1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту
Скачати 189.17 Kb.
Назва1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту
Дата конвертації27.06.2013
Розмір189.17 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Фінанси > Документы
1.1.Методологічні підходи до техніки проведення аудиту.

Одна з найважливіших функцій аудиту полягає в тому, щоб своєчасновиявити негативні явища в господарсько-фінансової діяльностіперевіряється організації та сприяти їх коригування до того, як ціпроблеми переростуть в кризу (до дати складання аудиторського висновку). 
Тому в аудиторській практиці виникає необхідність використаннярізних форм здійснення - в часі і в просторі - контролю зметою своєчасної вироблення для клієнта напрямків управління фінансамиі способів використання ресурсів, а також своєчасного попередженнядопущення помилок і їх виправлення.

Форма здійснення контролю характеризує методологічні аспекти таозначає техніку його проведення. Залежно від ознаки, що лежить воснові того чи іншого методологічного підходу, виділяють різні формипроведення контролю. До таких ознак належать час проведення контролю,джерела контрольних даних, способи і прийоми здійснення контролю.

Залежно від часу проведення аудиту можна розрізнятипопередній, поточний і заключний (наступний) контроль.

Попередній аудиторський контроль здійснюється до початку робіт,здійснення господарських операцій, що піддавалися перевірці, і спрямований наПопередження незаконність і недоцільність виконання робіт,проведення господарських операцій в організації. В організаціяхпопередній контроль використовується в ключових областях - по відношенню дотрудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Форма попередньогоконтролю відіграє важливу роль у підвищенні рівня знань господарських кадрів,їх професіоналізму, відповідальності за дотримання законності,доцільності та ефективності використання господарських ресурсів.

Попередній контроль найчастіше проводиться внутрішніми аудиторами іфахівцями організації. За останні роки попередній контрольпроводиться також зовнішніми незалежними аудиторами та аудиторськими фірмамишляхом проведення консультаційної роботи в даній організації, експертизирізних схем, проектів бізнес-планів і т.п.

Особливо широко попередній контроль повинен застосовуватися для перевіркиякості матеріальних ресурсів до їх виробничого використання, атакож планованих інвестицій, фінансових вкладень і фінансових операцій. 
Ця форма контролю необхідна також для розробки проектів та експертизивже готових договорів різного характеру для укладання з юридичними тафізичними особами, для розробки схем і проектів організації бухгалтерського обліку, оптимізації облікової політики, виробництва продукції (робіт, послуг), маркетингу, оподатковуваних баз, бюджету та інших планіворганізації. В аудиторській практиці попередній контроль може бути використаний також для оцінки суттєвості (матеріальності) в аудиті. 
Шляхом попереднього обстеження і контролю окремих системгосподарського механізму організації аудитори оцінюють їхню ефективність івстановлюють рівень аудиторського ризику. (1:18)

Поточний аудиторський контроль проводиться безпосередньо в ходіздійснення робіт або в процесі здійснення господарських операцій іспрямований на оперативне усунення недоліків, розповсюдження 
(впровадження) науково обгрунтованого позитивного досвіду.

Переваги даної форми техніки проведення контролю полягають уможливості своєчасного виявлення та усунення допущених помилок убухгалтерських проводках, при порушенні положень законодавчих інормативних актів, пов'язаних з нарахуванням податків, обов'язкових платежів добюджет і позабюджетні фонди і т.д. Поточна аудиторська перевірка дозволяєусунути «спадкові» (типові для даної організації) помилки ісприяє недопущенню таких або аналогічних помилок у подальшому, а такождозволяє звести до мінімуму «спадковий» (властивий) та контрольнийризики при подальшому аудіювання фінансової звітності організацій.

Поточні перевірки проводять як внутрішні аудитори, так і зовнішні незалежні аудитори і аудиторські фірми за допомогою спостереження, обстеження об'єктів контролю, консультування фахівців ікерівників організацій шляхом абонентського обслуговування з нових правовим, управлінським, податковим, аналітичних та інших проблем. 
Крім того, поточний аудиторський контроль може проводитися аудиторами, аудиторською фірмою на даному економічному суб'єкті за домовленістю з нимпоетапно, наприклад, щомісячно, щоквартально і т.д., тобто не чекаючи кінцяроку, коли господарські операції вже завершені і на деякі з нихвплинути фактично вже неможливо. Поточний аудиторський контроль може бутивикористаний як при ініціативному, так і при обов'язковому аудиті з метоюпідтвердження достовірності даних фінансової звітності організації вНаприкінці перевіряється року.

Заключний (наступний) аудиторський контроль здійснюється післявиконання робіт та здійснення господарських операцій. Хоча заключний 
(наступний) контроль здійснюється надто пізно, щоб орієнтуватина проблеми в момент їх виникнення, тим не менше, в аудиторській практицівін виконує важливі функції. Одна з них полягає в тому, що завершальний контроль дає керівництву організації інформацію про недоліки і помилки, рекомендації щодо їх усунення та недопущення в майбутньому. Порівнюючи фактично отримані і потрібні результати роботи, керівництво має можливість оцінити, наскільки реалістично і обгрунтовано були проведені роботи, господарські операції, складені плани і т.д.

Ця процедура дозволяєтакож отримати інформацію в виниклі проблеми і сформулювати новінапрямки дій, щоб уникнути цих проблем у майбутньому.

Заключний (наступний) контроль забезпечує також об'єктивнуоцінку діяльності організації і проводиться аудиторами, аудиторською фірмоюз метою підтвердження достовірності даних періодичної, і річнийбухгалтерської (фінансової) звітності організації.

Дана форма контролю для окремих організацій обов'язковий (відповідно дозаконодавству), тобто ці організації підлягають обов'язковійаудиторської перевірки один раз на рік.

Вона може бути проведена також за дорученням органів дізнання, слідстваза наявності санкції прокурора, суду та арбітражного суду відповідно допроцесуальним законодавством Російської Федерації.

Заключний (наступний) аудиторський контроль може бути проведений унеобов'язковому порядку (ініціативний аудит) на розсуд самих організаційз метою усунення помилок і порушень у бухгалтерському обліку,оподаткування та з інших проблем (проведення аналізу фінансовогостану та платоспроможності, прогнозування розвитку основних видівдіяльності організації і т.д.).

Відмітною властивістю заключного (подальшого) аудиторського контролю є повнота охоплення їм об'єктів, що перевіряються, можливість їх більш глибокого вивчення. Це дозволяє розкрити не тільки недоліки у роботі організації, але й невикористані резерви підвищення ефективності всіх видів її діяльності, намітити і вжити заходів до ліквідації допущених в організації порушень і помилок.

Найбільш висока ефективність аудиторського контролю (в рамках поставленої договором мети перевірки) досягається шляхом розумного і чіткого поєднання всіх форм - за часом проведення контролю і використання організаційних систем зворотного зв'язку з об'єктами суб'єкта аудиторської перевірки. Залежно від джерел контрольних даних виділяють документальний і фактичний контроль.

Документальним називається контроль (перевірка), який здійснюється за документальними даними з метою встановлення сутності перевіряється господарської операції та господарської діяльності в цілому. Джерелами контрольних даних є при цьому первинні та зведені бухгалтерські документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку, плани та звіти організації, і інші джерела (договори, установчі документи та інші документи внутрішньої регламентації організації). Специфіка джерел документального контролю полягає в тому, що вони можуть бути як достовірними, так і недостовірними, повними і неповними, що, безумовно, позначається на виборі аудитором методичних і технічних прийомів його здійснення, які пов'язані, головним чином, з перевіркою документів.

Фактичний контроль полягає у встановленні дійсного, реального стану об'єкта перевірки та правильності її оцінки шляхом перерахунку, зважування, обміру, лабораторного аналізу і інших прийомів. 
Фактичний контроль в аудиторській практиці застосовується з метою встановлення фактичної наявності майна, його стану і правильності оцінки. Так, шляхом проведення фактичного контролю встановлюють наявність грошових коштів і цінних паперів у касі організації, товарно-матеріальних засобів на складах і прилавках організації, стан експлуатаційної вартості основних засобів, а також достовірність та об'єктивність оцінкимайна, дебіторських і кредиторських заборгованостей організації.

Фактичний контроль сам по собі не дає повного уявлення простан об'єкта перевірки.

А скільки має бути грошей на момент перевірки? 
Чи немає нестачі або надлишку грошей в касі? На ці питання перевірки можнавідповісти лише після здійснення документального контролю і встановленняїм залишку грошей у касі на момент перевірки. Зіставивши фактичну наявністьгрошей у касі з залишком, встановлюють їх збереження.

За способами здійснення контролю розрізняють наслідок (розслідування),господарський спір, перевірку (обстеження), економічний аналіз іревізію.

Слідство (розслідування) являє собою такий спосіб контролю, приметою виявлення винність фізичних осіб і розмір заподіяної нимизбитку. Специфіка цього способу контролю в аудиторській перевірці полягаєв тому, що він може здійснюватися аудиторами та аудиторськими фірмами здорученням судово-слідчих органів відповідно до процесуального законодавством Російської Федерації.

Господарський спір - це спосіб виявлення, дотримання законності тазабезпечення, законних прав в господарських взаємовідносинах організацій іустанов. Господарський спір може виникнути між окремимиорганізаціями за розрахунковими взаєминам за реалізовані (куплені)товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, атакож між організаціями та органами Державної податкової інспекції здона чисельним останніми податках і стягується фінансових санкцій. 
Іноді такі господарські спори сторони вирішують «мирним» шляхом, тобтобез звернення до суду, за допомогою об'єктивного і кваліфікованоговисновку аудитора щодо спірних питань. У той же час господарські спорив більшості випадків вирішуються в судовому порядку. Тому для вирішенняцих суперечок аудиторська перевірка, з метою отримання незалежного висновкупо них, може бути проведено за дорученням судово-слідчих органів припризначення ними судово-бухгалтерської експертизи. Аудитор або аудиторська фірма такий контроль може провести також за замовленням однієї із спірних сторін з метою захисту (подання) законних майнових прав свогоклієнта на суді або в арбітражному суді.

Обстеження застосовується у практиці аудиту при підготовці обговорення чи вирішення тих чи інших питань господарської діяльності шляхом їх вивчення на місці. Результати такого обстеження можуть оформлятися довідками, рекомендаціями, розробками для даної організації.

Економічний аналіз являє собою один з найважливіших способів контролю, що полягає у виявленні впливу різних факторів нарезультати господарсько-фінансової діяльності організації. У результатіпроведення економічного аналізу виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, визначають фінансовий стан і платоспроможність, ліквідність майна, перспективність організації або різних видів їїдіяльності і т.д. Результати економічного аналізу оформляються таблицями, графіками, формулами, текстовими описами, рекомендаціями,розробками.

Ревізія - найважливіший спосіб і форма здійснення економічного контролю. При проведенні ревізії аудитори можуть використовувати різніформи контролю в поєднанні, що істотно підвищує ефективність аудиту тадієвістьйого результатів. На жаль, слово «ревізія», що раніше асоціювався у свідомості людей зпоняттям «влада», породжує перш за все, негативні емоції. Це пов'язаноз історичним позначенням словом «ревізор» державного службовця ворганах державного контролю. Насправді ж ревізія - це не видекономічного контролю, а універсальний спосіб і форма проведенняекономічного контролю.

Тому цим способом і формою здійснення контролю можуть користуватися як державні контрольні органи, так і органи незалежного контролю
- аудитори. При цьому всі зазначені органи контролю, природно, виконують 
(переслідують) різні цілі. - Саме мета контролю і визначає його вид - ким і навіщо він проводиться. Слід також зазначити, що спроби окремих авторів порівнювати аудит з ревізією і давати їм різні характеристики в літературних джерелах є не зовсім обгрунтованими: аудит - це вид фінансового контролю і складний вид діяльності аудиторів (аудиторських фірм), а ревізія - спосіб і форма здійснення контролю.

За часом проведення ревізія можуть бути попередні, поточні ізаключні (наступні). Залежно від джерел контрольнихданих ревізії можуть бути фактичними та документальними. За обсягомпитань і в залежності від мети проведення аудиторські ревізії можуть бутиповними і частковими. Повні ревізії охоплюють всі сторони господарсько -фінансової діяльності організації і спрямовані на виявлення загальногостану виробничої та фінансової стійкості, збереження івикористання коштів організації. Така ревізія проводиться аудиторами абоаудиторськими фірмами на замовлення економічного суб'єкта. Іноді такіревізії проводять внутрішні аудитори організації, якщо вони здатнісамостійно, без зовнішньої допомоги, виконати всі роботи перевірки длядосягнення поставленої мети.

Часткові ревізії полягають у перевірці окремих сторін господарськоїдіяльності організації. Наприклад, це перевірка стану бухгалтерськогообліку або перевірка дотримання податкового законодавства тощо,проведені аудиторами з ініціативи економічного суб'єкта - замовника.

За охопленням одиничних об'єктів контролю аудитори можуть використовуватисуцільні і вибіркові ревізії. Суцільні ревізії характеризуються вивченнямвсіх об'єктів контролю шляхом суцільної перевірки. Наприклад, суцільної перевіркив ході аудиту найчастіше піддаються операції з обліку коштів,розрахункові та кредитні операції. Вибіркові ж ревізії обмежуютьсявивченням окремих об'єктів контролю. Наприклад, вибіркова перевірказбереження і руху худоби і птиці, товарно-матеріальних цінностей,правильності нарахування амортизації по основних засобах і т.д.

По складу фахівців, що здійснюють аудит, виділяють комплексні танекомплектні ревізії. Комплексні ревізії проводяться фахівцямирізних професій. При цьому перевіряються всі об'єкти організаціїкомплексно. Для проведення такої перевірки аудиторська фірма можедодатково залучати за трудовимугодами висококваліфікованихфахівців різних професій, наприклад агронома, зоотехніка,товарознавця, інженера-механіка і т.д., з метою перевірки відповіднихоб'єктів контролю. Чи не комплексні ревізії здійснюються аудиторамиоблікового, правового і фінансового профілів і передбачають перевіркуфінансової діяльності та дотримання чинного законодавства з метоюпідтвердження достовірності фінансової звітності.

За характером проведення аудиторські перевірки можна розділити на наскрізніі комбіновані ревізії. Наскрізні ревізії характеризуються перевіркоюоб'єктів контролю на всіх етапах їх руху, починаючи від їх структурнихпідрозділів (цехів, бригад, ферм, представництв, дочірніх товариств)організації і закінчуючи перевіркою головного підприємства.

Комбіновані перевірки полягають у використанні при аудіюванняорганізації декількох способів ревізії.

Використання того чи іншого виду ревізії залежить від багатьох факторів:галузевого характеру видів діяльності організації, розміру організації,наявності структурних підрозділів і місця їх розташування, рівняспеціалізації діяльності та кваліфікації фахівців організації, рівняефективності роботи внутрішнього аудиту організації, цілей аудиторськоїперевірки, визначених предметом договору між аудитором і замовником (організацією) та ін.

^ Методичні прийоми і технічні способи проведення аудиту.

Залежно від поставленої мети аудиту, повноти охоплення об'єктів, що перевіряються і необхідності отримання різноманітної, доказової інформації про господарсько-фінансової діяльності суб'єкта аудитори при проведенні перевірок можуть використовувати різні методичні прийоми і технічні способи аудіювання. Так, наприклад, аудитори при виконанні процедур контролю можуть користуватися прийомами фактичного контролю, до яких належать інвентаризація, лабораторний аналіз, експертна оцінка, контрольні перевірки і усне опитування.

Інвентаризація означає перевірку об'єктів у натурі органолептичними шляхом. Сутність цього прийому полягає в тому, що наявність тих чи інших об'єктів контролю встановлюється за допомогою їх візуального вивчення шляхом огляду, обміру, зважування та перерахунку. При інвентаризації дані про наявність господарських засобів фіксуються в інвентаризаційних описах і в слічітельних відомостях, зводяться з даними бухгалтерського обліку з метою встановлення нестач або надлишків засобів. За допомогою інвентаризації встановлюють також стан і правильність оцінки майна і зобов'язань економічного суб'єкта.

Аудитор може спостерігати або брати участь в інвентаризації різнихактивів клієнта, в результаті якої він отримує цінні і достовірнідокази про реальність і точності активних статей балансу і фактівздійснення господарських операцій.

Участь в інвентаризації або спостереження за її проведенням допоможутьправильно оцінити організацію бухгалтерського обліку та системивнутрішньогосподарського контролю в організації. Порядок проведенняінвентаризації регламентується Методичними вказівками по інвентаризаціїмайна і фінансових зобов'язань, затверджених Наказом Міністерствафінансів Російської Федерації від 13 червня 1995 року № 49.

Лабораторний аналіз являє собою виявлення необхідних показниківякості тих чи інших об'єктів контролю шляхом відповідного 
(фізичної, хімічної або біологічної) аналізу в лабораторнихумовах. Наприклад, лабораторним аналізом перевіряється вологість зерна,жирність молотка, якість заготовлених і використовуваних кормів і т. д. 
Цей прийом може бути використаний також при проведенні судово -бухгалтерських експертиз з метою встановлення автентичності документів.

Експертна оцінка застосовується для отримання кваліфікованого висновкуз якого-небудь питання - наприклад, для виявлення професійного рівня тацінності виконуваних робіт шляхом їх фактичної експертизи відповідними високо кваліфікованими аудиторами (фахівцями). Експертизі можутьпіддаватися виконані (розроблені) окремими особами абоорганізаціями різні проекти, схеми, бізнес-плани, вироби,будівельні, ремонтні і інші роботи, а також бухгалтерські документи, договори, документи внутрішньої регламентації.

Усний опитування означає фактичну перевірку об'єктів контролю шляхом опитуваннявідповідних осіб, які володіють тими чи іншими відомостями про ціоб'єктах. Усний опитування в аудиторських перевірках використовується шляхомпроведення усного тестування персоналу, керівництва організації танезалежної (третьої) сторони за принципом «питання - відповідь - результат». Якправило, ця процедура використовується на початковій стадії аудиту, колиаудитор, аудиторська організація (фірма) знайомиться з підприємством, що перевіряється суб'єктомі планує перевірку. Для проведення усного опитування можуть бутизаздалегідь підготовлені запитальники з різних проблем (наприклад, заоцінці обліку руху матеріалів, обліку руху та амортизації вартостіосновних засобів і т.п.), в яких аудитори можуть відзначати відповідіопитаних осіб. Проведення усних опитувань рекомендується також на іншихетапах аудиторської перевірки. (2:36)

У ході аудиторсько-ревізійних процедур широко використовують обстеження, контрольний обмір, контрольні доїння (збір яєць, стрижка овець), контрольнузбирання врожаю, контрольний запуск сировини і основних матеріалів увиробництво, спостереження за виконанням окремих господарських табухгалтерський операцій.

Обстеження об'єктів контролю зазвичай проводиться на початку аудиту, ввнаслідок чого можна виявити недоліки в організаційно-виробничоїдіяльності та щодо забезпечення збереження майна безпосередньо навиробничих ділянках. При необхідності обстеження може включати:спостереження за процесами виконання робіт, фото хронометраж, анкетуванняпрацівників окремих робочих місць і ділянок організації.

Контрольний обмір найчастіше застосовується для визначення маси грубих ісоковитих кормів (в буртах, стогах, скиртах, траншеях, вежах), обсягувиконаних робіт з метою перевірки обгрунтованості пред'явлених до оплатидокументів по будівельних, ремонтних та інших робіт. У ході перевіркивстановлюється і якість виконання робіт.

Найчастіше застосовуються у внутрігосподарському аудиті (контролі), але ефективні і вході проведення зовнішніх перевірок.

Контрольна збирання врожаю застосовується в багатьох організаціях припроведення внутрішньогосподарського аудиту (контролю) для встановлення реальноїврожайності даної сільськогосподарської культури, а також для визначеннякількості кормів з пасовиська, з'їдених на корені. За допомогою контрольноїзбирання врожаю можуть бути визначені причини низької якості прибирання, атакож встановлені факти розкрадання готової продукції.

Контрольний запуск сировини і основних матеріалів у виробництвовикористовується для перевірки правильності застосування норм питомої витратисировини і матеріалів на виробництво певного виду продукції (упромислових виробництвах, цехах з переробки кормів, овочів, фруктів, вїдалень та ін.) Це дає можливість перевірити також фактичний вихідготової продукції при дотриманні технологічних норм сировини, матеріалів іінших компонентів.

Корисні також спостереження за виконанням окремих господарських табухгалтерських операцій. Ця процедура важлива, перш за все для оцінкиорганізації бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю.

Повнота аудиторського контролю для об'єктивної оцінки достовірності данихбухгалтерського обліку та звітності досягається шляхом проведеннядокументальних перевірок. Тому аудитори з метою встановлення сутності,законності, доцільності та оцінки достовірності здійснюютьсягосподарських операцій можуть використовувати різні методичні прийомиперевірки документів і регістрів бухгалтерського обліку.

Серед них слід виділити: перевірку документів (формальна перевірка іперевірка по суті), арифметичної або лічильну перевірку документів,зіставлення (звірку) документів, письмовий запит і економічнийаналіз.

Перевірка документів означає, що в першу чергу документи вивчаються зформального боку, з тим щоб встановити; складений він за затвердженоюформі, чи має, всі необхідні підписи посадових осіб, чи заповненіінші обов'язкові реквізити (найменування документа, дата складання,зміст господарської операції, вимірники операції в натуральному ігрошовому виразі), чи немає в ньому підчисток і не обговорених виправлень,чи є належним чином оформлені додатки, на які дано посилання вдокументі, і ін

Автентичність документів встановлюється шляхом перевірки реальностінаявних у них підписів посадових осіб та відповідності складаннядокументів датам відображення в них операцій.

При читанні документів, після встановлення їх автентичності, перевіряютьдокументи по суті, тобто з точки зору достовірності, законності таекономічної доцільності відображених у них господарських операцій. 
(2:38)

Достовірність операцій, зафіксованих у документах, перевіряєтьсявивченням цих і взаємозалежних з ними документів, опитуванням відповіднихпосадових осіб, оглядом об'єктів в натурі і т.д. Законність відображених удокументах операцій встановлюється шляхом перевірки їх відповідностічинному законодавству. Достовірність та цінність інформації,отриманої в ході такої перевірки, багато в чому залежить від якості системивнутрішнього контролю клієнта. Арифметична (рахункова) перевірка зводиться доперевірці правильності підрахунків в документах наведених націнок (знижок,накидок), виділення сум податків і т.д.

Арифметична (рахункова) перевірка доповнюється аналітичної перевіркоюрегістрів бухгалтерського обліку, балансів та звітності.

Вивчаються відповідність показників звітності даним аналітичного тасинтетичного обліку, узгодженість показників в окремих формахбухгалтерської звітності і балансу, в облікових регістрах і первиннихдокументах.

Арифметичній перевірці піддаються також дані довідок та розрахунківбухгалтерії, складання яких пов'язане з виправленням помилок, розрахункамипо розподілу фонду оплати праці, нарахування амортизації за основнимизасобам, розподілу непрямих витрат, калькулювання собівартостіпродукції і т.д.

Залежно від плану перевірки, оцінки системи внутрішнього контролю тааудиторського ризику вона може бути вибіркової або суцільний. Якщо клієнтвикористовує програмне забезпечення бухгалтерського обліку, то перевіркарозрахунків повинна відповідати спеціального стандарту.

Зіставлення документів полягає в тому, що достовірність іправильність відображених в документах господарських операцій перевіряєтьсяшляхом співставлення даних різних документів, що відносяться до одних і тих жеабо різних, але взаємозалежних господарських операціях. Воно можепроводитися за документами, що знаходяться в бухгалтерії організації абоорганізацій, з якими перевіряється економічний суб'єкт набувгосподарську зв'язок.

Зустрічною перевіркою документальних даних або зіставленням документів розкриваються випадки розкрадання, які ховаються шляхом виправлення даних вокремих документах, складання нових, підроблених документів та заміни нимисправжніх, справжніх документів, неправильного відбиття на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій або не відображення їх убухгалтерський облік.

  Необхідно в зазначених випадках застосовувати зіставлення планових і облікових,облікових і нормативних, внутрішніх і зовнішніх, разові та накопичувальні,первинних і зведених документів, що забезпечує найбільш глибоке вивченняоб'єкта контролю.

Письмовий запит являє собою отримання необхідних відомостей поперевіряється питання від відповідних організацій та окремих осіб уписьмовому вигляді шляхом запиту. Даний методичний прийом широковикористовується для отримання вичерпних аудиторських доказів відвідповідних фахівців і посадових осіб організації в ходіпроведення аудиторської перевірки. За всіма фактами порушень, розкрадань,розтрат, недостач, надлишків ресурсів організації, а також виявленимсуттєвих помилок в бухгалтерському обліку майна, зобов'язань ігосподарських операцій відповідні відповідальні особи зобов'язані зазапиту аудитора давати не тільки усні, а й письмові пояснення. Лишеза наявності таких письмових доказів можна точно встановити причини іоб'єктивно оцінити обставини тих чи інших порушень і недоліків угосподарсько-фінансової діяльності організації, а також ступінь їхвпливу на достовірність показників фінансової звітності. Письмовіпредставлення клієнта повинні бути складені на бланках і завіреніпідписами керівників організації. 
Аудитори, при перевірці достовірності окремих статей звітності,залишків по рахунках і реальності господарських операцій, можуть отримуватиписьмові підтвердження від третіх осіб. Письмове підтвердження маєотримувати аудиторська фірма, а не клієнт, хоча з проханням про такепідтвердження до третьої сторони повинен за погодженням з аудиторомзвертатися клієнт. (2:40) Економічний аналіз - одна з найбільш широко застосовуваних методів ваудиторської діяльності. За допомогою прийомів економічного аналізу аудитори встановлюють фінансовий стан і платоспроможність організації, виявляють вплив різних факторіального ознак нарезультативні показники виробництва, реалізації продукції (робіт, послуг)і т.д., визначають резерви підвищення економічної ефективності танапрямки розвитку діяльності організації, стратегію і тактикууправління її фінансовими ресурсами і фінансовими відносинами.

Аналіз і оцінка отриманої аудитором інформації, дослідження найважливіших фінансових та економічних показників з метою виявлення різних факторіві показників, а також дослідження причин їх виникнення досягаються шляхом використання в аудиторській діяльності різних аналітичних процедур: зіставлення залишків по рахунках за різні облікові періоди;зіставлення показників обліку фінансової звітності з плановими показниками; оцінки співвідношень між різними статтями звітності ізіставлення їх з даними попередніх періодів; зіставлення фінансових показників діяльності організації з середньогалузевими; зіставлення фінансової і не фінансової інформації та ін Тут необхідно керуватися вимогами російського правила (стандарту) аудиторської діяльності.

Схожі:

1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту iconГоловач Володимир Володимирович кандидат юридичних наук Постулати аудиту
Анотація. В статті проведено аналіз постулатів аудиту та визначено нові постулати аудиту
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту icon1. мета, предмет, обєкт аудиту необхідність, місце І роль аудиту в ринкової економіки
На початковому етапі розвитку аудиту на аудитора покладалися функції контролю за діяльністю посадових осіб з метою викриття фактів...
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту icon5. організація внутрішнього аудиту
...
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту iconПрактична робота №7
Мета роботи: закріплення лекційного матеріалу та більш глибоке вивчення систем електроспоживання, проведення енергетичного аудиту...
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту iconПрактична робота №3
Мета роботи: закріплення лекційного матеріалу та більш глибоке вивчення паровиробних пристроїв та котлів, проведення енергетичного...
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту iconПлан Мова як суспільне явище. Суспільна природа мови І мовної діяльності....
Сучасне мовознавство виходить із розуміння мови як суспільного явища. Водночас в історії мовознавства здійснювалися численні спроби...
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту iconСпосіб проведення виставки-конкурсу «Випуск року»
Заявнику не відомо з рівня техніки про способи проведення виставки-конкурсу «Випуск року»
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту icon1. Сутність І предмет аудиту
Зростання пропиту на такого роду послуги призвело до ство-рення спеціалізованих фірм, основним напрямом діяльності яких стала перевірка...
1 Методологічні підходи до техніки проведення аудиту iconПрактична робота №6
Мета роботи: закріплення лекційного матеріалу та більш глибоке вивчення холодильних установок та установок кондиціювання, проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка