Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 288.12 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/3
Дата конвертації01.07.2013
Розмір288.12 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА
Фонд тестових завдань

з дисципліни «Економічний аналіз» 1. Термін «аналіз» у перекладі з грецької мови означає:

а) систематизацію досліджень економічних явищ та процесів;

б) виділення окремих елементів системи для більш глибокого вивчення;

в) поєднання окремих складових явищ та процесів, виявлення зв’язків і залежності між окремими частинами;

г) поділ явищ або предметів на складові для вивчення їх у взаємозв’язку та взаємозумовленості;

д) вивчення, вимірювання та узагальнення даних про зміну та розвиток економічних явищ та процесів.

 1. Метою економічного аналізу є:

а) оцінка інвестиційної діяльності підприємства;

б) створення аналітичного забезпечення для системи менеджменту;

в) розрахунок показників, що характеризують діяльність підприємства;

г) оцінка виконання договорів поставок продукції;

д) використання економіко-математичних методів для дослідження явищ та процесів.

 1. Під предметом економічного аналізу розуміють:

а) причинно-наслідкові зв'язки зміни економічних явищ та процесів;

б) системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення результатів діяльності підприємства;

в) принципи економічного аналізу;

г) способи вивчення стану та зміни економічної системи в цілому;

д) дані статистичного, оперативного та бухгалтерського обліку.

 1. До об’єктів економічного аналізу належать:

а) чинники господарської діяльності;

б) способи та прийоми обробки аналітичної інформації;

в) принципи економічного аналізу;

г) дані фінансової звітності;

д) підприємство та його структурні елементи.

 1. Розробка аргументованих аналітичних висновків і пропозицій щодо вирішення конкретних практичних ситуацій та проблем забезпечується через виконання принципу:

а) системності;

б) демократичності;

в) дієвості та конкретності;

г) науковості;

д) економічної доцільності.

 1. Визначення та оцінка причинно-наслідкових змін досліджуваних явищ та процесів – це:

а) принципи економічного аналізу;

б) функції економічного аналізу;

в) методи економічного аналізу;

г) мета економічного аналізу;

д) зміст економічного аналізу.

 1. Стратегічний аналіз передбачає:

а) маркетингові дослідження, скасування зовнішнього середовища, дослідження ситуації на об’єкті;

б) сканування зовнішнього середовища, аналіз прогнозних рішень, оцінку причин відхилень;

в) маркетингові дослідження, експертні оцінки, пошук резервів, контроль відхилень;

г) аналіз прогнозних рішень, оцінку відхилень, експертні та рейтингові оцінки;

д) маржинальний аналіз, аналіз партнерських відносин, сегментацію ринку, аналіз рядів динаміки.

 1. Оперативний аналіз передбачає:

а) оцінку перспектив та можливостей їх досягнення;

б) оцінку виконання планових завдань та резервів;

в) оцінку відхилень та моніторинг ринку;

г) порівняльні характеристики та оцінку виконання плану;

д) оцінку результатів господарської діяльності.

 1. При здійсненні оперативного аналізу використовують:

а) оперативні аналітичні відомості;

б) метод ключової матриці;

в) методи елімінування;

г) динамічні ряди;

д) індекси.

 1. Метою здійснення функціонально-вартісного аналізу є:

а) визначення пріоритетів підприємницької діяльності;

б) пошук резервів для зменшення витрат на продукцію та підвищення її якості;

в) визначення причинно-наслідкових зв’язків між якістю продукції та обсягами її реалізації;

г) розробка бізнес-планів та обґрунтування інвестиційних проектів;

д) оцінка змін внутрішнього та зовнішнього середовища господарювання.

 1. Метод економічного аналізу характеризується:

а) виявленням та визначенням причинно-наслідкових зв’язків зміни економічних систем та їх елементів;

б) використання економіко-математичних методів;

в) побудовою організаційної структури аналітичних досліджень зміни та розвитку економічної системи;

г) використанням у системі менеджменту результатів аналітичних досліджень для обґрунтування управлінських рішень;

д) побудовою загальної моделі аналізу діяльності суб’єкта господарювання.

 1. Для вираження причинно-наслідкових зв’язків у реальній господарській ситуації в економу аналізу використовують:

а) методи елімінування;

б) функціонально-вартісний аналіз;

в) аналітичні таблиці;

г) методи комплексної економічної оцінки;

д) стохастичні та детерміновані функціональні залежності.

 1. Факторний аналіз передбачає:

а) класифікацію факторів за просторовою ознакою;

б) оцінку факторів у просторі та часі;

в) визначення типу функціонального зв'язку та ступеня впливу факторів;

г) поділ факторів на кількісні та якісні;

д) кількісну та якісну оцінку зміни результативних показників.

 1. Під терміном «фактор» розуміють:

а) індукцію та дедукцію;

б) взаємозв’язки та взаємозалежності;

в) резерви виробництва;

г) показники ефективності діяльності;

д) рушійні сили розвитку і зміни.

 1. До кількісних показників належать:

а) середні заробітна плата;

б) виробіток одного робітника;

в) чисельність працівників;

г) матеріаломісткість продукції;

д) оборотність оборотних коштів.

 1. До якісних показників належать:

а) частка машин і устаткування у загальній вартості основних засобів;

б) обсяг виготовленої продукції;

в) матеріальні витрати;

г) чисельність робітників;

д) віддача основних засобів.

 1. Модель в економічному аналізі – це:

а) система показників, які характеризують об’єкт аналізу та фактори, що зумовлюють його зміну;

б) метод економічного аналізу;

в) умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики;

г) система показників, які характеризують об’єкт аналізу;

д) критерії оптимізації зміни досліджуваного об’єкта.

 1. Моделі, які базуються на кількісному вимірюванні ймовірності функціонального зв'язку, називають:

а) адитивні;

б) кратні;

в) змішані;

г) стохастичні;

д) детерміновані.

 1. Моделі, що використовуються, коли результативний показник є добутком кількох факторів, називають:

а) мультиплікативні;

б) детерміновані;

в) адитивні;

г) кратні;

д) змішані.

 1. Моделі, що використовуються, коли результативний показник є сумою факторів, називають:

а) мультиплікативні;

б) детерміновані;

в) адитивні;

г) кратні;

д) змішані.

 1. Сукупність методів та прийомів, що визначають алгоритм розв'язку аналітичної задачі чи їх комплексу, називається:

а) метод економічного аналізу;

б) методика економічного аналізу;

в) методологія економічного аналізу;

г) принцип аналітичних досліджень;

д) предмет економічного аналізу;

 1. Визначення методики аналізу окремих явищ та процесів називається:

а) принцип економічного аналізу;

б) метод економічного аналізу;

в) об’єкт економічного аналізу;

г) методологія економічного аналізу;

д) предмет економічного аналізу.

 1. Чи можна порівнювати такі показники:

а) планові та фактичні виробничі витрати (так, ні);

б) собівартість виготовленої та реалізованої продукції (так, ні);

в) фактичний дохід від реалізації продукції за плановими та фактичними цінами (так, ні);

г) адміністративні витрати та витрати на збут (так, ні);

д) фактичне та нормативне значення рентабельності капіталу (так, ні)?

 1. Коефіцієнт еластичності між двома взаємопов’язаними параметрами обчислюють як відношення:

а) абсолютних змін цих параметрів;

б) абсолютних змін одного показника до темпу росту іншого показника;

в) темпів приросту цих показників;

г) темпів зростання цих показників;

д) різниці цих показників до їх суми.

 1. Метод ланцюгових підстановок дозволяє:

а) оцінити зміну параметрів у часі;

б) визначити вплив факторів на результативний показник;

в) визначити тип функціонального зв'язку;

г) виявити тенденцію та закономірності зміни і розвитку явищ та процесів;

д) обчислити співвідношення і взаємозалежність досліджуваних показників.

 1. Для визначення темпів зміни досліджуваного явища за кожен окремий період порівняно з попереднім обчислюють:

а) базисні індекси;

б) середню арифметичну;

в) абсолютну зміну;

г) ланцюгові індекси;

д) середню зважену.

 1. Відносну зміну показників визначають за допомогою:

а) графічних методів;

б) методі різниці відносних величин;

в) факторного аналізу;

г) темпів зростання та приросту;

д) середніх величин.

 1. Метод сіткового графіка використовують з метою:

а) визначення критичного шляху досягнення поставленої мети, виконання господарської операції;

б) ілюстрації тенденцій зміни економічних явищ та процесів;

в) демонстрації структури досліджуваного об’єкта і її зміни;

г) визначення сукупності показників, що характеризують певне економічне явище;

д) оцінки зміни параметрів функціонування економічної системи.

 1. Метод найменших квадратів відносять до:

а) матричних методів;

б) методів математичних ігор;

в) експертних методів;

г) методів математичного програмування;

д) методів кореляційно-регресійного аналізу.

 1. До оптимізаційних методів відносять:

а) методи математичного програмування;

б) метод сум;

в) методи кореляційного аналізу;

г) метод диференційного числення;

д) метод віддалей.

 1. Загальна модель економічного аналізу містить комплекси задач аналізу:

а) фінансового стану, конкурентоспроможності, витрат підприємства;

б) можливостей функціонування суб’єкта господарювання;

в) ринкового середовища, внутрішніх резервів, обґрунтування шляхів розвитку та вдосконалення;

г) доходів та витрат, ресурсозабезпечення і ресурсовикористання, фінансового стану;

д) стратегії розвитку, фінансових результатів діяльності, маркетингового.

 1. Однією з ознак методики економічного аналізу є:

а) групування даних;

б) балансові узагальнення;

в) інтеграція та диверсифікація показників;

г) системний підхід;

д) індукція та дедукція.

 1. Розподіл обов’язків і завдань стосовно здійснення аналітичних досліджень між діючими структурними підрозділами системи менеджменту на підприємстві передбачено аналізом:

а) децентралізованим;

б) комплексним;

в) системним;

г) централізованим;

д) змішаним.

 1. Аналітичний процес містить:

а) цілі, задачі, послідовність та дієвість аналізу;

б) етапи, процедури, операції;

в) комплекси і блоки задач, окремі задачі та їх модулі;

г) програму, план, графік та стандарти аналізу;

д) систематизацію та періодизацію аналітичних робіт, розподіл відповідальності.

 1. Технологія аналітичного процесу – це:

а) взаємодія технічних, інформаційних ресурсів та праці аналітиків;

б) науково обґрунтований розподіл обов’язків між аналітиками;

в) визначення методики аналітичних досліджень;

г) ефективне використання результатів аналізу в системі менеджменту;

д) визначення цілей, завдань та функцій економічного аналізу.

 1. Офіційні документи, якими зобов’язане користуватись підприємство у своїх діяльності, належать до:

а) планової інформації;

б) облікової інформації;

в) звітно-статистичної інформації;

г) прогнозної інформації;

д) нормативно-довідкової інформації.

 1. При стратегічному плануванні аналіз використовують для:

а) оцінки стану об’єкта дослідження;

б) обґрунтування планових завдань;

в) виявлення і оцінки впливу факторів;

г) визначення методів аналітичних досліджень;

д) класифікації планів і прогнозів.

 1. Під час аналізу ризику не здійснюють:

а) кількісну і якісну оцінку ризику;

б) контроль ризикової ситуації;

в) визначення допустимого значення ризику;

г) вибір методу аналізу ризику;

д) обґрунтування заходів щодо мінімізації ступеня ризику.

 1. Кількісна оцінка ризику передбачає визначення:

а) величини і ступеня ризику;

б) методу оцінки ризику;

в) способу мінімізації ризику;

г) факторів, що зумовлюють ризик;

д) допустимого значення ризику.

 1. Під час аналізу конкурентності продукції оцінюють:

а) технічні, маркетингові, економічні параметри продукції;

б) кадровий потенціал підприємства;

в) виконання планових завдань щодо виробництва і реалізації продукції;

г) функціонально-структурну будову підприємства;

д) правові аспекти підприємницької діяльності.

 1. Які методи використовують при аналізі ринкових позицій підприємства:

а) рейтингові оцінки;

б) SWOT-аналіз;

в) порівняльний аналіз;

г) маркетинговий аналіз;

д) всі відповіді правильні?

 1. Аналітичне забезпечення антикризового управління формується на основі використання:

а) техніко-економічного аналізу;

б) системи бюджетів;

в) SWOT-аналізу;

г) методів експертних оцінок;

д) всі відповіді правильні.

 1. Аналітична забезпечення антикризового управління підприємством не містить:

а) аналіз можливості (фмовірності) виникнення кризи;

б) оцінку фактичних чи очікуваних наслідків кризи;

в) аналіз причин виникнення кризи;

г) вибір і обґрунтування шляхів попередження чи подолання кризи;

д) рейтингову оцінку основних підприємств конкурентів.

 1. Для обґрунтування антикризової програми здійснюють:

а) діагностику зовнішнього середовища господарювання;

б) оцінку резервів подолання кризи;

в) оцінку внутрішнього менеджменту підприємства;

г) оцінку ймовірності банкрутства;

д) оцінку втрати вартості підприємства.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка