, її економічний зміст та способи визначення.

 43. Ординаліська теорія корисності. Криві байдужості. Карта кривих байдужості, їх властивості. Модель можливого для споживача, бюджетна лінія, рівняння лінії та її побудова.

 44. Попит, способи представлення попиту. Ціна і нецінові фактори попиту, особливості їх впливу.

 45. Пропозиція, способи представлення пропозиції. Ціна і нецінові фактори пропозиції, особливості їх впливу. Часткова ринкова рівновага, параметри та економічний зміст.

 46. Мікроаналіз застосування важелів державного регулювання ринку товару: фіксовані ціни, податки, дотації, субсидії, механізм їх дії і наслідки. Захист національного виробника через державне регулювання ринку товару. Введення квот і митних тарифів на імпортовані товари, механізм дії і наслідки заходів.

 47. Цінова еластичність попиту як вимір чутливості споживача до зміни ціни. Методологічні особливості обчислення показника цінової еластичності попиту. Взаємозв'язок еластичності попиту та змін в сукупній виручці при зміні ціни товару.

 48. Зростання виробництва і віддача від масштабів виробництва. Виробничі функції зі сталою, спадною та зростаючою віддачею.

 49. Витрати виробництва у короткотривалому періоді. Характер динаміки постійних, змінних витрат підприємства. Закономірності формування середніх і граничних витрат в короткому періоді.

 50. Витрати виробництва у довготривалому періоді, закономірності їх формування. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства і структури галузі.

 51. Розклад феодального та становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. − середина XVIII ст.). Процес первісного нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення світової ринкової економіки.

 52. Світова економічна криза 1929−1933 рр., становлення різних систем макроекономічного регулювання в 1930-х рр. Аналіз ліберально-реформістського та націонал-соціалістичного варіантів антикризових програм. «Новий курс» Ф. Рузвельта. План економії Дж. Мея у Великій Британії. Економічна політика «Народного фронту» у Франції. Нацистський варіант реформування економіки.

 53. Глобалізація та її вплив на національні господарства. Концептуальні засади дослідження процесів глобалізації. Основні етапи та історичні типи економічної глобалізації. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку європейських країн.

 54. Економічні ідеї меркантилізму і започаткування самостійної економічної науки.

 55. Економічна школа фізіократів. Економічна система Ф. Кене. Економічні погляди А.Тюрго.

 56. А.Сміт – основоположник класичної політичної економії. Економічна система А.Сміта.

 57. Економічне вчення Т.Мальтуса.

 58. Економічна система Д.Рікардо.

 59. Кейнсіанська революція в економічній науці і виникнення дирижизму. Економічне вчення Дж.М.Кейнса.

 60. Економічне вчення М.Туган-Барановського. Маржинальні відкриття Є. Слуцького.


бюджетна система

 1. Соціально-економічна сутність та призначення бюджету.

 2. Функції бюджету та особливості їх прояву в ринкових умовах господарювання.

 3. Бюджетний механізм, характеристика його підсистем та організаційних форм.

 4. Бюджетна система: поняття, структура та принципи побудови. Поняття бюджетного устрою.

 5. Розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи.

 6. Бюджетні права, характеристика бюджетних прав органів управління бюджетом та розпорядників бюджетних коштів.

 7. Бюджетна класифікація. Необхідність, суть і принципи побудови бюджетної класифікації.

 8. Класифікація доходів бюджету, видатків бюджету, фінансування бюджету і боргу.

 9. Бюджетний процес в Україні, його стадії та учасники.

 10. Бюджетна політика. Загальні риси бюджетної політики України на сучасному етапі.

 11. Суть, принципи та завдання бюджетного планування. Етапи та методи бюджетного планування.

 12. Роль бюджетів у розвитку освіти. Особливості планування і фінансування видатків бюджету на утримання установ освіти.

 13. Видатки бюджету на утримання установ охорони здоров’я, особливості їх планування і фінансування.

 14. Фінансове забезпечення управлінських видатків.

 15. Складання проекту Державного бюджету України.

 16. Розгляд та затвердження Державного бюджету України.

 17. Виконання Державного бюджету України за доходами та видатками. Взаємодія фінансових органів у процесі виконання державного бюджету.

 18. Складання, розгляд, затвердження та виконання місцевих бюджетів.

 19. Загальне та оперативне управління бюджетною системою на державному та місцевому рівнях.

 20. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції, права та обов’язки.

 21. Кошторис бюджетної установи. Загальний та спеціальний фонд кошторису.

 22. Організація бюджетного контролю в Україні. Рахункова палата та Державна фінансова інспекція, як спеціалізовані органи контролю.

 23. Державний борг, його структура. Управління державним боргом.

 24. Державний кредит. Класифікація державних позик.

 25. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів, порядок та практика їх надання.

 26. Доходи бюджетів, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи.

 27. Класифікація доходів бюджетів.

 28. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, джерела покриття та соціально-економічні наслідки.

 29. Видатки бюджетів, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи.

 30. Класифікація видатків бюджетів.

 31. Принципи та форми бюджетного фінансування.

 32. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення.

 33. Особливості, форми, методи і джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери.

 34. Бюджетні резерви. необхідність, суть і класифікація.

 35. Спеціальний фонд кошторису бюджетних установ. Джерела формування спеціального фонду та напрямки спрямування коштів.


Митна справа

 1. Правові засади регулювання державної митної справи в Україні

 2. Митна політика держави: підходи до її трактування та форми реалізації

 3. Органи державного регулювання в управлінні митною справою.

 4. Організація діяльності митної служби України

 5. Сутність та класифікація інструментів нетарифного регулювання ЗЕД

 6. Мито, його функції, класифікація.

 7. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): основи побудови і структура.

 8. Країна походження товарів: критерії достатньої переробки та товари повністю вироблені в країні.

 9. Сутність та класифікація митних платежів.

 10. Види мита, що застосовуються в Україні: платники та ставки,

 11. Мито: ставки, об’єкт та база оподаткування

 12. Митна вартість товарів та методи її визначення для товарів, які імпортуються в Україну

 13. Декларування митної вартості

 14. Акцизний податок з товарів, що переміщуються через митний кордон України: платники, ставки, об’єкт оподаткування

 15. Акцизний податок з товарів, що ввозяться на митну територію України: визначення бази оподаткування та порядок нарахування

 16. ПДВ при переміщенні товарів через митний кордон України: платники, об’єкт та база оподаткування

 17. Ставки та порядок нарахування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України

 18. Плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом

 19. Відшкодування витрат на зберігання товарів, транспортних засобів на складах митних органів

 20. Правила Інкотермс-2010: основні принципи та значення у митній справі.

 21. Поняття митного режиму та характеристика видів митних режимів.

 22. Сутність митного контролю та його тривалість

 23. Характеристика форм митного контролю

 24. Уповноважений економічний оператор (УЕО): умови надання статусу УЕО та його права.

 25. Організація митного контролю у зонах митного контролю.

 26. Митне оформлення: суть, строки та умови здійснення

 27. Декларанти, їх обов’язки та повноваження

 28. Види митних декларацій та їх характеристика.

 29. Переміщення через митний кордон товарів громадянами

 30. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України

 31. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України

 32. Система митної статистики України: сутність та завдання.

 33. Незаконне переміщення товарів через митний кордон України та боротьба з ним

 34. Поняття контрабанди як кримінального правопорушення

 35. Порушення митних правил та види адміністративних стягнень за них


Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: її суб’єкти та види

 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: мета та засоби

 3. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

 4. Рівні, види та інструменти державного регулювання міжнародної торгівлі

 5. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

 6. Реєстрація та облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 7. Сутність митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 8. Суть, види і структура митних тарифів. Підходи до класифікації товарів у митних тарифах

 9. Економічні ефекти від введення мита державою.

 10. Застосування імпортного мита державою та його економічні наслідки

 11. Застосування експортного мита державою та його економічні наслідки

 12. Рівень митного оподаткування. Оптимальний митний тариф та його оцінка.

 13. Нетарифні інструменти регулювання ЗЕД: сутність, мета та класифікація

 14. Економічні санкції обмеження зовнішньої торгівлі

 15. Ліцензування та квотування у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності

 16. Експортні кредити і страхування експорту та їх вплив на зовнішню торгівлю

 17. Податки і податкова політика як ефективний засіб регулювання зовнішньої торгівлі

 18. Роль держави в стимулюванні експорту. Механізм фінансового сприяння експортерам

 19. Експортні субсидії та їх застосування в міжнародній торгівлі

 20. Субсидований імпорт та захист національного товаровиробника від нього

 21. Антисубсидиційне розслідування в Україні. Застосування спеціального мита як засобу захисту інтересів національного товаровиробника

 22. Суть та форми демпінгу як порушення правил міжнародної торгівлі

 23. Захист національного товаровиробника від демпінгу та антидемпінговий процес

 24. Антидемпінгові заходи та проведення антидемпінгових розслідувань

 25. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України

 26. Сутність застосування спеціального мита як засобу захисту інтересів національного товаровиробника

 27. Порушення спеціального розслідування та застосування спеціальних заходів

 28. Міжнародні договори України як інструмент регулювання ЗЕД

 29. Основні види договорів (угод) у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 30. Особливості укладання договорів (контрактів) у сфері зовнішньоекономічної діяльності України^ ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.

 2. Принципи побудови і призначення системи оподаткування.

 3. Основи організації податкової роботи, її суб’єкти та основні елементи.

 4. Склад податкової служби і її функції.

 5. Сутність податкової політики та критерії її формування.

 6. Платники та ставки податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування.

 7. Механізм нарахування і сплати ПДВ.

 8. Елементи справляння акцизного податку.

 9. Механізм обчислення акцизного податку.

 10. Порядок та терміни сплати акцизного податку.

 11. Основи митної справи в Україні.

 12. Сутність та види мита.

 13. Порядок справляння мита та перерахування його в бюджет.

 14. Сутність та форми прибуткового оподаткування юридичних осіб.

 15. Платники і ставки податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподаткування.

 16. Механізм розрахунку та порядок сплати податку на прибуток підприємств.

 17. Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб: вітчизняна практика та світовий досвід.

 18. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб.

 19. Особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю.

 20. Ресурсні платежі в Україні: види та механізм справляння.

 21. Основи побудови плати за землю: платники, об’єкти оподаткування та ставки.

 22. Механізм розрахунку та порядок сплати земельного податку.

 23. Фіксований сільськогосподарський податок: умови переходу, порядок нарахування та сплати.

 24. Податок на нерухоме майно в Україні.

 25. Елементи справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

 26. Основи місцевого оподаткування в Україні.

 27. Умови переходу та порядок справляння єдиного податку.

 28. Елементи та порядок справляння збору за провадження деяких видів діяльності.

 29. Екологічний податок: порядок нарахування та сплати.

 30. Види відповідальності за порушення податкового законодавства..ЛІТЕРАТУРА

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник: кн.1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / за ред. Панчишин С. М., Островерха П. І. – К. : "Знання", 2009. – 723 с.

  2. Базилевич В.В. і інші. Мікроекономіка. Підручник. – К.: Знання, 2007. – 677с.

  3. Білецька, Л.В.. Білецький О.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник/ Л.В.Б.О.В.Білецька, В.І.Савич.- Київ: ЦНЛ, 2009.- 652 с.

  4. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі.- Київ: Основи, 2001.- 670с.

  5. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: Підручник / За заг. ред. Войцещука А. Д. – Хмельницький: видавництво «ІНТРАДА», 2008.-329 с.

  6. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник. – К.: Основи, 2001. – 517 с.

  7. Бюджетний кодекс України . Закон України від 08.07.2010р. № 2456-ІУ // Київ: АЛЕРТА; КНТ; ЦУЛ, - 2010. – 110с.

  8. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навч. посібник. / За ред. С.І.Юрія, О.П. Кириленко. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 424с.

  9. Войцещук А.Д., Іващук І.О. Митна політика: фіскально-регулюючі аспекти. – Київ, 2005.

  10. В'ячеслав Ковальчук, Михайло Сарай. Історія світової та української економічної думки. Підручник з історії економічних вчень.- Тернопіль: Астон.-2004.-416с.

  11. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2 т. Т. 1. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – 350 с.

  12. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2 т. Т. 2. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – 503 с.

  13. Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та інші. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення. – К.: Професіонал, 2006. – 735с.

  14. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник /О.П.Гребельник – К., Центр учбової літератури, 2010. – 472 c

  15. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

  16. Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика: [монографія] / Оксана Миронівна Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с.

  17. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобеологія: Навчальний посібник.- Київ: " Академія", 2005.- 145 с.

  18. Дубініна А. А.Митна справа: Підручник/ А. А.Дубініна, С. В.Сорокіна, О. І.Зельніченко — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.

  19. Економічна теорія: політична економія : підручник / за ред. С.І.Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с .

  20. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. Частина І // за редакцією д.е.н., професора Буяна І.В., к.е.н., доцента Ковальчука В.М.- Тернопіль: Лідер.-2005.-378с.

  21. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник у 2-х частинах. Частина ІІ // за редакцією д.е.н., професора Буяна І.В., к.е.н., доцента Ковальчука В.М.- Тернопіль: Лідер.-2005.-296с.

  22. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. Навч. посібник. – К.: Знання, 2001. – 211 с.

  23. Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні” (з зміннами і доповненями)// Режим доступу з www.rada.gov.ua

  24. Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” (з зміннами і доповненями)// Режим доступу з www.rada.gov.ua

  25. Закон України “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” (з зміннами і доповненями)// Режим доступу з www.rada.gov.ua

  26. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від № 959-ХІІ 16.04.91 р. (з зміннами і доповненями)// Режим доступу з www.rada.gov.ua

  27. Закон України “Про митний тариф України” № 2371-ІІІ від 05.04.2001 р. (з зміннами і доповненями)// Режим доступу з www.rada.gov.ua

  28. История экономики и экономических учений : Учеб.-метод. пособие / А. И. Сурин. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 200 с.

  29. История экономических учений : Учебник / Я. С. Ядгаров. – 4-е изд., переработ. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480 с. – (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).

  30. История экономических учений:( современный этап) : Учебник / Под ред. А.Г. Худокормова. – Москва : Инфра-М, 2007. – 733 с. – (Высшее образование).

  31. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. – К.: Атіка, 2006р.

  32. Іващук І.О. Митна справа. Навч. посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2002р.

  33. Історія економічних вчень : (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; За ред. Мочерного С.В. – 3-тє, стер. – Львів : "Новий Світ-2000", 2007. – 488 с.

  34. Історія економічних вчень.: Підручник./ За ред. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Татаренко.- Київ: КНЕУ, 2005.- 564 с.

  35. Історія економічних учень: У 2-х ч. : Підручник. Ч.1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид, виправ. і допов. – Київ : "Знання", 2006. – 582 с.

  36. Каленський М.М. Митна вартість імпортних товарів: Монограф. /М.М.Каленський, А.Д.Войцещук, І.Г. Бережнюк – К.: 2005. – 224 с.

  37. Колесов Н.Д. Экономическая теория: Учебник/ Н.Д.Колесов, А.Ф.Сидоров.- Санкт-Петербург: б.в, 2002.- 580с.

  38. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 415 с.

  39. Костырко Л. А., Пащенко Т. В. Рынок финансовых услуг: Учеб. пособие. – Луганск: ВУГУ, 1999. – 179 с.

  40. Кулішов В.В. Мікро-макроекономіка. Підручник. – К.: Магнолія, 2006. – 484 с.

  41. Макроекономіка : навч. посіб. / О. Я. Базілінська ; 2-ге вид., виправл. – К. : ЦУЛ, 2009. – 442 с.

  42. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник/ О.С. Кривцов, В.М. Бережний, В.М. Онегіна.-Харків: Факт, 2003.-199с.

  43. Макроекономіка: Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л.О.Баластрик.-Київ: Атіка, 2005.-81с.

  44. Макроекономіка: Навчальний посібник /І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька.- Київ: ЦУЛ, 2006.-176с.

  45. Макроекономіка: Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2005.-442с.-(Класичний університецький підручник).

  46. Макроекономіка: Навчальний посібник/ В.І. Мельникова, Н.І. Климова.-2-ге вид. Випр. І доп.-Київ: ВД “Професіонал”, 2005.-400с.

  47. Макроекономіка: Навчальний посібник/ П.В. Круш, С.О. Тульчинська.-Київ: ЦУЛ, 2005.-400с.

  48. Международный финансовый рынок. Учебник. / А.А.Суэтин. – М.: КНОРУС, 2007. – 264с.

  49. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: Операції з цінними паперами. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.

  50. Митна справа: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл: У 3-х т. / За ред. А.Д. Войцещука.- К.: ТОВ “ВД - Мануфактура”, 2006.-Т. 1-3.- 408 с.

  51. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI (з зміннами і доповненями)// http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.60.6&nobreak=1

  52. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

  53. Мэнкью Г.Н. Принципы экономикс: Учебник.- Санкт-Петербург: ОСВІТА, 2001.- 496 с.

  54. Налоговые реформы. Теория и практика : [монографія] / [И. А. Майбуров и др.]; под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463c.

  55. Науменко В.П.Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. - 2-ге вид., перероб. і доп./ В.П.Науменко, П.В.Пашко, В.А. Руссков - К.: Знання, 2006. - 394 с.

  56. Основи економічної теорії : політекономічний аспект: Підручник/ Відпов. ред. К.Н. Климко.- Київ: "Знання", 2002.- 615с.

  57. Основи митної справи в Україні: підручник / За ред. П.В. Пашка. - К.: Знання, 2008. - 651 с.

  58. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник.- Київ: Либідь, 2001.- 614 с.

  59. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : [навчальний посібник] / під ред. д-ра економ. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра економ. наук, проф. Майбурова І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с.

  60. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2755-17.

  61. Регулювання митної справи: Навч. посіб. / За заг.ред. Войцещука А.Д.- Київ: ПАВФ “ІНТРАДА”, 2007. – 312 с.

  62. Справочник бухгалтера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.balance.ua/sai/sprav_info/index_c.php

  63. Сурин А.И. История экономики и экономических учений.- Москва: Финансы и статистика, 2000.- 200 с.

  64. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч.посібник /[Коваленко Л.О., Голуб В.М., Абакуменко О.В., Маргасова В.Г.]. K.: Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2009. – 232 c.

  65. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: Анализ и применение. В 2 т. – М.: Дело, 1993.

  66. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 535 с.

  67. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. Навч. посібник. – К.:НІОС, 2000.

  68. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання, 1998. – 714 с.

Схожі:

Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconЖерноклєєв І. В. та ін.]
Програма Державного комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів напряму підготовки 010103 Технологічна освіта / [М. С. Корець,...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПрограма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з для...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет факультет аграрної економіки...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПрограма
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” для студентів V курсу...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПерелік питань до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних...
Класифікація основних психолого-педагогічних проблем початкової школи, у розв’язанні яких бере участь психодіагност
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху icon” Мета І завдання комплексного практичного індивідуального завдання
Метою виконання комплексного практичного індивідуального завдання є підвищення рівня теоретичних економічних знань студентів та навичок...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПрограма комплексного кваліфікаційного екзамену із технологій соціально педагогічної діяльності
«Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Теорія та історія соціального виховання», «Технологія роботи соціального...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПрограма комплексного державного кваліфікаційного іспиту для студентів...
Туризм" здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури І мистецтв, затвердженою Міністерством...
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПротокол №2 від «16» травня 2013 року засідання державної екзаменаційної...
Засідання державної екзаменаційної комісії №1 щодо приймання державного екзамену з освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”
Мета І завдання державного комплексного кваліфікаційного екзамену із фаху iconПерелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка