Нака з
Скачати 152.1 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації28.06.2013
Розмір152.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
ПОЛІЦЕЙСЬКА ФІНАНСОВО-ПРАВОВА АКАДЕМІЯ
Н А К А З
_____ від _____________ 2011 року
Про затвердження Положення

про Студентську Раду ПФПА
Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положення «Про організацію навчального процесу у ПФПА», Рішення конференції студентів ПФПА (протокол №1 від «19» жовтня 2011 року) та з метою якісної організації роботи органів студентського самоврядування в ПФПА, -
НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити «Положення про Студентську Раду Поліцейської фінансово-правової академії».

  2. Ознайомити з Положенням весь адміністративний, науково-педагогічний, педагогічний та студентський склад Академії.

  3. Ввести в дію Положення з 20 жовтня 2011 року.

  4. Контроль за виконанням даного наказу та Положення «Про Студентську Раду Поліцейської фінансово-правової академії» покласти завідувача відділом соціальної роботи та практичної психології Панюхіну Тамару Іванівну.


В.о. ректор ПФПА Л.Р. Грицаєнко
ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету М.А. Яковенко

Завідувач відділом Т.І. Панюхіна

^ ПОЛІЦЕЙСЬКА ФІНАНСОВО-ПРАВОВА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. ректора ПФПА

____________ Л.Р. Грицаєнко

«24» жовтня 2011 рокуПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ АКАДЕМІЇ


Розглянуто та схвалено

на конференції студентів ПФПА

Протокол №1

від «19» жовтня 2011 року

Бровари – 2011 рік

^ ПОЛІЦЕЙСЬКА ФІНАНСОВО-ПРАВОВА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Відповідно до наказу

№ 87 а-с від «24» жовтня 2011 року

В.о. ректора ПФПА

_____________ Л.Р. Грицаєнко
Положення

про Студентську Раду

Поліцейської фінансово-правової академії

1. Загальні положення
1.1. Студентська Рада академії – виконавчий орган студентського самоврядування при ПФПА, що організовує самостійну громадську діяльність студентів щодо реалізації функцій управління студентським колективом, які визначаються ректоратом, директоратом Поліцейського коледжу ПФПА та іншими адміністративними підрозділами. Рішення Студентської Ради мають консультативно-дорадчий характер;

1.2. Студентська Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти, науки і спорту України, Статутом Поліцейської фінансово-правової академії», студентським волевиявленням (Конференція) та власним Положенням (затвердженим на Конференції);

1.3. Діяльність Студентської Ради не дублює діяльність інших студентських організацій в ПФПА і здійснюється за допомоги і підтримки ректорату, директорату, зокрема, у вирішенні питань фінансового забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією та ін.;

1.4. Перелік питань, які належать до компетенції Студентської Ради узгоджується з керівництвом академії та визначається Статутом академії;

1.5. Студентська Рада – важливий елемент удосконалення навчально-виховної роботи. Її діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності, ініціативності та відповідальності у студентському середовищі, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.6. Основна мета Студентської Ради – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів.

1.7. Студентська Рада представляє інтереси всіх студентів академії незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.8. Студентська Рада не є політичною, релігійною чи комерційною організацією.

1.9. Будь-які обмеження щодо участі студентів у студентському самоврядуванні забороняється.
^ 2. Функції, завдання, напрями діяльності Студентської Ради ПФПА
2.1. Сприяє формуванню в студентів академії патріотичних почуттів, поваги до України, рідного краю, а також почуттів національної свідомості, гідності;

2.2. Сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної, соціальної тощо;

2.3. Забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

2.4. Бере участь у створенні навчальних програм, науковій діяльності, соціальному вихованні молоді, працевлаштуванні та міжнародній діяльності (за підтримки Ректорату);

2.5. Сприяє створенню та діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, студій, клубів і благодійних фондів за вподобаннями студентів;

2.6. Сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;

2.7. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, свята, фестивалі, конференції, спортивні заходи тощо;

2.8. Бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, спорті тощо;

2.9. Координує діяльність старост академічних груп;

2.10. Пропагує здоровий спосіб життя;

2.11. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

2.12. Залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території Академії;

2.13. Представляє Академію у студентських та молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, займається організацією освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

2.14. Співпрацює із Радою трудового колективу Академії на засадах домовленості і взаємодопомоги у таких сферах: соціально-побутовий захист, житлово-побутова робота, оздоровлення та відпочинок студентів.
^ 3. Права та обов'язки Студентської Ради:
Студентська Рада:

3.1. Допомагає адміністрації Академії та Коледжу у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

3.2. Допомагає адміністрації Академії та Коледжу у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

3.3. Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності Академії, звітує перед студентами Академії про виконану роботу;

3.4. Аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Академії і звертається до адміністрації з метою їх вирішення;

3.5. Вносить пропозиції щодо контролю якості навчального процесу, бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;

3.6. Вносить пропозиції щодо залучення коштів Академії для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів Студентської Ради;

3.7. Бере участь у вирішенні суперечливих питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку Академії;

3.8. Одержує від адміністрації Академії об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні заходи;

3.9. Бере участь у розробці документів, що регламентують діяльність Академії з усіх питань студентського життя;

3.10. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Академії.

3.11. Має право, за погодженням із адміністрацією Академії та Коледжу, проводити анкетування з питань, що мають значення для студентства.

^ 4. Організаційна структура Студентської Ради
4.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні академічних груп, курсів та Академії в цілому. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.

4.2. В Академії створюються і діють органи студентського самоврядування: Студентська Рада Академії; студентський актив академічної групи;

4.3. Вищим органом Студентської Ради Академії є Конференція студентів Академії.

4.3.1. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

Делегатів на Конференцію студентів Академії обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська Рада Академії.

Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів академічної групи. Загальна кількість делегатів має бути не менше 20% від кількості студентів Академії.

До складу делегатів Конференції студентів Академії входять члени Студентської Ради Академії.

Конференцію студентів Академії скликає Студентська Рада Академії за власним рішенням, на вимогу не менше ніж 10% студентів Академії або на вимогу не менше 1/3 Студентської Ради Академії.

Конференцію студентів Академії проводять планово однин раз на навчальний рік.

Про час, місце проведення та порядок денний конференції, що затверджуються Студентською Радою Академії, оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Конференція студентів Академії обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Конференції за пропозицією діючого голови Студентської Ради Академії або виконуючого його обов’язки.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

Рішення Конференції студентів Академії є обов’язковими для виконання Органами студентського самоврядування та носять рекомендаційний характер для адміністрації Академії.

4.3.2. Конференція студентів Академії:

- заслуховує звіт голови Студентської Ради Академії;

- ухвалює Положення про студентське самоврядування ПФПА, вносить зміни та доповнення до нього;

- визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування Академії;

- звітує про свою діяльність перед адміністрації ПФПА.

Студентська Рада Академії

Вищим представницьким органом студентського самоврядування Академії є Студентська Рада Академії.

До складу Студентської Ради Академії входять голова Студентської Ради Академії, секретар Студентської Ради Академії, члени Студентської Ради, обрані на конференції студентів Академії.

Членами Студентської Ради Академії є старости академічних груп, які делеговані в Студентську Раду студентськими колективами академічних груп та кураторами цих груп.

Студентська Рада Академії зі свого складу обирає голову Студентської Ради Академії, секретаря Студентської Ради Академії, керівників секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії шляхом таємного голосування.

Засідання Студентської Ради Академії відбуваються планово один раз на місяць.

Позачергові засідання скликає голова Студентської Ради Академії;

Засідання Студентської Ради Академії є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської Ради Академії.

Рішення Студентської Ради Академії приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради Академії.

Рішення Студентської Ради Академії підписує голова Студентської Ради Академії та секретар Студентської Ради Академії, дата та номер реєстрації є обов’язковими. З рішеннями Студентської Ради Академії можуть ознайомитися всі бажаючі студенти Академії.

Рішення Студентської Ради Академії є обов’язковими для виконання головою Студентської Ради Академії та членами Студентської Ради Академії.

Студентська Рада Академії:

- визначає позицію студентського самоврядування в Академії з актуальних питань студентського життя;

- формує перелік секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії;

- за поданням голови Студентської Ради Академії обирає керівників секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії;

- щомісяця заслуховує звіти керівників секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії;

- делегує повноважних представників, обраних таємним голосуванням на зборах Студентської Ради Академії, до складу ректорату.
^ 4.4. Голова Студентської Ради Академії:

Голова Студентської Ради Академії обирається Студентською Радою Академії з числа студентів Академії таємним або відкритим голосуванням терміном на один рік на перших після проведення Конференції зборах Студентської Ради Академії. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської Ради Академії здійснюється Студентською Радою Академії на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (котре оформлюється протоколом), характеристики, завіреної деканом факультету, довідки про відсутність академічної заборгованості та заборгованості по виплатах за контрактом, які подаються не пізніше ніж за 2 робочих дні до проведення Конференції студентів Академії.

Розпорядження голови Студентської Ради Академії є обов’язковими для членів Студентської Ради Академії.

Голова Студентської Ради Академії:

- дотримується чинного законодавства;

- виконує рішення Конференції студентів Академії;

- виконує рішення Студентської Ради Академії;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської Ради Академії;

- здійснює організаційне керівництво Студентською Радою Академії;

- розподіляє обов’язки між членами Студентської Ради Академії;

- головує на засіданнях Студентської Ради Академії;

- здійснює представницькі функції у випадках, не обговорених Студентською Радою Академії;

- підписує від імені Студентської Ради Академії усі види угод та інші документи;

- може делегувати окремі повноваження членам Студентської Ради Академії;

- систематично організовує зустрічі студентів з членами адміністрації та співробітниками Академії;

- бере участь у діяльності Вченої Ради Академії та Педагогічної Ради Поліцейського коледжу Академії як представник студентського колективу Академії;

- несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому цим Положенням повноважень.

Висловлення недовіри Голові тягне за собою його відставку. При висловленні недовіри Голові Студентської Ради Академії Конференцією студентів Академії невідкладно вирішується питання про дату і місце проведення позачергових виборів на вакантну посаду Голови;


    1. ^ Заступник Голови Студентської Ради Академії:

- обирається із складу членів Студенської Ради ПФПА за поданням Голови Студентської Ради ПФПА;

- підпорядковується Голові Студентської Ради Академії;

- здійснює повноваження голови Студентської Ради Академії за відсутності голови Студентської Ради Академії;

- здійснює інші повноваження за дорученням Голови Студентської Ради Академії;

- допомагає голові Студентської Ради Академії у його поточній роботі.
^ 4.6 Секретар Студентської Ради Академії:

Секретаря Студентської Ради Академії обирає Студентська Рада Академії відкритим або таємним голосуванням з числа студентів Академії терміном на один рік.

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської Ради Академії.

Обов’язки секретаря Студентської Ради Академії:

- підпорядковується Голові Студентської Ради Академії;

- веде протокол засідань Студентської Ради Академії;

- здійснює повноваження голови Студентської Ради Академії за відсутності голови Студентської Ради Академії;

- разом із головою Студентської Ради Академії підписує від імені Студентської Ради Академії усі види угод та інші документи;

- організовує ефективний та своєчасний документообіг;

- відповідає за тлумачення внутрішніх нормативних документів;

- допомагає Голові Студентської Ради Академії у його поточній роботі;

- здійснює інші повноваження за дорученням Голови Студентської Ради Академії;
^ 4.7. Діяльність членів Студентської Ради ПФПА:

4.7.1. Процедура обрання членів Студентської Ради ПФПА:

- обрання членів до Студентської Ради ПФПА відбувається студентами курсу на підставі власного бажання та на основі загального, рівного, прямого виборчого права. Голосування здійснюється по кожній кандидатурі окремо шляхом таємного або відкритого голосування;

- кандидатури в члени Студентської Ради ПФПА висуваються по одному із кожної академічної групи студентами цієї групи;

- кандидат має право особисто або через уповноваженого представника проводити передвиборчу агітацію серед студентів та зобов’язаний перед голосуванням на зборах Студентської Ради ПФПА зачитати свою програму діяльності і коротку автобіографічну довідку;

- дату проведення виборів до Студенської Ради ПФПА призначає Голова Студентської Ради ПФПА;

- кандидат в члени Студенської Ради ПФПА визнається обраним в разі набрання ним більшості голосів. Вибори є легітимними якщо в них брали участь не менше 2/3 студентів курсу. Якщо кандидата від академічної групи не затверджено, проводяться вибори нового кандидата від будь-якої академічної групи, який має бажання працювати в Студентській Раді ПФПА. У разі повторного його не обрання обраною вважається особа, що набрала найбільшу кількість голосів;

- член Студенської Ради ПФПА може бути відкликаний з її складу. Конференція студентів Академії може висловити недовіру всій Студентській Раді ПФПА шляхом таємного голосування за умови набрання 2/3 голосів від загальної кількості студентів.

^ 4.7.2. Керівники секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії:

Кількість секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії затверджує Студентська Рада Академії.

Керівників секторів за напрямками діяльності Студентської Ради Академії обирає Студентська Рада Академії за поданням голови Студентської Ради Академії.

Керівник сектору за напрямком діяльності Студентської Ради Академії:

- обирає собі замісника за власним поданням або поданням Голови Студентської Ради Академії. Замісник керівника сектору за напрямком діяльності Студентської Ради Академії виконує всі доручення керівника сектору та за відсутності представляє його;

- звітує перед Студентською Радою Академії;

- вивчає й узагальнює діяльність академічних груп Академії відповідно до своїх повноважень;

- перевіряє і поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування;

- організовує роботу з методичного забезпечення діяльності Студентської Ради Академії відповідно до свого напрямку діяльності.
^ 4.8. Староста академічної групи

4.8.1. Обов'язки старост академічних груп.

Староста зобов'язаний:

Представляти інтереси студентів академічної групи в Студентській Раді Академії, деканаті та стипендіальній комісії.

Проводити збори студентів академічної групи.

Оперативно інформувати Студентську раду і деканат про проблеми студентів та доводити до Студентської Ради та деканату пропозиції з боку студентів.

Інформувати студентів та куратора своєї групи про роботу Студентської Ради та всі заходи, які проводяться в Академії.

^ 4.8.2. Вибори старост академічних груп

Староста академічної групи обирається з числа студентів академічної групи терміном на один рік.

Староста академічної групи обирається на відкритих зборах студентів академічної групи, прямим голосуванням простою більшістю голосів.

Якщо неможливо обрати старосту академічної групи, то тимчасово виконуючого обов'язки старости академічної групи призначає куратор академічної грипи.

Старости академічних груп підпорядковуються куратору академічної групи та Голові Студентської Ради Академії.

Староста академічної групи переобирається на підставі особистої заяви до голови Студентської Ради Академії, при відрахуванні з Академії, при отриманні догани за невиконання своїх обов’язків.
^ 5 . Умови діяльності

5.1 Студентська Рада Академії може бути юридичною особою. Студентська Рада Академії може мати реєстраційний субрахунок Академії, штампи та інші реквізити. Фінансування діяльності Студентської Ради Академії може здійснюватися за рахунок:

- спонсорських коштів;

- добровільних студентських внесків;

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

- цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування;

- адміністрація Академії всебічно сприяє роботі органам студентського самоврядування Академії на всіх рівнях;

- ректорат Академії своїми розпорядженнями, згідно угоди між Студентською Радою Академії та адміністрацією Академії, надає у безоплатне користування приміщення з телефонним зв'язком, доступом до мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію;

- адміністрація Академії, згідно угоди між Студентською Радою Академії та адміністрацією Академії надає органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних з їх діяльністю.
6 Додаткові положення
6.1 Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів Академії.

6.2 З метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в Академії Студентська Рада Академії може приймати окремі положення, що не виходять за рамки даного положення.
Схожі:

Нака з iconНака з
На виконання статті 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (2807-15) н а к а з у ю
Нака з iconНака з
Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування
Нака з iconНака з
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Нака з iconНака з
Контроль за виконанням наказу покласти на перших заступників міністрів та Голови комітету за підпорядкованістю
Нака з iconЗнту нака з
Тиждень науки – традиційне підведення підсумків наукової діяльності викладачів, науковців, студентів, молодих учених, аспірантів
Нака з iconНака з
...
Нака з iconНака з
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Нака з iconНака з
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій...
Нака з iconНака з
Організувати навчальний процес та семестровий контроль із урахуванням конституційних прав студентів вільно висловлювати, формувати...
Нака з iconНака з
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка