Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін
Скачати 138.4 Kb.
НазваОрієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін
Дата конвертації01.07.2013
Розмір138.4 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін:
«Основи менеджменту»


 1. Розкрийте поняття організація як системи, керуюча та керована підсистеми.

 2. Охарактеризуйте основні школи управління та їх внески в теорію менеджменту

 3. Розкрийте поняття внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

 4. Розкрийте поняття «принципи управління»

 5. В чому полягає суть системного, процесного та ситуаційного підходів в менеджменті?

 6. Розкрийте поняття «функції менеджменту» та їх види.

 7. В чому полягає суть стратегічного планування?

 8. Визначте що таке стратегія, охарактеризуйте основні стратегій організації.

 9. В чому полягає суть методу SWOT-аналізу?

 10. Розкрийте поняття «організаційна структура управління» та її види.

 11. В чому полягає суть функції мотивації. Типи теорій мотивації.

 12. Охарактеризуйте процес контролю в організації.

 13. Розкрийте особливості комунікаційного процесу в організації.

 14. Розкрийте поняття «управлінське рішення» та етапи його прийняття.

 15. Охарактеризуйте стилі керівництва.

 16. Розкрийте поняття «влада» та охарактеризуйте типи влади

 17. Особливості управління конфліктною ситуацією в організації.

 18. Розкрите природу конфліктів та їх класифікацію.

 19. Розкрийте поняття соціальної відповідальності бізнесу в суспільстві.

 20. Розкрийте поняття методів менеджменту та їх класифікацію.

 21. Розкрийте поняття інформації та її роль у менеджменті.

 22. Висвітліть технологію прийняття раціонального управлінського рішення.

 23. Дайте визначення зовнішнього середовища організації. Яким чином воно впливає на діяльність організації?

 24. Розкрийте етапи життєвого циклу організації та особливості управління на кожному з цих етапів.

 25. Який внесок в теорію менеджменту зробила класична школа управління?

 26. Висвітліть принципи управління, сформульовані А. Файолем.

 27. Розкрийте зміст понять «лідер» та «керівник». Охарактеризуйте основні підходи до розуміння лідерства.«Охорона праці»


 1. Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи

 2. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 3. Охорона праці жінок

 4. Охорона праці неповнолітніх

 5. Служба охорони праці на підприємстві

 6. Навчання з питань охорони праці

 7. Інструктажі з питань охорони праці та порядок їх проведення

 8. Фінансування охорони праці

 9. Розслідування та облік нещасних випадків

 10. Розслідування та облік професійних захворювань

 11. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві

 12. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 13. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

 14. Органи державного управління охороною праці

 15. Органи державного нагляду за охороною праці

 16. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

 17. Причини виробничого травматизму і методи його аналізу

 18. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри

 19. Виробнича вібрація та її дія на організм людини

 20. Виробничий шум та його вплив на організм людини

 21. Виробниче освітлення та вимоги до нього

 22. Іонізуюче випромінювання та його вплив

 23. Фонд соціального страхування та його структура (правління фонду (45 осіб по 15 від дквжави, профспілок, роботадавців) і виконавча дирекція фонду соц. страхування на місцях.

 24. Вентиляція виробничих приміщень та вимоги до неї

 25. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори та їх класифікація

 26. Фізіологічні особливості різних видів діяльності

 27. Елекротравматизм та дія електричного струму на організм людини

 28. Інфра- та ультразвук та їх вплив на людину

 29. Гігієнічна класифікація праці

 30. Нормування шкідливих речовин за граничнодопустимими концентраціями.

навчання посадових осіб (раз на 3 роки), працівники(раз на рік), види інструктажів. охорона праці фінансується з бюджетів усіх рівнів

«Операційний менеджмент»


 1. Алгоритми керування операціями. Види алгоритмів керування операціями.

 2. Поняття потужності операційної системи. Види потужності операційної системи.

 3. Класифікація виробничих процесів.

 4. Мета, предмет і завдання операційного менеджменту.

 5. Методи оптимізації потужності операційної системи.

 6. Методи прогнозування потужності операційної системи.

 7. Опишіть процес прийняття рішень операційним менеджером. Назвіть основні його етапи.

 8. Охарактеризуйте наявні і застосовувані типи моделей, що використовуються в операційному менеджменті. Класифікація моделей.

 9. Організація виробничого процесу в часі (виробничий цикл).

 10. Організація як система. Основні типи систем.

 11. Основні принципи організації виробничих процесів.

 12. Предметна спеціалізація виробничих процесів.

 13. Технологічна спеціалізація виробничих процесів.

 14. Характеристика масового виробничого процесу.

 15. Характеристика одиничного виробничого процесу.

 16. Характеристика серійного виробничого процесу.

 17. Чинники непрямої дії зовнішнього середовища операційної системи.

 18. Чинники прямої дії зовнішнього середовища операційної системи.

 19. Що слід розуміти під терміном "операція"? Якими операціями доводиться керувати менеджеру у своїй практичній діяльності?

 20. Суть дефініцій "операційна функція" і "операційна стратегія".


Управління персоналом”


 1. Роль і значення управління персоналом як науки та навчальної дисципліни.

 2. Етапи історичного розвитку управління персоналом як науки.

 3. Система управління персоналом підприємства.

 4. Методи та принципи управління персоналом.

 5. Персонал організації як суб’єкт і об’єкт управління. Показники чисельності персоналу організації.

 6. Соціальна та рольова структура персоналу організації.

 7. Поняття соціальної групи. Колектив як соціальна група.

 8. Соціально-психологічний клімат в організації. Механізми регуляції соціально-психологічного клімату.

 9. Поняття і значення кадрової політики організації.

 10. Зміст, завдання та принципи кадрового планування в організаціях Етапи кадрового планування.

 11. Суть та принципи добору та відбору кадрів.

 12. Суть, етапи та правила проведення співбесіди.

 13. Суть, цілі та принципи оцінювання персоналу.

 14. Методи оцінювання персоналу.

 15. Суть та завдання розвитку персоналу. Роль планування трудової кар’єри у забезпеченні розвитку персоналу організації.

 16. Суть та причини вивільнення персоналу. Процес вивільнення персоналу.

 17. Аутплейсмент та аутсорсинг в управлінні персоналом організації.

 18. Соціальне партнерство: суть, значення, форми.

 19. Стратегії та методи управління конфліктами.

 20. Суть ефективності управління персоналом. Показники ефективності.


Маркетинг”


 1. Сутність та розвиток маркетингової концепції.

 2. Поведінка споживачів на споживчому ринку.

 3. Поведінка споживачів на промисловому ринку.

 4. Маркетингове середовище: складові та аналіз впливу на бізнес.

 5. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.

 6. Сегментація ринку і позиціонування товару.

 7. Асортиментна політика підприємства.

 8. Суть та етапи розробки нового товару.

 9. Концепція життєвого циклу товару та її практична цінність.

 10. Якість і конкурентоспроможність товару.

 11. Маркетингова цінова політика: методи та стратегії.

 12. Канали розподілу товарів: типи, суть.

 13. Форми організації оптової та роздрібної торгівлі.

 14. Маркетингова збутова політика підприємства.

 15. Реклама в системі маркетингових комунікацій.

 16. Зв’язки з громадськістю в системі маркетингових комунікацій.

 17. Маркетингова політика комунікацій.

 18. Персональний продаж в системі маркетингових комунікацій.

 19. Стимулювання збуту як складова комунікативної політики підприємства.

 20. Нормативно-правова база щодо організації маркетингової діяльності в Україні.


Економіка підприємства”


 1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання. Правові основи функціонування підприємств.

 2. Характеристика різних видів підприємств.

 3. Підприємницька діяльність: суть, принципи, обмеження, законодавче забезпечення.

 4. Охарактеризуйте різні види господарських товариств.

 5. Правові основи та характеристики різних видів об’єднань підприємств.

 6. Поняття і класифікація персоналу. Кадрова політика, показники чисельності персоналу.

 7. Економічна суть необоротних активів підприємства, їх структура, склад та показники ефективності використання.

 8. Знос і амортизація основних засобів.

 9. Поняття оборотних активів підприємства, їх структура, показники ефективності використання.

 10. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

 11. Форми і методи організації виробництва.

 12. Поняття інфраструктури підприємства та її вплив на ефективність господарювання.

 13. Об'єктивна необхідність застосування різних форм і систем оплати праці персоналу підприємств.

 14. Характеристика форм і систем оплати праці персоналу підприємства.

 15. Суть, методи визначення та фактори підвищення продуктивності праці.

 16. Прибутковість (дохідність) підприємства.

 17. Рентабельність ресурсів і продукції.

 18. Методика визначення ефективності.

 19. Санація суб'єктів господарювання.

 20. Банкрутство і ліквідація збанкрутілих підприємств.


Фінанси підприємств”.


 1. Сутність фінансів підприємств..

 2. Функції фінансів підприємств.

 3. Місце фінансів підприємств у загальній системі фінансів.

 4. Функціональні обов’язки фінансового менеджера.

 5. Фінансові відносини, фінансові важелі, фінансові методи.

 6. Концепція теперішньої та майбутньої вартості грошей. .

 7. Економічні фактори, що впливають на величину прибутку, оцінка якості прибутку.

 8. Напрямки використання прибутку підприємств..

 9. Економічна суть та класифікація активів підприємства.

 10. Фінансування оборотних та необоротних активів підприємства.

 11. Основна операційна, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства.

 12. Звіт про рух грошових коштів. Прямий та непрямий методи складання цієї звітності.

 13. Фінансове планування на підприємстві.

 14. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. Види банкрутства.

 15. Фінансова звітність підприємства, як інформаційна база фінансового планування та аналізу.

 16. Фінансова стійкість підприємства та фактори, які її формують.

 17. Платоспроможність підприємства та методи її визначення.

 18. Ліквідність підприємства, показники ліквідності, фактори та методи визначення.

 19. Показники рентабельності та ділової активності підприємства.

 20. Грошові безготівкові та готівкові розрахунки підприємств.


Економічна теорія («Основи економічної теорії»)


 1. Що вивчає економічна теорія?

 2. Розкрийте сутність інтенсифікації праці та виробництва.

 3. Зростаючі затрати.

 4. Охарактеризуйте поняття «товар».

 5. Охарактеризуйте суть та головні види сучасного ринку.

 6. Наведіть класифікацію чинників ринкового попиту та ринкової пропозиції.

 7. Який рівень господарювання економічний наука визначає мікроекономічним?

 8. Дайте визначення категорії «витрати виробництва».

 9. Розкрийте суть категорій «граничні витрати» та «граничний доход».

 10. Суть ефективності як економічної категорії.

 11. Дайте визначення «земельна рента і рента на інші ресурси».

 12. Розкрийте суть валового внутрішнього продукту.

 13. Розкрийте суть терміну «інвестиції».

 14. Розкрийте сутність і значення меркантилізму.

 15. Які функції виконують гроші?

 16. Що являє собою інфляція? Які основні причини інфляції?

 17. Які функції центрального банку?

 18. Назвіть економічні функції держави.

 19. У чому полягає особливість сучасного стану безробіття в Україні?

 20. Розкрийте сутність міжнародних економічних відносин.


«Основи державного управління та місцевого самоврядування»


 1. Сутність та специфіка державного управління.

 2. Основні принципи та функції державного управління.

 3. Форми державного правління.

 4. Види державного устрою.

 5. Основні види державного (політичного) режиму.

 6. Правовий статус Президента України.

 7. Організаційно-правові форми діяльності Президента України.

 8. Порядок формування та організації роботи Верховної Ради України.

 9. Правовий статус народного депутата України.

 10. Судова система України.

 11. Система органів виконавчої влади України.

 12. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України.

 13. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

 14. Правовий статус місцевих державних адміністрацій.

 15. Сутність та специфіка місцевого самоврядування.

 16. Сучасна модель місцевого самоврядування в Україні.

 17. Представницькі органи місцевого самоврядування.

 18. Виконавчі органи місцевого самоврядування.

 19. Посадові особи місцевого самоврядування.

 20. Органи самоорганізації населення.


«Менеджмент в державних організаціях»

 1. Суть і особливості менеджменту в державних організацій.

 2. Функції менеджменту в державних організаціях.

 3. Види державних організацій та особливості управління ними.

 4. Організаційна структура державних організацій

 5. Внутрішє середовище, ресурси державних організації.

 6. Зовнішнє середовище державних організацій.

 7. Сутність та специфіка стратегічного менеджменту в державних організаціях.

 8. Ситуаційне управління в державних організаціях.

 9. Основні теорії та школи управління у державних організаціях.

 10. Контролінг у діяльності органу державної влади, його завдання.

 11. Кадровий менеджмент в державних організаціях

 12. Оцінювання діяльності державних службовців.

 13. Права та обов’язки державних службовців.

 14. Основні вимоги до державних службовців.

 15. Шляхи заміщення посади в державних організаціях.

 16. Організація діловодства у державних організаціях.

 17. Службові документи та їх класифікація.

 18. Внутрішньоорганізаційні конфлікти.

 19. Менеджмент державних організацій: комунікативний аспект.

 20. Зарубіжний досвід менеджменту у державних організаціях.«Підприємницьке право»
1. Предмет, принципи підприємницького права.

2. Види норм підприємницького права.

3. Поняття, ознаки підприємництва.

4. Поняття легітимації суб’єктів підприємництва.

5. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.

6. Скасування державної реєстрації суб’єктів підприємництва.

7. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності.

8. Анулювання ліцензії, підстави.

9. Патентування деяких видів підприємницької діяльності.

10. Реорганізація суб’єктів підприємництва.

11. Ліквідація суб’єктів підприємництва.

12. Загальна характеристика суб’єктів підприємництва.

13. Установчі документи суб’єктів підприємництва.

14. Акціонерне товариство. Правовий статус, основні характеристики.

15. Товариство з обмеженою відповідальністю. Правовий статус, основні характеристики.

16. Господарські об’єднання, їх правовий статус.

17. Види та форми лізингу.

18. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

19. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

20. Зміст господарського договору, істотні умови, форма та порядок укладення.
«Організація праці менеджера»


 1. Управлінська праця як складова управлінської діяльності.

 2. Об'єктивні основи виникнення, сутність, предмет, об'єкт та засоби організації праці менеджера.

 3. Ролі керівника за Мінцбергом.

 4. Основні принципи наукової організації праці.

 5. Напрямки наукової організації праці.

 6. Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві.

 7. Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності.

 8. Стадії процесу планування: складання переліку справ, визначення передбачуваної тривалості, розрахунок резервною часу, визначення пріоритетності, контроль і координація.

 9. Врахування індивідуальних особливостей працездатності при складанні планів-графіків.

 10. Організаційні принципи розпорядку дня.

 11. Делегування завдань, діяльності, компетенції та функціональної відповідальності як форма розподілу управлінської праці.

 12. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня.

 13. Антропометричні показники, які враховуються при організації робочих місць.

 14. Призначення засобів організаційної та обчислювальної техніки: складання документів, розмноження і копіювання документів, обробка документів.

 15. Види документів за походженням, напрямами діяльності організації, найменуванням, складністю, формою та засобами фіксації, терміном зберігання.

 16. Системи документації.

 17. Основні реквізити документів, їх розміщення.

 18. Класифікація та оформлення організаційно-розпорядчої документації.

 19. Технологія підготовки та проведення нарад і зборів.

 20. Методика раціонального проведення нарад: планування, вироблення порядку денного та регламенту, визначення кола учасників та місця проведення, ознайомлення учасників.

 21. Класифікація ділових нарад.

 22. Нетрадиційні форми нарад: мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення.

 23. Основи взаємодії керівника і секретаря-референта.


Основи ЗЕД


 1. Базисні умови поставки товарів. Система «ІНКОТЕРМС».

 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 3. Порядок здійснення розрахунків у формі інкасо

 4. Порядок здійснення розрахунків акредитивом. Види акредитивів.

 5. Зовнішньоторговий контракт та його розділи.

 6. Операції зустрічної торгівлі

 7. Форми виходу підприємства на зовнішні ринки.

 8. Характеристика та особливості виконання лізингових операцій в зовнішньоекономічної діяльності.

 9. Платіжні умови зовнішньоторгового контракту.

 10. Транспортні умови зовнішньоторгового контракту.

 11. Контрактна ціна товару та способи її фіксації.

 12. Види та особливості міжнародних перевезень.

 13. Основні напрями митної політики України.

 14. Характеристика органів державного регулювання митної справи, їх структура.

 15. Види і ставки митна, обмеження щодо експортно-імпортних операцій.

 16. Механізми нарахування та види митних платежів.

 17. Поняття суб’єктів та об’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 18. Нормативно-правові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності.

 19. Міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють міжнародні перевезення товарів.

 20. Експедиторська діяльність та її значення в транспортному забезпеченні зовнішньої торгівлі.

Схожі:

Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconОрієнтовний перелік питань, які виносяться на комплексний державний...

Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconОрієнтовний перелік питань на іспит з курсу
Культура І цивілізація: загальне та особливе. Захід І схід як культурологічні поняття
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconОрієнтовний перелік питань для складання іспиту з навчальної дисципліни...

Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет...
Спрощена структурна схема системи передачі з чрк. Пояснити призначення елементів схеми
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconОрієнтовний перелік питань до іспиту
Політичний процес, політична зміна, політичний розвиток: суть та особливості співвідношення
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconПерелік питань з дисциплін, що виносяться на державний екзамен зі спеціальності
Поняття, предмет, завдання І система кримінального права України. Принципи кримінального права України
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconVI. перелік питань на іспит
Соціально-економічні передумови зародження біржової торгівлі, її правового регулювання
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconПерелік контрольних питань для підсумкового контролю до курсу «Політичні...

Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconПерелік питань до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних...
Класифікація основних психолого-педагогічних проблем початкової школи, у розв’язанні яких бере участь психодіагност
Орієнтовний перелік питань на державний іспит з дисциплін iconПерелік питань на іспит до цпп україни
Принципи цивільного процесуального права, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка