Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства
Скачати 285.68 Kb.
НазваОсновні аналітичні показники фінансового стану підприємства
Дата конвертації28.06.2013
Розмір285.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы

Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства

№ п/п

Показник

Умовне позна­чення

Формула для розрахунку

Джерела інформації (форми фінансової звітності – дод. 1)

Економічний зміст

Напрямок позитивних змін

1

2

3

4

5

6

7

^ 1. Показники майнового стану

1.1

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Чо.в.ф

Оборотні виробничі фонди

Оборотні активи

Ф. № 1,

р. 100 + р. 120 + 270

Ф. № 1,р. 260 +

+ р. 270

Частка обігових коштів у вироб­ничій сфері

Збільшення, особливо в умовах інфляції

1.2

Частка основних засобів в активах

Чо.з

Залишкова вартість основних засобів

Активи

Ф. № 1, р. 030

Ф. № 1, р. 280

Частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу

Зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Кзн

Знос

основних засобів

Первісна вартість основних засобів

Ф. № 1, р. 032


Ф. № І, р. 031

Рівень фізичного і морального зносу основних фондів

Зменшення

1.4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Кон

Збільшення за звітний період первісної варто­сті основних засобів

Первісна вартість основних засобів

Ф. № 1

(збільшення по р. 031)

Ф. № 1,р. 031

Рівень фізичного і морального оновлення основних фондів

Збільшення за умов виклю­чення інфляційно­го фактора

1.5

Частка довгостро­кових фінансових інвестицій в активах

Чд.ф

Довгострокові фінансові інвестиції

Активи

Ф. № 1,

р. 040 + р. 045

Ф. № 1,р. 280

Частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу; зменшення диверсифікацій-ного ризику

Збільшення за умов збільшення доходів від фінансових інвестицій

1.6

Частка оборотних виробничих активів

Чо.в.а

Оборотні виробничі фонди

Активи

Ф.№1, р. 100 + р. 120 + р. 270

Ф. № 1,р. 280

Частка мобільних виробничих фондів у валюті балансу

Збільшення

1.7

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Чо.в.ф

Оборотні виробничі фонди

Оборотні активи

Ф.№1,

р. 100 + р. 120 + р.270

Ф. № 1,р. 260 + + р. 270

Частка обігових коштів у виробни­чий сфері

Збільшення

1.8

Коефіцієнт мобільності активів

Кмоб

Мобільні активи Немобільні активи

Ф. № 1,

р. 260 + р. 270

Ф. № 1,р. 080

Скільки обігових коштів припадає на одиницю необі-гових; потенційна можливість пере­творення активів у ліквідні кошти

Збільшення: за [28] рекомен­дований рівень Кмо6 = 0,5

^ 2. Показники ділової активності (ресурсовіддачі, оборотності капіталу, трансформації активів)

2.1

Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації

Кт

Чиста виручка від реалізації продукції (далі — ЧВ)

Активи

Ф. № 2, р. 035

Ф. № І,р. 280

Скільки отримано чистої виручки від реалізації продук­ції (далі — вируч­ка) на одиницю коштів, інвестова­них в активі

Збільшення

2.2

Фондовіддача

Фо.ф

ЧВ

Основні виробничі фонди

Ф. № 2, р. 035

Ф. № 1,р. 030

Скільки виручки припадає на одиницю основних виробничих фондів

Збільшення
1

2

3

4

5

6

7

2.3

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Ко

ЧВ

Обігові кошти

Ф. № 2, р. 035

Ф. № 1,р. 260 +

+ р. 270

Кількість оборотів обігових коштів за період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів

Збільшення

2.4

Період одного обороту обігових кошгіи (днів)

Чо

360

Ко
Середній період від витрачення коштів для вироб­ництва продукції до отримання коштів за реалізо­вану продукцію

Зменшення

2.5

Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

Ко.з

Собівартість реалізації

Середні запаси

Ф. № 2, р. 040

Ф.№1,р. 100 + р. 120+ + р. 130 + р. 140

Кількість оборотів коштів, Інвестова­них у запаси

Збільшення

2.6

Період одного обороту запасів (днів)

Чз

360 ^Г
Період, протягом якого запаси трансформуються в кошти

Зменшення, якщо це не перешкод­жає нормальному процесу вироб­ництва, не загро­жує дефіцитом матеріальних ресурсів

2.7

Коефіцієнт оборотності дебі горської ^ заборгованості (обороти)

Кд.з

ЧВ

Середня дебіторська заборгованість

Ф. № 2, р. 035

Ф. № 1,р. 050 +

+ р. 170 +.р. 180 +

+ р. 190 + р. 200 +

+ р. 210

У скільки разів виручка переви­щує середню дебіторську заборгованість

Збільшення

2.8

Період погашення до б і горської заборгованості (днів)

Чд.з

360

Кд.з
Середній період інкасації дебітор­ської заборговано­сті, тобто період її погашення

Зменшення, осо­бливо в умовах інфляції; збільшен-ня, якщо додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації

2.9

Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів)

Кг.п

ЧВ

Готова продукція

Ф. № 2, р. 035 Ф.№1,р. 130

У скільки разів виручка перевищує середні запаси готової продукції

Збільшення

2.10

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Чк.з

Середня кредиторська заборгованість  360

Собівартість реалізації

Ф. № 1,р. 500 +

+ р. 520 + р. 530 +

+ р. 550 + р. 580

Ф. № 2, р. 040

Середній період сплати підприєм­ством коротко­строкової заборгова­ності

Зменшення

2.11

Період операцій­ного циклу (днів)

Чо.ц

Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості

Чо.ц = Чз + Чд.з
Тривалість пере­творення придбаних матеріальних ресур­сів на грошові кошти

Зменшення

2.12

Період фінансово­го циклу (днів)

Чф.ц

Чф.ц = Чо.ц – Чк.з
Період обороту коштів

Зменшення, але від'ємне зна­чення показни­ка свідчить вже про нестачу коштів (підприєм-ство живе "в борг")
1

2

3

4

5

6

7

2.13

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)

Кв.к

ЧВ

Власний капітал

Ф. № 2, р. 035

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 630

Скільки чистої виручки від реа­лізації продукції припадає на одиницю власного капіталу

Збільшення

^ 3. Показники рентабельності

3.1

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Rзв

Прибуток від звичайної діяльності

Активи

Ф. №2, р. 190

Ф. № 1,р. 280

Скільки прибутку від звичайної дія-льності припадає на одиницю кош-тів, інвестованих в активи

Збільшення

3.2

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибут­ком

RА

Чистий прибуток Активи

Ф. № 2, р. 220

Ф. № 1,р. 280

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвесто­ваних в активи коштів

Збільшення

3.3

Рентабельність власного капіталу

Rв.к

Чистий прибуток Власний капітал

Ф. № 2, р. 220

Ф. № 1,р. 380

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу

Збільшення; добу-ток трьох показ-ників: 2,1; 3,7 і 4,8 (за цим переліком)

3.4

Рентабельність виробничих фондів

Rв.ф

Чистий прибуток Виробничі фонди

Ф. № 2, р. 220

Ф. № 1,р. 030 +

+ р. 100 + р. 120

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю вар-тості виробничих фондів

Збільшення

3.5

Рентабельність реалізованої про­дукції за прибут­ком від реалізації

RQ

Прибуток від реалізації

Виручка

Ф. № 2, р. 050 –

– р. 070 – р. 080

Ф. № 2, р. 035

Скільки припадає прибутку від реа­лізації на одиницю виручки

Збільшення

3.6

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

RQоп

Прибуток від опе-раційної діяльності

Виручка

Ф. №2, р. 100

Ф. № 2, р. 035

Скільки припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки

Збільшення

3.7

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

RQч

Чистий прибуток Виручка

Ф. № 2, р. 220

Ф. № 2, р. 035

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки

Збільшення

3.8

Коефіцієнт реінвестування

Кр

Реінвестований прибуток

Чистий прибуток

Ф. № 1, збільшення по (р. 340 + р. 350)

Ф. № 2, р. 220

Скільки чистого прибутку капіталі­зовано; скільки чистого прибутку спрямовано на збільшення власного капіталу

Збільшення в межах, що не суперечить бажанню акціо­нерів отримува­ти підвищені дивіденди

3.9

Коефіцієнт стійкості еконо­мічного зростання

Кс.е.з

Реінвестований прибуток

Власний капітал

Ф. № 1, збільшення по (р. 340 + р. 350)

Ф. № 1,р. 380

Темп збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку

Збільшення

3.10

Співвідношення сплачених відсотків і прибутку

К%/п

Витрати на

оплату відсотків

Прибуток від звичай­ної діяльності

Ф. № 3, р. 060

Ф. №3, р. 010

Скільки припадає сплачених від­сотків за кредити і позики на одини-цю прибутку; яку частину ефекту "з'їдає ціна кредиту"

Зменшення свід­чить про ефек­тивність викори-стання позик. У зарубіжній прак-тиці до 38,8 % – нор­мальне значен­ня, понад 88,6% – тривожне [38]

1

2

3

4

5

6

7

3.11

Період окупності капіталу

Тк

Активи

Чистий прибуток

Ф. № 1, р. 280

Ф. № 2, р. 220

За який період кошти, що інвесто­вані в активи, будуть компенсо­вані чистим прибутком

Зменшення

3.12

Період окупності власного капіталу

Тв.к

Власний капітал Чистий прибуток

Ф. № 1,р. 380

Ф. № 2, р. 220

За який період власний капітал буде компенсова­ний чистим прибутком

Зменшення

^ 4. Показники фінансової стійкості (платоспроможності)

4.1

Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал)

Рк

(Власний капітал

+

довгострокові зобов'язанняпозаоборотні активи) або (оборотні активи – короткострокові зобов'язання)

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 480 –

– р. 080

або

ф. № 1,р. 260 +

+ р. 270 – р. 620 –

– р. 630

Оборотні активи, які фінансуються за рахунок власно­го капіталу і довго­строкових зобо­в'язань. Наявність Рк означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розши­рити виробництво

Збільшення

4.2

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Кз.в.к

Власні обігові кошти

Оборотні активи

Ф. № І,р. 380 +

+ р. 430 - р. 080

Ф. № 1,р. 260 +

+ р. 270

Абсолютна мож­ливість перетво­рення активів у ліквідні кошти

Збільшення; рекомендується значення: за [12] Кз.в.к > 0,1; за [31] Кз.в.к = 0,2

4.3

Маневреність робочого капіталу [11; 12]

Мр.к

Запаси

Робочий капітал

Ф. № 1,р. 100 +

+ р. 120 + р. 130 +

+ р. 140

Ф. № 1,р. 260 +

+ р. 270 – р. 620 –

– р. 630

Частка запасів, тобто матеріаль­них, виробничих активів у власних обігових коштах; обмежує свободу маневру власни­ми коштами

Зменшення; збіль­шення запасів призводить до упо­вільнення оборот­ності обігових коштів, в умовах інфляції – до залу­чення дорогих кре­дитів, що зменшує платоспромож­ність підприємства

4.4

Маневреність власних обігових коштів [23]

Мо.в.к

Кошти

Власні обігові кошти

Ф. № 1,р. 230 +

+ р. 240

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 – р. 080

Частка абсолют­но ліквідних активів у власних обігових коштах; забезпечує свободу фінансо­вого маневру

Збільшення

4.5

Коефіцієнт

забезпечення

власними обігови­ми коштами запасів

Кзап

Власні

обігові кошти

Запаси

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 – р. 080

Ф. № 1,р. 100 +

+ р. 120 + р. 130 +

+ р. 140

Наскільки запаси, що мають най­меншу ліквідність у складі оборот­них активів, забезпеч-чені довгостроко-вими стабільними джерелами фінансування

Збільшення

4.6

Коефіцієнт покрит­тя запасів

Кп.з

"Нормальні" джере-ла покриття запасів

Запаси

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 480 –

– р. 080 + р. 500 +

+ р. 520 + р. 530 +

+ р. 540

Ф. № 1,р. 100 +

+ р. 120 + р. 130 +

+ р. 140

Скільки на оди­ницю коштів, що вкладені в запаси, припадає у сукуп­ності власних коштів, довго- та короткострокових зобов'язань

Збільшення

1

2

3

4

5

6

7

4.7

Коефіцієнт фінан­сової незалежності (автономії)

Кавт

Власний капітал Пасиви

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 630

Ф. № 1 , р. 640

Характеризує можливість під­приємства викона­ти зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел

Збільшення; за [11; 12] має бути

Кавт  0,5

4.8

Коефіцієнт фінан­сової залежності

Кф.з

Пасиви

Власний капітал

Ф. № 1,р. 640

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 630

Скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу

Зменшення; показник, обер­нений до Кавт; нормативне значення Кфз = 2

4.9

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Км

Власні

обігові кошти

Власний капітал

Ф. № 1, р. 380 +

+ р. 430 + р. 630 –

– р. 080

Ф. № І,р. 380 +

+ р. 430 + р. 630

Частка власних обігових коштів у власному капіталі

Збільшення; за [12] має бути

Км > 0,1

4.10

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Кп.к

Позиковий капітал Пасиви

Ф. № 1,р. 480 +

+ р. 620

Ф. № 1,р. 640

Скільки припадає позикового капі­талу на одиницю сукупних джерел

Зменшення; згідно з вимогами до показника Кавт критичне значення Кп.к  0,5

4.11

Коефіцієнт фінан­сової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Кф.с

Власні кошти Позикові кошти

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 630

Ф. № 1,р. 480 +

+ р. 620

Забезпеченість заборгованості власними кошта­ми; перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фі­нансову стійкість підприємства

За [12] норма­тивне значення Кф.с > 1

4.12

Показник фінансо­вого лівериджу

Фл

Довгострокові зобов'язання

Власні кошти

Ф. № 1, р. 480

Ф. № 1, р. 380 +

+ р. 430 + р. 630

Характеризує залежність підпри­ємства від довго­строкових зобов'я­зань. Збільшення Фд свідчить про підвищення фінан­сового ризику

Зменшення; за [31] має бути Фд  0,25

4.13

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфс

Власний капітал +

+ довгострокові зобов'язання

Пасиви

Ф. № 1,р. 380 +

+ р. 430 + р. 480 +

+ р. 630

Ф. № 1,р. 640

Частка стабільних джерел фінансу­вання у їх загаль­ному обсязі

За [11] має бути

Кф.с = 0,85-0,90

^ 5. Показники ліквідності

5.1

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

Кл.п

Поточні активи Поточні пасиви

Ф. № 1,р. 260

Ф. № 1,р. 620

Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року

Збільшення; за [11; 12] критичне значення Кл.п=1; при Кл.п < 1 підпри­ємство має неліквідний баланс. Якщо Кл.п = 1–0,5, підприємство своєчасно лік­відовує борги

5.2

Коефіцієнт ліквідності швидкої

Кл.ш

Поточні активи –

– Запаси

Поточні пасиви

Ф. № 1 , р. 260 –

– (р. 100 + р. 110 +

+ р. 120 + р. 130 +

+ р. 140)

Ф. № 1,р. 620

Скільки одиниць найбільш ліквід­них активів при­падає на одиницю термінових боргів

Збільшення;

за [31] має бути

Кл.ш  1;

у міжнародній практиці [23]

Кл.ш = 0,7 – 0,8

1

2

3

4

5

6

7

5.3

Коефіцієнт

ліквідності

абсолютної

Кл.а

Кошти

Поточні пасиви

Ф. № 1,р. 230 +

+ р. 240

Ф. № 1,р. 620

Характеризує готовність підпри­ємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Збільшення; за [11; 12] має бути

Кл.а = 0,2–0,35

5.4

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Кд/к

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Ф. № 1,р.160 +

+ р. 170 + р. 180 +

+ р. 190 + р. 200 +

+ р. 210

Ф. № 1,р. 520 +

+ р. 530 + р. 540

Здатність розраху­ватися з кредито­рами за рахунок дебіторів протягом одного року

За [31] рекомен­доване значення

Кд/к =1,0

^ 6. Позиція підприємства на ринку цінних паперів

6.1

Дохід на акцію

Дак
Ф. № 2, р.320

Скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію

Збільшення

6.2

Дивіденд на акцію

Да
Ф. № 2, р. 340

Сума оголошених дивідендів, що припадає на одну акцію

Збільшення за умов достат­нього реінвестування прибутку

6.3

Дивідендний вихід

Дв

Показник 6.2 Показник 6.1

Ф. № 2, р. 340

Ф. № 2, р. 320

Частка дивідендів до сплати у чис­тому прибутку

Залежить від дивідендної політики під­приємства [24]

6.4

Коефіцієнт котирування акцій

кка

Ринкова ціна акції Номінальна ціна акції

Дані ринку цінних паперів

Дані структури статутного фонду (кількість акцій за номіналом)

Відхилення ринкової ціни акції від номінальної (облікової)

Збільшення

6.5

Ціна акції

ца

Ринкова ціна акції Дохід на акцію

Дані ринку цінних паперів

Ф. № 2, р. 320

Інвестиційна при­вабливість акції; умовний термін окупності поточної вартості акції

Темпи підвищен­ня ринкової ціни мають виперед­жати темпи збільшення дохідності

6.6

Дивідендна дохідність акції

Дд

Дивіденд на акцію Ринкова ціна акції

Ф. № 2, р. 340

Дані ринку цінних паперів

Поточна рента­бельність інвесто­ваного в акцію капіталу

Збільшення за умов одночасно­го збільшення ринкової ціни акції

6.7

Зміни у добробуті акціонерів [20]

Дакц

Дивідендний дохід

+

Потенційний дохід за рахунок збільше-ння власного капіталу і ринкової вартості акцій

100  Ф. № 2, р. 340 + + Ф. № 1,р. 380індекс ринкової

ціни акцій

Ф. № 1,р. 300

Зміни у добробуті акціонерів, що складається:

а) з поточних дивідендів;

б) із різниці між ринковою і первісною вартістю акцій

Збільшення


^

Таблична форма аналізу фінансового стану
№ п/п

Показник

Умовне позна-чення

Формула для розрахунку

Розрахунок

Значення

Напрямок змін

Економічна ынтерпретацыя

Висновок

на початок

на кінець

на

початок

на кінець

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Схожі:

Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconВступ 8
Економічна суть фінансового стану підприємства та його місце в управлінні підприємством 12
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconВелике значення для оцінки фінансового стану має також вертикальний...
Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального...
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconФінанси одеської області статистичний збірник одеса
Висвітлено показники щодо зайнятості по підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, фінансового стану підприємств різних...
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства icon4.Індикатори економічної безпеки підприємства
Для оцінки економічної безпеки підприємства можна використову­вати загальні І спеціальні показники. Порогові значення їх мо­жуть...
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconРозділ 3 розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Проведений аналіз фінансово–господарської діяльності пп «Грона» показує, що підприємство прибуткове, тому не потребує фінансової...
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconПлан лекційних занять: Мета І завдання фінансового обліку. Державне...
Облікова політика підприємства та порядок формування наказу про облікову політику підприємства
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconОсновні поняття бізнесу І підприємства
Поняття І характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Види підприємств, їх характеристика Об'єднання підприємств....
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства icon2. Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
За трактуванням капіталу як категорії фінансів підприємств як правило розрізняють дві основні форми капіталу
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconЕкономічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал
Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту
Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства iconЕкологічна експертиза водяних джерел підприємства
При цьому експертиза прово­диться з метою визначення стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунтів І стану по­вітря
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка